PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Research on Submissive Behaviour of Students in the Second Level of Elementary School

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 61 - 80, 01.02.2010

Abstract

This study examined the submissive behaviors of second level of elementary school students at with respect to some variables Participants were 430 students 172 42 6 girls and 231 57 4 boys Among these participants 156 38 6 were 6th graders 104 26 were 7th graders and 143 35 4 were 8th graders The data were collected using Student Personal Information Form developed by researchers and Submissive Behaviors Scale The data collected were analyzed using t test One way ANOVA Tukey Test and Mann?Whitney U test The findings revealed that students? levels of submissive behaviors significantly differed by the variables including school type gender school class level achievement residence economic level mother?s and father?s education level violence by mother and father

References

 • Arı, A. (2002). İlköğretim uygulamalarının değerlendirilmesi (normal, taşımalı ve yatılı ilköğretim okullarının karşılaştırılması). Milli Eğitim Dergisi, Kıs-Bahar, 153154.
 • Brabender,V. ve Fallon, A. (2009). Group development in practice. Washington: American Psychological Association.
 • Chaplin, T.M., Cole, P.M. ve Waxler., C.Z. (2005). Parental socialization of emotion expression: Gender differences and relations to child adjustment. Emotion, 5(1):80-88.
 • Connan, F., Troop, N., Landau,S., Campbell, J.C. ve Treasure, J.(2007). Poor social comparison and the tendency to submissive behavior in anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorder, 10, 1-7.
 • Deluty, R.H. (1983). Children’s evaluations of aggressive, assertive and submissive responses. Journal of Clinical Child Psychology, 12 (2): 124-129.
 • Dönmez,B. ve Demirtaş, H. (2009). Lise öğretmenlerinin boyun eğici davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2): 445-456.
 • Fowler, J. (2003). A Practitioner’s tool for child protection and the assesment of parents. Great Britain: Athenaeum Press.
 • Gilbert, P. ve Andrews, B. (1998). Shame: Interpersonal behavior, psychopathology and culture. USA: Oxford Universty Press.
 • Gilbert, P. ve Miles,J. (2002). Body shame: Conceptualisation, research and treatment. USA: Brunner-Routletge.
 • Gilbert, P. (2004). Evolutionary theory and cognitive therapy.USA: Springer Publishing Company Inc.
 • Gilbert, P. (2007). Psychotherapy and counselling for depression. London: Sage Publications Inc.
 • Harré, R. (2006). Key thinkers in psychology. London: Sage Publications Inc.
 • Hartley, P. (1999). Interpersonal communication. (2. edition). USA: Rautletge.
 • Kabasakal, K. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kartal, H. ve Bilgin, A. (2007). İlköğretim öğrencilerine yönelik bir zorbalık karşıtı program uygulaması: okulu zorbalıktan arındırma programı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2):207-227.
 • Kaya, M., Güneş,G., Kaya,B. ve Pehlivan,E. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 5-10.
 • Livesley, W.J. ( 2003). Practical Management of Personality Disorder. USA: The Guilford Press.
 • Özkan, İ. A. ve Özen, A. (2008). Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7 (1), 53-58.
 • Parkhurst, J.T. ve Asher, S.R. (1992). Peer rejection in middle school: Subgroup differences in behavior, loneliness and ınterpersonal concerns. Developmental Psychology, 28(2): 231-24.
 • Pınar, N. (2006). Görsel medya ve şiddet kültürünün orta öğretim öğrencileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Savaşır, I. ve Şahin, N. Ş. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tesser, A. ve Schwartz, N .(2001). Blackwell handbook of social psychology: Intraindividual processes.USA: Blackwell Publishers
 • Türküm, A.S.(2005). Do optimism, social network richness and submissive behaviors predict well being? Study with a turkish sample. Social Behavior and Personality, 33(6): 619-628.
 • Tiedens, L.Z. ve Fragale, A.R. (2003).Power moves: Complementarity in dominant and submissive nonverbal behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 84(3): 558-568.
 • Tuzcuoğlu, S. ve Korkmaz, B. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin boyun eğici davranış ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 135-152.
 • Wilton, M.M.M., Craig, W.M. ve Pepler, D.J. (2000). Emotional regulation and display in classroom victims of bullying: characteristic expressions of affect, coping styles and relecant contexual factors. Social Development, 9(2): 226-245.
 • Yavuzer, H. (1998). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, İ. ve Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.
 • Yiğit, R. (2008). İlköğretim II kademe öğrencilerinin depresyon ve sosyal beceri düzeylerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Zarp, J.M. (2007). Developmental cognitive behavioral therapy with adults. USA: Brunner-Routletge.

İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2010, Volume 11, Issue 1, 61 - 80, 01.02.2010

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim II kademe öğrencilerinin boyun eğici davranış düzeyleri incelenmiştir Araştırmanın çalışma grubu 172?si 42 6 kız; 231?i 57 4 erkek olmak üzere toplam 403 öğrenciden oluşmuştur Çalışma grubunun 156?sı 38 6 6 sınıf; 104?ü 26 7 sınıf ve 143?ü 35 4 8 sınıf öğrencisidir Veriler Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği BDEÖ ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır Veriler t testi tek yönlü varyans analizi Tukey Testi ve Mann Withney U teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir Öğrencilerin boyun eğici davranış düzeyleri cinsiyet annenin fiziksel şiddet uygulaması babanın fiziksel şiddet uygulaması okul türü sınıf okul başarısı yaşanılan yer sosyo ekonomik düzey annenin eğitim düzeyi ve babanın eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde fark gösterdiği anlaşılmıştır

