PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Evaluation of the Effect of Classroom Management Implementation in Constructive Learning Approach Applied by the Form Tutors

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 139 - 163, 01.04.2011

Abstract

This research aims at the effects of constructivist approach on classroom management applied in the lessons of the primary schools Qualitative method of research has been used in order to reach this goal Data have been gathered with the method of semi constructed consultation in the research 25 teachers out of 866 form tutors from Izmir Bornova comprise the study group of the research in 2010 2011 academic years 15 of the teachers participating in the consultation are women and 10 of them are men According to the results of the research with the implementations of constructivist approach in the process of education many changes have been seen in the customs of classroom management of the teachers As the teachers are carrying out the constructivist approach in their classes they have claimed that they have been having problems in constructing the system of classroom management with physical arrangements defining the rules forming a solution plan for the unwanted behaviors supply of educational material evaluation relations between the school and the families planning and the relations between the school and the society The teachers have explained that they have not used the traditional methods but different methods so as to maintain the system of classroom management Moreover the teachers have stressed that they have applied to low key interventions for problematic behaviors concerning the reconstructing the system of classroom managemen

References

 • Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin yeterlikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Acat, M, B ve Uzunkol, E (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 337-356
 • Acat, M. B. ve Ekinci, A. (2005). Yapılandırıcı felsefe ve yeni müfredat programına etkileri. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Denizli.
 • Açıkgöz, K. (2003). Aktif öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir.
 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77- 94
 • Akyel, H. (2004). Olumlu öğrenmeye uygun bir ortam oluşturma, Ed: Leyla Küçükahmet, Sınıf yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 243-261.
 • Atıcı, M. (2004). İstenmeyen davranışlarla başa çıkma, Eğitimbilim Dergisi, San Ofset Matbaası, Kaligrafi Yayıncılık, İstanbul, 16-17.
 • Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi, Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri, Ankara.
 • Baum, Angela C., ve Mcmurry Schwarz, Paula. (2004). Preservice Teachers Beliefs about Family Involvement: Implications for Teacher Education, Early Childhood Education Journal, New York, 32, 57–61.
 • Brooks, J.G., ve Brooks, M.G. (1999). In search of understanding: the case for construstivist classroom. Alexandria, Virginia: Assciation for Supervision and Curriculum Development.
 • Bukova, G, E. ve Alkan, H. (2005). Yeniden yapılandırılan ilköğretim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 410- 420.
 • Bull, S. L., ve Solity, J. E. (1996). Classroom management: Principles to practice, London and New York: Routledge.
 • Burden, P, R. (1995). Classroom management and discipline, New York Longmen.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin yeni Türkçe dersi öğretim program’ıyla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 421-476.
 • Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
 • Çandar, H (2007) İlköğretim birinci kademe derslerinde uygulanan yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimine etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çelik, L. (2007). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi. (Editör: Ö. Demirel). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çınar, O., Teyfur E. ve Teyfur M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkında görüşleri. Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya 11, 47-64.
 • Demirtaş, H(2011) “Sınıf yönetiminin temelleri” (Editör, Hüseyin Kıran) Sınıf Yönetimi, Anı Yayıcılık, Ankara
 • Duban, N., ve Küçükyılmaz, E, A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme- değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri, İlköğretim online, 7(3), 769-784.
 • Dursun, F. (2006). Öğretim sürecinde araç kullanımı, İlköğretmen Dergisi. 1, 8-9
 • Epstein, Joyce L., Sanders, Mavis G. (2006). Prospect for change: preparing educators for school, family, and community partnerships, Peabody Journal of Educations, 81(2) 81- 120.
 • Erdem, E., ve Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 81-87.
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2) 221–259.
 • Ernest, P. (1995). The one and the many. (Ed. L. Steffe ve J. Gale), Constructivism In Education (sf. 459-486). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Erstad, O. (2002). Norwegian students using digital artifacts in project-based learning. Journal Of Computer Assisted Learning, 18(4), 427–437.
 • Gelbal S., ve Kelecioğlu, H (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 144, 135-145
 • Gözütok, D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, C. (2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu, Kayseri. 17-39.
 • Gündüz, Y. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlilikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim, 177, 224–236.
 • Hogan, L., ve Peterson, T. (2001). Camelot: our search for good teaching. Kappa Delta Pirecord, 38(1), 6-8.
 • Kocabey, K (2008). 2005 İlköğretim programının uygulanması sırasında sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Küçükahmet, L. (2000). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar, Önder Matbaacılık, Ankara.
 • Manacker j., Hurwitz, E,. ve Weldon. W. (1980) Parent teacher cooperation in schools serving The Urban Poor The Clearing House, 62, 108-112
 • Martinez, M. A., Sauleda, N., ve Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching And Teacher Education, 17 (8), 965–977.
 • Mc Calep, S,P (1994). Building a community of learner; A collaboration among teacher students, families community. Mahwah, N J: Erlbaum.
 • Özgan, H., ve Turan, E. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öğretmenlerin yöneticilerden beklentileri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 724–729.
 • Peker, M,. ve Halat, E. (2008) İlköğretim 1.Kademe matematik programının eğitim durumları boyutunun öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 209 -225.
 • Prawat, R, S. (1992), Teachers Beliefs About Teaching and Learning: A Constructivist Perspective, American Journal of Education, C. 100, S.3, 354–395.
 • Saunders, W. (1992). The constructivist perspective: implications and teaching strategies for science. School Science and Mathematics, 92 (3), 136–141.
 • Şaşan, H, H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, Sayı:74-75, 49-52.
 • Von Glaserfeld, E. (1996). Introduction: aspects of constructivism. (Ed. C. Fosnot). Constructivism: Theory, Perspectives, And Practice. New York: Teachers College Press, 3-7.
 • Wilson, G. B. (1996). Constructivist learning environments: case studies in instructional design. Englewood Cliffs NJ: Educational Technology Publications.
 • Yalın, H, İ. (1997). Eğitim teknolojisi öğretim tasarımı. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Yapıcı, M. ve C. Demirdelen. (2007). İlköğretim 4. sınıf programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204- 212.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1-2), 68-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, M. C. ve Dönmez, B. (2006). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı uygulamalarının sınıf yönetimine etkileri üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 7(3), 664-679.

Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 139 - 163, 01.04.2011

Abstract

Bu araştırma, ilköğretim okullarındaki derslerde uygulanan yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimi üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Çalışma grubu aykırı durum örneklem ve kartopu yöntemiyle oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim öğretim yılında İzmir ili Bornova ilçesinde 866 sınıf öğretmeni içinde bulunan 25 öğretmen oluşturmaktadır. Görüşmeye katılan öğretmenlerin 15’i kadın, 10’u erkek öğretmenlerden oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarının etkili bir şekilde öğretim sürecinde yer almasıyla beraber öğretmenlerin sınıf yönetimi alışkanlıklarında değişimler meydana geldiği görülmektedir. Öğretmenler yapılandırmacı yaklaşımı derslerinde uygularken sınıf yönetiminin, sınıf düzeni oluşturma boyutunda fiziksel düzenlemeler, kuralların belirlenmesi, istenmeyen davranışlara ilişkin çözüm planının oluşturulması, eğitsel araç-gereç temini, değerlendirme, okul aile ilişkileri, planlama, okul ve çevre ilişkisinde sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler sınıf yönetimi düzenini devam ettirmek için geleneksel yöntemlerden farklı yöntemler kullandıklarını fakat yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntemleri uygulamada sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bununla beraber, öğretmenler sınıf yönetim düzenini yeniden oluştururken sorunlu davranışlara düşük düzeyde müdahalelerde bulunduklarını vurgulamışlardır.

