Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 12 - 25 2020-08-01

KAMU KURUMLARININ TAŞRA TEŞKİLATLARINDA REKREASYON BİRİMİ KURULMASI GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sefa Şahan BİROL [1] , Elif AYDIN [2]


Bireylerin boş zamanlarını daha nitelikli geçirmelerine yönelik kendi çabalarının yanısıra devlet tarafından da vatandaşlara bu tür hizmetlerin sunulmasının gerekliliği sosyal devlet yükümlülüğü altında ön plana çıkmaktadır. Çalışmanın amacı, kent merkezlerinde halka hizmet veren kamu kurumların üst düzey yöneticilerinin, kurumları içerisinde bir rekreasyon birimi kurulmasına dair görüşlerini tespit edebilmektir. Çalışma; Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile sınırlandırılmış nitel bir çalışmadır. Çalışmada betimsel analiz yaklaşımı benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeci tarafından hazırlanan on adet soru katılımcılara sözel olarak yöneltilmiştir. Çalışma kapsamında görüşme gerçekleştirilen katılımcılardan İl Sağlık Müdürlüğü yöneticisi hizmet verdikleri grupların farklı ihtiyaçlar göstermesinden kaynaklı olarak rekreasyon biriminin kurulmasının kurumu adına gerekli olmadığını ancak kurum personelinin kaynaşması adına faydalı olabileceğini; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı yöneticileri kurumları dahilinde rekreasyon biriminin kurulmasını hizmetlerinin mevcut şartlarda öncelikli hizmetleri içerisinde olmamasından kaynaklı olarak gerekli görmediklerini belirtmelerine rağmen kurulması halinde faydalı olacağını; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticisi kurum içerisinde özellikle gençlik hizmetleri kapsamında bir rekreasyon biriminin kurulmasının mutlak gerekli olacağı yönünde görüşünü ifade etmiştir. Sonuç olarak, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde rekreasyon biriminin kurulmasının gerekli olmadığı fakat faydalı olabileceği, buna karşın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bu biriminin kurulmasının gerekliliği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ülkemiz rekreasyon bölümü mezunlarına yeni bir istihdam alanı yaratılacak olmasının yanı sıra kurulması planlanan rekreasyon birimlerinde alan uzmanlarının çalışacak olmasının verilecek hizmet ve planlamalarda üst düzey verimliliğe de imkan tanıyacağı düşünülmektedir.
Devlet, Kamu Kurumu, Politika, Rekreasyon, Taşra Teşkilatı
 • Ağılönü, A., Mengütay, S. (2009). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri ve Model Belirleme, İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:6 Sayı:2, s.161-164.
 • Balık, H., Karakuyu, M. (2014). “Türkiye'de Mülki İdari Taksimata İlişkin Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Sorunlar”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 30, ss: 126-139.
 • Briggs, LC. (1986). Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research. Cambridge.
 • Creswell, WJ. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: SAGE Publications.
 • Çakırer, ÖY. ve Boz, S. (2015). Çocuk Dostu Esenler ve Yerel Yönetim İlişkisi, Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 92-93.
 • Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research, 4.bs., London: Sage Publication
 • https://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/Mevzuat/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, Erişim tarihi: 24.09.2019.
 • Koçyiğit, M. ve Yıldız, M. (2014). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları: Konya Örneği. International Journal of Science Culture and Sport, August, Special Issue: 2.
 • Kula, S. ve Çakır, B. (2015). Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı:12, s.195.
 • Mobley, TA. (2006) Yerel yönetimlerin halkın rekreasyon ve park ihtiyaç ve hizmetlerini karşılamadaki rolü. Yerel Yönetimler ve Sağlıklı Kentler Sempozyumu, Eskişehir.
 • Neuman, LW. (2014). Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches (Seventh Ed.).Essex: Pearson Education Limited.
 • Patton, QM. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Sayan, İÖ. (2013). Türkiye’de idari sistem ve örgütlenme. Erişim Linki: https://www.kas. de/laenderberichte/detail/-/content/staatliche-verwaltungs-und-organisationsstruktur-der-tuer kei, Erişim Tarihi: 07.09.2019.
 • Sevil, T., Şimşek, KY., Katırcı, H., Çelik, VO., Çeliksoy, MA., Kocaekşi, S. (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Editör: Kocaekşi STC, Anadolu Üniversitesi Yayını, (2497). ISO 690.
 • Tamer, K. (1998). “Sportif Rekreasyon Etkinliklerine Liderlik Eden Antrenörlerin Lider Davranış Boyutları”. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Uçar, A. (2014). Türkiye’de Spor ve Rekreasyon Politikalarının Oluşumu ve Bu Hizmetlerin Sunumu. Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi, Sayı, 6, Temmuz.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0002-2514-3337
Author: Sefa Şahan BİROL (Primary Author)
Institution: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Country: Turkey


Author: Elif AYDIN
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2020

APA Bi̇rol, S , Aydın, E . (2020). KAMU KURUMLARININ TAŞRA TEŞKİLATLARINDA REKREASYON BİRİMİ KURULMASI GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 12-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inubesyo/issue/56772/727010