PDF EndNote BibTex RIS Cite

Determination of Secondary Students? Social Skill Levels

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 121 - 137, 01.04.2013

Abstract

The aim of this study is to determine the social skills levels of students at the secondary school education Through the use of a general screening model social skill scale was applied to 291 students from the secondary schools in the city of Malatya In collecting the data Matson rsquo;s social skill scale consisting of 47 items using a 5 point likert scale with appropriate and inappropriate social behaviors was used The Cronbach Alpha nbsp;internal consistency nbsp;coefficients of the lsquo;inappropriate social behaviors rsquo; sub scale lsquo;appropriate social behaviors rsquo; subscale and the total social behaviors levels are 0 81 0 83 0 94 respectively The findings of the study in which students rsquo; social skill levels were compared based on their gender grade socio economic level and the place they live in are as follows: 1 In terms of gender variable girls have higher social skill levels than boys 2 The places where students live do not affect their social skills 3 Positive and negative behaviors vary according to the economic levels of the students 4 Grade variable is influential on negative social behaviors the higher the grade of students the more likely they reveal negative behaviors

References

 • Avşar, Z. ve Öztürk, K. F. (2007). Beden Eğitimi Ve Spor Bolumu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi (Uludağ Üniversitesi Örneği). Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 3 (2), 197-206.
 • Bacanlı, H. ve Erdoğan, F. (2003). Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nin (Messy) Türkçeye Uyarlanması. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 351-379.
 • Bencivenga, A. S. ve Elias, M. J. (2003). Leading Schools Of Excellence in Academics, Character, And Social-Emotional Development. Nassp Bulletin, 87, 60-72.
 • Caldarella, P., Merrel, K.W. (1997).coomon dimensions of social skills of children and adolescents: Ataxonomy of positive behaviors. Shool Psychology Review, 26 (2), 2642
 • Cottongim, M. C. (2002). The School’s Role as a Support System for Children of Parental Divorce. Unpublished Dissertation, East Tennessee State University, Tennessee, USA. Churney, A. H. (2000). Promoting children’s social and emotional development: A follow ‐ up evaluation of an elementary school ‐ based program in social desicion ‐ making/social problem ‐ solving. Unpublished Dissertation, The State University Of New Jersey, New Jersey.
 • Çiftçi, İ., Sucuoğlu, B. (2009). Bilişsel süreç yaklaşımıyla sosyal beceri öğretimi. Ankara. Kök
 • Çilingir, A. (2006). Fen Lisesi İle Genel Lise Öğrencilerinin Sosyal Beceri Ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Çubukçu, Z., Gültekin, M. (2006). İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 155-174.
 • Deniz, M. E. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 5015
 • Doughty, J. E. (1997). The Effect Of Social Skills Curriculum On Student Performance. Paper Presented At The Annual Resarch Colloquium. 3rd, Carrolton GA.
 • Elliott, S., Malecki, C. K., Demaray, M. K. (2001). New Directions İn Social Skills Asseement And İntervention For Elementary And Middle School Students. Exceptionality, 9 (1), 19-32.
 • Erdoğdu, M. Y. ve Oto, R. (2004). Sokakta Çalışan Ve Çalışmayan Çocukların Atılganlık Ve Saldırganlık Davranışları Açısından Karşılaştırılmaları. Kriz Dergisi, 12 (3), 11-23. Fields, B. A. (1989). A Classroom Based Social Skills Training Program For Children With Social Competence And School Adjustment Problem. Australia And New Zeland Journal Of Devolopment Disabilities, 15 (12), 99-107.
 • Halıcı, P. ve Baran, G. (2006). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Devam Eden Ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan 12-14 Yaş Grubundaki Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. Adli Psikiyatri Dergisi, 3 (2), 23-30.
 • Hilooğlu, S. ve Cenkseven, F. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Zorbalığı Yordamada Sosyal Beceri Ve Yaşam Doyumunun Rolü. İlköğretim Online, 9(3), 11591173, 2010. [Online]: Http://İlkogretim-Online.Org.Tr 25.01.2013’da alındı.
 • Kabakçı, Ö. F. ve Fidan, K. (2008). 6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal- Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Eğitim Ve Bilim Dergisi, 33(148), 77Kasatura, İ. (1991). Okul Başarısından Hayat Başarısına. İstanbul Altın Kitaplar Yayınevi, McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic American Psychologist. Disadvantage And Child Development, 53 (2), 185-204.
 • Menard, N. N. (1998). Divorce From The Child’s Perspective. Unpublished Master Thesis, University of Manitoba, Ottawa, Canada.
 • Nolan, A. (2003). The reinforcement and impact of social skills education in secondary school and elementary school students.Yayımlanmamış doktora tezi, Pacific Lutheran University, Tacoma Washington.
 • Pedro-Carroll, J. L. ve Cowen, L. E. (1985). The Children of Divorce InterventionProgram: An Investigation of the Efficacy of a School- Based Prevention Program. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53 (5), 603-611.
 • Pelton, J., ve Forehand, R. (2001). Discrepancy Between Mother and Child Perceptions of Their Relationship: I.Consequences for Adolescents Considered Within the Context of Maternal Physical Ilness. Journal of Family Violence, 16 (1), 1-15.
 • Ramsey, M. (1998). Professional and Popular Medicine in France 1770:1830: The Social World of Medical Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rose, S. R. (1982). Promoting Social Competence İn Children: A Classroom Aproach To Social And Cognitive Skill Training. Child And Youth Services, 5 (3), 43-59.
 • Richardson, R. C. (1998). Social Skills İnstruction For Culturally Diverse Adolescents With Behavioral Deficits. Paper Presented At The Annual Super Conference On Special Education
 • Roseberry, L. (1997). An applied experimental evaluation of conflict resolution curriculum and social skills development. Unpublished Dissertation, Loyola University, Chicago. Seven, S. (2008). Yedi - Sekiz Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 151-174.
 • Suarez, M. (2000). Promoting Social Cometence in Deaf Students The Effect Of An Intervention Program. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 5 (4), 323-336.
 • Tillman, Y. R. (1995). İmproving Social Skils İn Scondary Graders Through The İmplementation Of A Peace Education/Conflict Resolution Skilld Curriculum. Practicum II Report, Nova Southheastern Universtiy.
 • Zins, J. E. ve Wagner, D. I. (1997). Educating Children And Youth For Psychological Competence. In R. J. Illback Ve C.T. Cobb (Eds.) Integrated Services For Children And Families: Opportunities For Psychological Practice (pp.137-156). Washington, DC: American Psychological Association.