References

 • Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin yeterlikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Acat, M, B ve Uzunkol, E (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 337-356
 • Acat, M. B. ve Ekinci, A. (2005). Yapılandırıcı felsefe ve yeni müfredat programına etkileri. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Denizli.
 • Açıkgöz, K. (2003). Aktif öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir.
 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77- 94
 • Akyel, H. (2004). Olumlu öğrenmeye uygun bir ortam oluşturma, Ed: Leyla Küçükahmet, Sınıf yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 243-261.
 • Atıcı, M. (2004). İstenmeyen davranışlarla başa çıkma, Eğitimbilim Dergisi, San Ofset Matbaası, Kaligrafi Yayıncılık, İstanbul, 16-17.
 • Başar, H. (1999). Sınıf yönetimi, Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri, Ankara.
 • Baum, Angela C., ve Mcmurry Schwarz, Paula. (2004). Preservice Teachers Beliefs about Family Involvement: Implications for Teacher Education, Early Childhood Education Journal, New York, 32, 57–61.
 • Brooks, J.G., ve Brooks, M.G. (1999). In search of understanding: the case for construstivist classroom. Alexandria, Virginia: Assciation for Supervision and Curriculum Development.
 • Bukova, G, E. ve Alkan, H. (2005). Yeniden yapılandırılan ilköğretim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 410- 420.
 • Bull, S. L., ve Solity, J. E. (1996). Classroom management: Principles to practice, London and New York: Routledge.
 • Burden, P, R. (1995). Classroom management and discipline, New York Longmen.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin yeni Türkçe dersi öğretim program’ıyla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 421-476.
 • Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
 • Çandar, H (2007) İlköğretim birinci kademe derslerinde uygulanan yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimine etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Çelik, L. (2007). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi. (Editör: Ö. Demirel). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çınar, O., Teyfur E. ve Teyfur M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkında görüşleri. Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya 11, 47-64.
 • Demirtaş, H(2011) “Sınıf yönetiminin temelleri” (Editör, Hüseyin Kıran) Sınıf Yönetimi, Anı Yayıcılık, Ankara
 • Duban, N., ve Küçükyılmaz, E, A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme- değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri, İlköğretim online, 7(3), 769-784.
 • Dursun, F. (2006). Öğretim sürecinde araç kullanımı, İlköğretmen Dergisi. 1, 8-9
 • Epstein, Joyce L., Sanders, Mavis G. (2006). Prospect for change: preparing educators for school, family, and community partnerships, Peabody Journal of Educations, 81(2) 81- 120.
 • Erdem, E., ve Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 81-87.
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2) 221–259.
 • Ernest, P. (1995). The one and the many. (Ed. L. Steffe ve J. Gale), Constructivism In Education (sf. 459-486). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Erstad, O. (2002). Norwegian students using digital artifacts in project-based learning. Journal Of Computer Assisted Learning, 18(4), 427–437.
 • Gelbal S., ve Kelecioğlu, H (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 144, 135-145
 • Gözütok, D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, C. (2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu, Kayseri. 17-39.
 • Gündüz, Y. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlilikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim, 177, 224–236.
 • Hogan, L., ve Peterson, T. (2001). Camelot: our search for good teaching. Kappa Delta Pirecord, 38(1), 6-8.
 • Kocabey, K (2008). 2005 İlköğretim programının uygulanması sırasında sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Küçükahmet, L. (2000). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar, Önder Matbaacılık, Ankara.
 • Manacker j., Hurwitz, E,. ve Weldon. W. (1980) Parent teacher cooperation in schools serving The Urban Poor The Clearing House, 62, 108-112
 • Martinez, M. A., Sauleda, N., ve Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching And Teacher Education, 17 (8), 965–977.
 • Mc Calep, S,P (1994). Building a community of learner; A collaboration among teacher students, families community. Mahwah, N J: Erlbaum.
 • Özgan, H., ve Turan, E. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımın uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öğretmenlerin yöneticilerden beklentileri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 724–729.
 • Peker, M,. ve Halat, E. (2008) İlköğretim 1.Kademe matematik programının eğitim durumları boyutunun öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 209 -225.
 • Prawat, R, S. (1992), Teachers Beliefs About Teaching and Learning: A Constructivist Perspective, American Journal of Education, C. 100, S.3, 354–395.
 • Saunders, W. (1992). The constructivist perspective: implications and teaching strategies for science. School Science and Mathematics, 92 (3), 136–141.
 • Şaşan, H, H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim, Sayı:74-75, 49-52.
 • Von Glaserfeld, E. (1996). Introduction: aspects of constructivism. (Ed. C. Fosnot). Constructivism: Theory, Perspectives, And Practice. New York: Teachers College Press, 3-7.
 • Wilson, G. B. (1996). Constructivist learning environments: case studies in instructional design. Englewood Cliffs NJ: Educational Technology Publications.
 • Yalın, H, İ. (1997). Eğitim teknolojisi öğretim tasarımı. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Yapıcı, M. ve C. Demirdelen. (2007). İlköğretim 4. sınıf programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204- 212.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1-2), 68-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, M. C. ve Dönmez, B. (2006). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı uygulamalarının sınıf yönetimine etkileri üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 7(3), 664-679.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet TEYFUR This is me

Publication Date April 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108642, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {2}, pages = {139 - 163}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Teyfur, Mehmet} }
APA Teyfur, M. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 139-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108642
MLA Teyfur, M. "Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 139-163 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108642>
Chicago Teyfur, M. "Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 139-163
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of the Effect of Classroom Management Implementation in Constructive Learning Approach Applied by the Form Tutors AU - MehmetTeyfur Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 163 VL - 12 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi %A Mehmet Teyfur %T Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Teyfur, Mehmet . "Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (April 2011): 139-163 .
AMA Teyfur M. Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. INUJFE. 2011; 12(2): 139-163.
Vancouver Teyfur M. Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(2): 139-163.
IEEE M. Teyfur , "Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 139-163, Apr. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.