Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri

Year 2017, Volume 18, Issue 3, 37 - 48, 31.12.2017
https://doi.org/10.17679/inuefd.354179

Abstract

Araştırmada, Türkiye’de 2010–2016 yılları arasında İngilizce Öğretmenliği alanında öğretmen eğitimine odaklanan lisansüstü tezlerin, Casey’nin öğretmen eğitimi çerçevesine dayalı olarak incelenmesi ve bu alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlamıştır. Araştırmada doküman analizine dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılarak bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda 2010–2016 yılları arasında tamamlanmış toplam 337 lisansüstü teze Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinin veri tabanından ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler araştırmacılar tarafından oluşturulan betimsel analiz formu kullanılarak, Casey’nin öğretmen eğitimi araştırmaları çerçevesinde, yıllarına, türlerine ve araştırma modellerine göre sınıflandırılmıştır. Araştırma bulguları, ulaşılan tezlerde öğretim performansı ve hizmet öncesi öğretmen eğitimi aşamalarının öğretmen eğitimine hazır olma ve öğretmenliğe hazır olma aşamalarıyla karşılaştırıldığında daha çok odaklanılan öğretmen eğitimi aşamaları olduğunu göstermiştir. Ayrıca incelenen 69 tezde araştırma modelinin belirtilmemiş olması araştırmada ulaşılan diğer bir bulgu olmuştur. Araştırma sonucunda sınırlı sayıda tezde odaklanılarak ihmal edilmiş öğretmen eğitimi aşamalarına yönelik tez çalışmalarının arttırılması ve tezlerde araştırma yöntem bölümlerinin oluşturulmasında daha özenli olunması önerileri sunulmuştur. 

References

 • Black, M.V. (2003). A study of first year teachers and their principals: perceptions of readiness among participants from traditional and non-traditional teacher preparation programs. Unpublished doctoral dissertation, Fayetteville State University, U.S.A.
 • Calderhead, J. & Shorrock, S.B. (1997). Understanding teacher education. New York: Routledge.
 • Casey, C.E. (2005). The relationships among teacher education admission criteria, practice teaching, and teacher candidate problems. Unpublished doctoral dissertation. University of Toronto: Canada.
 • Chang, Y. H., Chang, C.Y. & Tseng, Y.H. (2010). Trends of science education research: an automatic content analysis, Journal of Education and Technology, 19(4), 315-331. Doi: 10.1007/s10956-009-9202-2.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çoşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396. Doi: 10.12984/eed.49993.
 • Ergün, M., Recepoğlu, E., Küçük, Z. A., ve Oğuz, K. (2014). Türkiye’deki üniversitelerde eğitim denetimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenlere göre incelemesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 25-40.
 • Fantilli, R.D. & McDougall, D.E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25, 814-825. Doi:10.1016/j.tate.2009.02.021.
 • Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 43-75.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: designing a continuum to strengthen and sustain teaching, Teachers College Record,103(6), 1013-1055.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 457-472. Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1769.
 • Ingvarson, A., Beavis, A. & Kleinhenz, E. (2007). Factors affecting the impact of teacher education programmes on teacher preparedness: implications for accreditation policy, European Journal of Teacher Education, 30:4, 351-381. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/02619760701664151.
 • Kane,G.R. & Francis, A. (2013). Preparing teachers for professional learning: is there a future for teacher education in new teacher induction? Teacher Development, 17(3), 362-379. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/13664530.2013.813763
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Özay Köse, E., Gül, Ş. ve Konu, M. (2014). Türkiye’de sosyal bilimler veri tabanında taranan biyoloji eğitimi araştırmalarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 265-276. Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.83.
 • Lee, M.H., Wu, Y.T. & Tsai, C.C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: a content analysis of publications in selected journals, International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/09500690802314876.
 • Loughran, J., Brown, J. & Doecke, B. (2010). Continuities and discontinuities: the transition from pre-service to first year teaching, Teachers and Teaching: theory and practice, 7(1), 7-23. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/13540600125107.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4.(1), 116-136. Doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.76547.
 • Sherff, L. & Daria, M. (2010). Stories from novice teachers: This is induction? University Press of America: A.B.D.
 • Şahin, E. Y., Kana, F. ve Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Telli, E. ve Yurdugül, H. (2012). 2009-2011 yılları arasında eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılan örnekleme yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı 2, 183-189.
 • Tsai, C.C. & Wen, L.M.C. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: a content analysis of publications in selected journals, International Journal of Science Education, 27, 3-14. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/0950069042000243727
 • Uysal, Ş. (2013). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Eskişehir.
 • Wanzare, Z.O. (2007). The transition process: The early years of being a teacher. T. Townsend ve R. Bates (Ed.). Handbook of teacher education: Globalization, standards and professionalism in times of change, Netherlands: Springer.
 • Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar, Eğitim ve Bilim, 38(169), 175-191.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Research Trends in Graduate Theses Completed between 2010 and 2016 in Turkey in the Field of English Language Teacher Education

Year 2017, Volume 18, Issue 3, 37 - 48, 31.12.2017
https://doi.org/10.17679/inuefd.354179

Abstract

The purpose of the study was to investigate the graduate theses which were conducted in the field of English language teacher education in Turkey between 2010 and 2016 through Casey’s teacher education framework and to identify the research trends in the field. The findings were obtained through document analysis in this qualitative study. 337 graduate theses were accessed through the National Thesis Database of Council of Higher Education. The theses were categorized according to Casey’s teacher education framework, years, types and research models. The findings showed that independent teaching and initial teacher education program were the most focused periods compared to readiness to teacher education and preparedness for teaching periods. The findings also revealed that there was no information about the research model in 69 theses. Finally, some suggestions including increasing the studies focusing on neglected teacher education periods and considering rigor in research designs of further theses were provided. 

