Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Field : Sport Psychology Type : Research Article

Hayri AYDOĞAN [1]


Bu araştırmanın amacı; Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nedensel karşılaştırma (causal comparative) yöntemi ve ilişkisel (correlational) yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye Futbol Federasyonu’nun Sportoto Süper Lig, Bank Asya Birinci Ligi, Sportoto İkinci Ligi ve Sportoto Üçüncü Ligi olmak üzere seçkisiz yolla belirlenen 41 profesyonel futbol kulübünün 780 profesyonel futbolcusu oluşturmaktadır. Araştırmada futbolculara, "Demografik Bilgi Formu" ve "Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği"nin 25 maddelik kısa formu uygulanmıştır. Demografik değişkenlerimiz; Yaş, Doğum Yeri, Medeni Durum, Eğitim Düzeyi, Toplam Profesyonel Oynama Süresi, Mevkii, Yıllık Kazanç ve TFF’nunda futbol oynadığı Lig Kategorisinde soruları oluşturmaktadır. Araştırmada Stanley Coopersmith(1967) tarafından geliştirilen ve Turan ve Tufan (1987) tarafından Türkçeye uyarlanan “Benlik Saygısı Envanteri” ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; “Yaş” , “Medeni Durum”, “Toplam Profesyonel Oynama Süreleri”, “Yıllık Kazanç” ve “Lig Kategorisi” değişkenlerinde, katılımcıların benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. “Eğitim Durumu”, “Oynadığı Mevkii” ve Doğum Yeri değişkenine göre benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuç olarak bakıldığında; profesyonel futbolcuların, benlik saygıları ile demografik değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı ve birçok anlamlı ilişki bulunduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu araştırmanın amacı; Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nedensel karşılaştırma (causal comparative) yöntemi ve ilişkisel (correlational) yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye Futbol Federasyonu’nun Sportoto Süper Lig, Bank Asya Birinci Ligi, Sportoto İkinci Ligi ve Sportoto Üçüncü Ligi olmak üzere seçkisiz yolla belirlenen 41 profesyonel futbol kulübünün 780 profesyonel futbolcusu oluşturmaktadır. Araştırmada futbolculara, "Demografik Bilgi Formu" ve "Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği"nin 25 maddelik kısa formu uygulanmıştır. Demografik değişkenlerimiz; Yaş, Doğum Yeri, Medeni Durum, Eğitim Düzeyi, Toplam Profesyonel Oynama Süresi, Mevkii, Yıllık Kazanç ve TFF’nunda futbol oynadığı Lig Kategorisinde soruları oluşturmaktadır. Araştırmada Stanley Coopersmith(1967) tarafından geliştirilen ve Turan ve Tufan (1987) tarafından Türkçeye uyarlanan “Benlik Saygısı Envanteri” ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; “Yaş” , “Medeni Durum”, “Toplam Profesyonel Oynama Süreleri”, “Yıllık Kazanç” ve “Lig Kategorisi” değişkenlerinde, katılımcıların benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. “Eğitim Durumu”, “Oynadığı Mevkii” ve Doğum Yeri değişkenine göre benlik saygısı puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sonuç olarak bakıldığında; profesyonel futbolcuların, benlik saygıları ile demografik değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı ve birçok anlamlı ilişki bulunduğu ortaya çıkmaktadır
Profesyonel, futbolcu, benlik saygısı
 • Alavi H.R, Askaripur M.R. (2003). Devlet Dairelerinde Çalışan Personelin Benlik Saygıları İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Kerman, İran.
 • Altunbaş Ç (2006) Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Aslan H (2006). Çalışanların İş Doyumu Düzeylerine Göre Depresyon, Benlik Saygısı Ve Denetim Odağı Algısı Değişkenlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Aydoğan H (2011). Basketbol 1.Liglerinde Mücadele Eden Basketbolcuların Benlik Saygıları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. İzmir: Ege Üniversitesi 1.Uluslar Arası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi.
 • Aydoğan H (2012). Profesyonel Futbolcuların Örgütsel Adalet Algıları ve Benlik Saygısı İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Doktora. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; IX.
 • Bacanlı H (2001). Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Baloğlu N, Karadağ E, Çalışkan N ve Korkmaz B (2006) İlköğretim Öğretmenlerinin Mesleki Benlik Saygısı ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Kırşehir: Ahi Evran Üniv. KEFAD Yayınları; 7(2): 345-358.
 • Büyüköztürk Ş (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi; 1(32): 470-483.
 • Carpara G.V, Barbaranelli C, Steca P, Malone P.S (2006) Teachers' Self-Efficacy Beliefs As Determinants Of Job Satisfaction And Students' Academic Achievement: A Study At The School Level. Journal Oj School Psychology; (44) : 473-490.
 • Çankaya B (2007). Lise I. Ve II. Sınıf Öğrencilerinin Algılanan Benlik Saygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Çuhadaroğlu F (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. Uzmanlık. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Erbil N, Bostan Ö (2004) . Ebe Ve Hemşirelerde İş Doyumu, Benlik Saygısı Ve Etkileyen Faktörler. Erzurum: Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; 7(3): 56-66.
 • http://www.tff.org/default.aspx?pageID=198 (Okundu 10.04.2016).
 • Köknel Ö (1985). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. (12) İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Kulaksızoğlu A (2000). Ergenlik Psikolojisi. Ankara: Remzi Kitapevi.
 • Pişkin M (1996) Self- Esteem And Locus Of Control Of Secondary School Both in England And Turkey. Doktora. England: University Of Leicester.
 • Sivribaşkara V.S (2003). Özsaygının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Soner O (1995). Aile Uyumu-Öğrenci Özgüveni Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Doktora. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Şahin M (2007). İlköğretim Okullarında Zorbacı Davranışların Azaltılmasına Yönelik Empati Eğitim Programının Etkisinin Araştırılması. Doktora. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Talimciler A (2003). Türkiye’de Futbol Fanatizmi Ve Medya İlişkisi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Temel Z.F., Aksoy B.A (2001). Ergen Ve Gelişimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Turan M., Herken H., Mutlu N., Küçükkolbaşı H.(1998). Öğrencilerde Benlik Saygısı İle Ruhsal Belirti Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi; (1): 67-73.
 • Turan N, Tufan, B (1987). Coopersmith Benlik Saygısı Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İstanbul: 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi.
 • Yavuzer H (2001). Eğitim Ve Gelişim Özellikleri İle Okul Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yenidünya A (2005). Lise Öğrencilerinde Rekabetçi Tutum, Benlik Saygısı Ve Akademik Başarı İlişkisi. Yüksek Lisans. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Yörükoğlu A (1986). Gençlik Çağı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sosyal Ve Felsefi Eserler Dizisi; (26).
Journal Section Articles
Authors

