PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Teachers? Perceptions Related to High School Principals? Behaviors about Change Management

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 1 - 18, 01.04.2009

Abstract

The aim of this study is to investigate teacher perceptions related to behaviors of high school principals? management of change and whether there is any difference between these perceptions according to some variables The research is a descriptive study based on survey model The data for the research were obtained by means of ?Change Management Behavior Scale? The data obtained from 152 high school teachers were considered as convenient for the analysis Data were analyzed by using frequency mean t test and ANOVA test Results showed that according to the perceptions of the teachers high school principals ?sometimes?? realize the behaviors of ??taking risks to carry out the change?? while they ??usually?? consider ??the parents and teachers affecting the change process?? The teacher perceptions related to the behaviors of high school principals? change management didn?t show any significant differences according to teachers? gender seniority branch and type of the school that teachers work at

References

 • Adair, D. (2003). Etkili Değişim Yönetimi (Beşenek, F. Çev.). BKY, İstanbul.
 • Aksoy, İ. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Okulda Değişim Yönetiminin Gerçekleştirilmesinde, Örgütsel İletişimin Rolüne İlişkin Algıları (Ankara İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Basım, H. N., H. Korkmazyürek, A. O. Tokat (2008). “Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 121-130.
 • Beyer, J. & Trice, H. (1993). Tips For Change Organizations. www.valuebasedmanagement.net 18.07.2008’de alındı.
 • Çalık, T. (2003). Eğitimde Değişimin Yönetimi: Kavramsal Bir Çözümleme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36, 536-557.
 • Credaro, A. (2001). Innovation and Change in Education. www.geocities.com 16.07.2007’de alındı.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2001). Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, http://ekutup.dpt.gov.tr/eğitim/oik589.pdf, 17.10.2009’da alındı.
 • Düren, Z. (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2004). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Fullan, M. (2002). The Change Leader. www.cdl.org 16.08.2008’de alındı.
 • Fullan, M. (2001). Change Management Culture: Literature Review and Annotated Bibliography. www.tbs.sct.gc.ca. 16.08.2008’de alındı.
 • Hammonds, B. (2002). The Latest Ideas on School reform by Michael Fullan. Leading and 18.07.2008’de alındı.
 • Harding, P. (2004). Managing Change: A Guide on How to Manage in an Organization. www.oursouthwest.com 20.07.2008’de alındı.
 • Helvacı, A. (2005). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi: İlke, Yöntem ve Süreçler. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Joyce, K. (2005). Change Management Theory: Vital Knowledge for All Types of Organizations. www.expertclick.com 16.07.2008’de alındı.
 • Lockitt, B. (2004). Change Management. www.3t.co.uk 16.07.2008’de alındı.
 • Kotter, J.(1979). Change Phases. www.valuebasedmanagement.net. 16.07.2008’de alındı.
 • Kotter, J. & Schlesinger. (1979). Choosing Stratejies for Change. Harvard Business Review. 57 (2), www.valuebasedmanagement.net 6.07.2008’de alındı.
 • Kurşunuoğlu, A. ve Tanrıöven, A. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Değişmeye İlişkin Tutumları, IV. Eğitim Bilimleri Kongresi- Eskişehir.
 • Macbeath, J.& Moos, L.& Riley, K.(1991). Leadership in a Change World. Roehampton Institute, London.
 • Mason, J.(1997). Managing Change. www.dstress.com 16.07.2008’de alındı.
 • Quickley, M. & Inos, R. (2002). Synthesis of the Research on Educational Change. Part:4 The Teacher’s Role. www.prel.org 16.02.2009’da alındı.
 • Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme, (4. Baskı), Ankara:PegemA Yay.
 • Özden, Y. (1998). Eğitimde Dönüşüm. Eğitimde Yeni Değerler, Ankara: PegemA Yay.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm, Ankara: PegemA Yay.
 • Pfahl, E. (2003). Enterprise Education and Change Management. www.clomagazine.com 16.02.2009’da alındı.
 • Reeves, D. (2007). Leading to Change / How Do You Change School Culture. Educational Leadership, 64 (4): 92-94.
 • Sağlam, M. (1982). Örgütsel Değişme. Ankara:TODAIE Yayınları No: 185.
 • Siskin, L.S. (1997). The Challenge of Leadership in Comprehensive High Schools. School Vision and Departmental Divisions. Educational Administration Quarterly, 33, Supplement.
 • Şimşek, H.(2007). Değişim ve Değişim Yönetimi, http://www.pdrforum.net/index.php?topic=1580.0, 01.02.2009’da alındı.
 • Talim ve Terbiye Kurulu (TTK). (2005). Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması, 07/06/2005 Tarih ve Sayılı Kararı, http://ogm.meb.gov.tr/, 18.10.2009’da alındı.
 • Taymaz, H. (1997). Uygulamalı Okul Yönetimi. Ankara: A.Ü.Ankara Eğitim Bilimleri Fak. Yay. No.180.
 • Tufan, M. (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Tarafından Başkent Öğretmenevi’nde Düzenlenen "Yeni Ortaöğretim Programlarının Uygulanmasının Değerlendirilmesi" Toplantısının Açılış Konuşması, http://ttkb.meb.gov.tr/, 09.02.2009’da alındı.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Ankara: TDK. Basımevi.

Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 1 - 18, 01.04.2009

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okul müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algıları ile bu algılar arasında bazı değişkenlere göre fark olup olmadığını belirlemektir Araştırma tarama modeline göre yapılmış betimsel bir çalışmadır Araştırmadaki veriler ?Değişim Yönetimi Davranış Ölçeği? aracılığıyla elde edilmiştir Ortaöğretim okullarındaki 152 öğretmenden elde edilen veriler analiz için uygun bulunmuştur Veri analizinde; frekans aritmetik ortalama t testi ve ANOVA hesaplanmıştır Öğretmen algılarına göre ortaöğretim okul müdürleri ?değişim sürecini etkileyen veli ve öğretmenleri? ?çoğunlukla? dikkate alırken ?değişimi gerçekleştirmek için risk alma? davranışını ?ara sıra? gerçekleştirmektedirler Okul müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algıları cinsiyetlerine kıdemlerine branşlarına ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı farklılık göstermemektedir

References

 • Adair, D. (2003). Etkili Değişim Yönetimi (Beşenek, F. Çev.). BKY, İstanbul.
 • Aksoy, İ. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin, Okulda Değişim Yönetiminin Gerçekleştirilmesinde, Örgütsel İletişimin Rolüne İlişkin Algıları (Ankara İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Basım, H. N., H. Korkmazyürek, A. O. Tokat (2008). “Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 121-130.
 • Beyer, J. & Trice, H. (1993). Tips For Change Organizations. www.valuebasedmanagement.net 18.07.2008’de alındı.
 • Çalık, T. (2003). Eğitimde Değişimin Yönetimi: Kavramsal Bir Çözümleme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36, 536-557.
 • Credaro, A. (2001). Innovation and Change in Education. www.geocities.com 16.07.2007’de alındı.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2001). Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, http://ekutup.dpt.gov.tr/eğitim/oik589.pdf, 17.10.2009’da alındı.
 • Düren, Z. (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2004). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Fullan, M. (2002). The Change Leader. www.cdl.org 16.08.2008’de alındı.
 • Fullan, M. (2001). Change Management Culture: Literature Review and Annotated Bibliography. www.tbs.sct.gc.ca. 16.08.2008’de alındı.
 • Hammonds, B. (2002). The Latest Ideas on School reform by Michael Fullan. Leading and 18.07.2008’de alındı.
 • Harding, P. (2004). Managing Change: A Guide on How to Manage in an Organization. www.oursouthwest.com 20.07.2008’de alındı.
 • Helvacı, A. (2005). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi: İlke, Yöntem ve Süreçler. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Joyce, K. (2005). Change Management Theory: Vital Knowledge for All Types of Organizations. www.expertclick.com 16.07.2008’de alındı.
 • Lockitt, B. (2004). Change Management. www.3t.co.uk 16.07.2008’de alındı.
 • Kotter, J.(1979). Change Phases. www.valuebasedmanagement.net. 16.07.2008’de alındı.
 • Kotter, J. & Schlesinger. (1979). Choosing Stratejies for Change. Harvard Business Review. 57 (2), www.valuebasedmanagement.net 6.07.2008’de alındı.
 • Kurşunuoğlu, A. ve Tanrıöven, A. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Değişmeye İlişkin Tutumları, IV. Eğitim Bilimleri Kongresi- Eskişehir.
 • Macbeath, J.& Moos, L.& Riley, K.(1991). Leadership in a Change World. Roehampton Institute, London.
 • Mason, J.(1997). Managing Change. www.dstress.com 16.07.2008’de alındı.
 • Quickley, M. & Inos, R. (2002). Synthesis of the Research on Educational Change. Part:4 The Teacher’s Role. www.prel.org 16.02.2009’da alındı.
 • Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme, (4. Baskı), Ankara:PegemA Yay.
 • Özden, Y. (1998). Eğitimde Dönüşüm. Eğitimde Yeni Değerler, Ankara: PegemA Yay.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm, Ankara: PegemA Yay.
 • Pfahl, E. (2003). Enterprise Education and Change Management. www.clomagazine.com 16.02.2009’da alındı.
 • Reeves, D. (2007). Leading to Change / How Do You Change School Culture. Educational Leadership, 64 (4): 92-94.
 • Sağlam, M. (1982). Örgütsel Değişme. Ankara:TODAIE Yayınları No: 185.
 • Siskin, L.S. (1997). The Challenge of Leadership in Comprehensive High Schools. School Vision and Departmental Divisions. Educational Administration Quarterly, 33, Supplement.
 • Şimşek, H.(2007). Değişim ve Değişim Yönetimi, http://www.pdrforum.net/index.php?topic=1580.0, 01.02.2009’da alındı.
 • Talim ve Terbiye Kurulu (TTK). (2005). Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması, 07/06/2005 Tarih ve Sayılı Kararı, http://ogm.meb.gov.tr/, 18.10.2009’da alındı.
 • Taymaz, H. (1997). Uygulamalı Okul Yönetimi. Ankara: A.Ü.Ankara Eğitim Bilimleri Fak. Yay. No.180.
 • Tufan, M. (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Tarafından Başkent Öğretmenevi’nde Düzenlenen "Yeni Ortaöğretim Programlarının Uygulanmasının Değerlendirilmesi" Toplantısının Açılış Konuşması, http://ttkb.meb.gov.tr/, 09.02.2009’da alındı.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Ankara: TDK. Basımevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali TAŞ This is me

Publication Date April 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108692, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {2}, pages = {1 - 18}, title = {Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Taş, Ali} }
APA Taş, A. (2009). Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8705/108692
MLA Taş, A. "Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8705/108692>
Chicago Taş, A. "Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Teachers? Perceptions Related to High School Principals? Behaviors about Change Management AU - AliTaş Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 10 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi %A Ali Taş %T Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Taş, Ali . "Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 2 (April 2009): 1-18 .
AMA Taş A. Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi. INUJFE. 2009; 10(2): 1-18.
Vancouver Taş A. Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(2): 1-18.
IEEE A. Taş , "Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 1-18, Apr. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.