Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 208 - 224 2020-06-25

Yeşil Reklamların Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi

Abdulvahap KARTAL [1] , Erdem TATLI [2]


Artan ekolojik sorunlar tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını arttırmıştır. Artan çevre sorunlarını odağına alan ve bunlara karşı mücadele veren bir tüketici grup oluşmuştur. Bunlara “Yeşil Tüketiciler” denmektedir. Günümüz pazarlama anlayışının tüketici odaklı yaklaşımıysa tüketicilerin bu hassasiyetlerine önem vermeyi gerektirmektedir. Tüketim davranışlarında sürekli çevre vurgusu yapan bu tüketici grubuna markalar kayıtsız kalmamıştır. Çevreci tüketicilere ulaşmaya çalışan markalar bir iletişim aracı olarak yeşil reklamları aracı olarak kullanmaktadır. Bu yeşil tüketiciler arasında yer alan bir grup da Z kuşağı olarak adlandırılan kuşaktır. Bu çalışmada çevre sorunlarını gündemine alan markaların reklam kampanyalarında yeşil reklama yer vermesinin Z kuşağı tüketicilerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda çevreci tüketicilere ulaşmaya çalışan markaların bir iletişim yöntemi olarak “Yeşil (çevreci) reklamcılık” ele alınarak Z kuşağı tüketicilerinin bu reklam çalışmalarından nasıl etkilendiği çalışmanın temel konusunu oluşturmuştur. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde reklam, yeşil reklam, Z kuşağı ve tüketici davranışları hakkında geniş bir literatür bilgisi paylaşılırken araştırma kısmında ise; yeşil reklamın Z kuşağı tüketici satın alma kararları üzerindeki etkisi incelenmek üzere nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada Z Kuşağı tüketicilerin satın alma davranışlarında yeşil uygulamalara önem verdiği ve çevreye zarar veren ürünlerin satın alınmaması konusunda bilinçli olduğu ortaya çıkmaktadır.
yeşil reklam, yeşil tüketici, z kuşağı
  • Akyol, A. Ç., & Kılınç, Ö. (2015). Türkiye'de Yeşil Reklam Uygulamaları:Yeşil Pazarlama Boyutunda Bir Değerlendirme. İstanbul: Literatürk Akademia. Alkaya, A., Çoban, S., Tehci, A., & Ersoy, Y. (2016, Ocak-Haziran). Çevresel Duyarlılığın Yeşil Ürün Satın Alma davranışına Etkisi: Ordu Üniversitesi Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(47), 121-134. Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu Ve Geleceğin Tüketici Profili. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1). Belch, G. E., & Belch, M. A. (2003). Advertising and promotion: An integrated marketing Communicationsperspective. ABD: The McGraw-Hill. Büyükuslu, F. (2017). Z Kuşağının İş Yaşamından Beklentileri Konusunda Bir Araştırma. İstanbul: BahçeĢehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Carlson, L., Grove, S. J., Kangun, N., & Polonsky, M. J. (1996). An International Comparison of Environmental Advertising Substantive versus Associative Claims. Journal of Macromarketing, 58. Chen, T. B., & Chai, L. T. (2010). Attitude Towards the Environment and Green Products: Consumers’ Perspective. Management Science and Engineering, 2(4), 27-39. Diglel, A., & Yazdanifard, R. (2014). Green Marketing: It’s Influence on Buying Behavior and Attitudes of the Purchasers towards Eco-Friendly Products. Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, 10-18. Elden, M. (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları. Elden, M. (2015). Reklam ve Reklamcılık (3. Baskı b.). İstanbul, Türkiye: Say Yayınları. Elpek, I. (2017). http://ekoiq.com. Kasım 25, 2019 tarihinde http://ekoiq.com: http://ekoiq.com/2017/10/20/sürdürülebilir-bir-yaşamin-umudu-z-kuşaği/ adresinden alındı Hawkins, D., & Mothersbaugh, D. (2010). Consumer Behavior: BuildingMarketing Strategy. ABD: McGraw-Hill/Irwin. Haytko, D. L., & Matulich, E. (2008). Green Advertising and Environmentally Responsible Consumer Behaviors: Linkages Examined. Journal of Management and, s. 2-11. Kärnä, J., Juslin, H., Ahonen, V., & Hansen, E. N. (2001). Green Advertising: Greenwash or a True Reflection of Marketing Strategies? Greener Management International(33), 59-70. Kavalcı, K. (2015). Tüketici Karar Verme Tarzları ve Öğrenme Sitillerinin Y ve Z Kuşakları Açısından Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kuduz, N. (2011). