PDF EndNote BibTex RIS Cite

Perspectives of Student Teachers of Secondary Mathematics Education on Mathematics Teaching in Faculty of Arts and Science

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 137 - 160, 01.06.2009

Abstract

The aim of this study is to investigate fourth and fifth year Secondary School Mathematics student teachers? opinions related to their content knowledge education in Faculty of Arts and Science A questionnaire composed of one open ended question was administered to 36 student teachers studying in Secondary School Mathematics Education in a state university in Istanbul Data were analyzed and interpreted by using qualitative analysis methods The findings of this study revealed that student teachers accused the education of Faculties of Arts and Science of being teacher centred having minimum interaction between teacher and student and based on memorisation Furthermore this education is very theoretic and not in connection with their future professions The only assessment criteria for measurement and evaluation of student? performance is based on written exams Homework is superficial and given by few of the lecturers

References

 • Aslan, K. (2003). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(9), 2337.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Uygun Basın ve Tic. Ltd.Şti.
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understanding that pre-service teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90(4), 449-466.
 • Cohen, D. K., McLaughlin, M. W., and Talbert, J. E. (1993). Teaching for Understanding: Challenges for Policy and Practice. San Francisco: Jossey-Boss.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Davis, C. E. (2003). Prospective Teachers Subject Matter Knowledge of Similarity. Mathematics Educations . Ph.D Thesis, Raleigh.
 • Dönmez, G. (2009). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavramlarına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-İstanbul.
 • Eroğlu, G. (1999). Gazi Üniversitesine Bağlı Eğitim Fakültelerinden Mezun Öğretmenlerin Öğretmenlik Davranışları ile İlgili Yeterliklerine İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fennema, E., ve Franke, M. L. (1992). Teachers' knowledge and its impact. In D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 147-164). New York: Macmillan.
 • Gökçe, E. (1999). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Halim, L., ve Meerah, S. M. (2002). Science teachers’ pedagogical content knowledge and its influence on physics teaching. Research in Science and Technological Education, 20(2), 215–227.
 • Kaptan, Z. A. (2001). Öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. 2000’li Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, 298-304, Ankara.
 • Kavcar, C. (1999). Nitelikli öğretmen sorunu. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11, 1-13.
 • Kuş, E. (2007). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lincoln, Y. S., ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newburry Park, CA: Sage.
 • MEB (2005). Orta Öğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12) Sınıflar Dersi Öğretim Programı, Ankara: MEB.
 • Miles, M. B., ve Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication
 • Nakiboğlu, C., ve Sağesen, Ö. (2002). Eğitim fakültelerinin yeni yapılanmasının öğrenci boyutu açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 309-316.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Saraç, C. (2006). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının fen-edebiyat fakültelerinde karşılaştıkları problemler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 349358.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 57 (1), 1-22.
 • Smith, D. C. (1999). Changing our teaching: The role of pedagogical content knowledge in elementary science. In J. Gess-Newsome, & N. G. Lederman (Eds.), Pedagogical content knowledge and science education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Stylianides, A. J., ve Stylianides, G. J. (2006). Content knowledge for mathematics teaching: the case of reasoning and proving. In Novotná, J., Moraová, H., Krátká, M. & Stehlíková, N. (Eds.). Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 5, pp. 201-208. Prague: PME.
 • Thompson, A. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. Grouws (Eds.), Handbook of research in mathematics teaching and learning. (pp. 127-146). New York: MacMillan.
 • Yiğit, N., ve Akdeniz A. R., (2004).Öğretmen adaylarının fen-edebiyat fakültesindeki Problemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 77-84.
 • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (1996). Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmen eğitimi okullardaki çalışmalar (Ortaöğretim). Ankara.

Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 137 - 160, 01.06.2009

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmenliği 3,5 yıllık alan dersleri eğitimi sürecini adayların görüşleri bağlamında değerlendirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için, İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan okuyan ve 3,5 yıllık Fen-Edebiyat Fakültesi eğitim sürecini tamamlamış 36 öğretmen adayına açık uçlu bir soru yöneltilmiş ve cevaplarını yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Adayların cevapları nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutularak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın bazı önemli bulgularına göre, öğretmen adayları Fen Edebiyat Fakültesindeki eğitimi öğretmen merkezli, öğrenci-öğretmen arası etkileşimin çok az olduğu, ezberci bir eğitim olarak nitelemektedir. Ayrıca adaylara göre verilen eğitim, öğretmenlik mesleğinin amaçlarına uygun olmayan, teorik bir eğitimdir. Tek değerlendirme ölçütü yapılan sınavlardır. Ödevler yüzeyseldir ve çok az öğretim elemanı tarafından verilmektedir.

References

 • Aslan, K. (2003). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(9), 2337.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Uygun Basın ve Tic. Ltd.Şti.
 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understanding that pre-service teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90(4), 449-466.
 • Cohen, D. K., McLaughlin, M. W., and Talbert, J. E. (1993). Teaching for Understanding: Challenges for Policy and Practice. San Francisco: Jossey-Boss.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Davis, C. E. (2003). Prospective Teachers Subject Matter Knowledge of Similarity. Mathematics Educations . Ph.D Thesis, Raleigh.
 • Dönmez, G. (2009). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavramlarına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-İstanbul.
 • Eroğlu, G. (1999). Gazi Üniversitesine Bağlı Eğitim Fakültelerinden Mezun Öğretmenlerin Öğretmenlik Davranışları ile İlgili Yeterliklerine İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fennema, E., ve Franke, M. L. (1992). Teachers' knowledge and its impact. In D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 147-164). New York: Macmillan.
 • Gökçe, E. (1999). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Halim, L., ve Meerah, S. M. (2002). Science teachers’ pedagogical content knowledge and its influence on physics teaching. Research in Science and Technological Education, 20(2), 215–227.
 • Kaptan, Z. A. (2001). Öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. 2000’li Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, 298-304, Ankara.
 • Kavcar, C. (1999). Nitelikli öğretmen sorunu. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11, 1-13.
 • Kuş, E. (2007). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lincoln, Y. S., ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newburry Park, CA: Sage.
 • MEB (2005). Orta Öğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12) Sınıflar Dersi Öğretim Programı, Ankara: MEB.
 • Miles, M. B., ve Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication
 • Nakiboğlu, C., ve Sağesen, Ö. (2002). Eğitim fakültelerinin yeni yapılanmasının öğrenci boyutu açısından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 309-316.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Saraç, C. (2006). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının fen-edebiyat fakültelerinde karşılaştıkları problemler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 349358.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 57 (1), 1-22.
 • Smith, D. C. (1999). Changing our teaching: The role of pedagogical content knowledge in elementary science. In J. Gess-Newsome, & N. G. Lederman (Eds.), Pedagogical content knowledge and science education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Stylianides, A. J., ve Stylianides, G. J. (2006). Content knowledge for mathematics teaching: the case of reasoning and proving. In Novotná, J., Moraová, H., Krátká, M. & Stehlíková, N. (Eds.). Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 5, pp. 201-208. Prague: PME.
 • Thompson, A. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. Grouws (Eds.), Handbook of research in mathematics teaching and learning. (pp. 127-146). New York: MacMillan.
 • Yiğit, N., ve Akdeniz A. R., (2004).Öğretmen adaylarının fen-edebiyat fakültesindeki Problemleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 77-84.
 • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (1996). Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmen eğitimi okullardaki çalışmalar (Ortaöğretim). Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Savaş BAŞTÜRK This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108682, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {3}, pages = {137 - 160}, title = {Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi}, key = {cite}, author = {Baştürk, Savaş} }
APA Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 137-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108682
MLA Baştürk, S. "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 137-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108682>
Chicago Baştürk, S. "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 137-160
RIS TY - JOUR T1 - Perspectives of Student Teachers of Secondary Mathematics Education on Mathematics Teaching in Faculty of Arts and Science AU - SavaşBaştürk Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 160 VL - 10 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi %A Savaş Baştürk %T Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Baştürk, Savaş . "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 3 (June 2009): 137-160 .
AMA Baştürk S. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi. INUJFE. 2009; 10(3): 137-160.
Vancouver Baştürk S. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 137-160.
IEEE S. Baştürk , "Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 137-160, Jun. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.