Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 314 - 328 2020-06-25

Spor Kulüplerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kulüp İmajı ve Marka İmajına Etkisi: Beşiktaş Taraftarı Üzerinde Ampirik Araştırma

Zafer ANŞİN [1] , Zülfiye ACAR ŞENTÜRK [2]


Bu makalede spor kulüplerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, kulüp imajı ve marka imajı üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklem grubu Süper Lig de yer alan Beşiktaş JK spor kulübünün 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Bjk müsabakasında yer alan seyircilerinden oluşmaktadır (n=400). Verilerin analizinde öncelikle demografik değişkenler üzerinde yüzde, frekans gibi betimsel analizler yapılmış, kullanılan 3 farklı ölçeğin geçerlilik analizleri için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeklere ait maddelerin güvenilirlik analizleri için ise cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları incelenmiştir. Araştırma doğrultusunda ortaya konulan model temel istatistiksel analiz tekniği olarak Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) ile incelenmiştir. Araştırma hipotezi olan “spor kulüplerinin KSS faaliyetleri, kulüp imajı ve adını taşıdığı işletmenin marka imajı arasında pozitif etkisi vardır” hipotezi için kurulan model tarafından YEM analizi yapılarak incelenmiş ve ilk aşamada kurulan model anlamlı bulunamamıştır. Daha sonra KSS ve diğer değişkenler arasındaki anlamsız çıkan yollar analizden çıkarılarak kurulan yeni model tekrar test edilmiştir. Kurulan ikinci modelde hipotez kısmen desteklenmiştir. İkinci aşamada elde edilen modelin hem p- değeri hem de model uyumluluklarına bakıldığında istatistiki bakımdan anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Model için bulunan bu değerler bize araştırma modelinin son şeklinin kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu sonucuna ulaştırmıştır. Analiz ve bulgular sonucunda Beşiktaş JK seyircilerinin kulüp imajının marka imajı üzerinde ve hayırseverlik sorumluluğun kulüp imajı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kulüp İmajı
 • Babiak, K., Wolfe, R. (2006). More than just a game? Corporate social responsibility and Super Bowl XL. Sport Marketing Quarterly, 15(4), 214–22.
 • Babiak, K., Wolfe, R. (2009). Determinants of corporate social responsibility in professional sports: ınternal and external factors. Journal of Sport Management, 23(6), 717-742.
 • Banda, D. ve Gultresa, I. (2015). Using Global South Sport-for-Development Experiences To Inform Global North CSR Design And Implementation: A Case Study Of Euroleague Basketball’s One Team Programme. Corporate Governance, 15(2), 196-213.
 • Bradish, C., Cronin, J. J. (2009). Corporate social responsibility in sport. Journal of Sport Management, (23), 691-697.
 • Breitbarth, T., Harris, P. (2008). The Role of corporate social responsibility in the football business: towards the development of a conceptual model. European Sport Management Quarterly, 8(2), 179-206.
 • Carroll, A. B. (1979). A Three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 497-505.
 • Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility-evolution of a definitional construct. Business and Society, (38), 268-295. Ceritoğlu, A. B. (2011). Kurumsal sosyal sorumluluk ve işletmelerin çevre bilinci eksenindeki uygulamalarının tüketici satın alma davranışı ve kurum imajı algısına etkisi. İstanbul: Yalın Yayıncılık.
 • Crowther, D. ve Aras, G. (2008). Corporate social responsibility. London: Ventus Publishing.
 • Eren, E. (2005). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Eren, S. S., Eker, S. (2012). Kurumsal sosyal sorumluluk algısının marka imajı, algılanan değer, müşteri tatminine ve marka sadakatine etkisi üzerine bir saha araştırması: x markası örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 451-472.
 • George, D., Mallery, P. (2003). SPSS for windows step BY step: A simple guide and reference 11.0 update. Boston: Allyn&Bacon
 • Halıcı, A. (2001). İşletmelerde sosyal sorumluluk stratejileri: Çanakkale ilinde bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 7(1), 11-26.
 • Hamil, S., Morrow, S. (2011). Corporate social responsibility in the scottish premier league: context and motivation. European Sport Management Quarterly, 11(2), 143-144.
 • Holder-Webb, L., Cohen, J.R., Nath, L. ve Wood, D. (2009). The Supply of corporate social responsibility disclosures among U.S. firms. Journal of Business Ethics, 84, 497-527.
 • Jung, C.W. (2012). The ınfluence of professional sports team’s corporate social responsibility (csr) on team ımage, team ıdentification, and team loyalty dissertation. Florida: Thomas University.
 • Kelgökmen, İ. D. (2010). İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir literatür taraması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10, 301-318.
 • Mohr, L. A., Webb, D. J. ve Haris E. (2001). Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior. The Journal of Consumer Affaires. 35(1): 45-71.
 • Özüpek, M. N. (2013). Kurum imajı ve sosyal sorumluluk. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Pelit, E. ve Pekmezci, D. (2012). Turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk alanları. Ed. K. Ören, H. Eser, ve E. Akman, Farklı bakış açılarıyla sosyal sorumluluk (s. 317-352) içinde. Ankara: Pelikan Yayınevi.
 • Ratten, V. (2010). The Future of sports management: a social responsibility philantrophy and entrepreneurship perspective. Journal of Management & Organization, 16, 488-494.
 • Sheth, H., Kathy M. B. (2010). Beyond the game: perceptions and practices of corporate social responsibility in the professional sports ındustry. Journal of Business Ethics, 91(3), 433-450.
 • Walker, M., Kent, A., Vincent, J. (2010). Communicating socially responsible ınitiatives: an analysis of u.s. professional teams. Sport Marketing Quarterly, 19(3), 125-131.
 • Walters, G., Tacon, R. (2010). Corporate social responsibility ın sport: stakeholder management ın the uk football ındustry. Journal of Management & Organization, 16(4), 566-586.
 • Yüce, A. (2010). Bütünleyici bir modelle marka değeri ölçümü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-8179-2588
Author: Zafer ANŞİN
Institution: Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2606-3547
Author: Zülfiye ACAR ŞENTÜRK (Primary Author)
Institution: Uşak Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 27, 2020
Acceptance Date : June 2, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Anşi̇n, Z , Acar Şentürk, Z . (2020). Spor Kulüplerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kulüp İmajı ve Marka İmajına Etkisi: Beşiktaş Taraftarı Üzerinde Ampirik Araştırma . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 314-328 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/743366