PDF EndNote BibTex RIS Cite

Constructivist Approach Opinion Scale for Pre Service Science Teachers: A Study of Validity and Reliability

Year 2009, Volume 10, Issue 1, 79 - 92, 01.02.2009

Abstract

This study highlights the importance of primary school science teachers who help students build up the knowledge as guides in the constructivist approach For this purpose a five point Likert type scale was developed to get the opinions of the pre service science teachers who will use constructivism in their classes 600 pre service science teachers from the faculty of education at ten different universities located different areas in Turkey have participated in the study and the data from 465 pre service teachers were taken into account excluding the empty and inconsistent items of the participants Expert opinions were taken for content validity; and item analysis factor analysis and the reliability analysis were conducted in the process of the development of the scale According to the results the scale has one factor structure and accounts for 51 18 of the total variance Internal consistency coefficient and half split reliability of the scale showed that this scale can be used for the future studies

References

 • Aldridge, J. M., Fraser, B. J., Taylor, P. C. ve Chen, C. C. (2000). Constructivist Learning Environments in a Cross-National Study in Taiwan and Australia. International Journal of Science Education, 22(1), 37-55.
 • Ang, R. P. ve Huan, V. S. (2006). Academic Expectations Stress Inventory. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 522-539.
 • Bagner, D. M., Storch, E. A. ve Roberti, J. W. (2004). A Factor Analytic Study of the Loneliness and Social Dissatisfaction Scale in a Sample of African-American and Hispanic-American Children. Child Psychiatry and Human Development, 34(3), 237-250.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search for Understanding the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD.
 • Bulduk, S. (2003). Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Đstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Chen, W., Burry-Stock, J. A. ve Rovegno, I. (2000). Self-Evaluation of Expertise in Teaching Elementary Physical Education from Constructivist Perspectives. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14(1), 25-45.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dolmans, D. H. J. M., Wolfhagen, H. A. P., Scherpbier, A. J. J. A. ve Van Der Vleuten, C. P. M. (2003). Development of an Instrument to Evaluate the Effectiveness of Teachers in Guiding Small Groups. Higher Education, 46, 431-446.
 • Dolmans, D. H. J. M. ve Ginns, P. (2005). A Short Questionnaire to Evaluate the Effectiveness of Tutors in PBL: Validity and Reliability. Medical Teacher, 27(6), 534-538.
 • Dorman, J. P. ve Knightley, W. M. (2006). Development and Validation of an Instrument to Assess Secondary School Students’ Perceptions of Academic Tasks. Educational Studies, 32(1), 47-58.
 • Geuens, M. ve Pelsmacker, P. D. (2002). Validity and Reliability of Scores on the Reduced Emotional Intensity Scale. Educational and Psychological Measurement, 62(2), 299-315.
 • Gijbels, D., Watering, G. V. D., Dochy, F. ve Bossche, P. V. D. (2006). New Learning Environments and Constructivism: The Students’ Perspective. Instructional Science, 34. 213-226.
 • Gil-Pérez, D., Guisasola, J., Moreno, A., Cachapuz, A., De Carvalio, A. M. P., Torregrosa, J. ve diğerleri. (2002). Defending Constructivism in Science Education. Science and Education, 11, 557-571.
 • Henson, R. K. ve Roberts, J. K. (2006). Use of Exploratory Factor Analysis in Published Research: Common Errors and Some Comment on Improved Practice. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 393-416.
 • Ho, C. L. ve Au, W. T. (2006). Teaching Satisfaction Scale: Measuring Job Satisfaction of Teachers. Educational and Psychological Measurement, 66(1), 172-185.
 • Horstman, B. ve White, W. G. (2002). Best Practice Teaching in College Success Courses: Integrating Best Practice Teaching Methods into College Success Courses. The Journal of Teaching and Learning, 6(1), 6-15.
 • Johnson, B. ve McClure, R. (2004). Validity and Reliability of a Shortened, Revised Version of the Constructivist Learning Environment Survey (CLES). Learning Environments Research, 7, 65-80.
 • Kahn, J. H. (2006). Factor Analysis in Counseling Psychology Research, Training, and Practice: Principles, Advances, and Applications. The Counseling Psychologist, 34(5), 684-718.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Klein, S. P. (1998). Standards for Teacher Tests. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12(2), 123-138.
 • Liu, C. J. ve Treagust, D. F. (2005). An Instrument for Assessing Students’ Mental State and the Learning Environment in Science Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 625-637.
 • Mariño, R. ve Stuart, G. W. (2005). The Validity and Reliability of the Tertiary Student Values Scale (TSVS). Medical Education, 39, 895-903.
 • Özen, Y., Gülaçtı, F. ve Kandemir, M. (2006). Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Geçerlik ve Güvenirlik Sorunsalı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 6989.
 • Özgüven, Đ. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Peterson, K. D., Wahlquist, C. ve Bone, K. (2000). Student Surveys for School Teacher Evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14(2), 135-153.
 • Rezaei, A. R. ve Katz, L. (2002). Using Computer Assisted Instruction to Compare the Inventive Model and the Radical Constructivist Approach to Teaching Physics. Journal of Science Education and Technology, 11(4), 367-380.
 • Ritter, J. M., Boone, W. J. ve Rubba, P. A. (2001). Development of an Instrument to Assess Prospective Elementary Teacher Self-Efficacy Beliefs about Equitable Science Teaching and Learning (SEBEST). Journal of Science Teacher Education, 12(3), 175-198.
 • Stobart, G. (2001). The Validity of National Curriculum Assessment. British Journal of Educational Studies, 49(1), 26-39.
 • Sutinen, A. (2008). Constructivism and Education: Education as an Interpretative Transformational Process. Studies in Philosophy and Education, 27, 1-14.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
 • Terwel, J. (1999). Constructivism and its Implıcations for Curriculum Theory and Practice. Journal Curriculum Studies, 31(2), 195-199.
 • Tsai, C. C. ve Liu, S. Y. (2005). Developing a Multi-Dimensional Instrument for Assessing Students’ Epistemological Views Toward Science. International Journal of Science Education, 27(13), 1621-1638.
 • Tuan, H. L., Chang, H. P., Wang, K. H. ve Treagust, D. F. (2000). The Development of an Instrument for Assessing Students’ Perceptions of Teachers’ Knowledge. International Journal of Science Education, 22(4), 385-398.
 • Worrel, F. C. ve Mello, Z. R. (2007). The Reliability and Validity of Zimbardo Time Perspective Inventory Scores in Academically Talented Adolescents. Educational and Psychological Measurement, 67(3), 487-504.
 • Worrel, F. C. ve Schaefer, B. A. (2004). Reliability and Validity of Learning Behaviors Scale (LBS) Scores with Academically Talented Students: A Comparative Perspective. Gifted Child Quarterly, 48(4), 287-308.

Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2009, Volume 10, Issue 1, 79 - 92, 01.02.2009

Abstract

Bu çalışmada; yapılandırmacı yaklaşımda bir yönlendirici konumunda bulunan ve öğrencilerin bilgileri yapılandırmasında onlara yol gösteren öğretmenlerin önemi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla ilerideki yaşantılarında yapılandırmacı yaklaşımı sınıflarında uygulayacak olan öğretmen adaylarının bu yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla bir ölçek geliştirme çalışmasına yer verilmiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 10 üniversitenin eğitim fakültelerinden 600 öğretmen adayının katıldığı bu çalışmanın analizleri, bazı öğretmen adaylarının verdiği cevaplar arasındaki tutarsızlık ve boş bırakılan maddeler göz önüne alınarak 465 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde kapsam geçerliliği için uzman görüşüne, madde analizine, faktör analizine ve güvenirlik sürecine yer verilmiştir. Analizler doğrultusunda ölçeğin tek faktörden meydana geldiği ve toplam varyansın yaklaşık % 51.18’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı “.97”; testi yarılama güvenirlik katsayısı ise “.93” olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bu özellikleri göz önüne alındığında, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.

References

 • Aldridge, J. M., Fraser, B. J., Taylor, P. C. ve Chen, C. C. (2000). Constructivist Learning Environments in a Cross-National Study in Taiwan and Australia. International Journal of Science Education, 22(1), 37-55.
 • Ang, R. P. ve Huan, V. S. (2006). Academic Expectations Stress Inventory. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 522-539.
 • Bagner, D. M., Storch, E. A. ve Roberti, J. W. (2004). A Factor Analytic Study of the Loneliness and Social Dissatisfaction Scale in a Sample of African-American and Hispanic-American Children. Child Psychiatry and Human Development, 34(3), 237-250.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search for Understanding the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD.
 • Bulduk, S. (2003). Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Đstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Chen, W., Burry-Stock, J. A. ve Rovegno, I. (2000). Self-Evaluation of Expertise in Teaching Elementary Physical Education from Constructivist Perspectives. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14(1), 25-45.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dolmans, D. H. J. M., Wolfhagen, H. A. P., Scherpbier, A. J. J. A. ve Van Der Vleuten, C. P. M. (2003). Development of an Instrument to Evaluate the Effectiveness of Teachers in Guiding Small Groups. Higher Education, 46, 431-446.
 • Dolmans, D. H. J. M. ve Ginns, P. (2005). A Short Questionnaire to Evaluate the Effectiveness of Tutors in PBL: Validity and Reliability. Medical Teacher, 27(6), 534-538.
 • Dorman, J. P. ve Knightley, W. M. (2006). Development and Validation of an Instrument to Assess Secondary School Students’ Perceptions of Academic Tasks. Educational Studies, 32(1), 47-58.
 • Geuens, M. ve Pelsmacker, P. D. (2002). Validity and Reliability of Scores on the Reduced Emotional Intensity Scale. Educational and Psychological Measurement, 62(2), 299-315.
 • Gijbels, D., Watering, G. V. D., Dochy, F. ve Bossche, P. V. D. (2006). New Learning Environments and Constructivism: The Students’ Perspective. Instructional Science, 34. 213-226.
 • Gil-Pérez, D., Guisasola, J., Moreno, A., Cachapuz, A., De Carvalio, A. M. P., Torregrosa, J. ve diğerleri. (2002). Defending Constructivism in Science Education. Science and Education, 11, 557-571.
