PDF EndNote BibTex RIS Cite

Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 113 - 132, 01.02.2010

Abstract

Bu çalışmada ilköğretim 6?7?8 sınıflardaki öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörler araştırılmıştır Bu amaçla okul türü ailenin gelir düzeyi öğrencinin ders çalışma süresi matematiğe yönelik tutum ve dershaneye gitme gibi faktörler ile öğrencilerin matematik başarıları arasındaki ilişki araştırılmıştır Çalışmanın örneklemi Van ilindeki bir özel okuldan 58 ve iki devlet okulundan 217 rastgele seçilen toplam 275 öğrenciden oluşmuştur Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılarak Ki Kare analizi yapılmıştır Araştırmanın bulgularına göre okul türü ailenin gelir düzeyi ders çalışma süresi matematiğe yönelik tutum ve dershaneye gitme ile matematik başarısı arasında bir ilişkinin olduğu görülmüş ve son olarak ta araştırmanın bulguları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur

References

 • Adesoji, F. A. & Yara, P. O. (2008). Some student factors as correlates of achievement in mathematics in Southwestern Nigeria. European Journal of Scientific Research, 19(3), 424-434.
 • Aiken L.R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
 • Ainley, J., Graetz, B., Long, M. & Batten, M., (1995). Socioeconomic status and school education. Australian Government Publishing Service.
 • Anderson, L. W., Ryan, D. W. & Shapiro, B. J. (1989). (Eds), The IEA Classroom Environment Study. Pergamon, New York.
 • Aşkar, P. & Erden, M. (1987). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121, 9–11.
 • Aydın, Y. (1993). Matematik öğretmeni nasıl yetiştirilmeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 109–114.
 • Baykul Y. (1990). Matematikle ilgili düşünceler anketi. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Berberoğlu, G. (1990). Kimyaya ilişkin tutumların ölçülmesi. Eğitim ve Bilim, 76, 1627.
 • Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik ). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bosker, R. J., Kremers, E. J. J. & Lugthart, E. (1990). School and instruction effects on mathematics achievement. School Effectiveness and School Improvement, 1(4), 233-247.
 • Bosker, R.J (1999): Educational Science and International Assessment Studies. Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger Publishers.
 • Brown, C. A & Baird, J. (1993). Inside the teacher: Knowledge, beliefs, and attitudes in Research ideas in the classroom High school mathematics. New York : Macmillan.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (5.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Centra, J. A. & Potter, D. A. (1980). School and teacher effects: An inter-relational model. Review of Educational Research, 50 (2), 273- 291.
 • Chevalier, A. & Lanot, G., (2002). The relative effect of family characteristics and financial situation on educational achievement. Education Economics, 10 (2), 165– 181.
 • Christenson, S. L., Rounds, T. & Gorney D. (1992) Family factors and student achievement: An avenue to increase students' success. School Psychology Quarterly, 7(3), 178-206.
 • Demir, İ., Kılıç, S. & Depren, Ö. (2009). Factors affecting Turkish students’ achievement in mathematics. US-China Education Review, 6(6), 47-53.
 • Doğan, M. (1999). İlköğretim aday öğretmenlerinin matematiğe karşı olan tutumlarındaki değişmeler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Leeds, s.1-5, Leeds.
 • Engin-Demir, C. (2009). Factors influencing the academic achievement of the Turkish urban poor. International Journal of Educational Development, 29, 17–29.
 • Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği. (Ed. Y. Özden) Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Fidan, N. & Erden M., (1992). Eğitime giriş. Ankara: Feryal Matbaacılık.
 • Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Günçer, B. & Köse, R., (1993). Effects of family and school on Turkish students’ academic performance. Education and Society, 11 (1), 51–63.
 • Hadfield, J. (1992). Classroom Dynamics. Oxford: Oxford University Press.
 • Hakkinen, I., Kirjavainen, T. & Uusitalo, R. (2003). School resources and student achievement revisited: New evidence from panel data. Economics of Education Review, 22, 329–335.
 • Heyneman, S.P. & Loxley, W.A., (1983). The effect of primary school quality on academic achievement across 29 high- and low-income countries. American Journal of Sociology, 88 (6), 1162–1194.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kiamanesh, A. R. (2004). Factors affecting Iranian students’ achievement in mathematics. Paper presented in the First IEA International Research Conference, Cyprus.
 • Marjoribanks, K. (1979). Families and their learning environments: An empirical analysis. London: Routledge & Kegan Paul.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (Sixth Edition). London: Pearson.
 • MEB, (2009). 2009 yılı ortaöğretim kurumları yerleştirme sistemi istatistik bilgileri. http://oges.meb.gov.tr/arsiv.htm 15.12.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Fierros, E. G., Goldberg, A. L., & Stemler, S. E. (2000). Gender differences in achievement: lEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). Chestnut Hill, MA: Boston College.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Foy, P. (2008). TIMSS 2007 International mathematics report: findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Özbay, Y. (2004). Kişisel Rehberlik. (Ed. G Can.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık,
 • Papanastasiou, C. (2000). Internal and external factors affecting achievement in mathematics: Some findings from TIMSS. Studies in Educational Evaluation, 26, 1-7.
 • Parcel, T.L., & Dufur, J.M. (2001). Capital at home and at school: Effects on student achievement. Social Forces, 79 (3), 881–911.
 • Ruffell, M., Mason, J. & Barbara, A. (1998). Studying attitude to mathematics. Educational Studies in Mathematics, 35, 1-18.
 • Saracaloğlu, A.S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25 (115), 65–72.
 • Savaş, E. & Duru, A. (2005). Gender differences in mathematics achievement and attitude towards mathematics among first grade of high school. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 263–271.
 • Tekindal, S. (1988). Okula ilişkin tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim, 139, 29–33.
 • Terzi, M., (2002). İlköğretim yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Matematik Dersine Yönelik Davranışlarını Algılamaları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlamammış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Thomson, S., Lokan, J., Lamb S., & Ainley, J. (2003). Lessons from the third international mathematics and science study. TIMSS Australia Monograph Series. Australian Council for Educational Research.

