PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Qualitative Study on The Rotation of School Administrators

Year 2012, Volume 13, Issue 3, 149 - 165, 01.06.2012

Abstract

School Administrator is one of the most critical elements of the Education system Subjecting administrators to mandatory displacement with the application of rotation leads big changes and transitions in positive and negative aspects at schools which are the basis of education system Therefore in this study it is aimed to determine the positive and negative perceptions on the administrators rsquo; the rotation The results of the study are considered important for it might reveal positive and negative aspects of administrator rotation and shed light on the application of rotation The research was designed according to the method of qualitative research The study group consists of 22 people including 6 teachers 6 school principals and 10 Provincial Supervisors Semi structured interviews were used as the method of data collection nbsp; quot;Content analysis quot; was performed in the study It was seen during the research process that school administrators had both positive and negative senses on rotation of administrators nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; Keywords: School Administrator Rotation Forced Displacement Assignment Administrator Administrator Transfer

References

 • Akbaşlı, S. ve Balıkçı, A. (2012, Mayıs). Kamu eğitim kurumlarında zorunlu yer değiştirme sonucu görev yeri değişen eğitim yöneticilerinin zorunlu yer değiştirme hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Belt, C. M. (2009). Factors affecting principal turnover: A study of three midwestern cities. University of Kansas, USA. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından elde edildi. [Tez no (ProQuest belge kimliği no: 304918622)] http://search.proquest.com/docview/ 304918622?accountid=11301
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Campion, M. A., Cheraskin, L. ve Stevens, M J. (1994). Career-related antecedents and outcomes of job rotation. Academy of Management Journal, 37(6), 1518–1542.
 • Çakır, R. (2012, Mayıs). Okul yöneticilerinin zorunlu yer değiştirme sürecine ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Fuller, E., and Young, M.D. (2008). The revolving door: Principal turnover in Texas. Texas Study of Secondary Education, 17 (2), 14-19.
 • Gareis, C. R. ve Tschannen-Moran, M. (2005). Cultivating principals’ sense of efficacy: Supports that matter. Paper presented as a oral declaration at the annual meeting of the University Council for Educational Administration as a oral declaration, Nashville, TN. http://coe.ksu.edu/ucea/2005/ TschannenUCEA2005.pdf.
 • Güleç, D. (2009). Rotasyon ile çalışan hemşirelerde iş doyumunun belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 236736)
 • Günay, E. (2004). Eğitim kurumlarına yönetici seçme, yetiştirme ve atamaya ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 205284)
 • Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning within strategic alliances. Strategic Management Journal, 12, 83-103.
 • Inkpen, A. C. & Crossan, M. M. (1995). Believing is seeing: joint ventures and organization learning. Journal of Management Studies, 32, 596-618.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, A. (2012, Mayıs). Yönetici rotasyonunun olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesine ilişkin nitel bir çalışma. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Kerman, S. T. (2004). İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları:rotasyon gerekli mi? (Yayımlanmamış yüksek lisans dönem projesi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıç, E. (2008). İş tatmini ve iş rotasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkin otomotiv sektöründe bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 227214)
 • Lortz, K. M. (1985). An analysıs of the rotatıon of elementary prıncıpals ın Iowa (professıonal growth, transfer, systematıc, management successıon). The University of Iowa, USA. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından elde edildi. [Tez no (Yayın No): 8527983-ProQuest belge kimliği no: 303390523]
 • http://search.proquest.com/docview/303390523?accountid =11301
 • Macmillan, R. B., & Meyer, M. J. (2003). Principal turnover and its impact on teachers’ work: A preliminary study. Paper presented as a oral declaration at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2011). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 28054, 14 Eylül 2011. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/e skiler/2011/08/20110809.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011 /08/20110809.htm (Erişim:12.05.2013).
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 28728, 04 Ağustos 2013. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yonatamaveyerdeg/yonataveyerdeg.html (Erişim:26.10.2013).
 • Memişoğlu, S. P., Çelik, M., & Sipahioğlu, M. (2012, Mayıs). İlköğretim okulu müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Nartgün, Ş. S., Bayraktar, C. & Akkulak, H. B. (2012, Mayıs). Eğitim yöneticilerinin rotasyon algısı. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Nural, E. & Çıtak, Ş. (2012, Mayıs). Ordu ilindeki resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin görüş ve önerileri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Oberman, G. L. (1996). A report on principal turnover in the Chicago public schools. Chicago: Department of Research, Evaluation, and Planning, Chicago Public Schools.
 • Ölçer, F. (2005). Departmanlı mağazalarda motivasyon üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 1-26.
 • Pigors, P. J. W. & Myers, C. A. (1965). Personnel administration. New York: McGrawhill BookCompany.
 • Preheim, D. D. (1992). Rotation of elementary principals in selected public schools Preheim, Dallas;. University of South Dakota, USA. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından elde edildi. [Tez no (Yayın No): 9315331-ProQuest belge kimliği no: 304016793] http://search.proquest.com/docview/304016793?accountid=11301
 • Sokolik, S. L. (1989). The personnel process: line and staff dimension in managing people at work. Misouri: Internationel Texbook Company.
 • Soysal, A. (2009). İş yaşamında stres. Çimento İşverenler Dergisi, 23 (3), 17-23.
 • Taş, A. & Önder, E. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 171-185.
 • Tonbul, Y. & Sağıroğlu, S. (2012). Okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practise], 18(2), 313-339.
 • Yeloğlu, D. (2008). Eğitim kurumlarına yönetici seçme ve atamaya ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 226247)
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. ( 2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Karaköse, T. & Erol E. (2012, Mayıs). Okul yöneticilerine uygulanan zorunlu yer değiştirme uygulaması hakkında okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Yılmaz, S. & Yılmaz, T. (2012, Mayıs). Okul müdürlerinin zorunlu rotasyon uygulamasına ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.

Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme

Year 2012, Volume 13, Issue 3, 149 - 165, 01.06.2012

Abstract

Eğitim sisteminin en kritik ögelerinden birisi de okul yöneticileridir Yöneticilerin rotasyon uygulaması ile zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmaları eğitim sisteminin temeli olan okullarda olumlu ve olumsuz anlamda büyük değişimlere ve dönüşümlere yol açmaktadır Bu nedenle bu araştırmada yönetici rotasyonuna ilişkin olumlu ve olumsuz algıların belirlenmesi amaçlanmıştır Araştırmanın sonuçları yönetici rotasyonun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkarabileceği ve yönetici yer değiştirme uygulamasına ışık tutabileceği için önemli görülmektedir Araştırma nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiştir Araştırmanın çalışma grubunu 6 Öğretmen 6 Okul Müdürü ve 10 İl Eğitim Denetmeni olmak üzere 22 kişi oluşturmaktadır Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır Araştırmada ldquo;içerik analizi rdquo; yapılmıştır Araştırma sürecinde görülmüştür ki okul yöneticilerinin rotasyonuna ilişkin olumlu ve olumsuz algılar bulunmaktadır nbsp; Anahtar Sözcükler: Okul Yöneticisi Rotasyon Zorunlu Yer Değiştirme nbsp; nbsp;Yönetici Atama Yönetici Transferi

