PDF EndNote BibTex Cite

Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği

Year 2016, Volume 17, Issue 1, 0 - 0, 20.04.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.17102081

Abstract

Bu araştırmanın amacı 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaleti’nde zorunlu hale getirilen öğretmen performans değerlendirmesi yasasının okullar tarafından uygulamaya nasıl geçirildiğini ve öğretmenlerin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütleri ortaya koymaktır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini ölçüt örneklem yoluyla seçilen iki okul bölgesindeki ilk, orta ve lise müdürleriyle gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve bölgelerden alınan dokümanlar oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda bölgelerin yasayı beş basamakta uygulamaya koyduğu görülmüştür. Basamaklar, performans ölçütlerinin belirlenmesi, belirlenen ölçütlerin öğretmenlere kazandırılması, öğretmenlerin öz-yeterlilik değerlendirmesi yapmaları ve okul müdürünün öğretimi gözlemlemesi ve öğretmen puanının belirlenmesi şeklindedir. Çalışmada her iki bölgede de geliştirilen performans ölçütlerine yer verilmiştir. Sonuçlar Türkiye bağlamı göz önünde bulundurularak karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.

References

 • Aaronson, D., Barrow, L., & Sander, W. (2007). Teachers and student achievement in the Chicago public high schools, Journal of Labor Economics, 25(1), 95-135.
 • Altun, S. A., & Memişoğlu, S. P. (2008). İlköğretim okullarında çoklu veri kaynağına dayalı Performans değerlendirmesine ilişkin nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(2), 151-179.
 • Baker, B. D., Oluwole, J., & Green, P. C. (2013). The legal consequences of mandating high stakes decisions based on low quality information: Teacher evaluation in the race-to-the-top era. Education Evaluation and Policy Analysis Archives, 21, 1-71.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Castle, S., & Shaklee, B. D. (2006). Assessing Teacher Performance: Performance-Based Assessment in Teacher Education. Rowman & Littlefield Publishing Group, 4501 Forbes Blvd., Suite 200, Lanham, MD 20706.
 • Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & York, R. L. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Çelik, Z., & Gur, B. (2013). Turkey’s Eeducation Ppolicy Dduring Tthe AK Party Era (2002-2013). Insight Turkey, 15(4), 151-176
 • Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. Education policy analysis archives, 8, 1.
 • Darling-Hammond, L. (2010). Evaluating teacher effectiveness: How teacher performance assessments can measure and improve teaching. Center for American Progress.
 • Drew, C.J., Hardman, M.L. & Hosp, J.L. (2008). Designing and conducting research in education. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2001). Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Erdoğan, İ., (2002).Yeni Bir Binyıla Doğru Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözümler. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Ferguson, R. F. (1991). Paying for public education: New evidence on how and why money matters. Harv. J. on Legis., 28, 465.
 • Hanushek, E.A. (1997). Assessing the effects of school resources on student performance: An update. Educational Evaluation and Policy Analysis. 19(2), 141-169
 • Hanushek, E. A. (2008). Teacher deselection. In D. Goldhaber and J. Hannaway (Eds.), Creating A New Teaching Profession (165-180). Washington, DC: Urban Institute Press.
 • Harris, D. N. (2011). Value-Added Measures in Education: What Every Educator Needs to Know. Harvard Education Press. 8 Story Street First Floor, Cambridge, MA 02138.
 • Johnson, B., & Gray, R. (2010). A history of philosophical and theoretical issues for mixed methods research. In A. Tashakkori & E. Teddlie (Eds.), SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.) (69-94). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Johnson, B. R., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Keesler, V. A., & Howe, C. (2012). Understanding educator evaluations in Michigan. Results from Year, 1.
 • Kennedy, M.M. (2010). Attribution eror and the quest for teacher quality. Educational Researcher, 39(8), 591-598.
 • Koedel, C. (2009). An empirical analysis of teacher spillover effects in secondary school. Economics of Education Review, 28(6), 682-692.
 • Köse, A., & Döş, İ. (2014). Risk Tabanlı Denetimin Eğitim Alanında Uygulanabilirliğinin Maarif Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 45-64.
 • Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • Marzano, R. J. (2012). Teacher Evaluation. Educational Leadership. 14-19.
 • McGuinn, P. (2012). The State of Teacher Evaluation Reform: State Agency Capacity and theImplementation of New Teacher-evaluation Systems. Washington, D.C.: Center for AmericanProgress.
 • Mead, S. (2012). Recent State Action on Teacher Effectiveness: What's in State Laws and Regulations?. Bellwether Education Partners.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2012). Çağdaş Eğitim Denetimi Modeli Olarak Öğretimsel Denetimin Türk Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 131-142.
 • Miles, M. and Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (second Ed.). California: Sage Publications.
 • Mucuk, İ. (2005). Modern İşletmecilik, Türkmen Kitapevi, 15. Basım, İstanbul.
 • Odden, A., Borman, G., & Fermanich, M. (2004). Assessing teacher, classroom, and school effects, including fiscal effects. Peabody Journal of Education, 79(4), 4-32.
 • Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özoğlu, M. (Şubat, 2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunlari. SETA Analiz (17).
 • Peterson, K.D., & Peterson, C.A. (2006). Effective teacher evaluation: A guide for principals. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Pullin, D. (2013). Legal Issues in the Use of Student Test Scores and Value-added Models (VAM) to Determine Educational Quality. Education Policy Analysis Archives, 21(6), n6.
 • Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 417-458.
 • Rockoff, J. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. The American Economic Review, 94(2), 247-252.
 • Sanders, W., & Rivers, J. C. (1996, November). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville: University of Tennessee Value‐Added Research and Assessment Center.
 • Schulenberg, J. L. (2007). Analysing police decision-making: Assessing the application of a mixed-method/mixed-model research design. International Journal of Social Research Methodology: Theory & Practice, 10(2), 99-119.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş – Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Topcu, İ. (2010). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 31-39.
 • The White House. (2001). No Child Left Behind. Washington, DC: The White House.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • United States. National Commission on Excellence in Education. (1983). A nation at risk: The imperative for educational reform : a report to the Nation and the Secretary of Education, United States Department of Education. Washington, D.C.: The Commission.
 • U.S. Department of Education (2009). 74 Fed. Reg. 59692 (Nov. 18, 2009).
 • Uysal, E. A. (2011). Öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi: bir araştırma ve model önerisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali, Isparta.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