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 121 - 137, 01.04.2013

Abstract

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri belirlenmektedir. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada Malatya il merkezindeki ortaokul okullarında öğrenim gören toplam 291 öğrenciye sosyal beceri ölçeği uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Matsonun olumlu sosyal davranışlar ve olumsuz sosyal davranışlar olarak toplam 47 maddeden oluşan 5’li Likert tipi sosyal beceri ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayıları sırasıyla; “olumsuz sosyal davranışlar” alt ölçeği: 0.81, “olumlu sosyal davranışlar” alt ölçeği için 0.83 ve toplam sosyal beceri düzeyleri ise 0.94’tür. Öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin; cinsiyet, sınıf, sosyo-ekonomik düzey ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre karşılaştırıldığı araştırmada elde edilen bulgular şu şekildedir; (1) Cinsiyet değişkeni açısından kızların erkeklere göre genel sosyal beceri düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. (2) Yaşadıkları yer öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini etkilememektedir. (3) Olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar öğrencilerin ekonomik durumlarına göre faklılaşmaktadır. (4) Olumsuz sosyal davranışlar üzerinde sınıf değişkeni etkilidir, sınıf düzeyi arttıkça olumsuz davranışlarda da artış eğilimi gözlenmektedir.

References

 • Avşar, Z. ve Öztürk, K. F. (2007). Beden Eğitimi Ve Spor Bolumu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi (Uludağ Üniversitesi Örneği). Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 3 (2), 197-206.
 • Bacanlı, H. ve Erdoğan, F. (2003). Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nin (Messy) Türkçeye Uyarlanması. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 351-379.
 • Bencivenga, A. S. ve Elias, M. J. (2003). Leading Schools Of Excellence in Academics, Character, And Social-Emotional Development. Nassp Bulletin, 87, 60-72.
 • Caldarella, P., Merrel, K.W. (1997).coomon dimensions of social skills of children and adolescents: Ataxonomy of positive behaviors. Shool Psychology Review, 26 (2), 2642
 • Cottongim, M. C. (2002). The School’s Role as a Support System for Children of Parental Divorce. Unpublished Dissertation, East Tennessee State University, Tennessee, USA. Churney, A. H. (2000). Promoting children’s social and emotional development: A follow ‐ up evaluation of an elementary school ‐ based program in social desicion ‐ making/social problem ‐ solving. Unpublished Dissertation, The State University Of New Jersey, New Jersey.
 • Çiftçi, İ., Sucuoğlu, B. (2009). Bilişsel süreç yaklaşımıyla sosyal beceri öğretimi. Ankara. Kök
 • Çilingir, A. (2006). Fen Lisesi İle Genel Lise Öğrencilerinin Sosyal Beceri Ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Çubukçu, Z., Gültekin, M. (2006). İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 155-174.
 • Deniz, M. E. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 5015
 • Doughty, J. E. (1997). The Effect Of Social Skills Curriculum On Student Performance. Paper Presented At The Annual Resarch Colloquium. 3rd, Carrolton GA.
 • Elliott, S., Malecki, C. K., Demaray, M. K. (2001). New Directions İn Social Skills Asseement And İntervention For Elementary And Middle School Students. Exceptionality, 9 (1), 19-32.
 • Erdoğdu, M. Y. ve Oto, R. (2004). Sokakta Çalışan Ve Çalışmayan Çocukların Atılganlık Ve Saldırganlık Davranışları Açısından Karşılaştırılmaları. Kriz Dergisi, 12 (3), 11-23. Fields, B. A. (1989). A Classroom Based Social Skills Training Program For Children With Social Competence And School Adjustment Problem. Australia And New Zeland Journal Of Devolopment Disabilities, 15 (12), 99-107.
 • Halıcı, P. ve Baran, G. (2006). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Devam Eden Ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan 12-14 Yaş Grubundaki Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. Adli Psikiyatri Dergisi, 3 (2), 23-30.
 • Hilooğlu, S. ve Cenkseven, F. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Zorbalığı Yordamada Sosyal Beceri Ve Yaşam Doyumunun Rolü. İlköğretim Online, 9(3), 11591173, 2010. [Online]: Http://İlkogretim-Online.Org.Tr 25.01.2013’da alındı.
