Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İYİMSER YAŞAM YÖNELİMİ İLE SAĞLIK SORUNLARI VE AKADEMİK BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 28 - 38, 27.05.2019
https://doi.org/10.33715/inonusaglik.539687

Abstract

    Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin iyimser yaşam yönelimleri ile sağlık sorunları ve akademik başarı durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapıldı. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini,  bir Hemşirelik Fakültesi’nde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 1072 öğrenci, örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 282 öğrenci oluşturdu. Araştırmaya başlamadan önce kurumdan yazılı izin, etik kurul onayı ve öğrencilerden sözlü bilgilendirilmiş olur alındı. Veriler, Öğrenci Bilgi Formu, Yaşam Yönelim Testi (YYT) ve Genel Sağlık Anketi 12 (GSA-12) aracılığı ile toplandı. Elde edilen veriler, bilgisayarda uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edildi. Öğrencilerin yaş ortalamasının 19.83±1.57, %80.9’unun kız, %75.5’inin çekirdek ailede yaşadığı, %42.6’sının 2 kardeşe sahip olduğu, %72.7’sinin gelirinin giderini karşıladığı, %88.3’ünün herhangi bir kronik hastalığının olmadığı, %8.9’unun sigara, %7.1’inin alkol kullandığı görüldü. Akademik başarı puan ortalamalarının (AGNO) 2.58±0.45, YYT puan ortalamasının 15.08±3.42, GSA-12 puan ortalamasının 3.40±2.28 olduğu saptandı. Genel Sağlık Anketi’nden aldıkları puana göre ruhsal hastalık belirtileri yönünden %25.2’sinin düşük, %24.8’nin orta, %50’sinin yüksek düzeyde risk taşıdığı saptandı. YYT, GSA-12 ve AGNO puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi (p˃0.05).


References

 • Aydın G, Tezer, E. İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26): 2-9.
 • Baykara ZG. Hemşirelik bakımı kavramı. Türkiye Biyoetik Dergisi, 2014; 1(2): 92-9.
 • Bay H, Kurul Ş, Can HÖ. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin otomatik düşünceleri ile akademik başarı ve başarı algı düzeyleri arasındaki ilişki. Researcher: Social Science Studies, 2018; 6(2): 157-66.
 • Bingöl G, Gebeş R, Yavuz R. Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi, 2012; 27: 106-11.
 • Bodur G, Işık B, Kaya H, Şenyuva E. Hemşirelik yüksekokulu ve eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam yönelimi ve ilişkili faktörler. International Journal of Human Sciences, 2012; 9(2): 1535-46.
 • Bordbar FT, Nikkar M, Yazdani F, Alippor A. Comparing the psychological well-being level of the students of Shiraz Payame Noor University in view of demographic and academic performance variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011; 29: 663-9.
 • Carver CS, Scheier MF, Segerstrom SC. Optimism. Clinical Psychology Review, 2010; 30(7): 879-89.
 • Chang EC. Hope, problem-solving ability, and coping in a college student population: Some implications for theory and practice. J Clin Psychol, 1998; 54(7): 953-62.
 • Çoban D, Demirtaş H. Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 2011; 17(3): 317-48.
 • Dil S, Bulantekin Ö. Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarı düzeyi ile aile işlevselliği ve kontrol odağı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1): 17-24.
 • Kleiman EM, Chiara AM, Liu RT, Jager-Hyman G, Choi JY, Alloy LB. Optimism and well-being: a prospective multi-method and multi-dimensional examination of optimism as a resilience factor following the occurrence of stressful life events. Cognition and Emotion, 2017; 31(2): 269-83.
 • El-Anzi FO. Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, and pessimism in Kuwaiti students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2005; 33(1): 95-104.
 • Güler BK, Emeç H. Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013; 21(2): 129-49.Gündoğdu M. Life orientations among university students. Eğitim ve Bilim, 2010; 35(157): 192-99.
 • Hart KE, Hittner JB. Optimism and pessimism: Associations to coping and anger-reactivity. Personality and Individual Differences, 1995; 19(6): 827-39.
 • Kaya H, Acaroğlu R, Şendir M, Güldaş S. Nöroşirürji hastalarında iyimser yaşam eğiliminin ameliyat öncesi anksiyete ile başetme durumuna etkisi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2007; 15(59): 75-81.
 • Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7: 3-11.
 • Özdemir G, Kaya H. Midwifery and nursing students’ communication skills and life orientation: Correlation with stress coping approaches. Nursing and Midwifery Studies, 2013; 2(2): 198-205.
 • Öztürk C, Aktaş B. Hemşirelik öğrencilerinin genel sağlık durumları ve bunu etkileyen bazı özelliklerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10(2): 58-65.
 • Peterson C, Barrett LC. Explanatory style and academic performance among university freshman. Journal of Personality and Social Psychology, 1987; 53(3): 603-7.
 • Posadzki P, Stockl A, Musonda P, Tsouroufli M. A mixed‐method approach to sense of coherence, health behaviors, self‐efficacy and optimism: Towards the operationalization of positive health attitudes. Scandinavian Journal of Psychology, 2010; 51(3): 246-52.
 • Richardson M, Abraham C, Bond R. Psychological correlates of university students' academic performance: a systematic review and meta-analysis. Psychological Bulletin, 2012;138(2):353-87.
 • Scheier MF, Carver CS. Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 1985; 4(3): 219-47.
 • Seligman ME. Learned optimism: How to change your mind and your life: Random House Press, United States, 2006; 205-7.
 • Singh I, Jha A. Anxiety, optimism and academic achievement among students of private medical and engineering colleges: A comparative study. Journal of Educational and Developmental Psychology, 2013; 3(1): 222-33
 • Tervo RC, Palmer G. Health professional student attitudes towards people with disability. Clinical Rehabilitation 2004; 18(8): 908-15.
 • Tayfur C, Ulupınar S.Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin algıladıkları sosyal desteğin akademik başarılarına etkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1): 1-6.
 • Türküm, S. Stresle başaçıkma biçimi, iyimserlik, bilişsel çarpıtma düzeyleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiler: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 2000-2001, 2001; 1-16.
 • Yıldırım İ. Akademik başarı yordayıcısı olarak gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006; 30: 258-67.