A Comprehensive Initiative for Evaluating Teacher Performance: The Case of Michigan (USA)

Year 2016, Volume 17, Issue 1, 0 - 0, 20.04.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.17102081

Abstract

The purpose of this research was to investigate how the teacher evaluation law that was mandated in the State of Michigan in United States of America in 2012 was implemented by schools and to reveal the criteria used for evaluating teacher performance. A qualitative research method was employed in the research.  The criterion sampling was used to determine the study group. The study group included six principals working at elementary, middle and high schools. The data included semi-structured interviews and the documents acquired from districts. The results indicated that the law was implemented through five steps. These were determining performance criteria, getting teachers acquire pre-determined criteria, teachers’ self-evaluation, classroom observations by school principals, and determining teachers’ final grades. Performance criteria developed by both districts were also provided. Results were compared and discussed with regards to policy and practice in the Turkish context.

References

 • Aaronson, D., Barrow, L., & Sander, W. (2007). Teachers and student achievement in the Chicago public high schools, Journal of Labor Economics, 25(1), 95-135.
 • Altun, S. A., & Memişoğlu, S. P. (2008). İlköğretim okullarında çoklu veri kaynağına dayalı Performans değerlendirmesine ilişkin nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(2), 151-179.
 • Baker, B. D., Oluwole, J., & Green, P. C. (2013). The legal consequences of mandating high stakes decisions based on low quality information: Teacher evaluation in the race-to-the-top era. Education Evaluation and Policy Analysis Archives, 21, 1-71.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Castle, S., & Shaklee, B. D. (2006). Assessing Teacher Performance: Performance-Based Assessment in Teacher Education. Rowman & Littlefield Publishing Group, 4501 Forbes Blvd., Suite 200, Lanham, MD 20706.
 • Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & York, R. L. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Çelik, Z., & Gur, B. (2013). Turkey’s Eeducation Ppolicy Dduring Tthe AK Party Era (2002-2013). Insight Turkey, 15(4), 151-176
 • Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. Education policy analysis archives, 8, 1.
 • Darling-Hammond, L. (2010). Evaluating teacher effectiveness: How teacher performance assessments can measure and improve teaching. Center for American Progress.
 • Drew, C.J., Hardman, M.L. & Hosp, J.L. (2008). Designing and conducting research in education. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2001). Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Erdoğan, İ., (2002).Yeni Bir Binyıla Doğru Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözümler. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Ferguson, R. F. (1991). Paying for public education: New evidence on how and why money matters. Harv. J. on Legis., 28, 465.
 • Hanushek, E.A. (1997). Assessing the effects of school resources on student performance: An update. Educational Evaluation and Policy Analysis. 19(2), 141-169
 • Hanushek, E. A. (2008). Teacher deselection. In D. Goldhaber and J. Hannaway (Eds.), Creating A New Teaching Profession (165-180). Washington, DC: Urban Institute Press.
 • Harris, D. N. (2011). Value-Added Measures in Education: What Every Educator Needs to Know. Harvard Education Press. 8 Story Street First Floor, Cambridge, MA 02138.
 • Johnson, B., & Gray, R. (2010). A history of philosophical and theoretical issues for mixed methods research. In A. Tashakkori & E. Teddlie (Eds.), SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.) (69-94). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Johnson, B. R., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Keesler, V. A., & Howe, C. (2012). Understanding educator evaluations in Michigan. Results from Year, 1.
 • Kennedy, M.M. (2010). Attribution eror and the quest for teacher quality. Educational Researcher, 39(8), 591-598.
 • Koedel, C. (2009). An empirical analysis of teacher spillover effects in secondary school. Economics of Education Review, 28(6), 682-692.
 • Köse, A., & Döş, İ. (2014). Risk Tabanlı Denetimin Eğitim Alanında Uygulanabilirliğinin Maarif Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 45-64.
 • Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • Marzano, R. J. (2012). Teacher Evaluation. Educational Leadership. 14-19.
 • McGuinn, P. (2012). The State of Teacher Evaluation Reform: State Agency Capacity and theImplementation of New Teacher-evaluation Systems. Washington, D.C.: Center for AmericanProgress.
