Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 53 - 64 2018-05-31

HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Özlem DUĞAN [1]


Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin "Basın Bülteni" Üzerinden İncelenmesi

 Özet

Halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve mezun olduktan sonra bu mesleği yapması beklenen öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmiş olması meslek hayatlarında başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Halkla ilişkiler biriminde çalışanların bülten yazmadan, kutlama mesajlarına, makale yazmadan sosyal medyada etkili mesaj oluşturmaya kadar her alanda yazma becerisini etkin olarak kullanması gerekmektedir. Ayrıca kriz dönemlerinde kamuoyunu ikna edici etkili ve sempatik mesajların oluşturulması da yazma becerisine bağlıdır. Hedef kitleye ulaştırılacak mesajların açık, net, anlaşılır ve ikna edici özelliklere sahip olması gerekir. Yazma, başarıyı büyük ölçüde etkileyebilecek temel bir iş becerisidir. Ayrıca medyaya gönderilen içeriğin doğru cümlelerle doğru zamanda ulaştırılması güvenilirlik açısından önemlidir. Her düzeyde halkla ilişkiler çalışanlarının sağlam bir yazma becerisine sahip olması gerekir. Halkla ilişkiler çalışanlarının hedef kitleyi ikna etmede en çok kullandıkları iletişim aralarından basın bülteninin yazımı da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda oluşturulan çalışma, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde okuyan öğrencilerin halkla ilişkiler yazarlığı dersi kapsamında yazdığı bültenlerin incelenmesine dayanmaktadır. 3 dönem boyunca öğrencilerin ders kapsamında yazdığı 475 adet bülten incelenmiştir. İncelenen bültenlerde konuyu anlatan başlık, noktalama işaretleri, yazım kuralları ve doğru cümlenin kurulması aranmış ve oluşturulan kategoriler çerçevesinde bültenler incelenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin noktalama işaretlerini doğru kullanmadıkları, yazım kurallarında hatalar yaptıkları, cümlelerde anlatım bozukluğu olduğu, cümle içerisinde ekleri ve kelimeleri yanlış kullandıkları belirlenmiştir.

                 Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler Yazarlığı, Yazma Becerisi, Basın Bülteni, Öğrenciler

 AN ANALYSIS OF THE WRITING SKILLS OF PUBLIC RELATIONS UNDERGRADUATE STUDENTS ON "PRESS RELEASE"

ABSTRACT

The development of the writing skills of students who are expected to do this profession after reading and graduating from the people's relations section will contribute to their success in their professional lives.  People in the public relations unit need to effectively use the writing skills in each area, form writing a newsletter, celebrating messages, creating an effective message on the social media without writing an article. It also depends on the ability to write convincingly effective and sympathetic messages in times of crisis. The nessages to be delivered to the target group must have clear, clear, understandable and persuasive characteristics. Writing is a basic business skill that can greatly affect success. It is also important to ensure that the content sent to the media is delivered correctly to the right people. People at all levels should have a solid writing skills. The writing of the press bulletin is also gaining importance from the communication that the people related to the public use most to convince the target audience.  In this context, the study is based on the analysis of the bulletins written by the students in the field of public relations and advertising.  475 bulletins written by students during the course were examined during the three semesters. In the bulletins examined, the headings, punctuation marks, the writing rules and the bulletins in the framework of looking for and establishing the correct were examined. As a result of the study, it was determined that the students did not use the punctuation marks correctly, they made mistakes in the writing rules, and misused the suffixes and words in the sentence.

                 Keywords: Public Relations Writing, Writing Skills, Press Release, Students

          

