PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sexual Harassment: University Students? Perceptions and Reactions

Year 2013, Volume 14, Issue 1, 15 - 30, 01.02.2013

Abstract

This study investigates sexual harassment In the first section of the study it is aimed to determine what kind of sexual harassment they face in which contexts they face this harassment and the feelings and the reactions they reveal when they face sexual harassment The second section tries to find out why some people do not show any reactions when they face sexual harassment and investigate these people quot; reasons why they do so nbsp; nbsp; The findings indicate that the majority of the university students face sexual harassment through being gazed 60 69 and being touched 45 48 without their consent nbsp; It is seen that sexual harassment mostly occurs in unknown contexts 49 12 and social contexts with friends 39 14 nbsp; When an individual face sexual harassment of the feelings the most intensive ones are determined to be anger 57 36 sorrow 42 94 and embarrassment 40 25 nbsp; When the reactions to the sexual harassment are considered it is found out that 69 59 of the university students did not anything nbsp; The qualitative findings on why they did not do anything regarding sexual harassment they faced indicate that they did not do anything due to several reasons: being misunderstood by others 96 56 worrying about being blamed 92 04 self blame 51 13 and nbsp; being disgraced falling into disrepute 35 22 nbsp; The results reveal that both men and women face sexual harassment that it is also commonplace among the university students and that the victims do not show any reactions though they have feelings such as anger sorrow and embarrassment nbsp; Among the most commonly stated reasons why any reaction does not occur are the perceptions and social pressure towards social and sexual roles the way people are raised and the feeling that they have deserved it nbsp;

References

 • Abbey, A., Ross, L.T., McDuffie, D., & McAuslan, P. (1996). Alcohol and dating risk factors for sexual assault among college women. Psychology for Women Quarterly, 20, 147-1
 • Bakıcı, K. (1998). İşyerinde cinsel taciz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Baypınar, B. (2003). İşyerinde cinsel taciz. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 5(2), 137-144.
 • Berkem, G. (1993). İşyerinde cinsel taciz ve ayrımcılık. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1(4), 356-360.
 • Berkem, G. (1996) Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin ailede toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları ve benlik algısı. 3P Dergisi. 4(4)
 • Çakır, E. (2007). İşyerinde cinsel taciz. Eğitişim dergisi. 16.
 • Düzkan, A. (1997) Cinsel Taciz. Pazartesi Dergisi, 24, 9-10.
 • Gerni, M. (2001) İşyerinde cinsel taciz: Erzurum ilinde bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(3), 20-46
 • Godenzi, A. (1992) Cinsel şiddet: yaşayanların yaşatanların anlatımlarıyla (Çev: S. Kurucan, Y. Coşar) İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Gutek,B.A & Morasch, B. (1982). Sex ratios, sex role spillover, and sexual harassment of women at work. Journal of Social Issues, 38 (4), 55-74.
 • Güngör, S. (1999) Sağlık sektöründe cinsel taciz mağdur araştırması, Yüksek Lisans Tezi, İÜ. Adli Tıp Enstitüsü.
 • Güven, Z. (1997) İşyerinde cinsel taciz tartışıldı, Pazartesi Dergisi, 29, 5-6.
 • Hattatoğlu, D. (1995) İşyerinde cinsel taciz; Sendikal Rehber, DİSK Yayınları: 17.
 • Hill, C. ve Keal, H. (2011). Sexual haressment at school. AAUW United States.
 • İçli, T. Öğün, A. ve Özcan,N. (1995). Ailede kadına karşı şiddet ve kadın suçluluğu, Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü yy, Ankara, s.9
 • İlkkaracan P, Gülçür L, Arın C (1996). Sıcak yuva masalı: Aile içi şiddet ve cinsel taciz. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Jensen, I.W. and Gutek, B. A. (1982). Attributions and assignment of responsibility in sexual harassment, Journal of Social Issues, 38, 121-136.
 • Karayel, A. (2006). Retrospektif bir çalışma: 2001-2005 yılları arasında adana il emniyet müdürlüğüne yansıyan cinsel taciz vakalarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Livingstone, J (1982) Responses to sexual harasment on the jab. Organizational and Individual Actions, 38 (4), 5-22.
 • Özçiçek, S. (2009). İşletmelerde cinsel ve psikolojik taciz: bir alan çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Özmen, M. (2008). Terapist-hasta ilişkisinde cinsel taciz: olgu sunumu ve kısa bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(4), 308-314
 • Sarmaşık, Ş. (2009). İşyerinde cinsel taciz algılaması ve yönetim ilişkilerine etkisi hakkında bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
 • Scully, D. (1990) Tecavüz: Cinsel şiddeti anlamak (Çev. Ş. Tekeli, L. Aytek), İstanbul, Metis Yayınları.
 • Stockdale, M.S. (1997) Disparate Intersections: The Dynamics of Sexual Harassment. Contemporary Psychology, 336-337.
 • Tangri, SS.,Burt, MR., Johnson, LB. (1982). Sexual harassment at work. Three explanatory models. Social Issues, 38(4), 23-90 İletişim/Correspondence Yrd. Doç. Dr. Emine DURMUŞ İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MALATA-TÜRKİYE Tel: +90 422 377 44 16 emine.durmus@inonu.edu.tr

Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri

Year 2013, Volume 14, Issue 1, 15 - 30, 01.02.2013

Abstract

Bu çalışmada cinsel taciz konusu ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde amaç, üniversite öğrencilerinin ne tür cinsel taciz olaylarına maruz kaldıklarını, bu olayları daha çok hangi ortamlarda yaşadıklarını, taciz olayları sırasında yaşadıkları duygular ve tepkilerinin neler olduklarını belirlemektir. İkinci bölümde ise, cinsel taciz karşısında tepki göstermeyenlerin neden tepkisiz, sessiz kaldıklarına dair görüşlerinin nitel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencilerinin çoğunlukla bakışlarla (%60.69) ve rızaları dışında dokunularak (%45.48) taciz edildiklerini ortaya koymuştur. Taciz olaylarının çoğunlukla yabancı ortamlarda (%49.12) ve arkadaş ortamlarında (%39.14) yaşandığı görülmektedir. Cinsel taciz sonrası yaşanan duygulardan en yoğun olanların öfke (% 57.36), üzüntü (% 42.94) ve utanma (% 40.25) olduğu ortaya çıkmıştır. Tacize gösterilen tepkilere bakıldığında üniversite öğrencilerinin %69.59’nun hiç bir şey yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Neden tepki göstermedikleri yönündeki nitel bulgulara bakıldığında ise; çevre tarafından anlaşılmama korkusu (%96.56), suçlanacağı endişesi (% 92.04), kendini suçlamaları (%51.13) ve rezil olacakları/adlarının çıkacağı endişesi ile (%35.22) tepki göstermedikleri ortaya çıkmıştır. Sonuçlar taciz olaylarının hem kadın hem de erkekler arasında yaşandığını, yüksek öğrenim gören gençler arasında da yaygın olduğu ve mağdurların öfke, üzülme, utanma gibi duygular yaşamalarına rağmen tepki göstermediklerini göstermektedir. Tepki göstermeme nedeni olarak toplumsal ve cinsiyet rollerine ilişkin algılar ve baskılar, ailelerin yetiştirilme biçimi ve bunu hak ettiklerini düşünme, yoğunlukta ifade edilen nedenler arasında yer almaktadır.

