PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Analysis of the Relationship between Separation Individuation and School Bullying in Adolescents

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 125 - 142, 01.06.2010

Abstract

In this study it is aimed to determine the relationship between separation individuation and bullying and analyse the separation individuation and bullying levels in high school students according to some variables 416 students from three high school students in Ankara participated in this study High School Form of the Separation Individuation Scale of Adolescence Student Relationships Attitude Scale SRAS and Personal Data Form were used in this study T test one way anova and Pearson Correlation Coefficient were used in the analysis of the data Some important differences in subscales such as separation anxiety nurturance seeking peer enmeshment teacher enmeshment healthy separation and bullying personality were found in favour of girls according to gender Some important differences in subscales such as separation anxiety teacher enmeshment rejection expectancy healthy separation bullying personality and self confidence were found according to class levels It was found that there are meaningful relationships between the subscales of bullying personality and avoidance from bullying and the subscales of High School Form of the Separation Individuation Scale of Adolescence

References

 • Altıntaş, E. ve Gültekin, M. (2003). Psikolojik danışma kuramları. İstanbul: Alfa/Aktüel Kitap Evi.
 • Arıman, F. (2007). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin zorbalık eğilimleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aypay, A. ve Durmuş, E. (2008). Zorba, kendine güvenen ve zorbalıktan kaçınan tutumları sergileyen lise öğrencilerinin iş birliği yapma karakter özelliği açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 23-42.
 • Blos, P. (1989). The Adolescent Passage. Madison, Connecticut: International Universities Press Inc.
 • Boulton, M. J., Trueman, M. ve Flemington, I. (2002). Associations between secondary school pupils’ definitions of bullying, attitudes towards bullying, and tendencies to engage in bullying: Age and sex differences. Educational Studies, 28(4), 353-370.
 • Cenkseven Önder, F. ve Yurtal, F. (2008). An investigation of the family characteristics of bullies, victims, and positively behaving adolescents. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(3), 821-832.
 • Curtner-Smith, M. E., Culp, A. M., Culp, R., Scheib, C., Owen, K., Tilley, A., Murphy, M., Parkman, L. ve Coleman, P. W. (2006). Mothers’ parenting and young economically disadvantaged children’s relational and overt bullying. Journal of Child and Family Studies, 15(2), 181-193.
 • Durmuş, E. ve Gürgan, U. (2003). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İnönü Üniversitesi- Malatya.
 • Delfabbro P., Winefield, T., Trainor S., Dollard, M., Andersen, S., Metzer J. ve Hammarstrom, A. (2006). Peer and teacher bullying/victimization of South Australian secondary school students: Prevalence and psychosocial profiles. British Journal of Educational Psychology, 76, 71-90.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (1997). Eğitim Psikolojisi gelişim-öğrenme-öğretme. (5.Baskı) Ankara: Arkadaş Yayın Evi.
 • Geçtan, E. (1993). Psikanaliz ve sonrası. İstanbul: Remzi Kitap Evi.
 • Georgiou, S. N. (2008). Bullying and victimization at school: The role of mothers. British Journal of Educational Psychology, 78, 109-125.
 • Glover, D., Gough, G., Johnson, M. ve Cartwright, N. (2000). Bullying in 25 secondary schools: Incidence, impact and intervention. Educational Research, 42(2), 141-156.
 • Hazler, R. J. (1996). Breaking the cycle of violence: Interventions for bullying and victimization. Washington, DC: Acceleratad Development.
 • Idsoe, T., Solli, E. ve Cosmovici, E. M. (2008). Social psychological processes in family and school: More evidence on their relative etiological significance for bullying behavior. Aggressive Behavior, 34, 460-474.
 • Kartal, H. ve Bilgin, A. (2007). İlköğretim öğrencilerine yönelik bir zorbalık karşıtı program uygulaması: Okulu zorbalıktan arındırma programı [Elektronik versiyon]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2), 207-227.
 • Knafo, A. (2003). Authoritarians, the next generation: Values and bullying among adolescent children of authoritarian fathers. Analyses of Social Issues and Public Policy, 3(1), 199-204.