 • Mead, S. (2012). Recent State Action on Teacher Effectiveness: What's in State Laws and Regulations?. Bellwether Education Partners.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2012). Çağdaş Eğitim Denetimi Modeli Olarak Öğretimsel Denetimin Türk Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 131-142.
 • Miles, M. and Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (second Ed.). California: Sage Publications.
 • Mucuk, İ. (2005). Modern İşletmecilik, Türkmen Kitapevi, 15. Basım, İstanbul.
 • Odden, A., Borman, G., & Fermanich, M. (2004). Assessing teacher, classroom, and school effects, including fiscal effects. Peabody Journal of Education, 79(4), 4-32.
 • Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.
 • Özoğlu, M. (Şubat, 2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunlari. SETA Analiz (17).
 • Peterson, K.D., & Peterson, C.A. (2006). Effective teacher evaluation: A guide for principals. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Pullin, D. (2013). Legal Issues in the Use of Student Test Scores and Value-added Models (VAM) to Determine Educational Quality. Education Policy Analysis Archives, 21(6), n6.
 • Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 417-458.
 • Rockoff, J. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. The American Economic Review, 94(2), 247-252.
 • Sanders, W., & Rivers, J. C. (1996, November). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville: University of Tennessee Value‐Added Research and Assessment Center.
 • Schulenberg, J. L. (2007). Analysing police decision-making: Assessing the application of a mixed-method/mixed-model research design. International Journal of Social Research Methodology: Theory & Practice, 10(2), 99-119.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş – Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Topcu, İ. (2010). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 31-39.
 • The White House. (2001). No Child Left Behind. Washington, DC: The White House.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • United States. National Commission on Excellence in Education. (1983). A nation at risk: The imperative for educational reform : a report to the Nation and the Secretary of Education, United States Department of Education. Washington, D.C.: The Commission.
 • U.S. Department of Education (2009). 74 Fed. Reg. 59692 (Nov. 18, 2009).
 • Uysal, E. A. (2011). Öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi: bir araştırma ve model önerisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dali, Isparta.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mehmet Şükrü BELLİBAŞ>


Şerafettin GEDİK This is me

Publication Date April 20, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 17, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd280934, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2016}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17679/iuefd.17102081}, title = {Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği}, key = {cite}, author = {Bellibaş, Mehmet Şükrü and Gedik, Şerafettin} }
APA Bellibaş, M. Ş. & Gedik, Ş. (2016). Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 0-0 . DOI: 10.17679/iuefd.17102081
MLA Bellibaş, M. Ş. , Gedik, Ş. "Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/article/280934>
Chicago Bellibaş, M. Ş. , Gedik, Ş. "Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - A Comprehensive Initiative for Evaluating Teacher Performance: The Case of Michigan (USA) AU - Mehmet ŞükrüBellibaş, ŞerafettinGedik Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17679/iuefd.17102081 DO - 10.17679/iuefd.17102081 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.17102081 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.17102081 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği %A Mehmet Şükrü Bellibaş , Şerafettin Gedik %T Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 17 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.17102081 %U 10.17679/iuefd.17102081
ISNAD Bellibaş, Mehmet Şükrü , Gedik, Şerafettin . "Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 1 (April 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17679/iuefd.17102081
AMA Bellibaş M. Ş. , Gedik Ş. Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği. INUEFD. 2016; 17(1): 0-0.
Vancouver Bellibaş M. Ş. , Gedik Ş. Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 17(1): 0-0.
IEEE M. Ş. Bellibaş and Ş. Gedik , "Öğretmen Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Kapsamlı bir Girişim: Michigan Eyaleti (ABD) Örneği", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 17, no. 1, pp. 0-0, Apr. 2016, doi:10.17679/iuefd.17102081

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.