PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Analysis of Hearing Impaired Students? Self Esteem According to Some Variables

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 165 - 179, 01.04.2011

Abstract

This study is carried out in order to explain the participation level of impaired students at secondary schools in sportive activities and their self esteem level according to some variables 4316 students attending 49 hearing impaired secondary schools form the universe of the study The example group is formed by 1274 students whose age average is 12 56 ± 2 51and 785 of them are male and 489 are female who want to participate in the study voluntarily 784 of them cannot hear 490 of them can hear with earphones and can speak at the same time Rosenberg Self Esteem Scale is used to determine the participation of the students in attending the sport activities and their self esteem From the result of the analysis there isn?t a significant difference statistically between students? self esteem grade average according to gender variable but according to participation in sport activity there is a significant difference between self esteem grade average in favor of those participating in sport and according to the level of handicap there is a significant difference in favor of those who can hear with earphones The increase of sport and social activities is important for hearing impaired students because of their communication with the society

References

 • Açak M. (2011). İşitme engelli ve işitme engelli olmayan futbolcuların benlik saygıları ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi. Elazığ.
 • Açıkada C. (2004). Training in children. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 38, 16-26.
 • Aracı H. (2001). Öğretmen ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Aras N. (1992). Özel Eğitime Muhtaç Kişiler ve Beden Eğitimi Spor, Çağdaş Eğitim, 180, 21
 • Aşçı, F.H., Koşar, Ş.N., ve Kin-İşler, A. (2001). The relationship of self-concept and Perceived athletic competence to physical activity Level and Gender among Turkish early adolescents. Adolescence, 36 (143), 499–507.
 • Aygün Ö.(2004). Zihinsel Engellilerde Antrenman Öncesi ve Sonrası Motorik Performasın Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Bacakoğlu H. (2002). Görmeyen Çocuklarda Benlik Kavramı ve Rasyonel Düşüncenin Gelişiminde Rasyonel Duygusal Eğitimin Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Bandura A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Başkara SV.(2002). Özsaygının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Bat-Chava Y. (1994). Group identification and self-esteem of deaf adults. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 494–502.
 • Bednar RL, and Peterson SR. (1995). Self-esteem: Paradoxes and innovations in clinical theory and practice (2nd ed.)., DC: American Psychological Association. Washington.
 • Berger BG, Owen DR.(1983). Mood alteration with swimming-summers really do “feel better”. Psychosomatic Medicine, 45, 425-433.
 • Bilgin Ş. (2001). Ergenlerde Kaygı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çuhadaroğlu F. (1986). Adölesanlarda Benlik Saygısı. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ekeland E, Heian F, and Hagen KB. (2005). Can exercise improve self esteem in children and young people? A systematic review of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine, 39, 792-798.
 • Emda O, and Batia D.(1995). Actual and percieved parental social status: Effects on adolescent self concept. Journal of Adolescence; 30, (119), 603–617
 • Enç M.(2005). Görme Özürlüler Gelişim, Uyum ve Eğitimleri. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,2. Baskı.
 • Erman KA, Şahan A, Can S. (2004). Sporcu bayan ve erkeklerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması. 8. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Faigenbaum AD.(2000). Strength training for children and adolescents. Clinics in Sports Medicine, 19, 593-619
 • Field T, Diego M, and Sender CE. (2001). Exercise is positively related to adolescents’ relationships and academics. Adolescence; 36:105-110
 • Fox KR.(1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition; 2(3A): 411-418.
 • Garrison Karl C, and Garrison Jr Karl C.(1981). Benlik Gelişimi, Çev. Uğur Öner, Ergenlik Psikolojisi (Ed. Bekir Onur) Hacettepe Taş Kitapçılık, 2. Baskı, Ankara.
 • Gill DL. (1986). Psychological Dynamicsof Sport Ilionois. Human Kinetics Publishers, 37,103.
 • Guindon MH. (2002). Toward accountability in the use of self-esteem consruct. Journal of Counseling and Developmen, 80 (2), 204–213
 • Gür A. (2001). Özürlülerin Sosyal Yaşama Uyum Süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • İkizler C, Karagözoğlu C. (1997). Sporda Başarının Psikolojisi (3. Baskı), Alfa Basımevi. İstanbul.
 • İkizler HC. (2002). Spor Sağlık ve Motivasyon. 1.Baskı, Alfa Yayınları. İstanbul. 20,30- 31.
 • Karademir T, Açak M, and Çoban B. (2011). Self Esteem Levels of Students Who Participate in Special Ability Examinations to Attend the Department of Physical Education and Sport Teaching in Turkey, World Applied Sciences Journal, 12 (3), 279-286.
 • Krechtle B. (2004). Influence of physical activity on mental well-being and psychiatric disorders. Schweiz Rundsch Med Prax, 93, 1403-1411.
 • Lane H. (1992). The mask of benevolence. Vintage Books. New York.
 • Leary MR. (1995). Self-Presentation: Impression Management and Interpersonal Behavior. Boulder, CO:Westview.
 • Marschark, M., Lang, HG., Albertini, JA. (2002). Educating Deaf Students From Research To Practice, New York: Oxford University Pres
 • Meffulli N. (1992). The young child in sport. British Medical Bulletti, 48, 561-568.
 • Mullis AK, Mullis RL, and Normandin D. (1992). Cross-Sectional and Longitudinal Comparisons of Adolescent Self Esteem. Adolescence, 27, 105, 51-60.
 • National Institute of Child Health and Human Development Study of Early Child Care and Youth Development Network. (2003). Fre-cjuency and intensity of activity of third-grade ehildren in physical edueation. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 157, 185-90.
 • Öner, N. (2006). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler. Genişletilmiş ikinci baskı, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Pope AW, McHale SM. and Craighead WE. (1983). Self- Esteem Enhacement with Children and Adolescents. New York: Pergamon.
 • Poul MN. (1996). Girls, physical activity and self-esteem. Melpomene Institute packet
 • Rosenberg M. (1965). Society and Adolescent Self-İmage, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Tatar Y. (1997). Özürlüler ve Spor, Fiziksel Engelliler Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Tiggeman M, and Williamson S. (2000). The Effect of Exercise on Body Satisfaction and Self-Esteem as a Function of Gender and Age. Sex Roles; 119-127.
 • Van de Loo DA, Johnson MD. (1995). The young female athlete. Clinics in Sports Medicine, 14, 687-707.

İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 165 - 179, 01.04.2011

Abstract

Bu araştırma, ilköğretim okullarında öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin sportif etkinliklere katılım durumu ve bazı değişkenlere göre benlik saygılarının nasıl şekillendiğini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2010-2011 eğitim öğretim yılında 49 işitme engelli ilköğretim okulunda öğrenim gören 4316 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise, evrende yer alan okullardan, araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen, yaş ortalamaları 12.56 ± 2.51 olan ve 785’i erkek 489’u bayan toplam 1274 öğrenci oluşturmaktadır. Engel durumu dağılımına göre 784’ü hiç duymayan ve 490’ı kulaklık ile duyup konuşabilme yetisine sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sportif etkinliklere katılım ve bazı demografik bilgilerinin belirlenmesi için bazı soruların yer aldığı formda öğrencilerin benlik saygılarının belirlenmesi için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu, öğrencilerin benlik saygısı puan ortalamaları arasında cinsiyet değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı, spor etkinliklerine katılım değişkenine göre ise benlik saygısı puan ortalamaları arasında spora katılım gösterenler lehine, engel durumu değişkenine göre kulaklık ile duyan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. İşitme engelli sporcular üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu düşünülen sportif ve sosyal faaliyetlerin artırılmasının işitme engelli öğrencilerin toplumla iletişim ve uyum sağlamada kolaylık göstermesi ve benlik saygılarının yükseltilmesi bakımından önemli olduğu belirlenmiştir.

