PDF EndNote BibTex RIS Cite

Social Anxiety among Candidate Teachers1

Year 2011, Volume 12, Issue 1, 85 - 100, 01.02.2011

Abstract

It was aimed to examine the social anxiety levels of the candidate teachers freshmen and seniors from teaching programs at college of education who will take the responsibility of raising the future generations in terms of some variable including gender class type of instruction day or evening and department program The study was designed as a descriptive survey model The study was conducted on the freshmen and seniors attending teaching programs departments of college of education at İnönü University during the spring semester of 2008?2009 The data were collected using Social Introversion subscale of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory It was found in the study that female candidate teachers had higher social anxiety levels than male cand idate teachers that freshmen had higher social anxiety levels than seniors and that no significant difference was found in terms of type of instruction and department program variables

References

 • Albano, A.M. (2000). Treatment of social phobia in adolescents: Cognitive behavioral programs focused on intervention and prevention. Journal of Cognitive Psychotherapy, 14(1), 67–76.
 • Beck, T. A. (2005). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. (Tr. by A. Türkcan) [Cognitive theory and the emotional disorders]. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Berksun, E.O. (2002). Anksiyete ve anksiyete bozuklukları [Anxiety and anxiety disorders]. Ankara: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Davidson, J.R., Hughes, D.L., George, L.K. & Blazer, D.G. (1994). The epidemiology of social phobia: findings from the Duke Epidemiological Catchment area Study. Archieves of General Psychiatry, 51(12), 975-983.
 • Den Boer, J.A. (1997). Social phobia: Epidemiology, recognition and treatment. British Medical Journal, 315(7111), 781–796.
 • Dilbaz, N. & Güz, H. (2002) Sosyal kaygıda cinsiyet farklılıkları [Gender differences in social anxiety]. Nöropsikiyatri Arşivi, 39(3), 79–86.
 • Ebert, H.M.; Loosen, P.T. & Nurcombe, B. (2003). Current diagnosis and treatment in psychiatry. McGrow-Hill: Lange Medical Books.
 • Eren-Gümüş, A. (1997). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Analysis of the social anxiety levels of university students according to some variables]. Unpublished master thesis, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Ghaedi, G.H., Tavoli, A., Bakhtiari, M., Melyani, M. & Sahragard, M. (2010). Quality of Life in Collage Students with and without Social Phobia. Social Indicators Research, 97(2), 247-256.
 • Graham, R.J. (1988). MMPI uygulama ve yorumlama rehberi, (Tr. by O. Sorias) [The MMPI: A Practical Guide], Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • House, E.A. (2002). DSM-IV diagnosis in the schools. New York: Guilford Pres.
 • Hugh, M. & Kathleen, B. (2003). Current Reviw of the comorbidity of affective, anxiety, and substance use disorders. Current opinion of Psychiatry, 16(3), 261-270.
 • İzgiç, F.; Akyüz, G.; Doğan, O. & Kuğu, N. (2000). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı [Prevalence of social phobia among university students]. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1(4), 207–214.
 • Kalkan, N. (2008). Ergenlerde bilişsel yapılar ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin bilişsel-davranışçı yaklaşım açısından yorumlanması [Interpreting the relationship between cognitive structures and social anxiety in adolascents from a cognitive behavioral approachs]. Unpublished master thesis, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Karacan, E.; Şenol, S. & Şener, Ş. (1996). Çocuk ve ergenlik çağında sosyal fobi [Social phobia in childhood and adolescence]. 3P, 4(1), 28-34.
 • Karakaş, Y. (2008). Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between high school students' perfectionism and social anxiety levels]. Unpublished master thesis, Muğla: Muğla Üniversitesi.
 • Keller, M.B. (1999). Social phobia: Five years of prospective data. Biological Psychiatry, 42(1), 1–33.
 • Kessler, R.C., McGonagle, K.A., Zhoas, S., Nelson, C.B., Eshleman, S., et al. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-IIIR psychiatric disorders in the United Stades: Results from the national comorbidity survey. Archieves of General Psychiatry, 51, 8-19.
 • Magee, W.J.; Eaton, W.W.; Witchen, H.U.; Mcgonagle, K.A. & Kessler, R.C. (1996). Agoraphobia, simple phobia and social phobia in the national comorbity survey. Archives of General Psychiatry, 53,156–168.
