PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examining Elementary Preservice Teachers? Self Efficacy Beliefs: Combination of Quantitative and Qualitative Methods

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 21 - 40, 01.02.2010

Abstract

This study examines elementary preservice teachers? self efficacy beliefs Quantitative and qualitative research methods were used in this study In the quantitative part data were collected from 122 final year preservice teachers The instrument developed by Tschannen?Moran and Woolfolk?Hoy 2001 was administered to preservice teachers Findings of the quantitative part revealed that preservice teachers? self efficacy towards teaching profession was not fully adequate There were no differences amongst preservice teachers? self efficacy towards teaching regarding gender and achievement In the qualitative part of the study preservice teachers responded to factors involving Student Engagement and Classroom Management based on experiences that they gained in teaching practice However their explanation relied on their theoretical knowledge regarding the Instructional Strategies factor This could be explained as they have lack of experiences regarding this factor

References

 • Akbaş, A., ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98–110.
 • Alcı, B. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, öz yeterlik algıları bilişüstü özdüzenleme stratejileri ve ÖSS sayısal puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- İstanbul.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1996). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Co.
 • Cohen, L., ve Manion, L. (1997). Research methods in Education (4th Ed). London: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E., ve Bone, W. J. (2005). Pre-service teacher self-efficacy beliefs regarding science teaching: A comparison of pre-service teachers in Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31–40.
 • Çapa Y., Çakıroğlu, J., ve Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of the teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Çoban, T. A., ve Sanalan, V. A. (2002). Fen bilgisi öğretimi dersinde özgün deney tasarım sürecinin öğretmen adayının öz-yeterlilik algısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1–10.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98–110.
 • Elibol, F., Mağden, D., ve Alpar, R. (2007). Anne-babalık becerilerinde özyeterlik ölçeğinin (1–3 yaş) geçerlik ve güvenirliği. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(3), 25– 31.
 • Goddard, R. D., Hoy, W. K., ve Woolfolk Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and effect on student achievement. American Educational Research Journal, 37, 479–507.
 • Goddard, R. D., Hoy, W. K., ve Woolfolk Hoy, A. (2004). Collective efficacy: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33(3), 3–13.
 • Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation.Teaching and Teacher Education, 4(1), 63–69.
 • Gürcan, A. (2005). Bilgisayar özyeterliği algısı ile bilişsel öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 19, 179–193.
 • Kaya, B., ve Dönmez, C. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının üst düzeyli düşünme becerilerinin öğretimi ile ilgili öz yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 107–122.
 • Midgley, C., Feldlaufer, H., ve Eccles, J. (1989). Change in teacher efficacy and student self-and task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81, 247–258.
 • Mulholland, J., ve Wallace, J. (2001). Teacher induction and elementary science teaching: Enhancing self efficacy. Teaching and Teacher Education, 17, 243–261.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543–578.
 • Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51–65.
 • Stein, M. K., ve Wang, M. C. (1988). Teacher development and school improvement: The process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4, 171–187.
 • Tashakkori, A., ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Sage Publications, London.
 • Tschannen-Moran, M., ve Hoy, A. W. (2007). The Differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944–956.
 • Tschannen-Moran, M., ve Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., ve Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202–248.
 • Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi, Qafqaz Üniversitesi Dergisi, 8(4), 37-44.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143–167.
 • Woolfolk-Hoy, A., ve Burke-Spero, R. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A Comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343–356.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 21 - 40, 01.02.2010

Abstract

Bu araştırmanın amacı İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A B D ?nda öğrenim gören öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarını incelemektir Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır Araştırmanın nicel boyutunda veriler Sınıf Öğretmenliği A B D son sınıfta okuyan 122 öğretmen adayından toplanmıştır Adaylara Tcshannen Moran ve Woolfolk Hoy 2001 tarafından özyeterlik inançlarına yönelik olarak geliştirilen ölçek uygulanmıştır Ölçekten elde edilen bulgular öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin özyeterliklerini biraz yeterli bulduğunu göstermektedir Ayrıca öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve başarı puanlarına göre özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir Araştırmanın nitel boyutunda öğretmen adaylarının Öğrenci Katılımı ve Sınıf Yönetimi faktörlerine ilişkin açıklamalarını öğretmenlik uygulaması sırasında edinmiş oldukları deneyimlere dayandırdıkları görülmektedir Bununla beraber Öğretim Stratejileri faktörüne ilişkin açıklamalarının yalnız teorik bilgiye dayandığı anlaşılmaktadır Öğretmen adaylarının Öğretim Stratejileri faktörüne ilişkin teorik bilgiye dayanarak açıklama yapmaları ve bu konudaki eksikliklerini vurgulamamaları adayların uygulama sırasında bu faktöre ilişkin bir deneyim yaşamamış olduğu şeklinde yorumlanabilir