References

 • Akbaşlı, S. ve Balıkçı, A. (2012, Mayıs). Kamu eğitim kurumlarında zorunlu yer değiştirme sonucu görev yeri değişen eğitim yöneticilerinin zorunlu yer değiştirme hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Belt, C. M. (2009). Factors affecting principal turnover: A study of three midwestern cities. University of Kansas, USA. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından elde edildi. [Tez no (ProQuest belge kimliği no: 304918622)] http://search.proquest.com/docview/ 304918622?accountid=11301
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Campion, M. A., Cheraskin, L. ve Stevens, M J. (1994). Career-related antecedents and outcomes of job rotation. Academy of Management Journal, 37(6), 1518–1542.
 • Çakır, R. (2012, Mayıs). Okul yöneticilerinin zorunlu yer değiştirme sürecine ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Fuller, E., and Young, M.D. (2008). The revolving door: Principal turnover in Texas. Texas Study of Secondary Education, 17 (2), 14-19.
 • Gareis, C. R. ve Tschannen-Moran, M. (2005). Cultivating principals’ sense of efficacy: Supports that matter. Paper presented as a oral declaration at the annual meeting of the University Council for Educational Administration as a oral declaration, Nashville, TN. http://coe.ksu.edu/ucea/2005/ TschannenUCEA2005.pdf.
 • Güleç, D. (2009). Rotasyon ile çalışan hemşirelerde iş doyumunun belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 236736)
 • Günay, E. (2004). Eğitim kurumlarına yönetici seçme, yetiştirme ve atamaya ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 205284)
 • Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning within strategic alliances. Strategic Management Journal, 12, 83-103.
 • Inkpen, A. C. & Crossan, M. M. (1995). Believing is seeing: joint ventures and organization learning. Journal of Management Studies, 32, 596-618.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, A. (2012, Mayıs). Yönetici rotasyonunun olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesine ilişkin nitel bir çalışma. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Kerman, S. T. (2004). İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları:rotasyon gerekli mi? (Yayımlanmamış yüksek lisans dönem projesi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıç, E. (2008). İş tatmini ve iş rotasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkin otomotiv sektöründe bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 227214)
 • Lortz, K. M. (1985). An analysıs of the rotatıon of elementary prıncıpals ın Iowa (professıonal growth, transfer, systematıc, management successıon). The University of Iowa, USA. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından elde edildi. [Tez no (Yayın No): 8527983-ProQuest belge kimliği no: 303390523]
 • http://search.proquest.com/docview/303390523?accountid =11301
 • Macmillan, R. B., & Meyer, M. J. (2003). Principal turnover and its impact on teachers’ work: A preliminary study. Paper presented as a oral declaration at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2011). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 28054, 14 Eylül 2011. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/e skiler/2011/08/20110809.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011 /08/20110809.htm (Erişim:12.05.2013).
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete, 28728, 04 Ağustos 2013. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yonatamaveyerdeg/yonataveyerdeg.html (Erişim:26.10.2013).
 • Memişoğlu, S. P., Çelik, M., & Sipahioğlu, M. (2012, Mayıs). İlköğretim okulu müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Nartgün, Ş. S., Bayraktar, C. & Akkulak, H. B. (2012, Mayıs). Eğitim yöneticilerinin rotasyon algısı. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Nural, E. & Çıtak, Ş. (2012, Mayıs). Ordu ilindeki resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin görüş ve önerileri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Oberman, G. L. (1996). A report on principal turnover in the Chicago public schools. Chicago: Department of Research, Evaluation, and Planning, Chicago Public Schools.
 • Ölçer, F. (2005). Departmanlı mağazalarda motivasyon üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 1-26.
 • Pigors, P. J. W. & Myers, C. A. (1965). Personnel administration. New York: McGrawhill BookCompany.
 • Preheim, D. D. (1992). Rotation of elementary principals in selected public schools Preheim, Dallas;. University of South Dakota, USA. ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından elde edildi. [Tez no (Yayın No): 9315331-ProQuest belge kimliği no: 304016793] http://search.proquest.com/docview/304016793?accountid=11301
 • Sokolik, S. L. (1989). The personnel process: line and staff dimension in managing people at work. Misouri: Internationel Texbook Company.
 • Soysal, A. (2009). İş yaşamında stres. Çimento İşverenler Dergisi, 23 (3), 17-23.
 • Taş, A. & Önder, E. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 171-185.
 • Tonbul, Y. & Sağıroğlu, S. (2012). Okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practise], 18(2), 313-339.
 • Yeloğlu, D. (2008). Eğitim kurumlarına yönetici seçme ve atamaya ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 226247)
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. ( 2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Karaköse, T. & Erol E. (2012, Mayıs). Okul yöneticilerine uygulanan zorunlu yer değiştirme uygulaması hakkında okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
 • Yılmaz, S. & Yılmaz, T. (2012, Mayıs). Okul müdürlerinin zorunlu rotasyon uygulamasına ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet KAYA This is me


Ahmet GÖÇEN This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 13, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108619, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2012}, volume = {13}, number = {3}, pages = {149 - 165}, title = {Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Kaya, Ahmet and Göçen, Ahmet} }
APA Kaya, A. & Göçen, A. (2012). Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (3) , 149-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8695/108619
MLA Kaya, A. , Göçen, A. "Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 149-165 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8695/108619>
Chicago Kaya, A. , Göçen, A. "Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 149-165
RIS TY - JOUR T1 - A Qualitative Study on The Rotation of School Administrators AU - AhmetKaya, AhmetGöçen Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 165 VL - 13 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme %A Ahmet Kaya , Ahmet Göçen %T Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme %D 2012 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Kaya, Ahmet , Göçen, Ahmet . "Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 3 (June 2012): 149-165 .
AMA Kaya A. , Göçen A. Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme. INUJFE. 2012; 13(3): 149-165.
Vancouver Kaya A. , Göçen A. Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 13(3): 149-165.
IEEE A. Kaya and A. Göçen , "Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 3, pp. 149-165, Jun. 2012

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.