Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Problems of PhD Students in Educational Sciences Department and Their Suggestions for Solutions

Year 2018, Volume 19, Issue 3, 284 - 309, 30.12.2018
https://doi.org/10.17679/inuefd.399079

Abstract

The purpose of this research is to determine the problems and suggestions of PhD students at İnönü University Educational Sciences Department during their PhD education. Study group consists of 22 PhD students studying in the Educational Sciences Department of İnönü University Institute of Educational Sciences. Of the purposive sampling techniques, maximum variation sampling was used in order to determine the study group. Research data were gathered with interviews and analysed with content analysis method. According to the research findings, PhD students of Educational Sciences Department has such problems of lack of right to choose the courses, lack of course diversity, courses’ being carried out by mostly students, courses’ being tiresome with the students’ work, lack of right to speak in the supervisor selection process, lack of an education plan for PhD process, wide scope of the proficiency exam, stressful process of proficiency exam, lack of supervisor guidance in the proficiency exam period, determining the thesis subject, difficulty in reaching the necessary sources for the thesis, and getting the data collection permits. Students’ suggestions for these problems are increasing the number of elective courses, active participation of both the student and lecturer in the courses, changing the supervisor selection method, determining the scope of the proficiency exam, and getting the necessary resources through the university library.

As a result of these findings, it can be stated that students are experiencing various problems during their doctoral studies and some suggestions are made for both practitioners and researchers.

References

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Ezebilo, E.E. (2012). Challenges in post graduate studies: Assessments by doctoral students in Swedish university. Higher Education Studies, 2(4), 49-57.
 • Fook, C.Y. ve Sidhu, G.K. (2015). Investigating learning challenges faced by students in higher education. Social and Behavioral Sciences, 186(2015), 604-612.
 • Fraenkel, J.R., ve Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition.
 • İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, (2016). T.C. Resmi Gazete. 29681. 11 Nisan 2016.
 • İpek Akbulut, H., Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2013). Doktora tez sürecinde karşılan problemlerin belirlenmesi: Eğitim fakültesi örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 50-69.
 • Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 94-114.
 • Kaya, S., Sezgin, G. ve Kavcar, N. (2005). Eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitimin öğrenci ve öğretim üyesi açısından değerlendirilmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 321-326.
 • Korkut, M., Muştan, T. ve Yalçınkaya, M. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(1), 19-36.
 • Kurnaz, M.A. ve Alev, N. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yaklaşımları ve ilgili sorunları. Türk Fen Eğitimi Dergisi,6(3), 28-52.
 • Kutluca Canbulat, A.N. ve Çakmak, E. (2007). Eğitim fakültesi lisans son sınıf öğrencilerinin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu içinde,(145-151). Eskişehir: Eser Ofset Basım-Yayım.
 • Meydan, G. (1994). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kayıtlı lisansüstü öğrencilerin sorunları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nayır, F. (2011). Eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmenlerin sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 199-222.
 • Özmen, Z.M. ve Aydın Güç, F. (2013). Doktora eğitimi ile ilgili yaşanan zorluklar ve baş etme stratejileri: Durum çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 3(3), 214-219.
 • Pauley, R., Cunningham, M. ve Toth, P. (1999). Doctoral student attrition and retention: A study of non-traditional Ed.D. program. J. College Student Retention, 1(3), 225-238.
 • Pyhältö, K., Toom, A., Stubb, J. ve Lonka, K. (2012). Challenges of becoming a scholar: A study of doctoral students’ problems and well-being. International Scholarly Research Nerwork. (2012), 1-12.
 • Sayan, Y. ve Aksu, H.H. (2005). Akademik personel olmadan lisansüstü eğitim yapan bireylerin karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi – Balıkesir Üniversitesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 59-66.
 • Türkiye Bilimler Akademisi, (2006). Türkiye’de doktora eğitiminin durumu üzerine görüşler. Ankara: TÜBA.
 • Tuzcu, G. (2003). Lisansüstü öğretim için yurtdışına öğrenci göndermenin planlanması. Milli Eğitim Dergisi, (160), 314-339.
 • Ünal, Ç. ve İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-18.
 • Van Hout, H. (1991, Ekim). A casual model for assessing problems of Dutch research assistants (PhD-Students). Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education, Boston.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemler (9. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kanunu, (1981). T.C. Resmi Gazete. 17506. 6 Kasım 1981.

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri

Year 2018, Volume 19, Issue 3, 284 - 309, 30.12.2018
https://doi.org/10.17679/inuefd.399079

