PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Investigation of Prospective Science Teachers?Attitudes Towards the Profession of Teaching

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 61 - 73, 01.06.2010

Abstract

The aim of this study is to investigate prospective science teachers? attitudes towards the profession of teaching Sample of the study was chosen from the Department of Primary Science Teacher Education In order to determine prospective science teachers? attitudes ?Profession of Teaching Attitude Scale? was used The reliability coefficient for the scale was found as 0 69 Data were analyzed using SPSS program As a result it is found that gender and high school factors don?t affect the beliefs After results it was concluded that it will be useful to improve their attitudes because of the importance of attitude concept in teaching

References

 • AOF. <http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1024/unite12.pdf> (18.04.2009)
 • Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2002, Ankara.
 • Bıkmaz, F. H. (2004). "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı" Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161.
 • Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları, Öğretimde Planlama Uygulama. Beta Basım Yayım Dağıtım, 10. baskı, İstanbul.
 • Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Öz-yeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 2837.
 • Çoban, A. ve Sanalan, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretimi Dersinde Özgün Deney Tasarımı Sürecinin Öğretmen Adayının Öz Yeterlilik Algısına Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Erdem, A. R. & Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi?Özel Sayı (IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri), 15?16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Bildiri, 7, 144-149.
 • Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5 (7).
 • Güven, Ç. (1988). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik anlayışları üzerine bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki ÖzYeterliklerine İlişkin Görüşleri.Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15(1), 7384.
 • Karaçöp, A. (2006). İlköğretim 6-8. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fizik Laboratuar Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.
 • Mulholland, J. ve Wallace, J. (2001). Teacher Induction and Elementary Science Teaching: Enhancing Self-efficacy. Teaching and Teacher Education, 17, 243-261.
 • Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B. (2004). Türkiye’de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • Wolfook, A. E., Rosoff, B. ve Hoy, W. K. (1990). Teachers’ Sense of Efficacy and Their Belief About Managing Students. Teaching and Teacher Education, 6, 137-14

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 61 - 73, 01.06.2010

Abstract

Bu çalışmada İlköğretim Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır Örneklemi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı?nda öğrenim gören 125 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır Adaylara 20 olumlu 15 olumsuz sorudan oluşan ve güvenirlik katsayısı 0 69 olarak hesaplanan ?Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği? uygulanmıştır Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır Sonuçta cinsiyetin ve mezun olunan lise türünün adayların tutumları üzerinde bir farklılığa sebep olmadığı anlaşılmıştır Bunun yanı sıra örneklemi oluşturan öğretmen adaylarının tutum düzeylerinin çok da olumsuz yönde gelişmemiş olduğu belirlenmiş ancak sahip oldukları tutum düzeyinin arttırılmasının daha faydalı olacağı kanaatine varılmıştır

References

 • AOF. <http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1024/unite12.pdf> (18.04.2009)
 • Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2002, Ankara.
 • Bıkmaz, F. H. (2004). "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı" Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161.
 • Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları, Öğretimde Planlama Uygulama. Beta Basım Yayım Dağıtım, 10. baskı, İstanbul.
 • Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Öz-yeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 2837.
 • Çoban, A. ve Sanalan, A. (2002). Fen Bilgisi Öğretimi Dersinde Özgün Deney Tasarımı Sürecinin Öğretmen Adayının Öz Yeterlilik Algısına Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Erdem, A. R. & Anılan, H. (2000). PAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi?Özel Sayı (IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri), 15?16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Bildiri, 7, 144-149.
 • Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5 (7).
 • Güven, Ç. (1988). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik anlayışları üzerine bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki ÖzYeterliklerine İlişkin Görüşleri.Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15(1), 7384.
 • Karaçöp, A. (2006). İlköğretim 6-8. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fizik Laboratuar Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.
 • Mulholland, J. ve Wallace, J. (2001). Teacher Induction and Elementary Science Teaching: Enhancing Self-efficacy. Teaching and Teacher Education, 17, 243-261.
 • Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B. (2004). Türkiye’de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 129-136.
 • Wolfook, A. E., Rosoff, B. ve Hoy, W. K. (1990). Teachers’ Sense of Efficacy and Their Belief About Managing Students. Teaching and Teacher Education, 6, 137-14

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa AKILLI This is me


Sabriye SEVEN This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108657, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {3}, pages = {61 - 73}, title = {İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akıllı, Mustafa and Seven, Sabriye} }
APA Akıllı, M. & Seven, S. (2010). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (3) , 61-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108657
MLA Akıllı, M. , Seven, S. "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 61-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108657>
Chicago Akıllı, M. , Seven, S. "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 61-73
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of Prospective Science Teachers?Attitudes Towards the Profession of Teaching AU - MustafaAkıllı, SabriyeSeven Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 73 VL - 11 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi %A Mustafa Akıllı , Sabriye Seven %T İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD Akıllı, Mustafa , Seven, Sabriye . "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 3 (June 2010): 61-73 .
AMA Akıllı M. , Seven S. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. INUJFE. 2010; 11(3): 61-73.
Vancouver Akıllı M. , Seven S. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(3): 61-73.
IEEE M. Akıllı and S. Seven , "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 3, pp. 61-73, Jun. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.