Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 60 - 69 2020-06-25

Yerel Yönetimlerde Orta ve Üst Düzey Yöneticilerin Performans Değerlendirme Yöntemlerine Dair Nitel Bir Araştırma: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği

Demokaan DEMİREL [1]


Performans, kamu yönetiminde günümüzde en değer verilen kavramlardan biridir. Ekonomik ve rasyonel kaynak kullanımının kamu bütçeleri için elzem hale gelmesiyle performans yönetimi ve performansa dair değerlendirme süreçlerinin işletilmesi gitgide yaygınlaşmıştır. Bu çalışma yerel yönetimlerde belli bir performans değerlendirme sisteminin izlenip izlenmediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel fenomenolojik analize dayalıdır. Örneklem olarak seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde eşit oranda orta ve üst düzey yönetici ile yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler kodlanarak temalara (kategorilere) ulaşılmıştır. Bulguların tanımlanması ve yorumlanmasıyla yerel yönetimlerce kullanılabilecek özgün bir performans değerlendirme modeli oluşturulmuştur.
Performans, Performans Değerlendirme, Yerel Yönetimler, Betimsel ve Fenomenolojik Analiz
 • Ağcakaya, S. (2009). “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Benzer Tip Belediyelerde Mali Performans Uygulamaları”. Sosyoekonomi, 2009 (1): 27-46.
 • Ağcakaya, S. (2008). “Performans Bütçenin Performansını Özelleştirme Yoluyla Arttırmak: Isparta Belediyesi Örneği”. 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Sakarya, 167-180.
 • Altrasi, Mohmad Awwadh (2014). “Determinants of Performance among Public Sector Managers in Saudi Arabia: An Analysis of the Organizational Factors and Job Attitudes”. Middle East Journal of Scientific Research, 22 (3): 409-416.
 • Akal, Z. (2011). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi. Yedinci Baskı. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Baltacı, Ali (2018). “Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”. BEÜ SBE Dergisi, 7 (1): 231-274.
 • Delpo, Amy (2005). The Performance Appraisal Handbook, California: Nolo.
 • Demirbaş, Tolga (2010). “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Faaliyet Raporları ile Saydamlığı Sağlama Çabaları: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma”. Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar (Edt. Figen Altuğ, Özhan Çetinkaya, Selçuk İpek), Bursa: Ekin Yayınevi, 287-316.
 • Eren, Veysel ve Ufuk Durna (2007). “Kamu Sektöründe Performansın Anlaşılması ve Geliştirilmesi”. Amme İdaresi Dergisi, 1 (40): 107-134.
 • Eroğlu, H. T. (2011). Kamu Yönetiminde Performans: Balanced Scorecard. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Gazez, Seda (2010). Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Performans Yönetimi ve Denetimi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Ghobadian, A., J. Ashworth (1994). “Performance Management in Local Government: Concept and Practice. International Journal of Operations&Production Management, 14 (5): 35-51.
 • Gitongu, Margaret Kulola, William King, Mzera Mutindi (2016). “Determinants of Employees’ Performance of State Parastatals in Kenya: A Case of Kenya Ports Authority”. International Journal of Humanities and Social Science, 6 (10): 197-203.
 • Gürcüoğlu, Sinan, Nail Öztaş (2018). “Türk Kamu Yönetiminde Performans Yönetimi: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği”. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (14): 537-549.
 • Hartog, Deanne N., Pal Boselie and Jaap Paauwe (2004). “Performance Management: A Model and Research Agenda”. Applied Psychology: An International Review, 53 (4): 556-569.
 • Helden, Jan Van, Christoph Reichard (2019). “Management Control and Public Sector Performance Management”. Baltic Journal of Management, 14 (1): 158-176.
 • Jarrar, Yasar, Giovanni Schiuma (2007). “Measuring Performance in the Public Sector: Challenges and Trends”. Measuring Business Excellence, 11 (4): 4-8.
 • Kesen, Mustafa (2015). “Örgütsel Demokrasinin Çalışan Performansı Üzerine Etkileri: Örgütsel Özleşmenin Aracılık Rolü”. Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (2): 535-562.
 • Küçük, Ayşe Akkaş (2005). Kamuda Performans Değerlendirme Sistemi ve Kamu Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurgun, Osman Avşar, Gürkan Akdağ (2013). “Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Nevşehir Üniversitesi SBE Dergisi, 2: 155-176.
 • Luecke, R. (2008). Performans Yönetimi (Çev. A. Özer). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ministry of Municipal Affairs and Housing (2007). Municipal Performance Measurement Program Handbook.
 • Muda, Iskandar, Ahmed Rafiki, Martva Rozeki Harahap (2014). “Factors Influencing Employees’ Performance: A Study on the Islamic Banks in Indonesia”. International Journal of Business and Social Science, 5 (2): 73-77.
 • Özdemir, Murat (2010). “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1): 323-343.
 • Öztürk, Ü. (2009). Performans Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayım.
 • Palmer, Margaret J. (1993). Performans Değerlendirmeleri. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Patrick, Onyabgore, Atandi (2016). “Determinants of Performance in Public Sector Enterprises: Case of Huduma Centres in Central Business District: Nairobi-Kenya”. College of Humanities and Social Sciences, http://hd1.handle.net/11295/97193/ Erişim Tarihi: 19.02.2020.
 • Riege, Andreas (2005). “Three-Dozen Knowledge-Sharing Barriers Managers Must Consider”. Journal of Knowledge Management, 9 (3): 18-35.
 • Rose, R. C., Beh, J. L. Uli, K. İdris (2006). “An Analysis of Quality of Work Life and Career Related Variables”. American Journal of Applied Sciences, 3 (12): 2151-2159.
 • Sonnentag, Sabine and Michael Frese (2001). “Performance Concepts and Performance Theory”. (Edt. by Sabine Sonnentag), Psychological Management of Individual Performance, John Wiley&Sons: 4-19.
 • Thiel, van S., F. L. Leeuw (2002). “The Performance Paradox in the Public Sector”. Public Performance&Management Review, 25 (3): 267-281.
 • Uyargil, C. (2013). “Performans Değerlendirme”. (Edt. Ö. Sadullah, C. Uyargil, A. C. Acar, A. O. Özçelik, G. Dündar, İ. D. Ataay, Z. Adal, Z. Tüzüner), İnsan Kaynakları Yönetimi, Altıncı Baskı, İstanbul: Beta Basım, 211-299.
 • Yaman, Abdulsemet (2018). “Kamu Yönetiminde Performans Denetiminin İş Süreçlerine Etkisi”. Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (17): 281-295.
 • Yenice, E. (2006). “Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmesi”. Maliye Dergisi, 150: 122-132.
 • Yılmaz, A. ve M. Ökmen (2004). Kamu Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-5454-9507
Author: Demokaan DEMİREL (Primary Author)
Institution: Kocaeli University
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 10, 2020
Acceptance Date : May 28, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Demi̇rel, D . (2020). Yerel Yönetimlerde Orta ve Üst Düzey Yöneticilerin Performans Değerlendirme Yöntemlerine Dair Nitel Bir Araştırma: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 60-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/701795