 • McWhirter, J. & Voltan, N. (2003). Ergen ve çocukla iletişim [Communication with adolescents and children]. Ankara: Us-A Yayıncılık.
 • Özlek, S. (2003). Lise öğrencilerini sosyal beceri düzeylerini yordayan bazı değişkenler [Some variabiles which describe social skill levels of high school pupils]. Unpublished master thesis, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Palancı, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini açıklama ve gidermeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu bir yardım modelinin geliştirilmesi [A reality therapy oriented helping model for explaning and reducing collage students' social anxiety]. Unpublished doctoral thesis, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Safren, S.A., Heimberg, R.G., Brown, E.J. & Halle, C. (1994). Quality of life in social phobia. Journal of Clinical Psychiatry, 55(8), 322-331.
 • Savaşır, I. (1981). Minnesota çok yönlü kişilik envanteri-el kitabı (Türk standardizasyonu) [Minnesota multiphasic personality inventory: A practical manual [Turkish standardization]], Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Schneier, F.R., Heckelman, L.R., Garfinkel, R., Fallan, B.A., Gittow; A., Street, L., Del Bene, D. & Liebowitz, M.R. (1994). Functional Impairment in Social Phobia Journal of Clinical Psychiatry, 55, 323-331
 • Scholing, A. & Emmelkamp, P.N.G. (1996). Treatment of fear of blushing, sweating of trembling. Behavior Modification, 20(3), 338–357.
 • Seligman, L. (1990). Selecting effective treatments. SanFransisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Sevinçok, L. (2000). Sosyal fobi ve çekingen kişilik bozukluğu arasındaki tanısal güçlükler. Psikiyatri Dünyası, 4(4), 3–7.
 • Stein, B.M. (1999). Coming face-to-face with social phobia. American Family Physician, 60(8), 2244–2248.
 • Stemberger, R.T.; Turner, S.M.; Biedel, D.C. & Calhoun, K.S. (1995). Social phobia: An analysis of possible developmental factors. Journal of Abnormal Psychology, 104(3), 526–531.
 • Stewartt, D.W. & Mandrusiak, M. (2007). Social phobia in collage students: A Developmental Perspective. Journal of Collage Psychotherapy, 22(2), 65-76.
 • Turan, M.; Çilli, A. S.; Aşkın, R.; Herken, H.; Kaya, N. & Kucur, R. (2000). Sosyal fobinin diğer psikiyatrik hastalıklarla birlikteliği [Comorbidity of social phobia and other psychiatric illnesses]. Klinik Psikiyatri, 3(3), 170–175.
 • Ümmet, D. (2007). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi [The examination of collage students social anxiety within gender roles and family environment]. Unpublished master thesis, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Voltan, N. (1980). Grupla atılganlık eğitiminin bireyin atılganlık düzeyine etkisi [The effect of assertiveness education in group on individuals level of assertiveness]. Unpublished doctoral dissertation, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Walsh, J. (2002). Shyness and social phobia. Healthy and Social Work, 27(2), 137–146.
 • Wittchen, H.U. & Fehm, L. (2003). Epidemiology and natural course of social fears and phobia. Acta Psychiatr Scand, 103(Supl. 417), 4-18.
 • Yıldırım, T. (2006). Sosyal kaygısı yüksek üniversite öğrencilerine uygulanan kısayoğun-acil psikoterapinin etkililiği [The examination of the effectiveness of brief intensive emergency psychotheraphy (BEP) on university students with social anxiety]. Unpublished doctoral dissertation, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı

Year 2011, Volume 12, Issue 1, 85 - 100, 01.02.2011

Abstract

Bu çalışma ile gelecek nesli yetiştirme misyonu üstlenecek olan öğretmen adaylarının (Eğitim Fakültesi öğretmenlik programı birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri) sosyal kaygı düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyleri, öğrenim türleri ve öğrenim gördükleri bölüm/programlar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir tarama çalışması şeklinde düzenlenmiştir. Bu çalışma 2008–2009 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmenlik programı birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Sosyal İçe Dönüklülük alt ölçeği kullanılmıştır. Kız öğretmen adaylarının sosyal kaygı düzeyleri erkek öğrencilere göre, birinci sınıf öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının sosyal kaygı düzeylerinin öğrenim türlerine ve öğrenim gördükleri bölüm/program türlerine göre anlamlı düzeyde fark göstermediği bulunmuştur.