References

 • Arı, A. (2002). İlköğretim uygulamalarının değerlendirilmesi (normal, taşımalı ve yatılı ilköğretim okullarının karşılaştırılması). Milli Eğitim Dergisi, Kıs-Bahar, 153154.
 • Brabender,V. ve Fallon, A. (2009). Group development in practice. Washington: American Psychological Association.
 • Chaplin, T.M., Cole, P.M. ve Waxler., C.Z. (2005). Parental socialization of emotion expression: Gender differences and relations to child adjustment. Emotion, 5(1):80-88.
 • Connan, F., Troop, N., Landau,S., Campbell, J.C. ve Treasure, J.(2007). Poor social comparison and the tendency to submissive behavior in anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorder, 10, 1-7.
 • Deluty, R.H. (1983). Children’s evaluations of aggressive, assertive and submissive responses. Journal of Clinical Child Psychology, 12 (2): 124-129.
 • Dönmez,B. ve Demirtaş, H. (2009). Lise öğretmenlerinin boyun eğici davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2): 445-456.
 • Fowler, J. (2003). A Practitioner’s tool for child protection and the assesment of parents. Great Britain: Athenaeum Press.
 • Gilbert, P. ve Andrews, B. (1998). Shame: Interpersonal behavior, psychopathology and culture. USA: Oxford Universty Press.
 • Gilbert, P. ve Miles,J. (2002). Body shame: Conceptualisation, research and treatment. USA: Brunner-Routletge.
 • Gilbert, P. (2004). Evolutionary theory and cognitive therapy.USA: Springer Publishing Company Inc.
 • Gilbert, P. (2007). Psychotherapy and counselling for depression. London: Sage Publications Inc.
 • Harré, R. (2006). Key thinkers in psychology. London: Sage Publications Inc.
 • Hartley, P. (1999). Interpersonal communication. (2. edition). USA: Rautletge.
 • Kabasakal, K. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kartal, H. ve Bilgin, A. (2007). İlköğretim öğrencilerine yönelik bir zorbalık karşıtı program uygulaması: okulu zorbalıktan arındırma programı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2):207-227.
 • Kaya, M., Güneş,G., Kaya,B. ve Pehlivan,E. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinde boyun eğici davranışlar ve şiddetle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 5-10.
 • Livesley, W.J. ( 2003). Practical Management of Personality Disorder. USA: The Guilford Press.
 • Özkan, İ. A. ve Özen, A. (2008). Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7 (1), 53-58.
 • Parkhurst, J.T. ve Asher, S.R. (1992). Peer rejection in middle school: Subgroup differences in behavior, loneliness and ınterpersonal concerns. Developmental Psychology, 28(2): 231-24.
 • Pınar, N. (2006). Görsel medya ve şiddet kültürünün orta öğretim öğrencileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Savaşır, I. ve Şahin, N. Ş. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tesser, A. ve Schwartz, N .(2001). Blackwell handbook of social psychology: Intraindividual processes.USA: Blackwell Publishers
 • Türküm, A.S.(2005). Do optimism, social network richness and submissive behaviors predict well being? Study with a turkish sample. Social Behavior and Personality, 33(6): 619-628.
 • Tiedens, L.Z. ve Fragale, A.R. (2003).Power moves: Complementarity in dominant and submissive nonverbal behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 84(3): 558-568.
 • Tuzcuoğlu, S. ve Korkmaz, B. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin boyun eğici davranış ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 135-152.
 • Wilton, M.M.M., Craig, W.M. ve Pepler, D.J. (2000). Emotional regulation and display in classroom victims of bullying: characteristic expressions of affect, coping styles and relecant contexual factors. Social Development, 9(2): 226-245.
 • Yavuzer, H. (1998). Ana-baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, İ. ve Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234.
 • Yiğit, R. (2008). İlköğretim II kademe öğrencilerinin depresyon ve sosyal beceri düzeylerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Zarp, J.M. (2007). Developmental cognitive behavioral therapy with adults. USA: Brunner-Routletge.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Abdullah ATLİ This is me


Alim KAYA This is me


Zerrin Bölükbaşı MACİT This is me

Publication Date February 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108675, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {1}, pages = {61 - 80}, title = {İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Atli, Abdullah and Kaya, Alim and Macit, Zerrin Bölükbaşı} }
APA Atli, A. , Kaya, A. & Macit, Z. B. (2010). İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 61-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108675
MLA Atli, A. , Kaya, A. , Macit, Z. B. "İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 61-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8703/108675>
Chicago Atli, A. , Kaya, A. , Macit, Z. B. "İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 61-80
RIS TY - JOUR T1 - The Research on Submissive Behaviour of Students in the Second Level of Elementary School AU - AbdullahAtli, AlimKaya, Zerrin BölükbaşıMacit Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 80 VL - 11 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi %A Abdullah Atli , Alim Kaya , Zerrin Bölükbaşı Macit %T İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Atli, Abdullah , Kaya, Alim , Macit, Zerrin Bölükbaşı . "İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 1 (February 2010): 61-80 .
AMA Atli A. , Kaya A. , Macit Z. B. İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi. INUJFE. 2010; 11(1): 61-80.
Vancouver Atli A. , Kaya A. , Macit Z. B. İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 61-80.
IEEE A. Atli , A. Kaya and Z. B. Macit , "İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 61-80, Feb. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.