Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 250 - 261 2020-06-25

İç Güvenlik Yönetiminde Halkla İlişkiler Perspektifinden Genel Kolluk Uygulamaları ve İkna

Sefer DARICI [1] , Emrah AKÇAY [2]


Başarılı bir iç güvenlik hizmetinin gerçekleşmesi ve hedeflerin yakalanması toplumsal kabullerden ve insan ilişkilerinden bağımsız değildir. İç güvenlik görevlilerinin sürdürdükleri faaliyetin başarısı; halkla olan ilişkilerinin gücüne, sürdürülebilirliğine ve geleceğe yönelik beklenti ve kabullerine de bağlıdır. Toplumsal algının güvenlik stratejileri doğrultusunda şekillendirilmesi geçmişten günümüze devletlerin uyguladığı politikalar çerçevesinde işlemektedir. Bilginin halka sunumundan, medya ile olan ilişkilere, olay yerinde kamu otoritesinin temsilcisi olan güvenlik görevlisinin beden dilinden, konuşma üslubuna kadar birçok unsur bu algının oluşmasında etkili olan faktörlerdir. İletişim materyallerinin içeriği, sloganlar, fotoğraflardaki beden dili, söylem iç güvenlik yönetiminde halkla ilişkiler açısından iknanın sağlanabilmesi için önemli faktörlerdir. Bu çalışmada ilk olarak iç güvenlik kavramı halkla ilişkiler perspektifinden ikna temelli bir yaklaşımla açıklanmaktadır. İkinci olarak, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 170. Yılı için hazırlanan dört afiş ve Türk Polis Teşkilatı’nın 171. Yılı için hazırlanan altı afiş amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi ile seçilerek, iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak içerik analizi yapılmıştır. Ardından afişlerden çocuk görseli kullanılan iki tanesi seçilerek görsel göstergebilim çözümleme yöntemi ile yeniden analiz edilmiştir. Böylece afişlerde doğrudan veya dolaylı mesajların ilettiği kodlarla, tasarımı anlamlandırma ve kavramayla ilgili daha detaylı bilgiler sağlamıştır. Çalışmada son olarak iç güvenlik hizmetleri açısından uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
İkna, İletişim, Halkla İlişkiler, İç Güvenlik
 • Akçay, E. (2017). Külahıma Anlat, Abaküs Yayınları, İstanbul.
 • Akçay, E. (2020). Sözsüz Sızıntı-1, İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Akçay, E. ve Darıcı, S. (2016). Beden Dili ve Yalan Yakalamanın El Kitabı, Abaküs Yayınları, İstanbul.
 • Ambady, N., & Rosenthal, R. (1992). Thin slices of expressive behavior as predictors of interpersonal consequences: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 111(2), 256.
 • Asna, A. (1998). Public Relations Temel Bilgiler, Der Yayınları, İstanbul.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Darıcı, S. (2012). Subliminal İşgal–Bilinçaltımızı Ele Geçiren Mesajlar, Destek Yayınları, İstanbul.
 • Karaman, R., Tuncay, S. ve Durmaz, M. (2004). Bir Kamu Kurumu Olarak Polis Teşkilatında Halkla İlişkilerin Önemi. Yönetim ve Ekonomi, 11/2.
 • Kazancı, M. (1997). Kamu ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kocacık F. (1998). Tüketim Eğilimleri ve Sorunları Sivas Merkez İlçe Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas.
 • Odabaşı Y. ve Barış G. (2010). Tüketici Davranışı, MediaCat Yayınları, 10 Baskı, İstanbul.
 • Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 24.1.
 • Özdemir, F. (2007). Göstergebilimsel Çözümleme: Grafik Tasarım Bize Neyi, Nasıl Anlatır?. Grafik Tasarım Dergisi, 6, 38-40.
 • Rapp, Christof. (2010). Aristotle's Rhetoric, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/aristotle-rhetoric/>.
 • Shannon, Claude E. & Warren Weaver (1949): A Mathematical Model of Communication. Urbana, IL: University of Illinois Press
 • Şen, S. ve Çerçi, M. (1974). Halkla İlişkiler, DPT Yayınları, Ankara.
 • Tortop, N. (1998). Halkla İlişkiler, Yargı Yayınevi, Ankara.
 • http: //evrimagaci.org/fotograf/73/4816 Erişim Tarihi: 13.02.2019.
 • http: //www.jandarma.gov.tr/afis/170afis.htm Erişim Tarihi: 16.05.2019.
 • https: //www.pa.edu.tr/afisler.html Erişim Tarihi: 16.05.2019.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-3630-4511
Author: Sefer DARICI (Primary Author)
Institution: CUMHURIYET UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9666-0219
Author: Emrah AKÇAY
Institution: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 6, 2020
Acceptance Date : June 9, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Darıcı, S , Akçay, E . (2020). İç Güvenlik Yönetiminde Halkla İlişkiler Perspektifinden Genel Kolluk Uygulamaları ve İkna . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 250-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/733400