References

 • Albano, A.M. (2000). Treatment of social phobia in adolescents: Cognitive behavioral programs focused on intervention and prevention. Journal of Cognitive Psychotherapy, 14(1), 67–76.
 • Beck, T. A. (2005). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. (Tr. by A. Türkcan) [Cognitive theory and the emotional disorders]. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Berksun, E.O. (2002). Anksiyete ve anksiyete bozuklukları [Anxiety and anxiety disorders]. Ankara: Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Davidson, J.R., Hughes, D.L., George, L.K. & Blazer, D.G. (1994). The epidemiology of social phobia: findings from the Duke Epidemiological Catchment area Study. Archieves of General Psychiatry, 51(12), 975-983.
 • Den Boer, J.A. (1997). Social phobia: Epidemiology, recognition and treatment. British Medical Journal, 315(7111), 781–796.
 • Dilbaz, N. & Güz, H. (2002) Sosyal kaygıda cinsiyet farklılıkları [Gender differences in social anxiety]. Nöropsikiyatri Arşivi, 39(3), 79–86.
 • Ebert, H.M.; Loosen, P.T. & Nurcombe, B. (2003). Current diagnosis and treatment in psychiatry. McGrow-Hill: Lange Medical Books.
 • Eren-Gümüş, A. (1997). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Analysis of the social anxiety levels of university students according to some variables]. Unpublished master thesis, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Ghaedi, G.H., Tavoli, A., Bakhtiari, M., Melyani, M. & Sahragard, M. (2010). Quality of Life in Collage Students with and without Social Phobia. Social Indicators Research, 97(2), 247-256.
 • Graham, R.J. (1988). MMPI uygulama ve yorumlama rehberi, (Tr. by O. Sorias) [The MMPI: A Practical Guide], Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • House, E.A. (2002). DSM-IV diagnosis in the schools. New York: Guilford Pres.
 • Hugh, M. & Kathleen, B. (2003). Current Reviw of the comorbidity of affective, anxiety, and substance use disorders. Current opinion of Psychiatry, 16(3), 261-270.
 • İzgiç, F.; Akyüz, G.; Doğan, O. & Kuğu, N. (2000). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı [Prevalence of social phobia among university students]. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1(4), 207–214.
 • Kalkan, N. (2008). Ergenlerde bilişsel yapılar ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin bilişsel-davranışçı yaklaşım açısından yorumlanması [Interpreting the relationship between cognitive structures and social anxiety in adolascents from a cognitive behavioral approachs]. Unpublished master thesis, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Karacan, E.; Şenol, S. & Şener, Ş. (1996). Çocuk ve ergenlik çağında sosyal fobi [Social phobia in childhood and adolescence]. 3P, 4(1), 28-34.
 • Karakaş, Y. (2008). Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between high school students' perfectionism and social anxiety levels]. Unpublished master thesis, Muğla: Muğla Üniversitesi.
 • Keller, M.B. (1999). Social phobia: Five years of prospective data. Biological Psychiatry, 42(1), 1–33.
 • Kessler, R.C., McGonagle, K.A., Zhoas, S., Nelson, C.B., Eshleman, S., et al. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-IIIR psychiatric disorders in the United Stades: Results from the national comorbidity survey. Archieves of General Psychiatry, 51, 8-19.
 • Magee, W.J.; Eaton, W.W.; Witchen, H.U.; Mcgonagle, K.A. & Kessler, R.C. (1996). Agoraphobia, simple phobia and social phobia in the national comorbity survey. Archives of General Psychiatry, 53,156–168.
 • McWhirter, J. & Voltan, N. (2003). Ergen ve çocukla iletişim [Communication with adolescents and children]. Ankara: Us-A Yayıncılık.
 • Özlek, S. (2003). Lise öğrencilerini sosyal beceri düzeylerini yordayan bazı değişkenler [Some variabiles which describe social skill levels of high school pupils]. Unpublished master thesis, Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Palancı, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini açıklama ve gidermeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu bir yardım modelinin geliştirilmesi [A reality therapy oriented helping model for explaning and reducing collage students' social anxiety]. Unpublished doctoral thesis, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Safren, S.A., Heimberg, R.G., Brown, E.J. & Halle, C. (1994). Quality of life in social phobia. Journal of Clinical Psychiatry, 55(8), 322-331.