The Relationship between Life Orientation and Health Problems and Academic Success Situations of Nursing Students

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 28 - 38, 27.05.2019
https://doi.org/10.33715/inonusaglik.539687

Abstract

The aim of this study was to determine the relationship between the optimistic life orientations, health problems, and academic success situations of the nursing students. The population of the research, which was carried out in the descriptive and relational type, was consisted of 1072 students who studied in a Nursing Faculty in 2014-2015 academic year and 282 students who were determined by using stratified sampling method. Written consent, ethics committee approval and verbal informed consent were obtained from the institution before starting the study. Data were collected through Student Information Form, Life Orientation Test (LOT) and General Health Questionnaire 12 (GHQ-12). The data obtained were analyzed on the computer using appropriate statistical methods. The mean age of the students was 19.83 ± 1.57%, 80.9% of them were woman, 75.5% of them lived in the nuclear family, 42.6% of them had 2 siblings, 72.7% of them covered the income, 88.3% of them did not have any chronic disease, 8.9% cigarette smoking, 7.1% used alcohol. The mean scores of academic success situations (ASS) were 2.58 ± 0.45, mean score of 15.08 ± 3.42 and mean score of GSA-12 was 3.40 ± 2.28. According to the scores obtained from the General Health Questionnaire, 25.2% of the patients had low risk, 24.8% had moderate and 50% had a high level of risk. It was found that there was no significant relation between LOT, GHQ-12 and ASS score averages (p>0.05). It was observed that students had moderate optimistic life orientation and most of them had risk for illness symptoms, but they were not associated with academic success. According to these results; it may be advisable to develop an optimistic attitude to the curriculum 

