PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Correlation between Level of Classroom Teachers? Self Efficacy Beliefs and Classroom Management Ability Perceptions?

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 1 - 20, 01.02.2010

Abstract

This research aims to determine the level of classroom teachers? self efficacy beliefs and classroom management ability perceptions and the correlation between these beliefs and perceptions The study group were 401 classroom teachers who were working as a classroom teacher in public elementary schools in 2009 in Burdur Ağlasun Kemer Gölhisar in Türkiye The data was collected with the ?Teacher Self Efficacy Belief Scale? and ?Classroom Management Ability Scale? Numerous statistical techniques such as means and standard deviations and correlation were used for analyzing the data This research findings show that the level of self efficacy beliefs of classroom teachers are at ?quite high? level In addition to the level of classroom teachers? plan program activities and physical layout dimension of the classroom management ability perceptions were good level teacher student relationship regulation and time management and classroom interaction and behavior regulation dimensions were very good level Finally it is seen that there is a meaningful and middle level correlation between the level of classroom teachers self efficacy beliefs and classroom management ability perceptions in all dimensions

References

 • Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Alkan, H. B. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri ve okulda şiddet. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Arı, R. ve Saban, A. (1999). Sınıf yönetimi. Konya: Günay Ofset.
 • Arslan, A. (2008) Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 101-109. Web: http://www.e-sosder.com/dergi/24101-109.pdf adresinden 5 Aralık 2008’de alınmıştır.
 • Ashton, P. T. (1984). Teacher efficacy: a motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
 • Aytekin, H. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 71-81.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.). Encylopedia of human behaviour, 71-78. Web: www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html adresinden 13 Ocak 2009’da alınmıştır.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy, the exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. On Birinci Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), 113-132.
 • Boz, İ. (2002). Sınıf yönetme sanatı. İstanbul: Zambak Yayınları.
 • Bulucu, Ö. (2003). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf davranış yönetiminde yetkinlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Burç, E. D. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri (Hatay İli örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Büyükduman, F. İ. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin öz-yeterlik inançları ve arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini. Üçüncü Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Development and validation of Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74-81.
 • Çetin, Ş. (2004). Değişen değerler ve eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 161, 1-10.
 • Demirtaş, H. (2005). Sınıf yönetiminin temelleri. H. Kıran (Editör). Etkili sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ekici, G. (2005). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin öğretmenlik öz-yeterlik inançlarını etkileyen faktörler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005 Denizli, 2, 811-814.
 • Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 87-96.
 • Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 113-132.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57-73.
 • Gibbs, C. (2002). Effective teaching: Exercising self-efficacy and thought control of action. Annual Conference of the British Educational Research Association. England: University of Exeter.
 • Gibson, S. ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Guskey, T. ve Passaro, P. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31(3), 627-643.
 • Gündüz, Y. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven, B. ve Ersoy, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi-I dersine ilişkin öz yeterlik algıları ve bilişsel tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 15-32.
 • Güven, E. D. ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 85-107.
 • Henson, R. K. (2001). The effects of participation in teacher research on teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 17(7), 819-836.
 • Hoy, A. W. ve Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: a comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356.
 • Johnson, S. T., Wallace, M. B. ve Thompson S. D. (1999). Broadening the scope of assessment in the schools: Building teacher efficacy in student assessment. Journal of Negro Education. 68(3), 398-407.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Karadeniz, B. C. ve Özdemir, N. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretiminde öz yeterlik algıları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 22-30.
 • Kars, Y. E. (2007). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin kendi algılarına dayalı sınıf yönetimi yeterlikleri (Konak İlçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kiremit, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz- yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Korkmaz, N. (2007). İlköğretim okullarında etkili sınıf yönetiminde öğretmen davranışlarının incelenmesi İstanbul-Tuzla ilköğretim okullarında pilot bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Korkut, K. (2009). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Kuş, E. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretme yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Lorsbach, A. ve Jinks, J. (1999). Self-efficacy theory and learning environment. Learning Environments Research, 2(2), 157-167.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). Orta öğretime geçiş sistemi. Web: http://oges. meb.gov.tr/arsiv.htm adresinden 12 Temmuz 2009’da alınmıştır.
 • Midgley, C., Feldlaufer. H. ve Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self- and task related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Pschology, 81(2), 247-258.
 • Ök, M., Göde, O. ve Alkan, V. (2006). İlköğretimde öğretmen-öğrenci etkileşiminde sınıf yönetimi kurallarının etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 145. Web: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/ok-gode-alkan.htm adresinden 2 Ocak 2009’da alınmıştır.
 • Özdemir, İ. E. (2004). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlar. Ş. Erçetin ve Ç. Özdemir (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 269-295.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Çakıroğlu, J. (2002). Fen bilgisi aday öğretmenlerin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlik inançları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulmuş Bildiri. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/bkitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t30 0.pdf adresinden 2 Eylül 2008’de alınmıştır.
 • Öztürk, B. (2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 144-156.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and self-efficacy. Web: http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html adresinden 12 Mart 2009’da alınmıştır.
 • Plourde, L. A. (2001). The genesis of science teaching in the elementary school: the influence of student teaching. Web: http://www.ed.psu.edu/CI/Journals/2001aets/su1 08 plourde.rtf. adresinden 07 Şubat 2009’da alınmıştır.
 • Sarıtaş, M. (2003). Sınıf yönetimi ve disiplini ile ilgili kurallar geliştirme. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Savran, A. ve Çakıroglu, J. (2003). Differences between elementary and secondary preservice science teachers’ perceived efficacy beliefs and their classrom management beliefs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4).
 • Sönmezer, M. G. ve Eryaman, M. Y. (2008). Kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(2), 189-212.
 • Sparks, D. (1983). Practical solutions for teacher stres. Theory into Practice, 22(1), 33-42.
 • Şişman, M. (1999). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
 • Turan, S. (2003). Sınıf yönetiminin temelleri. M. Sişman ve S. Turan (Editörler). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Türkmen, L. (2007). The influences of elementary science teaching method courses on a Turkish teachers college elementary educatıon major students’ attitudes towards science and science teaching. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 66-77.
 • Ünal, S. (1991). Eğitimin ve öğretimin niteliğinin geliştirilmesinde öğretmenin rolü. Eğitimde nitelik geliştirme: Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu, İstanbul. Kültür Koleji, Yayın No:1
 • Woolfolk-Hoy, A. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the American Educational Research Association. New Orleans: LA.
 • Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82(1), 81-91.
 • Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemleri. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 96-103.
 • Yılmaz, K. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.

Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 1 - 20, 01.02.2010

Abstract

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algılarını belirlemeyi ve bu öz yeterlik inancı ile sınıf yönetimi beceri algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır İlişkisel türden tarama modelinde olan araştırmanın evreni 2008 2009 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde görev yapan sınıf öğretmenleridir Örneklemi ise Burdur ili Merkez Ağlasun Kemer Gölhisar ile Bucak ilçelerindeki resmi ilköğretim okullarında öğretmenlik yapan 401 sınıf öğretmenidir ?Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği? ve ?Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği? ile toplanan verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama standart sapma ve korelasyon istatistik teknikleri kullanılmıştır Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarının ?oldukça yüksek? düzeyde sınıf yönetimi becerilerinden ?plan program etkinlikleri ve fiziksel düzen? boyutunda ?iyi? düzeyde ?öğretmen öğrenci ilişkisinin düzenlenmesi ve zaman kullanımı? ile ?sınıf içi etkileşim ve davranış düzenlemeleri? boyutlarında ?çok iyi? düzeyde olduğu görülmüştür Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi becerilerinin tüm boyutları arasında orta düzeyde olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir

References

 • Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Alkan, H. B. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri ve okulda şiddet. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Arı, R. ve Saban, A. (1999). Sınıf yönetimi. Konya: Günay Ofset.
 • Arslan, A. (2008) Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 101-109. Web: http://www.e-sosder.com/dergi/24101-109.pdf adresinden 5 Aralık 2008’de alınmıştır.
 • Ashton, P. T. (1984). Teacher efficacy: a motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
 • Aytekin, H. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 71-81.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.). Encylopedia of human behaviour, 71-78. Web: www.des.emory.edu/mfp/BanEncy.html adresinden 13 Ocak 2009’da alınmıştır.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy, the exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. On Birinci Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), 113-132.
 • Boz, İ. (2002). Sınıf yönetme sanatı. İstanbul: Zambak Yayınları.
 • Bulucu, Ö. (2003). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf davranış yönetiminde yetkinlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Burç, E. D. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri (Hatay İli örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Büyükduman, F. İ. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin öz-yeterlik inançları ve arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini. Üçüncü Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Development and validation of Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74-81.
 • Çetin, Ş. (2004). Değişen değerler ve eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 161, 1-10.
 • Demirtaş, H. (2005). Sınıf yönetiminin temelleri. H. Kıran (Editör). Etkili sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ekici, G. (2005). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin öğretmenlik öz-yeterlik inançlarını etkileyen faktörler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005 Denizli, 2, 811-814.
 • Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 87-96.
 • Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zeka türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 113-132.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57-73.
 • Gibbs, C. (2002). Effective teaching: Exercising self-efficacy and thought control of action. Annual Conference of the British Educational Research Association. England: University of Exeter.
 • Gibson, S. ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Guskey, T. ve Passaro, P. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31(3), 627-643.
 • Gündüz, Y. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Güven, B. ve Ersoy, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi-I dersine ilişkin öz yeterlik algıları ve bilişsel tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 15-32.
 • Güven, E. D. ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 85-107.
 • Henson, R. K. (2001). The effects of participation in teacher research on teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 17(7), 819-836.
 • Hoy, A. W. ve Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: a comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356.
 • Johnson, S. T., Wallace, M. B. ve Thompson S. D. (1999). Broadening the scope of assessment in the schools: Building teacher efficacy in student assessment. Journal of Negro Education. 68(3), 398-407.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Karadeniz, B. C. ve Özdemir, N. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya öğretiminde öz yeterlik algıları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 22-30.
