PDF BibTex RIS Cite

Harakânî’den Yesevî’ye Gönül Birliği

Year 2016, Special Issue 1, 397 - 403, 01.08.2016

Abstract

Tarihte büyük medeniyet kuran milletler, sahip oldukları medeniyetlerini tesis eden değerlerle anılırlar. Çünkü tarihi yapanlar, bu değerlerin bizzat kendileridir. Bu nedenle böyle değerlerin ortaya çıkardığı eser ve düşünceleri yeni nesillere aktarmak son derece önemlidir. Şüphesiz Harakânî (ö. 425/1033) ve Yesevî bu değerlerdendirler. Bu zâtlar, vefatlarının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen halen eser ve düşünceleri ile insanlığın yoluna ışık tutmaya devam etmektedirler.Bu duygu ve düşünceler ile “Harakanî’den Yesevî’ye Gönül Birliği” başlıklı tebliğimizde, Yesevî ve kendisinden yaklaşık bir buçuk asır önce yaşamış olan Harakanî’nin hayat ve eserlerinden hareketle gönül birliğine yapılan vurguyu ele almaya çalışacağız. Diğergâm ve insanların dertleriyle ilgilenmeyi kendilerine vazife kabul eden Harakanî ve Yesevî’nin insan tasavvurlarını, insan-insan ve insan-Allah ilişkisine dair görüşlerini incelemek ve bunları sunmak tebliğimizin amacı olacaktır

References

 • Altıntaş R, (2007), Mevlânâ’da Gönül Kelamı, Vefa Yay., İstanbul.
 • Attâr F, (2002), Tezkiretü’l-evliyâ, Çev.: Süleyman Uludağ, İstanbul
 • Akın M, (2006), Kars’ta Bir Mürşid-i Kâmil (Ebu’l-Hasan Harakânî Hayatı ve Tasavvufi Düşüncesi), Sivas.
 • Camî A, (1995), Nefahatü’l-üns, (Evliya menkıbeleri), ter. Lamiî Çelebi, haz. Süleyman
 • Uludağ, Mustafa Kara), İstanbul. Çiftçi H, (2006), Şeyh Ebü'l-Hasan Harakânî I ( Hayatı, Eserleri ), Şehit Ebü'l Hasan
 • Harakânî Derneği, Ankara; Sadık Yalsızuçanlar, Seyr ü sülük risalesi,Sûfi Kitap Yay., İstanbul. Çelebi M, (1971), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 4. Kitap Ankara.
 • Dedeoğlu A, (1999), Altun Silsile - Silisile-i Sâdât-ı Nakşibendiyye-i Aliyye, Osmanlı Yay., İstanbul.
 • Develi H, (1999), Ahmed Yesevi, Şule Yay., İstanbul. el-Herevî A, ts, Tabakatü’s-sûfîyye.
 • Harakânî Ebu’l-Hasan, (2001), Nuru’l-ulûm, Çev.: Şenol Kantarcı, Ebu'l-Hasan Harakani
 • Derneği Yayınları, Kars. Hucvirî A, (1979), Keşfu’l-Mahcub, Tahran.
 • Kırzıoğlu M. F, (1953), Kars Tarihi, Işıl matbaası, İstanbul.
 • Kazvinî Z, ts, Âsârül-Bilâd ve Âhbârül-Ibâd, Beyrut. Mevlânâ C, (1995), Mesnevi ve Şerhi, (çev. Abdulbaki Gölpınarlı), İstanbul.
 • Tan, MN, (2012), “Harakânî’nin Tasavvuf Tarihindeki Etkisine Bir Örnek: “Sûfî
 • Yaratılmamıştır” Sözü ve Hâce Yusuf Hemedânî’nin Şerhi”, I. Uluslar arası Harakânî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kars. Yesevî A, (2009), Divan-ı Hikmet, (Haz. Hayati Bice), TDV. Yay, Ankara.

The Union of Hearts from Harakani to Yesevi

Year 2016, Special Issue 1, 397 - 403, 01.08.2016

Abstract

Titled "The union of hearts from Haranki to Yesevi" we take into account the lives and works of Yesevi and Harakani - who lived around a century and half apart from each other and try to evaluate the emphasis given to the union of hearts. Having accepted their altruistic duty being to deal with the problems and suffering of people, the purpose of this essay is to understand and portray Harakani's and Yesevi's views on Human purpose, human-human and humanAllah relationship

References

 • Altıntaş R, (2007), Mevlânâ’da Gönül Kelamı, Vefa Yay., İstanbul.
 • Attâr F, (2002), Tezkiretü’l-evliyâ, Çev.: Süleyman Uludağ, İstanbul
 • Akın M, (2006), Kars’ta Bir Mürşid-i Kâmil (Ebu’l-Hasan Harakânî Hayatı ve Tasavvufi Düşüncesi), Sivas.
 • Camî A, (1995), Nefahatü’l-üns, (Evliya menkıbeleri), ter. Lamiî Çelebi, haz. Süleyman
 • Uludağ, Mustafa Kara), İstanbul. Çiftçi H, (2006), Şeyh Ebü'l-Hasan Harakânî I ( Hayatı, Eserleri ), Şehit Ebü'l Hasan
 • Harakânî Derneği, Ankara; Sadık Yalsızuçanlar, Seyr ü sülük risalesi,Sûfi Kitap Yay., İstanbul. Çelebi M, (1971), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 4. Kitap Ankara.
 • Dedeoğlu A, (1999), Altun Silsile - Silisile-i Sâdât-ı Nakşibendiyye-i Aliyye, Osmanlı Yay., İstanbul.
 • Develi H, (1999), Ahmed Yesevi, Şule Yay., İstanbul. el-Herevî A, ts, Tabakatü’s-sûfîyye.
 • Harakânî Ebu’l-Hasan, (2001), Nuru’l-ulûm, Çev.: Şenol Kantarcı, Ebu'l-Hasan Harakani
 • Derneği Yayınları, Kars. Hucvirî A, (1979), Keşfu’l-Mahcub, Tahran.
 • Kırzıoğlu M. F, (1953), Kars Tarihi, Işıl matbaası, İstanbul.
 • Kazvinî Z, ts, Âsârül-Bilâd ve Âhbârül-Ibâd, Beyrut. Mevlânâ C, (1995), Mesnevi ve Şerhi, (çev. Abdulbaki Gölpınarlı), İstanbul.
 • Tan, MN, (2012), “Harakânî’nin Tasavvuf Tarihindeki Etkisine Bir Örnek: “Sûfî
 • Yaratılmamıştır” Sözü ve Hâce Yusuf Hemedânî’nin Şerhi”, I. Uluslar arası Harakânî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kars. Yesevî A, (2009), Divan-ı Hikmet, (Haz. Hayati Bice), TDV. Yay, Ankara.

Details

Other ID JA24GP54GM
Journal Section Review
Authors

Murat AKIN This is me

Publication Date August 1, 2016
Submission Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Special Issue 1

Cite

APA
AKIN, M. (2016). Harakânî’den Yesevî’ye Gönül Birliği. Uluslararası Kültürel Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(Special Issue 1), 397-403.

 International Journal of Cultural and Social Studies