Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 21 - 32 2018-04-30

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Enes IŞIKGÖZ [1] , Melike ESENTAŞ [2] , H. Murat ŞAHİN [3]


Amaç: Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor alanında öğrenim gören öğrencilerin, fiziksel aktivite amaçlı mekanlara katılımlarını engelleyen ve bu mekânları tercih etmelerini etkileyen faktörleri incelemektir.

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören 196 erkek ve 108 kız olmak üzere toplam 304 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Gümüş ve ark. (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Fiziksel Aktivite Mekânı Değerlendirme (FAMDÖ)” ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-Testi, tek yönlü varyans (ANOVA) ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin “Fiziksel Aktivite Mekanı Seçimlerini Etkileyen (FAME)” faktörler alt boyutundan almış oldukları puanlarının ortalaması 1,47±0,35, “Fiziksel Aktiviteye Katılmalarını Engelleyen (FAKE)” faktörler alt boyutundan almış oldukları puanlarının ortalaması 1,81±0,58, olarak gerçekleşmiştir. Öğrencilerin FAME ile FAKE puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir korelasyon gözlenmiştir (r = 0,457; p < 0,01, r² =0,21).

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrenciler,  fiziksel aktivite mekân seçimlerini “çok önemli”, fiziksel aktiviteye katılımlarını engelleyen unsurları ise “önemli” görmüşlerdir. Öğrencilerin fiziksel aktivite mekân seçimi ölçek puanları ile fiziksel aktiviteye katılmalarını engelleyen unsurlara ilişkin ölçek puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki gözlenmiştir.  

Beden eğitimi, Spor, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivite Mekanı
  • Aydın, G. ve Solmaz, D.Y. (2016). Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 34-46.
  • Caspersen, C.J., Powell, K.E. ve Christenson, G.M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep, 100, 126-131.
  • Erdoğan, M., Certel, Z. ve Güvenç, A. (2011). Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi: Obezite ve diğer özelliklere göre incelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği), Spor Hekimliği Dergisi, 46, 97-107.
  • Gümüş, H., Özgül, S.A. ve Karakılıç, M. (2015). Fiziksel aktivite mekânı değerlendirme ölçeği (FAMDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 1–8.
Journal Section Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Authors

Author: Enes IŞIKGÖZ
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Melike ESENTAŞ (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Author: H. Murat ŞAHİN
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Işıkgöz, E , Esentaş, M , Şahi̇n, H . (2018). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 21-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inubesyo/issue/37014/379222