 • Koç, Z. (2006). Lise öğrencilerinin zorbalık düzeylerinin yordanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Konopka, G. (1973). Requirements for healthy development of adolescent youth. Adolescence, 8(31), 291-316.
 • Kösem-Şen, F. (2002). Adolesan Ayrılma-Bireyleşme Testi geçerlik güvenirlik çalışması.. Yayınlanmamış yükseklisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, Çocuk Psikiyatrisi Bölümü.
 • Levine, J. B., Green, C. J., & Millon, T., (1986). The Separation-Individuation test of adolescence. Journal of Personality Assessment, 50(1), 123-137.
 • Levine, J. B. ve Saintonge, S. (1993). Psychometric properties of the separation-individuation test of adolescence within a clinical population. Journal of Clinical Psychology, 49(4), 492-507.
 • Lodge, J. ve Frydenberg, E. (2005). The role of peer bystanders in school bullying: Positive steps toward promoting peaceful schools. Theory Into Practice, 44(4), 329-336.
 • Nation, M., Vieno, A.,Perkins, D. D. ve Santinello, M. (2008). Bullying in school and adolescent sense of empowerment: An analysis of relationships with parents, friends, and teachers. Journal of Community & Applied Social Psychology, 18, 211-232.
 • Olweus, D. (2002). Bullying at school. 15th Edition. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Quintana, S. M. ve Lapsley, D. K. (1990). Rapprochement in late adolescent separation-individuation: A structural equations approach. Journal of Adolescence, 13, 371-385.
 • Quintana, S. M., & Kerr, J. (1993). Relational needs in late adolescent separation-individuation. Journal of Counseling and Development, 71(3), 349-354.
 • Pişkin, M. (2010). Examination of peer bullying among primary and middle school children in Ankara [Ankara’daki ilköğretim öğrencileri arasında akran zorbalığının incelenmesi]. Eğitim ve Bilim, 35(156), 175-189.
 • Puklek Levpuscek, M. (2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and differences. European Journal of Developmental Psychology, 3(3), 238-264.
 • Roffey, S. (2000). Addressing bully in schools: organisational factors from policy to practice. Educational and Child Psychology, 17(1), 6-19.
 • Roland, E. ve Idsoe, T. (2001). Aggression and bullying. Aggressive Behavior, 27, 446-462.
 • Şahin, M. (2007). İlköğretim okullarında zorbacı davranışların azaltılmasına yönelik empati eğitim programının etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Tamar, M., Bildik, T., Şen Kösem, F., Kesikçi, H., Tatar, A., Yaman, B., et al. (2006). The characteristic of separation-individuation in Turkish high school students. Adolescence, 41(161), 177-184.
 • Townsend, L., Flisher, A. J., Chikobvu, P., Lombard, C. ve King, G. (2008). The relationship between bullying behaviours and high school dropout in Cape Town, South Africa. South Africa Journal of Psychology, 38(1), 21-32.
 • Yaman, B. (2005). Ergenlerde ayrışma-bireyselleşme ve psikolojik uyum üzerinde anababa evlilik ilişkisinin ve aile ilişkilerinin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yılmaz, N. (2007). Eğitimin psikolojik temelleri. Z. Cafoğlu (Ed.), Eğitim bilimine giriş (s.45-91). Ankara: Grafiker Yayıncılık.

Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 125 - 142, 01.06.2010

Abstract

Bu çalışmada ayrışma bireyleşme ile zorbalık arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve lise öğrencilerinin ayrışmabireyleşme ve zorbalık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır Araştırmaya Ankara ilindeki üç lisede öğrenim görmekte olan 416 öğrenci katılmıştır Araştırmada veri toplama araçları olarak Ayrışma Bireyleşme Ölçeği Lise Formu Öğrenci İlişkileri Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır Verilerin analizinde t testi tek yönlü varyans analizi ve Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır Araştırmada cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada ayrılık kaygısı bakım veren kişiye bağlanma akrana bağlanma öğretmene bağlanma sağlıklı ayrışma ve zorba kişilik alt ölçeklerinde kızlar lehine farklılıklar bulunmuştur Sınıf düzeyine göre yapılan karşılaştırmada ise ayrılık kaygısı öğretmene bağlanma reddedilme beklentisi sağlıklı ayrışma zorba kişilik ve kendine güven alt ölçeklerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur Okul zorbalığının zorba kişilik ve zorbalıktan kaçınma alt ölçeklerinin Ayrışma Bireyleşme Ölçeği Lise Formu?nun alt ölçekleriyle anlamlı ilişkiler ortaya koyduğu bulunmuştur