References

 • Aydın G, Tezer, E. İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 1991; 7(26): 2-9.
 • Baykara ZG. Hemşirelik bakımı kavramı. Türkiye Biyoetik Dergisi, 2014; 1(2): 92-9.
 • Bay H, Kurul Ş, Can HÖ. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin otomatik düşünceleri ile akademik başarı ve başarı algı düzeyleri arasındaki ilişki. Researcher: Social Science Studies, 2018; 6(2): 157-66.
 • Bingöl G, Gebeş R, Yavuz R. Amasya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin genel sağlık durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi, 2012; 27: 106-11.
 • Bodur G, Işık B, Kaya H, Şenyuva E. Hemşirelik yüksekokulu ve eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam yönelimi ve ilişkili faktörler. International Journal of Human Sciences, 2012; 9(2): 1535-46.
 • Bordbar FT, Nikkar M, Yazdani F, Alippor A. Comparing the psychological well-being level of the students of Shiraz Payame Noor University in view of demographic and academic performance variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011; 29: 663-9.
 • Carver CS, Scheier MF, Segerstrom SC. Optimism. Clinical Psychology Review, 2010; 30(7): 879-89.
 • Chang EC. Hope, problem-solving ability, and coping in a college student population: Some implications for theory and practice. J Clin Psychol, 1998; 54(7): 953-62.
 • Çoban D, Demirtaş H. Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 2011; 17(3): 317-48.
 • Dil S, Bulantekin Ö. Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarı düzeyi ile aile işlevselliği ve kontrol odağı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(1): 17-24.
 • Kleiman EM, Chiara AM, Liu RT, Jager-Hyman G, Choi JY, Alloy LB. Optimism and well-being: a prospective multi-method and multi-dimensional examination of optimism as a resilience factor following the occurrence of stressful life events. Cognition and Emotion, 2017; 31(2): 269-83.
 • El-Anzi FO. Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, and pessimism in Kuwaiti students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 2005; 33(1): 95-104.
 • Güler BK, Emeç H. Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013; 21(2): 129-49.Gündoğdu M. Life orientations among university students. Eğitim ve Bilim, 2010; 35(157): 192-99.
 • Hart KE, Hittner JB. Optimism and pessimism: Associations to coping and anger-reactivity. Personality and Individual Differences, 1995; 19(6): 827-39.
 • Kaya H, Acaroğlu R, Şendir M, Güldaş S. Nöroşirürji hastalarında iyimser yaşam eğiliminin ameliyat öncesi anksiyete ile başetme durumuna etkisi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2007; 15(59): 75-81.
 • Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7: 3-11.
 • Özdemir G, Kaya H. Midwifery and nursing students’ communication skills and life orientation: Correlation with stress coping approaches. Nursing and Midwifery Studies, 2013; 2(2): 198-205.
 • Öztürk C, Aktaş B. Hemşirelik öğrencilerinin genel sağlık durumları ve bunu etkileyen bazı özelliklerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10(2): 58-65.
 • Peterson C, Barrett LC. Explanatory style and academic performance among university freshman. Journal of Personality and Social Psychology, 1987; 53(3): 603-7.
 • Posadzki P, Stockl A, Musonda P, Tsouroufli M. A mixed‐method approach to sense of coherence, health behaviors, self‐efficacy and optimism: Towards the operationalization of positive health attitudes. Scandinavian Journal of Psychology, 2010; 51(3): 246-52.
 • Richardson M, Abraham C, Bond R. Psychological correlates of university students' academic performance: a systematic review and meta-analysis. Psychological Bulletin, 2012;138(2):353-87.
 • Scheier MF, Carver CS. Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 1985; 4(3): 219-47.
 • Seligman ME. Learned optimism: How to change your mind and your life: Random House Press, United States, 2006; 205-7.
 • Singh I, Jha A. Anxiety, optimism and academic achievement among students of private medical and engineering colleges: A comparative study. Journal of Educational and Developmental Psychology, 2013; 3(1): 222-33
 • Tervo RC, Palmer G. Health professional student attitudes towards people with disability. Clinical Rehabilitation 2004; 18(8): 908-15.
 • Tayfur C, Ulupınar S.Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin algıladıkları sosyal desteğin akademik başarılarına etkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1): 1-6.
 • Türküm, S. Stresle başaçıkma biçimi, iyimserlik, bilişsel çarpıtma düzeyleri ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiler: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 2000-2001, 2001; 1-16.
 • Yıldırım İ. Akademik başarı yordayıcısı olarak gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006; 30: 258-67.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Nuray TURAN (Primary Author)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
0000-0003-0414-3589
Türkiye


Gülsün ÖZDEMİR AYDIN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
0000-0003-0550-3195
Türkiye


Hatice KAYA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
0000-0002-8427-0125
Türkiye


Arzu YILMAZ This is me
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
0000-0001-9700-8516
Türkiye


Gayenur AKSEL This is me
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
0000-0002-4655-2818
Türkiye

Publication Date May 27, 2019
Application Date March 14, 2019
Acceptance Date March 25, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Turan, N. , Özdemir Aydın, G. , Kaya, H. , Yılmaz, A. & Aksel, G. (2019). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İYİMSER YAŞAM YÖNELİMİ İLE SAĞLIK SORUNLARI VE AKADEMİK BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi , 7 (1) , 28-38 . DOI: 10.33715/inonusaglik.539687