Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 21 - 32, 30.04.2018

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beden
eğitimi ve spor alanında öğrenim gören öğrencilerin, fiziksel aktivite amaçlı
mekanlara katılımlarını engelleyen ve bu mekânları tercih etmelerini etkileyen
faktörleri incelemektir.

Yöntem: Araştırmanın
çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Spor Bilimleri
Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının; Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümlerinde öğrenim
gören 196 erkek ve 108 kız olmak üzere toplam 304 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri Gümüş ve ark. (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan
“Fiziksel Aktivite Mekânı Değerlendirme (FAMDÖ)” ölçeği ile toplanmıştır.
Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-Testi, tek
yönlü varyans (ANOVA) ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya
katılan öğrencilerin “Fiziksel Aktivite Mekanı Seçimlerini Etkileyen (FAME)”
faktörler alt boyutundan almış oldukları puanlarının ortalaması 1,47±0,35,
“Fiziksel Aktiviteye Katılmalarını Engelleyen (FAKE)” faktörler alt boyutundan
almış oldukları puanlarının ortalaması 1,81±0,58, olarak gerçekleşmiştir.
Öğrencilerin FAME ile FAKE puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir
korelasyon gözlenmiştir (r = 0,457; p < 0,01, r² =0,21).Sonuç: Araştırma
sonucunda öğrenciler,  fiziksel aktivite
mekân seçimlerini “çok önemli”, fiziksel aktiviteye katılımlarını engelleyen
unsurları ise “önemli” görmüşlerdir. Öğrencilerin fiziksel aktivite mekân
seçimi ölçek puanları ile fiziksel aktiviteye katılmalarını engelleyen
unsurlara ilişkin ölçek puanları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki
gözlenmiştir.  

Kaynakça

  • Aydın, G. ve Solmaz, D.Y. (2016). Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 34-46.
  • Caspersen, C.J., Powell, K.E. ve Christenson, G.M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep, 100, 126-131.
  • Erdoğan, M., Certel, Z. ve Güvenç, A. (2011). Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi: Obezite ve diğer özelliklere göre incelenmesi (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği), Spor Hekimliği Dergisi, 46, 97-107.
  • Gümüş, H., Özgül, S.A. ve Karakılıç, M. (2015). Fiziksel aktivite mekânı değerlendirme ölçeği (FAMDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 1–8.

Ayrıntılar

Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

Enes IŞIKGÖZ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Türkiye


Melike ESENTAŞ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU


H. Murat ŞAHİN
BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 15 Ocak 2018
Kabul Tarihi 26 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Işıkgöz, E. , Esentaş, M. & Şahin, H. M. (2018). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 21-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/37014/379222

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------