Author: Hayri AYDOĞAN

Dates

Publication Date : August 25, 2016

Bibtex @ { intjscs259556, journal = {International Journal of Sport Culture and Science}, issn = {2148-1148}, address = {}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {278 - 290}, doi = {}, title = {Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AYDOĞAN, Hayri} }
APA AYDOĞAN, H . (2016). Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science , 4 (Special Issue 1) , 278-290 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/24486/259556
MLA AYDOĞAN, H . "Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". International Journal of Sport Culture and Science 4 (2016 ): 278-290 <https://dergipark.org.tr/en/pub/intjscs/issue/24486/259556>
Chicago AYDOĞAN, H . "Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". International Journal of Sport Culture and Science 4 (2016 ): 278-290
RIS TY - JOUR T1 - Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Hayri AYDOĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Journal of Sport Culture and Science JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 290 VL - 4 IS - Special Issue 1 SN - 2148-1148- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Sport Culture and Science Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Hayri AYDOĞAN %T Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2016 %J International Journal of Sport Culture and Science %P 2148-1148- %V 4 %N Special Issue 1 %R %U
ISNAD AYDOĞAN, Hayri . "Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". International Journal of Sport Culture and Science 4 / Special Issue 1 (August 2016): 278-290 .
AMA AYDOĞAN H . Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. IntJSCS. 2016; 4(Special Issue 1): 278-290.
Vancouver AYDOĞAN H . Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science. 2016; 4(Special Issue 1): 290-278.