Factors Affecting Students? Achievement in Mathematics

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 113 - 132, 01.02.2010

Abstract

In this study the factors that affect students? mathematics achievement in secondary school mathematics grades of 6th 7th and 8th were explored For this purpose the factors that affect mathematics education and mathematics achievement such as type of school family income studying time and students? attitude towards mathematics and attendance to private courses have been investigated The sample of the study consisted of 275 students from one private n=58 and two state schools n= 217 in Van Data analysis involved descriptive statistics and Chi Square analysis The result of study showed that type of school family income studying time students? attitude towards mathematics and attendance to private courses had statistically significant effects on students? mathematics achievement

References

 • Adesoji, F. A. & Yara, P. O. (2008). Some student factors as correlates of achievement in mathematics in Southwestern Nigeria. European Journal of Scientific Research, 19(3), 424-434.
 • Aiken L.R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
 • Ainley, J., Graetz, B., Long, M. & Batten, M., (1995). Socioeconomic status and school education. Australian Government Publishing Service.
 • Anderson, L. W., Ryan, D. W. & Shapiro, B. J. (1989). (Eds), The IEA Classroom Environment Study. Pergamon, New York.
 • Aşkar, P. & Erden, M. (1987). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121, 9–11.
 • Aydın, Y. (1993). Matematik öğretmeni nasıl yetiştirilmeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 109–114.
 • Baykul Y. (1990). Matematikle ilgili düşünceler anketi. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Berberoğlu, G. (1990). Kimyaya ilişkin tutumların ölçülmesi. Eğitim ve Bilim, 76, 1627.
 • Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik ). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Bosker, R. J., Kremers, E. J. J. & Lugthart, E. (1990). School and instruction effects on mathematics achievement. School Effectiveness and School Improvement, 1(4), 233-247.
 • Bosker, R.J (1999): Educational Science and International Assessment Studies. Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger Publishers.
 • Brown, C. A & Baird, J. (1993). Inside the teacher: Knowledge, beliefs, and attitudes in Research ideas in the classroom High school mathematics. New York : Macmillan.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (5.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Centra, J. A. & Potter, D. A. (1980). School and teacher effects: An inter-relational model. Review of Educational Research, 50 (2), 273- 291.
 • Chevalier, A. & Lanot, G., (2002). The relative effect of family characteristics and financial situation on educational achievement. Education Economics, 10 (2), 165– 181.
 • Christenson, S. L., Rounds, T. & Gorney D. (1992) Family factors and student achievement: An avenue to increase students' success. School Psychology Quarterly, 7(3), 178-206.
 • Demir, İ., Kılıç, S. & Depren, Ö. (2009). Factors affecting Turkish students’ achievement in mathematics. US-China Education Review, 6(6), 47-53.
 • Doğan, M. (1999). İlköğretim aday öğretmenlerinin matematiğe karşı olan tutumlarındaki değişmeler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Leeds, s.1-5, Leeds.
 • Engin-Demir, C. (2009). Factors influencing the academic achievement of the Turkish urban poor. International Journal of Educational Development, 29, 17–29.
 • Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği. (Ed. Y. Özden) Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Fidan, N. & Erden M., (1992). Eğitime giriş. Ankara: Feryal Matbaacılık.
 • Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Günçer, B. & Köse, R., (1993). Effects of family and school on Turkish students’ academic performance. Education and Society, 11 (1), 51–63.
 • Hadfield, J. (1992). Classroom Dynamics. Oxford: Oxford University Press.
 • Hakkinen, I., Kirjavainen, T. & Uusitalo, R. (2003). School resources and student achievement revisited: New evidence from panel data. Economics of Education Review, 22, 329–335.
