PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Adaptation of Acceptance of Couple Violence Scale into Turkish: Validity and Reliability Studies

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 1 - 15, 01.08.2008

Abstract

This study investigates the validity and reliability of the Turkish adaptation of Acceptance of Couple Violence Scale ACVS The data of research has been attained from 474 M =243 F=231 high school students who were attending 1st 2nd and 3th class and coming from middle socio economic levels in Malatya Acceptance of Couple Violence Scale has 11 items Likert type and 4 point response format The construct validity of ACVS was conducted by using exploratory factor analysis and varimax rotation Single independent factor with the eigenvalue over 1 00 has been found This factor explained 44 of total variance To test concurrent validity correlations between scores on ACVS and Aggressiveness Questionnaire were calculated There was a significant relationship between scores on the two scales r= 61 Cronbach alpha coefficient of the scale was found ? 87?; test retest correlation coefficient was ?r= 80? Item total correlation co efficiencies vary between ? 52? and ? 71? Findings show that ACVS can be used with acceptable level of validity and reliability for high school students

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • /REFERENCES/REFERENCES /REFERENCES
 • Adams, J.A.(1995). Ergenliği anlamak. Ed. J. A. Adams. (Editör. B. Onur) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Arıcak, T. (1995). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- İstanbul.
 • Atabek, E. (2006, 27 Mart). Gençlik ve şiddet. Cumhuriyet Gazetesi. 4.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., ve Nolen-Hoeksema, S. (1999). Psikolojiye giriş. (Çev. Y. Alogan,) (12. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı. (1.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cano, A., Avery-Leaf, S., Cascardi, M. ve O’Leary, K. D., (1998). Dating violance in two high school samples: discriminating variables, Journal of Primary Prevention, 18, 431-446.
 • Carruthers, W. L., Carruthers, B. J. B., Day-Vines, N. L., Bostick, D. ve Watson, D. C. (1996). Conflict resolution as curriculum:a definition, description, process for integration ln core curricula. School Counselor,.43, (5),345- 373.
 • Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı. (2.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çayköylü, A., Kuloğlu, M. ve Aksu, H. (2006). Çocuklar, suç ve şiddet. Çocuk ve suç. (Editör: Ş. Ş. Erçetin). Ankara: Hegem Yayınları.
 • Çınkır, Ş. (2006). Okullarda zorbalık: türleri, etkileri ve önleme stratejileri. I. Şiddet ve Okul: Uluslararası Katılımlı Sempozyumu. 28-31 Mart, 2006, İstanbul.
 • http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=haber&id=230 14.01.2008’de alındı.
 • Dahlberg, L. L, Toal, S. B., Swahn, H. M. ve Behrens, C. B. (2005). Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors and Influences Among Youths: A Compendium of Assesment Tools (2.Baskı). Atlanta, G.A: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Incury Prevention and Control.
 • Duru, E. (2007). Sosyal bağlılık ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Eğitim Araştırmaları, 26, 85-94.
 • Eğitim-Sen (2006). Çocuk, Şiddet, Suç. Ankara: Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yayınları.
 • Erwin, P. (2000). Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. (Çev Osman Akınhay). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Foshee, V., Bauman, K. ve Linder, F. (1999). Familiy violence and the perpetration of adolescent dating: examining social learninig and social control processes. Journal of Marriage and the Familiy, 61, 331-342
 • Freedman, J. L., Sears; D. O. ve Carlsmith, J. M. (1993). Sosyal Psikoloji. (Çev. A. Dönmez) (2.Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (1995). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Çev. B.Onur) (2.Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Guilmet, G. M. ve Whited, D. (2000). The Safe futures substance abuse and violence prevention program at Chief Leschi Elementary School 1996- 1999. (Eric. Document Number: ED4444781).
 • Gümüş, T. (2000). Kendini kabul düzeyleri farklı lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre saldırganlık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Ankara.
 • Güner, İ. (2007). Grupla çatışma çözme becerileri eğitiminin genel lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve problem çözme becerileri algıları üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Malatya.
 • Health Canada, (1995). Dating violence. Retrieved from The National Clearinghouse on Family Violence at http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv- cnivf/familyviolence/pdfs/fem-old-datviol_e.pdf 14.07.2008.
 • Joseph, N. C. (1981, June 23). Couples and violence. New York Times. 22.
 • Kaura, S.A., ve Lohman, B.J. (2007). Dating violence victimization, relationship satisfaction, mentaal healt problems, and acceptibiliti of violence: A comparison of men and women. Jaurnal of Family Violence. 22, 367– 381.
 • Koluaçık, S. ve Güneş, G. (2008). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü ile ilgili düşünceleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet” Kongre Kitabı. 20–22 Mart 2008, Ankara.
 • Köknel, Ö. (2000). Bireysel ve toplumsal şiddet. (2.Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Kulaksızoğlu, A. (2002). Ergenlik psikolojisi. (5.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması strateji ve eylem planı. Ankara: M. E. B.
 • Navaro, L. ( 2000). Bir cadı masalı. (4.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Öner, U. (1999). Çatışma çözme ve arabuluculuk eğitimi. İlköğretimde Rehberlik. (Editör: Y. Kuzgun). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özçelik, D. A. (1989). Test hazırlama kılavuzu. (Genişletilmiş 2.Baskı). Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open Universitiy Press.
 • Schumacher, J. A. ve Slep, A. M. S. (2004). Attitudes and dating aggression: a cognitive dissonance approach. Prevention Science, 5(4), 231-243.
 • Steinberg, L. (2007). Ergenlik. (Editör: F. Çok). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Stevahn, L., Johnson, D. W., Johnson , R. T., Gren, K. ve Laginski, M. (2002). Effects of confilict resolution training integrated in to a high school studies curriculum. Journal of Social Psychology. 142(39), 305–331.
 • Straus, M. (2004). Prevalence of violence against dating partners by male and female university students worldwide. Violence Aganist Women, 10; 790–811.
 • Tok, Y. (2001). Cinsiyet rolleri ile ilgili farklı kalıp yargılara sahip üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Ankara.
 • Tozlu, N. ve Solak, A. (2006). Küreselleşme ve suç: eğitim ve şiddet. (Ed. Ş. Erçetin). Ankara: Hegem Yayınları.
 • Tuzgöl, M. (1998). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Ankara.
 • Wekerle, C. ve Wolfe, D. A. (1999). Dating violence in mid-adolence: theory, significance and emerging prevention initiates. Clinical Psychology Review, 19 (4), 435–456.
 • Yavuz. H. (1994). Ergenlik çağında gelişmeyi etkileyen güçler (3. Basım). İstanbul: Boğaziçi Yayınları-No: 396.

Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 1 - 15, 01.08.2008

Abstract

Bu çalışmada, Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği’nin (ÇAŞKÖ) Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin geçerlik, güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma, 2006-2007 öğretim yılında Malatya İli belediye sınırları içinde yer alan, orta sosyo ekonomik düzeydeki genel liselerin 1., 2. ve 3. sınıflarında okuyan öğrencilerden seçkisiz olarak belirlenen 474 (231 kız, 243 erkek) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Ölçek (ÇAŞKÖ) 11 maddeli, dörtlü Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin yapı geçerliği, açıklayıcı faktör analizi ve varimax eksen döndürme tekniği kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları, toplam varyansın % 44’ünü açıklayan, özdeğeri 1.00’in üzerinde tek faktör olduğunu göstermiştir. ÇAŞKÖ’nin Saldırganlık Ölçeği (SÖ) ile yapılan benzer ölçekler geçerliği çalışmasında, iki ölçek arasında anlamlı bir ilişki (r=.61) olduğu bulunmuştur. Ölçeğin, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı “.87”, test tekrar-test güvenirliği “r= 0.80” olarak saptanmıştır. ÇAŞKÖ’nün madde test korelasyonu değerlerinin “.52” ile “.71” arasında olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları ÇAŞKÖ’nün lise öğrencilerinin çiftlerin birbirine şiddet uygulamalarını kabul düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • /REFERENCES/REFERENCES /REFERENCES
 • Adams, J.A.(1995). Ergenliği anlamak. Ed. J. A. Adams. (Editör. B. Onur) Ankara: İmge Kitabevi.
 • Arıcak, T. (1995). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü- İstanbul.
 • Atabek, E. (2006, 27 Mart). Gençlik ve şiddet. Cumhuriyet Gazetesi. 4.
 • Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., ve Nolen-Hoeksema, S. (1999). Psikolojiye giriş. (Çev. Y. Alogan,) (12. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı. (1.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cano, A., Avery-Leaf, S., Cascardi, M. ve O’Leary, K. D., (1998). Dating violance in two high school samples: discriminating variables, Journal of Primary Prevention, 18, 431-446.
 • Carruthers, W. L., Carruthers, B. J. B., Day-Vines, N. L., Bostick, D. ve Watson, D. C. (1996). Conflict resolution as curriculum:a definition, description, process for integration ln core curricula. School Counselor,.43, (5),345- 373.
 • Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı. (2.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çayköylü, A., Kuloğlu, M. ve Aksu, H. (2006). Çocuklar, suç ve şiddet. Çocuk ve suç. (Editör: Ş. Ş. Erçetin). Ankara: Hegem Yayınları.
 • Çınkır, Ş. (2006). Okullarda zorbalık: türleri, etkileri ve önleme stratejileri. I. Şiddet ve Okul: Uluslararası Katılımlı Sempozyumu. 28-31 Mart, 2006, İstanbul.
 • http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=haber&id=230 14.01.2008’de alındı.
 • Dahlberg, L. L, Toal, S. B., Swahn, H. M. ve Behrens, C. B. (2005). Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors and Influences Among Youths: A Compendium of Assesment Tools (2.Baskı). Atlanta, G.A: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Incury Prevention and Control.
 • Duru, E. (2007). Sosyal bağlılık ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Eğitim Araştırmaları, 26, 85-94.
 • Eğitim-Sen (2006). Çocuk, Şiddet, Suç. Ankara: Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yayınları.
 • Erwin, P. (2000). Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. (Çev Osman Akınhay). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Foshee, V., Bauman, K. ve Linder, F. (1999). Familiy violence and the perpetration of adolescent dating: examining social learninig and social control processes. Journal of Marriage and the Familiy, 61, 331-342
 • Freedman, J. L., Sears; D. O. ve Carlsmith, J. M. (1993). Sosyal Psikoloji. (Çev. A. Dönmez) (2.Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (1995). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Çev. B.Onur) (2.Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Guilmet, G. M. ve Whited, D. (2000). The Safe futures substance abuse and violence prevention program at Chief Leschi Elementary School 1996- 1999. (Eric. Document Number: ED4444781).
 • Gümüş, T. (2000). Kendini kabul düzeyleri farklı lise öğrencilerinin bazı değişkenlere göre saldırganlık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Ankara.