References

 • Açak M. (2011). İşitme engelli ve işitme engelli olmayan futbolcuların benlik saygıları ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi. Elazığ.
 • Açıkada C. (2004). Training in children. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 38, 16-26.
 • Aracı H. (2001). Öğretmen ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Aras N. (1992). Özel Eğitime Muhtaç Kişiler ve Beden Eğitimi Spor, Çağdaş Eğitim, 180, 21
 • Aşçı, F.H., Koşar, Ş.N., ve Kin-İşler, A. (2001). The relationship of self-concept and Perceived athletic competence to physical activity Level and Gender among Turkish early adolescents. Adolescence, 36 (143), 499–507.
 • Aygün Ö.(2004). Zihinsel Engellilerde Antrenman Öncesi ve Sonrası Motorik Performasın Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Bacakoğlu H. (2002). Görmeyen Çocuklarda Benlik Kavramı ve Rasyonel Düşüncenin Gelişiminde Rasyonel Duygusal Eğitimin Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Bandura A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Başkara SV.(2002). Özsaygının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Bat-Chava Y. (1994). Group identification and self-esteem of deaf adults. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 494–502.
 • Bednar RL, and Peterson SR. (1995). Self-esteem: Paradoxes and innovations in clinical theory and practice (2nd ed.)., DC: American Psychological Association. Washington.
 • Berger BG, Owen DR.(1983). Mood alteration with swimming-summers really do “feel better”. Psychosomatic Medicine, 45, 425-433.
 • Bilgin Ş. (2001). Ergenlerde Kaygı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çuhadaroğlu F. (1986). Adölesanlarda Benlik Saygısı. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ekeland E, Heian F, and Hagen KB. (2005). Can exercise improve self esteem in children and young people? A systematic review of randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine, 39, 792-798.
 • Emda O, and Batia D.(1995). Actual and percieved parental social status: Effects on adolescent self concept. Journal of Adolescence; 30, (119), 603–617
 • Enç M.(2005). Görme Özürlüler Gelişim, Uyum ve Eğitimleri. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,2. Baskı.
 • Erman KA, Şahan A, Can S. (2004). Sporcu bayan ve erkeklerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması. 8. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Faigenbaum AD.(2000). Strength training for children and adolescents. Clinics in Sports Medicine, 19, 593-619
 • Field T, Diego M, and Sender CE. (2001). Exercise is positively related to adolescents’ relationships and academics. Adolescence; 36:105-110
 • Fox KR.(1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition; 2(3A): 411-418.
 • Garrison Karl C, and Garrison Jr Karl C.(1981). Benlik Gelişimi, Çev. Uğur Öner, Ergenlik Psikolojisi (Ed. Bekir Onur) Hacettepe Taş Kitapçılık, 2. Baskı, Ankara.
 • Gill DL. (1986). Psychological Dynamicsof Sport Ilionois. Human Kinetics Publishers, 37,103.
 • Guindon MH. (2002). Toward accountability in the use of self-esteem consruct. Journal of Counseling and Developmen, 80 (2), 204–213
 • Gür A. (2001). Özürlülerin Sosyal Yaşama Uyum Süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • İkizler C, Karagözoğlu C. (1997). Sporda Başarının Psikolojisi (3. Baskı), Alfa Basımevi. İstanbul.
 • İkizler HC. (2002). Spor Sağlık ve Motivasyon. 1.Baskı, Alfa Yayınları. İstanbul. 20,30- 31.
 • Karademir T, Açak M, and Çoban B. (2011). Self Esteem Levels of Students Who Participate in Special Ability Examinations to Attend the Department of Physical Education and Sport Teaching in Turkey, World Applied Sciences Journal, 12 (3), 279-286.
 • Krechtle B. (2004). Influence of physical activity on mental well-being and psychiatric disorders. Schweiz Rundsch Med Prax, 93, 1403-1411.
 • Lane H. (1992). The mask of benevolence. Vintage Books. New York.
 • Leary MR. (1995). Self-Presentation: Impression Management and Interpersonal Behavior. Boulder, CO:Westview.
 • Marschark, M., Lang, HG., Albertini, JA. (2002). Educating Deaf Students From Research To Practice, New York: Oxford University Pres
 • Meffulli N. (1992). The young child in sport. British Medical Bulletti, 48, 561-568.
 • Mullis AK, Mullis RL, and Normandin D. (1992). Cross-Sectional and Longitudinal Comparisons of Adolescent Self Esteem. Adolescence, 27, 105, 51-60.
 • National Institute of Child Health and Human Development Study of Early Child Care and Youth Development Network. (2003). Fre-cjuency and intensity of activity of third-grade ehildren in physical edueation. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 157, 185-90.
 • Öner, N. (2006). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler. Genişletilmiş ikinci baskı, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Pope AW, McHale SM. and Craighead WE. (1983). Self- Esteem Enhacement with Children and Adolescents. New York: Pergamon.
 • Poul MN. (1996). Girls, physical activity and self-esteem. Melpomene Institute packet
 • Rosenberg M. (1965). Society and Adolescent Self-İmage, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Tatar Y. (1997). Özürlüler ve Spor, Fiziksel Engelliler Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Tiggeman M, and Williamson S. (2000). The Effect of Exercise on Body Satisfaction and Self-Esteem as a Function of Gender and Age. Sex Roles; 119-127.
 • Van de Loo DA, Johnson MD. (1995). The young female athlete. Clinics in Sports Medicine, 14, 687-707.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mahmut AÇAK This is me


Tamer KARADEMİR This is me

Publication Date April 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108643, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {2}, pages = {165 - 179}, title = {İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Açak, Mahmut and Karademir, Tamer} }
APA Açak, M. & Karademir, T. (2011). İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 165-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108643
MLA Açak, M. , Karademir, T. "İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 165-179 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108643>
Chicago Açak, M. , Karademir, T. "İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 165-179
RIS TY - JOUR T1 - The Analysis of Hearing Impaired Students? Self Esteem According to Some Variables AU - MahmutAçak, TamerKarademir Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 179 VL - 12 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Mahmut Açak , Tamer Karademir %T İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Açak, Mahmut , Karademir, Tamer . "İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (April 2011): 165-179 .
AMA Açak M. , Karademir T. İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. INUJFE. 2011; 12(2): 165-179.
Vancouver Açak M. , Karademir T. İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(2): 165-179.
IEEE M. Açak and T. Karademir , "İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 165-179, Apr. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.