 • Henson, R. K. ve Roberts, J. K. (2006). Use of Exploratory Factor Analysis in Published Research: Common Errors and Some Comment on Improved Practice. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 393-416.
 • Ho, C. L. ve Au, W. T. (2006). Teaching Satisfaction Scale: Measuring Job Satisfaction of Teachers. Educational and Psychological Measurement, 66(1), 172-185.
 • Horstman, B. ve White, W. G. (2002). Best Practice Teaching in College Success Courses: Integrating Best Practice Teaching Methods into College Success Courses. The Journal of Teaching and Learning, 6(1), 6-15.
 • Johnson, B. ve McClure, R. (2004). Validity and Reliability of a Shortened, Revised Version of the Constructivist Learning Environment Survey (CLES). Learning Environments Research, 7, 65-80.
 • Kahn, J. H. (2006). Factor Analysis in Counseling Psychology Research, Training, and Practice: Principles, Advances, and Applications. The Counseling Psychologist, 34(5), 684-718.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Klein, S. P. (1998). Standards for Teacher Tests. Journal of Personnel Evaluation in Education, 12(2), 123-138.
 • Liu, C. J. ve Treagust, D. F. (2005). An Instrument for Assessing Students’ Mental State and the Learning Environment in Science Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 625-637.
 • Mariño, R. ve Stuart, G. W. (2005). The Validity and Reliability of the Tertiary Student Values Scale (TSVS). Medical Education, 39, 895-903.
 • Özen, Y., Gülaçtı, F. ve Kandemir, M. (2006). Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Geçerlik ve Güvenirlik Sorunsalı. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 6989.
 • Özgüven, Đ. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Peterson, K. D., Wahlquist, C. ve Bone, K. (2000). Student Surveys for School Teacher Evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14(2), 135-153.
 • Rezaei, A. R. ve Katz, L. (2002). Using Computer Assisted Instruction to Compare the Inventive Model and the Radical Constructivist Approach to Teaching Physics. Journal of Science Education and Technology, 11(4), 367-380.
 • Ritter, J. M., Boone, W. J. ve Rubba, P. A. (2001). Development of an Instrument to Assess Prospective Elementary Teacher Self-Efficacy Beliefs about Equitable Science Teaching and Learning (SEBEST). Journal of Science Teacher Education, 12(3), 175-198.
 • Stobart, G. (2001). The Validity of National Curriculum Assessment. British Journal of Educational Studies, 49(1), 26-39.
 • Sutinen, A. (2008). Constructivism and Education: Education as an Interpretative Transformational Process. Studies in Philosophy and Education, 27, 1-14.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
 • Terwel, J. (1999). Constructivism and its Implıcations for Curriculum Theory and Practice. Journal Curriculum Studies, 31(2), 195-199.
 • Tsai, C. C. ve Liu, S. Y. (2005). Developing a Multi-Dimensional Instrument for Assessing Students’ Epistemological Views Toward Science. International Journal of Science Education, 27(13), 1621-1638.
 • Tuan, H. L., Chang, H. P., Wang, K. H. ve Treagust, D. F. (2000). The Development of an Instrument for Assessing Students’ Perceptions of Teachers’ Knowledge. International Journal of Science Education, 22(4), 385-398.
 • Worrel, F. C. ve Mello, Z. R. (2007). The Reliability and Validity of Zimbardo Time Perspective Inventory Scores in Academically Talented Adolescents. Educational and Psychological Measurement, 67(3), 487-504.
 • Worrel, F. C. ve Schaefer, B. A. (2004). Reliability and Validity of Learning Behaviors Scale (LBS) Scores with Academically Talented Students: A Comparative Perspective. Gifted Child Quarterly, 48(4), 287-308.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali Gunay BALIM This is me