 • Güner, İ. (2007). Grupla çatışma çözme becerileri eğitiminin genel lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve problem çözme becerileri algıları üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Malatya.
 • Health Canada, (1995). Dating violence. Retrieved from The National Clearinghouse on Family Violence at http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv- cnivf/familyviolence/pdfs/fem-old-datviol_e.pdf 14.07.2008.
 • Joseph, N. C. (1981, June 23). Couples and violence. New York Times. 22.
 • Kaura, S.A., ve Lohman, B.J. (2007). Dating violence victimization, relationship satisfaction, mentaal healt problems, and acceptibiliti of violence: A comparison of men and women. Jaurnal of Family Violence. 22, 367– 381.
 • Koluaçık, S. ve Güneş, G. (2008). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolü ile ilgili düşünceleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet” Kongre Kitabı. 20–22 Mart 2008, Ankara.
 • Köknel, Ö. (2000). Bireysel ve toplumsal şiddet. (2.Basım). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Kulaksızoğlu, A. (2002). Ergenlik psikolojisi. (5.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2006). Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması strateji ve eylem planı. Ankara: M. E. B.
 • Navaro, L. ( 2000). Bir cadı masalı. (4.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Öner, U. (1999). Çatışma çözme ve arabuluculuk eğitimi. İlköğretimde Rehberlik. (Editör: Y. Kuzgun). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özçelik, D. A. (1989). Test hazırlama kılavuzu. (Genişletilmiş 2.Baskı). Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open Universitiy Press.
 • Schumacher, J. A. ve Slep, A. M. S. (2004). Attitudes and dating aggression: a cognitive dissonance approach. Prevention Science, 5(4), 231-243.
 • Steinberg, L. (2007). Ergenlik. (Editör: F. Çok). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Stevahn, L., Johnson, D. W., Johnson , R. T., Gren, K. ve Laginski, M. (2002). Effects of confilict resolution training integrated in to a high school studies curriculum. Journal of Social Psychology. 142(39), 305–331.
 • Straus, M. (2004). Prevalence of violence against dating partners by male and female university students worldwide. Violence Aganist Women, 10; 790–811.
 • Tok, Y. (2001). Cinsiyet rolleri ile ilgili farklı kalıp yargılara sahip üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Ankara.
 • Tozlu, N. ve Solak, A. (2006). Küreselleşme ve suç: eğitim ve şiddet. (Ed. Ş. Erçetin). Ankara: Hegem Yayınları.
 • Tuzgöl, M. (1998). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü- Ankara.
 • Wekerle, C. ve Wolfe, D. A. (1999). Dating violence in mid-adolence: theory, significance and emerging prevention initiates. Clinical Psychology Review, 19 (4), 435–456.
 • Yavuz. H. (1994). Ergenlik çağında gelişmeyi etkileyen güçler (3. Basım). İstanbul: Boğaziçi Yayınları-No: 396.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Özcan SEZER This is me

Publication Date August 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 16

Cite

Bibtex @ { inuefd108708, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {16}, pages = {1 - 15}, title = {Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları}, key = {cite}, author = {Sezer, Özcan} }
APA Sezer, Ö. (2008). Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (16) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108708
MLA Sezer, Ö. "Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108708>
Chicago Sezer, Ö. "Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - The Adaptation of Acceptance of Couple Violence Scale into Turkish: Validity and Reliability Studies AU - ÖzcanSezer Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 9 IS - 16 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları %A Özcan Sezer %T Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 16 %R %U
ISNAD Sezer, Özcan . "Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 16 (August 2008): 1-15 .
AMA Sezer Ö. Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. INUJFE. 2008; 9(16): 1-15.
Vancouver Sezer Ö. Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 1-15.
IEEE Ö. Sezer , "Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 16, pp. 1-15, Aug. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.