References

 • Abbey, A., Ross, L.T., McDuffie, D., & McAuslan, P. (1996). Alcohol and dating risk factors for sexual assault among college women. Psychology for Women Quarterly, 20, 147-1
 • Bakıcı, K. (1998). İşyerinde cinsel taciz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Baypınar, B. (2003). İşyerinde cinsel taciz. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 5(2), 137-144.
 • Berkem, G. (1993). İşyerinde cinsel taciz ve ayrımcılık. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1(4), 356-360.
 • Berkem, G. (1996) Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin ailede toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları ve benlik algısı. 3P Dergisi. 4(4)
 • Çakır, E. (2007). İşyerinde cinsel taciz. Eğitişim dergisi. 16.
 • Düzkan, A. (1997) Cinsel Taciz. Pazartesi Dergisi, 24, 9-10.
 • Gerni, M. (2001) İşyerinde cinsel taciz: Erzurum ilinde bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(3), 20-46
 • Godenzi, A. (1992) Cinsel şiddet: yaşayanların yaşatanların anlatımlarıyla (Çev: S. Kurucan, Y. Coşar) İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Gutek,B.A & Morasch, B. (1982). Sex ratios, sex role spillover, and sexual harassment of women at work. Journal of Social Issues, 38 (4), 55-74.
 • Güngör, S. (1999) Sağlık sektöründe cinsel taciz mağdur araştırması, Yüksek Lisans Tezi, İÜ. Adli Tıp Enstitüsü.
 • Güven, Z. (1997) İşyerinde cinsel taciz tartışıldı, Pazartesi Dergisi, 29, 5-6.
 • Hattatoğlu, D. (1995) İşyerinde cinsel taciz; Sendikal Rehber, DİSK Yayınları: 17.
 • Hill, C. ve Keal, H. (2011). Sexual haressment at school. AAUW United States.
 • İçli, T. Öğün, A. ve Özcan,N. (1995). Ailede kadına karşı şiddet ve kadın suçluluğu, Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü yy, Ankara, s.9
 • İlkkaracan P, Gülçür L, Arın C (1996). Sıcak yuva masalı: Aile içi şiddet ve cinsel taciz. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Jensen, I.W. and Gutek, B. A. (1982). Attributions and assignment of responsibility in sexual harassment, Journal of Social Issues, 38, 121-136.
 • Karayel, A. (2006). Retrospektif bir çalışma: 2001-2005 yılları arasında adana il emniyet müdürlüğüne yansıyan cinsel taciz vakalarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Livingstone, J (1982) Responses to sexual harasment on the jab. Organizational and Individual Actions, 38 (4), 5-22.
 • Özçiçek, S. (2009). İşletmelerde cinsel ve psikolojik taciz: bir alan çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Özmen, M. (2008). Terapist-hasta ilişkisinde cinsel taciz: olgu sunumu ve kısa bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(4), 308-314
 • Sarmaşık, Ş. (2009). İşyerinde cinsel taciz algılaması ve yönetim ilişkilerine etkisi hakkında bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
 • Scully, D. (1990) Tecavüz: Cinsel şiddeti anlamak (Çev. Ş. Tekeli, L. Aytek), İstanbul, Metis Yayınları.
 • Stockdale, M.S. (1997) Disparate Intersections: The Dynamics of Sexual Harassment. Contemporary Psychology, 336-337.
 • Tangri, SS.,Burt, MR., Johnson, LB. (1982). Sexual harassment at work. Three explanatory models. Social Issues, 38(4), 23-90 İletişim/Correspondence Yrd. Doç. Dr. Emine DURMUŞ İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MALATA-TÜRKİYE Tel: +90 422 377 44 16 emine.durmus@inonu.edu.tr

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Emine DURMUŞ>

0000-0002-7102-5833

Publication Date February 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 14, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108608, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2013}, volume = {14}, number = {1}, pages = {15 - 30}, title = {Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri}, key = {cite}, author = {Durmuş, Emine} }
APA Durmuş, E. (2013). Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 15-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8694/108608
MLA Durmuş, E. "Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 15-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8694/108608>
Chicago Durmuş, E. "Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 15-30
RIS TY - JOUR T1 - Sexual Harassment: University Students? Perceptions and Reactions AU - EmineDurmuş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 30 VL - 14 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri %A Emine Durmuş %T Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Durmuş, Emine . "Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (February 2013): 15-30 .
AMA Durmuş E. Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri. INUJFE. 2013; 14(1): 15-30.
Vancouver Durmuş E. Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(1): 15-30.
IEEE E. Durmuş , "Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 1, pp. 15-30, Feb. 2013

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.