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalındaki doktora öğrencilerinin, doktora eğitimi süresince karşılaştıkları problemleri ve öğrencilerin çözüm önerilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 22 doktora öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşme tekniği kullanılarak toplanmış ve içerik analizi yöntemi kullanarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Eğitim Bilimleri Bölümü doktora öğrencilerinin; ders seçiminde tercih haklarının olmaması, ders çeşitliliğinin yetersiz olması, derslerin çoğunlukla öğrenciler tarafından yürütülmesi, derslerin iş hayatı ile birlikte yorucu olması, danışman seçim sürecinde söz hakkı olmaması, genel bir eğitim planının olmaması, yeterlik sınav alanının çok geniş olması, yeterlik döneminin stresli olması, yeterlik döneminde danışman yönlendirmesinin eksikliği, tez konusu belirleme, tez için ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşamama ve uygulama izin sürecinin uzun sürmesi gibi konularda problemler yaşadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin bu problemlere ilişkin önerilerinin ise seçmeli ders sayısının arttırılması, derslerde hem öğretim üyeleri hem de öğrencilerin aktif olması, danışman seçim yönteminin değiştirilmesi, yeterlik sınav kapsamının belirlenmesi, tez döneminde ihtiyaç duyulan kaynakların kütüphane tarafından temin edilmesi olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle öğrencilerin doktora eğitimi sürecince çeşitli sorunlar yaşadığı sonucuna ulaşılmış ve hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Ezebilo, E.E. (2012). Challenges in post graduate studies: Assessments by doctoral students in Swedish university. Higher Education Studies, 2(4), 49-57.
 • Fook, C.Y. ve Sidhu, G.K. (2015). Investigating learning challenges faced by students in higher education. Social and Behavioral Sciences, 186(2015), 604-612.
 • Fraenkel, J.R., ve Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education (6. Baskı). New York: McGraw-Hill International Edition.
 • İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, (2016). T.C. Resmi Gazete. 29681. 11 Nisan 2016.
 • İpek Akbulut, H., Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2013). Doktora tez sürecinde karşılan problemlerin belirlenmesi: Eğitim fakültesi örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 50-69.
 • Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 94-114.
 • Kaya, S., Sezgin, G. ve Kavcar, N. (2005). Eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitimin öğrenci ve öğretim üyesi açısından değerlendirilmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 321-326.
 • Korkut, M., Muştan, T. ve Yalçınkaya, M. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(1), 19-36.
 • Kurnaz, M.A. ve Alev, N. (2009). İlköğretim ve ortaöğretim lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yaklaşımları ve ilgili sorunları. Türk Fen Eğitimi Dergisi,6(3), 28-52.
 • Kutluca Canbulat, A.N. ve Çakmak, E. (2007). Eğitim fakültesi lisans son sınıf öğrencilerinin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu içinde,(145-151). Eskişehir: Eser Ofset Basım-Yayım.
 • Meydan, G. (1994). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kayıtlı lisansüstü öğrencilerin sorunları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Nayır, F. (2011). Eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmenlerin sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 199-222.
 • Özmen, Z.M. ve Aydın Güç, F. (2013). Doktora eğitimi ile ilgili yaşanan zorluklar ve baş etme stratejileri: Durum çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 3(3), 214-219.
 • Pauley, R., Cunningham, M. ve Toth, P. (1999). Doctoral student attrition and retention: A study of non-traditional Ed.D. program. J. College Student Retention, 1(3), 225-238.
 • Pyhältö, K., Toom, A., Stubb, J. ve Lonka, K. (2012). Challenges of becoming a scholar: A study of doctoral students’ problems and well-being. International Scholarly Research Nerwork. (2012), 1-12.
 • Sayan, Y. ve Aksu, H.H. (2005). Akademik personel olmadan lisansüstü eğitim yapan bireylerin karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi – Balıkesir Üniversitesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 59-66.
 • Türkiye Bilimler Akademisi, (2006). Türkiye’de doktora eğitiminin durumu üzerine görüşler. Ankara: TÜBA.
 • Tuzcu, G. (2003). Lisansüstü öğretim için yurtdışına öğrenci göndermenin planlanması. Milli Eğitim Dergisi, (160), 314-339.
 • Ünal, Ç. ve İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-18.
 • Van Hout, H. (1991, Ekim). A casual model for assessing problems of Dutch research assistants (PhD-Students). Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education, Boston.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemler (9. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kanunu, (1981). T.C. Resmi Gazete. 17506. 6 Kasım 1981.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Onur Balı> (Primary Author)
İnönü Üniversitesi
0000-0003-0601-2400
Türkiye


Burhanettin Dönmez>
İnönü Üniversitesi
0000-0002-1175-8744
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 19, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { inuefd399079, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, number = {3}, pages = {284 - 309}, doi = {10.17679/inuefd.399079}, title = {Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Balı, Onur and Dönmez, Burhanettin} }
APA Balı, O. & Dönmez, B. (2018). Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 284-309 . DOI: 10.17679/inuefd.399079
MLA Balı, O. , Dönmez, B. "Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 284-309 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/39149/399079>
Chicago Balı, O. , Dönmez, B. "Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 284-309
RIS TY - JOUR T1 - Problems of PhD Students in Educational Sciences Department and Their Suggestions for Solutions AU - OnurBalı, BurhanettinDönmez Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.399079 DO - 10.17679/inuefd.399079 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 309 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.399079 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.399079 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri %A Onur Balı , Burhanettin Dönmez %T Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.399079 %U 10.17679/inuefd.399079
ISNAD Balı, Onur , Dönmez, Burhanettin . "Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2018): 284-309 . https://doi.org/10.17679/inuefd.399079
AMA Balı O. , Dönmez B. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. INUJFE. 2018; 19(3): 284-309.
Vancouver Balı O. , Dönmez B. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 284-309.
IEEE O. Balı and B. Dönmez , "Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencilerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 19, no. 3, pp. 284-309, Dec. 2018, doi:10.17679/inuefd.399079

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.