References

 • Akbaş, A., ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98–110.
 • Alcı, B. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, öz yeterlik algıları bilişüstü özdüzenleme stratejileri ve ÖSS sayısal puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- İstanbul.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1996). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Co.
 • Cohen, L., ve Manion, L. (1997). Research methods in Education (4th Ed). London: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E., ve Bone, W. J. (2005). Pre-service teacher self-efficacy beliefs regarding science teaching: A comparison of pre-service teachers in Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31–40.
 • Çapa Y., Çakıroğlu, J., ve Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of the teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Çoban, T. A., ve Sanalan, V. A. (2002). Fen bilgisi öğretimi dersinde özgün deney tasarım sürecinin öğretmen adayının öz-yeterlilik algısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 1–10.
 • Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98–110.
 • Elibol, F., Mağden, D., ve Alpar, R. (2007). Anne-babalık becerilerinde özyeterlik ölçeğinin (1–3 yaş) geçerlik ve güvenirliği. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(3), 25– 31.
 • Goddard, R. D., Hoy, W. K., ve Woolfolk Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and effect on student achievement. American Educational Research Journal, 37, 479–507.
 • Goddard, R. D., Hoy, W. K., ve Woolfolk Hoy, A. (2004). Collective efficacy: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33(3), 3–13.
 • Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation.Teaching and Teacher Education, 4(1), 63–69.
 • Gürcan, A. (2005). Bilgisayar özyeterliği algısı ile bilişsel öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 19, 179–193.
 • Kaya, B., ve Dönmez, C. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının üst düzeyli düşünme becerilerinin öğretimi ile ilgili öz yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 107–122.
 • Midgley, C., Feldlaufer, H., ve Eccles, J. (1989). Change in teacher efficacy and student self-and task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81, 247–258.
 • Mulholland, J., ve Wallace, J. (2001). Teacher induction and elementary science teaching: Enhancing self efficacy. Teaching and Teacher Education, 17, 243–261.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543–578.
 • Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51–65.
 • Stein, M. K., ve Wang, M. C. (1988). Teacher development and school improvement: The process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4, 171–187.
 • Tashakkori, A., ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Sage Publications, London.
 • Tschannen-Moran, M., ve Hoy, A. W. (2007). The Differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944–956.
 • Tschannen-Moran, M., ve Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., ve Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202–248.
 • Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi, Qafqaz Üniversitesi Dergisi, 8(4), 37-44.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143–167.
 • Woolfolk-Hoy, A., ve Burke-Spero, R. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A Comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343–356.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN This is me


Güney HACIÖMEROĞLU This is me

Publication Date February 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108673, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {1}, pages = {21 - 40}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Şahin Taşkın, Çiğdem and Hacıömeroğlu, Güney} }
APA Şahin Taşkın, Ç. & Hacıömeroğlu, G. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 21-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108673
MLA Şahin Taşkın, Ç. , Hacıömeroğlu, G. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 21-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108673>
Chicago Şahin Taşkın, Ç. , Hacıömeroğlu, G. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 21-40
RIS TY - JOUR T1 - Examining Elementary Preservice Teachers? Self Efficacy Beliefs: Combination of Quantitative and Qualitative Methods AU - ÇiğdemŞahin Taşkın, GüneyHacıömeroğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 40 VL - 11 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme %A Çiğdem Şahin Taşkın , Güney Hacıömeroğlu %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin Taşkın, Çiğdem , Hacıömeroğlu, Güney . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 1 (February 2010): 21-40 .
AMA Şahin Taşkın Ç. , Hacıömeroğlu G. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme. INUJFE. 2010; 11(1): 21-40.
Vancouver Şahin Taşkın Ç. , Hacıömeroğlu G. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 21-40.
IEEE Ç. Şahin Taşkın and G. Hacıömeroğlu , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 21-40, Feb. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.