 • Savaşır, I. (1981). Minnesota çok yönlü kişilik envanteri-el kitabı (Türk standardizasyonu) [Minnesota multiphasic personality inventory: A practical manual [Turkish standardization]], Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Schneier, F.R., Heckelman, L.R., Garfinkel, R., Fallan, B.A., Gittow; A., Street, L., Del Bene, D. & Liebowitz, M.R. (1994). Functional Impairment in Social Phobia Journal of Clinical Psychiatry, 55, 323-331
 • Scholing, A. & Emmelkamp, P.N.G. (1996). Treatment of fear of blushing, sweating of trembling. Behavior Modification, 20(3), 338–357.
 • Seligman, L. (1990). Selecting effective treatments. SanFransisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Sevinçok, L. (2000). Sosyal fobi ve çekingen kişilik bozukluğu arasındaki tanısal güçlükler. Psikiyatri Dünyası, 4(4), 3–7.
 • Stein, B.M. (1999). Coming face-to-face with social phobia. American Family Physician, 60(8), 2244–2248.
 • Stemberger, R.T.; Turner, S.M.; Biedel, D.C. & Calhoun, K.S. (1995). Social phobia: An analysis of possible developmental factors. Journal of Abnormal Psychology, 104(3), 526–531.
 • Stewartt, D.W. & Mandrusiak, M. (2007). Social phobia in collage students: A Developmental Perspective. Journal of Collage Psychotherapy, 22(2), 65-76.
 • Turan, M.; Çilli, A. S.; Aşkın, R.; Herken, H.; Kaya, N. & Kucur, R. (2000). Sosyal fobinin diğer psikiyatrik hastalıklarla birlikteliği [Comorbidity of social phobia and other psychiatric illnesses]. Klinik Psikiyatri, 3(3), 170–175.
 • Ümmet, D. (2007). Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi [The examination of collage students social anxiety within gender roles and family environment]. Unpublished master thesis, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Voltan, N. (1980). Grupla atılganlık eğitiminin bireyin atılganlık düzeyine etkisi [The effect of assertiveness education in group on individuals level of assertiveness]. Unpublished doctoral dissertation, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Walsh, J. (2002). Shyness and social phobia. Healthy and Social Work, 27(2), 137–146.
 • Wittchen, H.U. & Fehm, L. (2003). Epidemiology and natural course of social fears and phobia. Acta Psychiatr Scand, 103(Supl. 417), 4-18.
 • Yıldırım, T. (2006). Sosyal kaygısı yüksek üniversite öğrencilerine uygulanan kısayoğun-acil psikoterapinin etkililiği [The examination of the effectiveness of brief intensive emergency psychotheraphy (BEP) on university students with social anxiety]. Unpublished doctoral dissertation, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Taşkın YILDIRIM This is me


Yüksel ÇIRAK This is me


Necdet KONAN This is me

Publication Date February 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108649, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {1}, pages = {85 - 100}, title = {Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Taşkın and Çırak, Yüksel and Konan, Necdet} }
APA Yıldırım, T. , Çırak, Y. & Konan, N. (2011). Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 85-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8700/108649
MLA Yıldırım, T. , Çırak, Y. , Konan, N. "Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 85-100 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8700/108649>
Chicago Yıldırım, T. , Çırak, Y. , Konan, N. "Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 85-100
RIS TY - JOUR T1 - Social Anxiety among Candidate Teachers1 AU - TaşkınYıldırım, YükselÇırak, NecdetKonan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 100 VL - 12 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı %A Taşkın Yıldırım , Yüksel Çırak , Necdet Konan %T Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Taşkın , Çırak, Yüksel , Konan, Necdet . "Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 1 (February 2011): 85-100 .
AMA Yıldırım T. , Çırak Y. , Konan N. Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı. INUJFE. 2011; 12(1): 85-100.
Vancouver Yıldırım T. , Çırak Y. , Konan N. Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 85-100.
IEEE T. Yıldırım , Y. Çırak and N. Konan , "Öğretmen Adaylarında Sosyal Kaygı", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 85-100, Feb. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.