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kurtulmuş, K. (2008). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Filiz Kitabevi. Kuzucu, B. N. (2018). Türkiye'deki Yeşil Reklam Uygulamalarının Tüketicilerin Çevreci Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi. Konya: Selçuk Üniversitesi. Lebe, F. (2006). Tüketici Davranış ve Tercihlerinin Analizi: Erzurum İçin Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Odabaşı, Y. (1992). Yeşil Pazarlama: Kavram ve Gelişmeler (Cilt 36). Pazarlama Dünyası. Odabaşı, Y., & Barış, G. (2003). Tüketici Davranışı (2. Baskı b.). İstanbul: Media Cat. Odabaşı, Y., & Barış, G. (2018). Tüketici Davranışı. İstanbul: MediaCat. Özkaya, B. (2010). İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Anlayışının Uzantısı Olarak Yeşil Pazarlama. Öneri, 9(34), 247-258. Pencere, D. (2006). Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerinde Etkisi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmamoğlu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sladek, S., & Grabinger, A. (2013). Gen Z: The First Generation of the 21st Century has Arrived! 10 07, 2019 tarihinde www.xyzuniversity.com: https://www.xyzuniversity.com/wp-content/uploads/2018/08/GenZ_Final-dl1.pdf adresinden alındı Solomon, M. R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having and Being, (10. Baskı b.). Pearson Education Limited. Sönmez, F. (2016). Sosyal Medyanın, Z Kuşağı Tüketiciler Üzerindeki Etkisi. Manisa: Manisa Üniversitesi. Sparks, & Honey. (2013). https://www.sparksandhoney.com. 10 7, 2019 tarihinde https://www.sparksandhoney.com: https://reports.sparksandhoney.com/campaign/generation-z-2025-the-final- generation adresinden alındı Stillman, D., & Stillman, J. (2018). İşte Z Kuşağı: Genç Kuşak İşyerini Nasıl Dönüştürüyor? (D. P. Kayıhan, & F. Erduran, Çev.) İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi. Taşkıran, N. Ö., & Yılmaz, R. (2014). 99 Soruda Reklam ve Reklamcılık (2. Baskı b.). İstanbul, Türkiye: Der Kitapevi. Tatlı, E. (2018). Çevreci Tüketicilere Ulaşmaya Çalışan Bir İletişim Yöntemi Olarak Yeşil Reklamcılık:Kuramsal Bir Çerçeve. Sosyal Bilimler Dergisi(21), 165-178. Uydacı, M. (2002). Yeşil Pazarlama: İş Ahlakı ve Çevresellik Açısından Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitapevi. Üstündağlı, E., & Güzeloğlu, E. (2015). Gençlerin Yeşil Tükeyim Profili:Farkındalık, Tutum ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz. Global Media Journal TR Edition, 5(10). Yorgancılar, F. N. (2015). Tüketici davranışı Nörolojisi: Nöroekonomi-EEG Yöntemi ile Nöromarketing Uygulaması. Konya: Çizgi Kitapevi. Yüzbaşıoğlu, S. (2012). Kuşaklar X, Y, Z Diye Ayrıştı Pazarlamacıların Kafası Karıştı. 10 5, 2019 tarihinde www.dunya.com: https://www.dunya.com/ozel-dosya/isim-iletisim/kusaklar-x-y-z-diye-ayristi-pazarlamacilarin-kafasi-karisti-haberi-171279 adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-4693-6723
Author: Abdulvahap KARTAL (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7512-5532
Author: Erdem TATLI
Institution: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 25, 2020
Acceptance Date : May 26, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Kartal, A , Tatlı, E . (2020). Yeşil Reklamların Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 208-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/726696