 • Heyneman, S.P. & Loxley, W.A., (1983). The effect of primary school quality on academic achievement across 29 high- and low-income countries. American Journal of Sociology, 88 (6), 1162–1194.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kiamanesh, A. R. (2004). Factors affecting Iranian students’ achievement in mathematics. Paper presented in the First IEA International Research Conference, Cyprus.
 • Marjoribanks, K. (1979). Families and their learning environments: An empirical analysis. London: Routledge & Kegan Paul.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (Sixth Edition). London: Pearson.
 • MEB, (2009). 2009 yılı ortaöğretim kurumları yerleştirme sistemi istatistik bilgileri. http://oges.meb.gov.tr/arsiv.htm 15.12.2009 tarihinde alınmıştır.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Fierros, E. G., Goldberg, A. L., & Stemler, S. E. (2000). Gender differences in achievement: lEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). Chestnut Hill, MA: Boston College.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Foy, P. (2008). TIMSS 2007 International mathematics report: findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the fourth and eighth grades. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Özbay, Y. (2004). Kişisel Rehberlik. (Ed. G Can.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık,
 • Papanastasiou, C. (2000). Internal and external factors affecting achievement in mathematics: Some findings from TIMSS. Studies in Educational Evaluation, 26, 1-7.
 • Parcel, T.L., & Dufur, J.M. (2001). Capital at home and at school: Effects on student achievement. Social Forces, 79 (3), 881–911.
 • Ruffell, M., Mason, J. & Barbara, A. (1998). Studying attitude to mathematics. Educational Studies in Mathematics, 35, 1-18.
 • Saracaloğlu, A.S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25 (115), 65–72.
 • Savaş, E. & Duru, A. (2005). Gender differences in mathematics achievement and attitude towards mathematics among first grade of high school. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 263–271.
 • Tekindal, S. (1988). Okula ilişkin tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim, 139, 29–33.
 • Terzi, M., (2002). İlköğretim yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Matematik Dersine Yönelik Davranışlarını Algılamaları ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlamammış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Thomson, S., Lokan, J., Lamb S., & Ainley, J. (2003). Lessons from the third international mathematics and science study. TIMSS Australia Monograph Series. Australian Council for Educational Research.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ekrem SAVAŞ This is me


Selma TAŞ This is me


Adem DURU This is me

Publication Date February 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108670, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {1}, pages = {113 - 132}, title = {Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Savaş, Ekrem and Taş, Selma and Duru, Adem} }
APA Savaş, E. , Taş, S. & Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 113-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108670
MLA Savaş, E. , Taş, S. , Duru, A. "Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 113-132 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108670>
Chicago Savaş, E. , Taş, S. , Duru, A. "Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 113-132
RIS TY - JOUR T1 - Factors Affecting Students? Achievement in Mathematics AU - EkremSavaş, SelmaTaş, AdemDuru Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 132 VL - 11 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler %A Ekrem Savaş , Selma Taş , Adem Duru %T Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Savaş, Ekrem , Taş, Selma , Duru, Adem . "Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 1 (February 2010): 113-132 .
AMA Savaş E. , Taş S. , Duru A. Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. INUJFE. 2010; 11(1): 113-132.
Vancouver Savaş E. , Taş S. , Duru A. Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 113-132.
IEEE E. Savaş , S. Taş and A. Duru , "Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 113-132, Feb. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.