halkla ilişkiler, yazma becerisi
  • KAYNAKÇAAKBAYIR, S. (2011). Yazılı Anlatım, Nasıl Yazabilirim?, Ankara: Pegem Akademi. AYDIN, A.H. ve Taş, İ.E. (2016). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Kavramlar Kurumlar ve Uygulamalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.AYDIN, B.O. ve DUĞAN, Ö. (2017). "Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Yazma Öz Yeterlik Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", International Journal of Social Sciences and Education Research, Cilt: 3 Sayı: 2, s. 35-49.AYHAN, A. (2015). Halkla İlişkiler, Tarihçe, Kavram ve Medya İlişkileri, Konya: Literatürk. AKYÜREK, F. (2004). Senaryo Yazarı Olmak, Senaryo Yazmak, İstanbul: MediaCat Yayınları.BAYÇU UZOĞLU, Sevil (2013). Halkla İlişkiler Yazarlığı: Rol ve Sorumluluklar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.BİVİNS, T. H. (2008). Public Relations Writing, The Essentials of Style and Format, New York: McGraw-Hill.ÇÖKLÜ, Y.E. (1999). "Halkla İlişkiler Yazarlığı", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 10, s. 159-170.DİGGS-BROWN, B. (2012). Strategic Public Relations: An Audience-Focused Approach, Cengage Learning. USA: Wadsworth Publishing.ELCİL, Ş. (2012). "Sosyal Sorumluluk İçerikli Halkla İlişkiler Çalışmalarında İknanın Yazınsal Bağlamda Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, s. 156-175.ELDEN, M. (2013). Halkla İlişkiler Yazarlığı, Yazmaya Hazırlık: Yazar Neyi, Nasıl Yazar?, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.ERDOĞAN, İ. (2008). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Pozitif Matbaacılık.FULGİNİTİ, A. ve BAGİN, D. (2005). Practicial Public Relations: Theories Practices That Make a Difference, US: Kendall/Hunt Publishing.GÜLTEKİN, B. (2006). Halkla İlişkilerde Etkinlik Yoluyla İmaj Oluşturulması, Ankara: Nobel.GÜRGEN, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi, İstanbul: Der Yayınevi.MARSH, C., GUTH, D. & SHORT, B.P. (2009). Strategic Writing: Multimedia Writing for Public Relations, Advertising, Sales and Marketing and Business Communication, Boston: Pearson Education.NEWSOM, D. and HAYNES, J. (2011). Public Relations Writing: Form & Style. Cengage Learning, Belmont, CA: Wadsworth Publishing.OKAY, A. ve OKAY, A. (2007). Halkla İlişkiler ve Medya, İstanbul: MediaCat.ONAT, F. (2014). Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı, Ankara: Nobel KitapOKTAY, M. (1996). Halkla İlişkiler Mesleğinin İletişim Yöntem ve Araçları, İstanbul: Der Yayınevi.ÖZKAN, Ö. (2017).Dildeki Değişmelerin Kültüre Yansıması Bağlamında Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımı, Ed: Erdem Taşdemir ve Emre Ş. Aslan, Sosyal Medya İletişimi, Ankara: Gece Kitaplığı.PELTEKOĞLU BALTA, F. (2004). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Yayınları.PELTEKOĞLU BALTA, F. (2007). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Kitap.SEİTEL, F. P. (2004). The Practice of Public Relations, New Jersey: Pearson Education Inc.SEİTEL, F.P. (2014). The Practice of Public Relations, Essex: Pearson.STEWARD, H.D. (2005). "Good Writing is Good Public Relations", Public Relations Quarterly, Cilt: 50 Sayı: 4, s. 41-45.TENGİLİMOĞLU, D. ve ÖZTÜRK, Y. (2016). İşletmelerde Halkla İlişkiler, Tanıtma, İmaj Yönetimi, Kurumsal İtibar Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık. TREADWELL, D.F. and TREADWELL, J.B. (2004). Public Relations Writing: Principles in Practice, Thousand Oaks, CA: Sage.TOKGÖZ, O.(1994). Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.WİLCOX, D. & NOLTE, L. (1990). Public Relations Writing and Media Techniques, New York: Harper Collins.WİLCOX, D.L., CAMERON, G.T., REBER, B.H. and SHİN, J. H. (2014). Think Public Relations, Essex: Pearson.ZAPPALA, J.M. and CARDEN, A.R. (2010). Public Relations Writing Worktext: A Practical Guide for the Profession, New York: Routledge.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9028-7989
Author: Özlem DUĞAN (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2018

Bibtex @research article { inifedergi412459, journal = {İNİF E - Dergi}, issn = {}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {53 - 64}, doi = {}, title = {HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Duğan, Özlem} }
APA Duğan, Ö . (2018). HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ . İNİF E - Dergi , 3 (1) , 53-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/37518/412459
MLA Duğan, Ö . "HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ" . İNİF E - Dergi 3 (2018 ): 53-64 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/37518/412459>
Chicago Duğan, Ö . "HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ". İNİF E - Dergi 3 (2018 ): 53-64
RIS TY - JOUR T1 - HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ AU - Özlem Duğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İNİF E - Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 64 VL - 3 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İNİF E - Dergi HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ %A Özlem Duğan %T HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ %D 2018 %J İNİF E - Dergi %P -2528-9519 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Duğan, Özlem . "HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ". İNİF E - Dergi 3 / 1 (May 2018): 53-64 .
AMA Duğan Ö . HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ. İNİF E - Dergi. 2018; 3(1): 53-64.
Vancouver Duğan Ö . HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ. İNİF E - Dergi. 2018; 3(1): 53-64.
IEEE Ö. Duğan , "HALKLA İLİŞKİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNİN "BASIN BÜLTENİ" ÜZERİNDEN İNCELENMESİ", İNİF E - Dergi, vol. 3, no. 1, pp. 53-64, May. 2018