References

 • Black, M.V. (2003). A study of first year teachers and their principals: perceptions of readiness among participants from traditional and non-traditional teacher preparation programs. Unpublished doctoral dissertation, Fayetteville State University, U.S.A.
 • Calderhead, J. & Shorrock, S.B. (1997). Understanding teacher education. New York: Routledge.
 • Casey, C.E. (2005). The relationships among teacher education admission criteria, practice teaching, and teacher candidate problems. Unpublished doctoral dissertation. University of Toronto: Canada.
 • Chang, Y. H., Chang, C.Y. & Tseng, Y.H. (2010). Trends of science education research: an automatic content analysis, Journal of Education and Technology, 19(4), 315-331. Doi: 10.1007/s10956-009-9202-2.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çoşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396. Doi: 10.12984/eed.49993.
 • Ergün, M., Recepoğlu, E., Küçük, Z. A., ve Oğuz, K. (2014). Türkiye’deki üniversitelerde eğitim denetimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenlere göre incelemesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 25-40.
 • Fantilli, R.D. & McDougall, D.E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25, 814-825. Doi:10.1016/j.tate.2009.02.021.
 • Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 43-75.
 • Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: designing a continuum to strengthen and sustain teaching, Teachers College Record,103(6), 1013-1055.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 457-472. Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1769.
 • Ingvarson, A., Beavis, A. & Kleinhenz, E. (2007). Factors affecting the impact of teacher education programmes on teacher preparedness: implications for accreditation policy, European Journal of Teacher Education, 30:4, 351-381. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/02619760701664151.
 • Kane,G.R. & Francis, A. (2013). Preparing teachers for professional learning: is there a future for teacher education in new teacher induction? Teacher Development, 17(3), 362-379. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/13664530.2013.813763
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Özay Köse, E., Gül, Ş. ve Konu, M. (2014). Türkiye’de sosyal bilimler veri tabanında taranan biyoloji eğitimi araştırmalarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 265-276. Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.83.
 • Lee, M.H., Wu, Y.T. & Tsai, C.C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: a content analysis of publications in selected journals, International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/09500690802314876.
 • Loughran, J., Brown, J. & Doecke, B. (2010). Continuities and discontinuities: the transition from pre-service to first year teaching, Teachers and Teaching: theory and practice, 7(1), 7-23. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/13540600125107.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4.(1), 116-136. Doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.76547.
 • Sherff, L. & Daria, M. (2010). Stories from novice teachers: This is induction? University Press of America: A.B.D.
 • Şahin, E. Y., Kana, F. ve Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378.
 • Telli, E. ve Yurdugül, H. (2012). 2009-2011 yılları arasında eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılan örnekleme yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı 2, 183-189.
 • Tsai, C.C. & Wen, L.M.C. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: a content analysis of publications in selected journals, International Journal of Science Education, 27, 3-14. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/0950069042000243727
 • Uysal, Ş. (2013). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Eskişehir.
 • Wanzare, Z.O. (2007). The transition process: The early years of being a teacher. T. Townsend ve R. Bates (Ed.). Handbook of teacher education: Globalization, standards and professionalism in times of change, Netherlands: Springer.
 • Yıldırım, A. (2013). Türkiye’de öğretmen eğitimi araştırmaları: yönelimler, sorunlar ve öncelikli alanlar, Eğitim ve Bilim, 38(169), 175-191.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Onur ERGÜNAY
0000-0002-1688-0458


Oktay Cem ADIGÜZEL

Publication Date December 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 18, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { inuefd354179, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {37 - 48}, doi = {10.17679/inuefd.354179}, title = {Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri}, key = {cite}, author = {Ergünay, Onur and Adıgüzel, Oktay Cem} }
APA Ergünay, O. & Adıgüzel, O. C. (2017). Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 37-48 . DOI: 10.17679/inuefd.354179
MLA Ergünay, O. , Adıgüzel, O. C. "Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 37-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/31071/354179>
Chicago Ergünay, O. , Adıgüzel, O. C. "Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 37-48
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri AU - Onur Ergünay , Oktay Cem Adıgüzel Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.354179 DO - 10.17679/inuefd.354179 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 48 VL - 18 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.354179 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.354179 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri %A Onur Ergünay , Oktay Cem Adıgüzel %T Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.354179 %U 10.17679/inuefd.354179
ISNAD Ergünay, Onur , Adıgüzel, Oktay Cem . "Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 3 (December 2017): 37-48 . https://doi.org/10.17679/inuefd.354179
AMA Ergünay O. , Adıgüzel O. C. Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri. INUJFE. 2017; 18(3): 37-48.
Vancouver Ergünay O. , Adıgüzel O. C. Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(3): 37-48.
IEEE O. Ergünay and O. C. Adıgüzel , "Türkiye’de 2010–2016 Yılları Arasında İngilizce Öğretmenliği Alanında Öğretmen Eğitimine Yönelik Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tezlerdeki Araştırma Eğilimleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 3, pp. 37-48, Dec. 2018, doi:10.17679/inuefd.354179

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.