 • Kabakçı, Ö. F. ve Fidan, K. (2008). 6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal- Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Eğitim Ve Bilim Dergisi, 33(148), 77Kasatura, İ. (1991). Okul Başarısından Hayat Başarısına. İstanbul Altın Kitaplar Yayınevi, McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic American Psychologist. Disadvantage And Child Development, 53 (2), 185-204.
 • Menard, N. N. (1998). Divorce From The Child’s Perspective. Unpublished Master Thesis, University of Manitoba, Ottawa, Canada.
 • Nolan, A. (2003). The reinforcement and impact of social skills education in secondary school and elementary school students.Yayımlanmamış doktora tezi, Pacific Lutheran University, Tacoma Washington.
 • Pedro-Carroll, J. L. ve Cowen, L. E. (1985). The Children of Divorce InterventionProgram: An Investigation of the Efficacy of a School- Based Prevention Program. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53 (5), 603-611.
 • Pelton, J., ve Forehand, R. (2001). Discrepancy Between Mother and Child Perceptions of Their Relationship: I.Consequences for Adolescents Considered Within the Context of Maternal Physical Ilness. Journal of Family Violence, 16 (1), 1-15.
 • Ramsey, M. (1998). Professional and Popular Medicine in France 1770:1830: The Social World of Medical Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rose, S. R. (1982). Promoting Social Competence İn Children: A Classroom Aproach To Social And Cognitive Skill Training. Child And Youth Services, 5 (3), 43-59.
 • Richardson, R. C. (1998). Social Skills İnstruction For Culturally Diverse Adolescents With Behavioral Deficits. Paper Presented At The Annual Super Conference On Special Education
 • Roseberry, L. (1997). An applied experimental evaluation of conflict resolution curriculum and social skills development. Unpublished Dissertation, Loyola University, Chicago. Seven, S. (2008). Yedi - Sekiz Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 151-174.
 • Suarez, M. (2000). Promoting Social Cometence in Deaf Students The Effect Of An Intervention Program. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 5 (4), 323-336.
 • Tillman, Y. R. (1995). İmproving Social Skils İn Scondary Graders Through The İmplementation Of A Peace Education/Conflict Resolution Skilld Curriculum. Practicum II Report, Nova Southheastern Universtiy.
 • Zins, J. E. ve Wagner, D. I. (1997). Educating Children And Youth For Psychological Competence. In R. J. Illback Ve C.T. Cobb (Eds.) Integrated Services For Children And Families: Opportunities For Psychological Practice (pp.137-156). Washington, DC: American Psychological Association.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Munise DURAN This is me


Nadir ÇELİKÖZ This is me


Ayşegül Özdemir TOPALOĞLU This is me

Publication Date April 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 14, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108605, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2013}, volume = {14}, number = {2}, pages = {121 - 137}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Duran, Munise and Çeliköz, Nadir and Topaloğlu, Ayşegül Özdemir} }
APA Duran, M. , Çeliköz, N. & Topaloğlu, A. Ö. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 121-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8693/108605
MLA Duran, M. , Çeliköz, N. , Topaloğlu, A. Ö. "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 121-137 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8693/108605>
Chicago Duran, M. , Çeliköz, N. , Topaloğlu, A. Ö. "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 121-137
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Secondary Students? Social Skill Levels AU - MuniseDuran, NadirÇeliköz, Ayşegül ÖzdemirTopaloğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 137 VL - 14 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi %A Munise Duran , Nadir Çeliköz , Ayşegül Özdemir Topaloğlu %T Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Duran, Munise , Çeliköz, Nadir , Topaloğlu, Ayşegül Özdemir . "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 2 (April 2013): 121-137 .
AMA Duran M. , Çeliköz N. , Topaloğlu A. Ö. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. INUJFE. 2013; 14(2): 121-137.
Vancouver Duran M. , Çeliköz N. , Topaloğlu A. Ö. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 121-137.
IEEE M. Duran , N. Çeliköz and A. Ö. Topaloğlu , "Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 121-137, Apr. 2013

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.