 • Kars, Y. E. (2007). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin kendi algılarına dayalı sınıf yönetimi yeterlikleri (Konak İlçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kiremit, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz- yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Korkmaz, N. (2007). İlköğretim okullarında etkili sınıf yönetiminde öğretmen davranışlarının incelenmesi İstanbul-Tuzla ilköğretim okullarında pilot bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Korkut, K. (2009). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Kuş, E. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretme yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Lorsbach, A. ve Jinks, J. (1999). Self-efficacy theory and learning environment. Learning Environments Research, 2(2), 157-167.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). Orta öğretime geçiş sistemi. Web: http://oges. meb.gov.tr/arsiv.htm adresinden 12 Temmuz 2009’da alınmıştır.
 • Midgley, C., Feldlaufer. H. ve Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self- and task related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Pschology, 81(2), 247-258.
 • Ök, M., Göde, O. ve Alkan, V. (2006). İlköğretimde öğretmen-öğrenci etkileşiminde sınıf yönetimi kurallarının etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 145. Web: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/ok-gode-alkan.htm adresinden 2 Ocak 2009’da alınmıştır.
 • Özdemir, İ. E. (2004). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlar. Ş. Erçetin ve Ç. Özdemir (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 269-295.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Çakıroğlu, J. (2002). Fen bilgisi aday öğretmenlerin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlik inançları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulmuş Bildiri. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/bkitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t30 0.pdf adresinden 2 Eylül 2008’de alınmıştır.
 • Öztürk, B. (2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 144-156.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and self-efficacy. Web: http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html adresinden 12 Mart 2009’da alınmıştır.
 • Plourde, L. A. (2001). The genesis of science teaching in the elementary school: the influence of student teaching. Web: http://www.ed.psu.edu/CI/Journals/2001aets/su1 08 plourde.rtf. adresinden 07 Şubat 2009’da alınmıştır.
 • Sarıtaş, M. (2003). Sınıf yönetimi ve disiplini ile ilgili kurallar geliştirme. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Savran, A. ve Çakıroglu, J. (2003). Differences between elementary and secondary preservice science teachers’ perceived efficacy beliefs and their classrom management beliefs. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4).
 • Sönmezer, M. G. ve Eryaman, M. Y. (2008). Kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(2), 189-212.
 • Sparks, D. (1983). Practical solutions for teacher stres. Theory into Practice, 22(1), 33-42.
 • Şişman, M. (1999). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
 • Turan, S. (2003). Sınıf yönetiminin temelleri. M. Sişman ve S. Turan (Editörler). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Türkmen, L. (2007). The influences of elementary science teaching method courses on a Turkish teachers college elementary educatıon major students’ attitudes towards science and science teaching. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 66-77.
 • Ünal, S. (1991). Eğitimin ve öğretimin niteliğinin geliştirilmesinde öğretmenin rolü. Eğitimde nitelik geliştirme: Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu, İstanbul. Kültür Koleji, Yayın No:1
 • Woolfolk-Hoy, A. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented at the American Educational Research Association. New Orleans: LA.
 • Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82(1), 81-91.
 • Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemleri. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 96-103.
 • Yılmaz, K. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Emine BABAOĞLAN This is me


Kübra KORKUT This is me

Publication Date February 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108671, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {1}, pages = {1 - 20}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?}, key = {cite}, author = {Babaoğlan, Emine and Korkut, Kübra} }
APA Babaoğlan, E. & Korkut, K. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki? . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108671
MLA Babaoğlan, E. , Korkut, K. "Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108671>
Chicago Babaoğlan, E. , Korkut, K. "Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - The Correlation between Level of Classroom Teachers? Self Efficacy Beliefs and Classroom Management Ability Perceptions? AU - EmineBabaoğlan, KübraKorkut Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 11 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki? %A Emine Babaoğlan , Kübra Korkut %T Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki? %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Babaoğlan, Emine , Korkut, Kübra . "Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 1 (February 2010): 1-20 .
AMA Babaoğlan E. , Korkut K. Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?. INUJFE. 2010; 11(1): 1-20.
Vancouver Babaoğlan E. , Korkut K. Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 1-20.
IEEE E. Babaoğlan and K. Korkut , "Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 1-20, Feb. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.