Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 1 - 11 2020-08-01

SPOR EĞİTİMİ VEREN KADIN AKADEMİSYENLERİN KARİYER ENGELLERİNDE DEMOGRAFİK VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİN ETKİSİ

Hülya BİNGÖL [1] , Cemal GÜNDOĞDU [2]


Bu araştırma spor eğitimi veren kadın akademisyenlerin kariyer engellerinin demografik ve mesleki göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evreni Türkiye’de BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinde görev yapan 371 kadın öğretim elemanı oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve 310 kişi ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırmanın kapsayıcılık oranı %83.8’dir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği (2015) kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzde ve ortalama olarak ifade edilmiş, analizde bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Kadın akademisyenlerin kariyer engelleri algıları yaşa, medeni durum, çocuk durumu, mesleki unvan ve idari görev durumuna göre incelenmiş; yaşın, unvanın ve idari görevin ölçeğin tüm alt boyutlarında anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür (p<0.05). Medeni durum ve çocuk durumu ölçeğin örgütsel koşullar ve kalıplaşmış önyargılar alt boyutlarında etkili olmakla birlikte, çocuğu olan ve bekar olan akademisyenlerin kariyer engeli algıları daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Kadın, akademisyen, kariyer
 • Alaçam B, Altuntaş S. Kadın akademisyenlerin kariyer engelleri ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2015, 2(1):1-11.
 • Altuntaş C. Mobbing Kavramı Ve Örnekleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Journal of Yasar University 2010, 18(5): 2995-3015.
 • Aycan Z. Key success factors for women in management in Turkey. Applied Psychology 2004, 53, 453-77.
 • Bajdo L, Dickson M. Perceptions of Organizational Culture and Women's Advancement in Organizations: A Cross-Cultural Examination. Sex Roles 2001, 45(5):399-414.
 • Bakioğlu A, İnandı Y. Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2002, 7(28): 513–29.
 • Büyükbes T, Karayılan D, Çelik A. Kadın isgörenlerin sorunlarına ilişkin Gaziantep ve Kahramanmaraş tekstil işletmelerinde karşılaştırmalı bir araştırma. 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde Sunulan Bildiri, Antalya 2002.
 • Cornell D. Etik Feminizm Nedir?. Nicholson L. (Çeviren), İstanbul, Metis Yayınları 1999. Gönen E, Hablemit S. Akademisyen kadınlar. İstanbul, Toplumsal Dönüşüm Yayınları 2004. Gündüz HB, Şahin M. Özel ortaöğretim öğretmenlerinin kariyer gelişim sorunları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2005, 6(2): 90-105.
 • Gündüz Y. Öğretmen algılarına göre kadın öğretmenlerin kariyer engellerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi 2010, 10(1):133-49.
 • İnandı Y, Tunç B, Uslu F. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2013, 3(1):1-15.
 • İnandı Y, Özkan S, Peker S, Atik Ü. Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 5 (1): 77-96.
 • Karakılıç M, Alay S, Koçak S. Kadın ve yönetici: aday yöneticiler, yönetimsel becerilerde cinsiyete- özgü kalıplara sahip midirler?, Spor Bilimleri Dergisi 2008, 19(4): 220-37.
 • Örücü E, Kılıç R, Kılıç T. Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir ili örneği, Yönetim ve Ekonomi Dergisi 2007, 14(2):1-15.
 • Mikkelsen E, Einarsen S. Basic Assumptions and Symptoms of Post-Traumatic Stres Among Victims of Bullying at Work. European Journal of Work and Organizational Psychology 2002, 11(1): 87-111.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Authors

Author: Hülya BİNGÖL (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cemal GÜNDOĞDU
Institution: İnönü Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2020

APA Bi̇ngöl, H , Gündoğdu, C . (2020). SPOR EĞİTİMİ VEREN KADIN AKADEMİSYENLERİN KARİYER ENGELLERİNDE DEMOGRAFİK VE MESLEKİ ÖZELLİKLERİN ETKİSİ . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inubesyo/issue/56772/699985