Teoman KESERCIOĞLU This is me


Ertuğ EVREKLİ This is me


Didem İNEL This is me

Publication Date February 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108705, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {1}, pages = {79 - 92}, title = {Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Balım, Ali Gunay and Kesercıoğlu, Teoman and Evrekli, Ertuğ and İnel, Didem} }
APA Balım, A. G. , Kesercıoğlu, T. , Evrekli, E. & İnel, D. (2009). Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 79-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8706/108705
MLA Balım, A. G. , Kesercıoğlu, T. , Evrekli, E. , İnel, D. "Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 79-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8706/108705>
Chicago Balım, A. G. , Kesercıoğlu, T. , Evrekli, E. , İnel, D. "Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 79-92
RIS TY - JOUR T1 - Constructivist Approach Opinion Scale for Pre Service Science Teachers: A Study of Validity and Reliability AU - Ali GunayBalım, TeomanKesercıoğlu, ErtuğEvrekli, Didemİnel Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 92 VL - 10 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması %A Ali Gunay Balım , Teoman Kesercıoğlu , Ertuğ Evrekli , Didem İnel %T Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Balım, Ali Gunay , Kesercıoğlu, Teoman , Evrekli, Ertuğ , İnel, Didem . "Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 1 (February 2009): 79-92 .
AMA Balım A. G. , Kesercıoğlu T. , Evrekli E. , İnel D. Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. INUJFE. 2009; 10(1): 79-92.
Vancouver Balım A. G. , Kesercıoğlu T. , Evrekli E. , İnel D. Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(1): 79-92.
IEEE A. G. Balım , T. Kesercıoğlu , E. Evrekli and D. İnel , "Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 79-92, Feb. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.