References

 • Altıntaş, E. ve Gültekin, M. (2003). Psikolojik danışma kuramları. İstanbul: Alfa/Aktüel Kitap Evi.
 • Arıman, F. (2007). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin zorbalık eğilimleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aypay, A. ve Durmuş, E. (2008). Zorba, kendine güvenen ve zorbalıktan kaçınan tutumları sergileyen lise öğrencilerinin iş birliği yapma karakter özelliği açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 23-42.
 • Blos, P. (1989). The Adolescent Passage. Madison, Connecticut: International Universities Press Inc.
 • Boulton, M. J., Trueman, M. ve Flemington, I. (2002). Associations between secondary school pupils’ definitions of bullying, attitudes towards bullying, and tendencies to engage in bullying: Age and sex differences. Educational Studies, 28(4), 353-370.
 • Cenkseven Önder, F. ve Yurtal, F. (2008). An investigation of the family characteristics of bullies, victims, and positively behaving adolescents. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(3), 821-832.
 • Curtner-Smith, M. E., Culp, A. M., Culp, R., Scheib, C., Owen, K., Tilley, A., Murphy, M., Parkman, L. ve Coleman, P. W. (2006). Mothers’ parenting and young economically disadvantaged children’s relational and overt bullying. Journal of Child and Family Studies, 15(2), 181-193.
 • Durmuş, E. ve Gürgan, U. (2003). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İnönü Üniversitesi- Malatya.
 • Delfabbro P., Winefield, T., Trainor S., Dollard, M., Andersen, S., Metzer J. ve Hammarstrom, A. (2006). Peer and teacher bullying/victimization of South Australian secondary school students: Prevalence and psychosocial profiles. British Journal of Educational Psychology, 76, 71-90.
 • Erden, M. ve Akman, Y. (1997). Eğitim Psikolojisi gelişim-öğrenme-öğretme. (5.Baskı) Ankara: Arkadaş Yayın Evi.
 • Geçtan, E. (1993). Psikanaliz ve sonrası. İstanbul: Remzi Kitap Evi.
 • Georgiou, S. N. (2008). Bullying and victimization at school: The role of mothers. British Journal of Educational Psychology, 78, 109-125.
 • Glover, D., Gough, G., Johnson, M. ve Cartwright, N. (2000). Bullying in 25 secondary schools: Incidence, impact and intervention. Educational Research, 42(2), 141-156.
 • Hazler, R. J. (1996). Breaking the cycle of violence: Interventions for bullying and victimization. Washington, DC: Acceleratad Development.
 • Idsoe, T., Solli, E. ve Cosmovici, E. M. (2008). Social psychological processes in family and school: More evidence on their relative etiological significance for bullying behavior. Aggressive Behavior, 34, 460-474.
 • Kartal, H. ve Bilgin, A. (2007). İlköğretim öğrencilerine yönelik bir zorbalık karşıtı program uygulaması: Okulu zorbalıktan arındırma programı [Elektronik versiyon]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2), 207-227.
 • Knafo, A. (2003). Authoritarians, the next generation: Values and bullying among adolescent children of authoritarian fathers. Analyses of Social Issues and Public Policy, 3(1), 199-204.
 • Koç, Z. (2006). Lise öğrencilerinin zorbalık düzeylerinin yordanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Konopka, G. (1973). Requirements for healthy development of adolescent youth. Adolescence, 8(31), 291-316.
 • Kösem-Şen, F. (2002). Adolesan Ayrılma-Bireyleşme Testi geçerlik güvenirlik çalışması.. Yayınlanmamış yükseklisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, Çocuk Psikiyatrisi Bölümü.
 • Levine, J. B., Green, C. J., & Millon, T., (1986). The Separation-Individuation test of adolescence. Journal of Personality Assessment, 50(1), 123-137.
 • Levine, J. B. ve Saintonge, S. (1993). Psychometric properties of the separation-individuation test of adolescence within a clinical population. Journal of Clinical Psychology, 49(4), 492-507.
 • Lodge, J. ve Frydenberg, E. (2005). The role of peer bystanders in school bullying: Positive steps toward promoting peaceful schools. Theory Into Practice, 44(4), 329-336.
 • Nation, M., Vieno, A.,Perkins, D. D. ve Santinello, M. (2008). Bullying in school and adolescent sense of empowerment: An analysis of relationships with parents, friends, and teachers. Journal of Community & Applied Social Psychology, 18, 211-232.
 • Olweus, D. (2002). Bullying at school. 15th Edition. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • Quintana, S. M. ve Lapsley, D. K. (1990). Rapprochement in late adolescent separation-individuation: A structural equations approach. Journal of Adolescence, 13, 371-385.
 • Quintana, S. M., & Kerr, J. (1993). Relational needs in late adolescent separation-individuation. Journal of Counseling and Development, 71(3), 349-354.
 • Pişkin, M. (2010). Examination of peer bullying among primary and middle school children in Ankara [Ankara’daki ilköğretim öğrencileri arasında akran zorbalığının incelenmesi]. Eğitim ve Bilim, 35(156), 175-189.
 • Puklek Levpuscek, M. (2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and differences. European Journal of Developmental Psychology, 3(3), 238-264.
 • Roffey, S. (2000). Addressing bully in schools: organisational factors from policy to practice. Educational and Child Psychology, 17(1), 6-19.
 • Roland, E. ve Idsoe, T. (2001). Aggression and bullying. Aggressive Behavior, 27, 446-462.
 • Şahin, M. (2007). İlköğretim okullarında zorbacı davranışların azaltılmasına yönelik empati eğitim programının etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Tamar, M., Bildik, T., Şen Kösem, F., Kesikçi, H., Tatar, A., Yaman, B., et al. (2006). The characteristic of separation-individuation in Turkish high school students. Adolescence, 41(161), 177-184.
 • Townsend, L., Flisher, A. J., Chikobvu, P., Lombard, C. ve King, G. (2008). The relationship between bullying behaviours and high school dropout in Cape Town, South Africa. South Africa Journal of Psychology, 38(1), 21-32.
 • Yaman, B. (2005). Ergenlerde ayrışma-bireyselleşme ve psikolojik uyum üzerinde anababa evlilik ilişkisinin ve aile ilişkilerinin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yılmaz, N. (2007). Eğitimin psikolojik temelleri. Z. Cafoğlu (Ed.), Eğitim bilimine giriş (s.45-91). Ankara: Grafiker Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet GÜVEN This is me


Sevda ASLAN This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108653, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {3}, pages = {125 - 142}, title = {Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1}, key = {cite}, author = {Güven, Mehmet and Aslan, Sevda} }
APA Güven, M. & Aslan, S. (2010). Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (3) , 125-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108653
MLA Güven, M. , Aslan, S. "Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 125-142 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108653>
Chicago Güven, M. , Aslan, S. "Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 125-142
RIS TY - JOUR T1 - The Analysis of the Relationship between Separation Individuation and School Bullying in Adolescents AU - MehmetGüven, SevdaAslan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 142 VL - 11 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 %A Mehmet Güven , Sevda Aslan %T Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD Güven, Mehmet , Aslan, Sevda . "Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 3 (June 2010): 125-142 .
AMA Güven M. , Aslan S. Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1. INUJFE. 2010; 11(3): 125-142.
Vancouver Güven M. , Aslan S. Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(3): 125-142.
IEEE M. Güven and S. Aslan , "Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 3, pp. 125-142, Jun. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.