PDF EndNote BibTex RIS Cite

College Students? Perceptions about Teaching Practices Classroom Behaviors and Attitudes of the Faculty Members

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 17 - 42, 01.08.2008

Abstract

The purpose of this study is to investigate college students? perceptions about teaching practices classroom behaviors and attitudes of the faculty member and measurement and evaluation practices in the faculty The sample of the study is composed of 642 students F=343 M=299 attending to one of the eleven undergraduate programs in the School of Education at Inonu University Malatya Turkey In order to gather data about students? perceptions a questionnaire was developed by the authors To analyze the data frequency percentile and Chi Square values were computed Findings of the research indicate that students? perceptions about faculty members? behaviors their teaching practices and measurement and evaluation practices in the faculty are negative in general Therefore students? views seem to vary according to grade level program and type of teaching program daytime or evening Findings of the study were discussed in the light of the related literature and some suggestions were offered

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES LAR/REFERENCES LAR/REFERENCES
 • Ballantyne, R., Borthwick, J. ve Packer, J. (2000). Beyond evaluation of teaching: Identifying and addressing academic staff development needs. Assessment &Evaluation in Higher Education, 25(3), 221-236.
 • Benor, D. E. ve Leviyof, I. (1997). The development of students’ perceptions of effective teaching: The ideal, best and poorest clinical teachers in nursing. Journal of Nursing Education, 36(5),206-211.
 • Centra, J. A. (2003). Will teachers receive higher student evaluations by giving higher grades and less course work? Research in Higher Education, 44(5),495-518.
 • Collins, A. B. (2002). Üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının başarısını değerlendirebilir mi? İkilemler ve problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 81-91.
 • Crumbley, L., Henry, B. K. ve Kratchman, S. H. (2001). Students’ perceptions of the evaluating of college teaching. Quality Assurance in Education, 9(4), 197-207.
 • Demirtaş, H. (Temmuz, 2004). Demokratik sınıf yönetimi ve üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının sınıf içi tutum ve davranışlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, s. 33-34, İnönü Üniversitesi-Malatya.
 • Erdem A. ve Sarıtaş, E. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretim elemanlarının davranışlarının demokratikliğine ilişkin algıları (PAÜ örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 525-538.
 • Felton, J., Mitchell, J. ve Stinson, M. (2004). Web-based student evaluations of professors: the relations between perceived quality, easiness and sexiness. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1),91-108.
 • Germain, M. ve Scandura, T. A. (2005). Grade inflation and student individual differences as sistematic bias in faculty evaluations. Journal of Instructional Psychology, 32, 58-67.
 • Howell, A. J. ve Symbaluk, D. G. (2001). Published students ratings of instruction: Revealing and reconciling the views of students and faculty. Journal of Educational Psychology, 93, 790-796.
 • Marsh, H. W. (1984). Students’ evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential biases, and utility. Journal of Educational Psychology, 76, 707-754.
 • Memişoğlu, S. P. (2005). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlara yol açan öğretmen davranışları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(323), 32-39.
 • Murat, M., Aslantaş, H. İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 263-278.
 • Murat, M., Özgan, H. ve Aslantaş, H. İ. (2005). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının empatik tutumlarına ilişkin algıları ile ders başarıları arasındaki http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3-arslantas.htm alındı. Milli Eğitim, 168. 09.06.07’de
 • Neumann, L. ve Neumann, Y. (1985). Determinants of students’ instructional evaluation: A comparison of four levels of academic areas. Journal of Educational Research, 78(3), 152-158
 • Özer, N. ve Demirtaş, H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin fakültedeki öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları. Yayınlanmamış araştırma raporu.
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O. ve Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 29(311), 16-27.
 • Schaeffer, G., Epting, K., Zinn, T. ve Buskit, W. (2003). Student and faculty perceptions of effective teaching: A successful replication. Faculty Forum, 30(2), 133-136
 • Schlenker, D. E. ve McKinnon, N. C. (1994). Assessing faculty performance using the student evaluation of instruction. Atlantic Baptist College. (ERIC http://eric.ed.gov 04.06.07’de alındı. Reproduction Service No. ED 371667).
 • Smith, E. ve Gorard, S. (2006). Pupils’ views on equity in schools. Compare, 36(1),41-56
 • Tata, J. (1999). Grade distributions, grading procedures, and students’ evaluations of instructors: A justice perspective. The Journal of Psychology, 133(3),263-271
 • Wachtel, H. K. (1998). Student evaluation of college teaching effectiveness: a brief review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 23(2), 191- 211
 • Wright, R. E. (2006). Student evaluations of faculty: Concerns raised in the literature, and possible solutions. College Student Journal 422. (2), 417
 • Yalçınkaya, M. (2002).
 • Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesi
 • araştırması: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi örneği.
 • Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 105–118.
 • Yeşiltaş, M. ve Öztürk, Y. (2000). Öğretim elemanlarının ders vermelerindeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin Türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 156–165. YÖK (2000). Öğrencilerin eğitimi http://www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/egitimdeger/egitimdeger.html#_ed n1 12.06.07’de alındı. değerlendirmesi raporu.
 • Yüksel, S. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretme-öğrenme süreçlerine yönelik direnç davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 341–354.

Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 17 - 42, 01.08.2008

Abstract

Bu araştırmada, yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarının ders uygulamaları, sınıf içi davranışları ve tutumları ve ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma grubunu İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 11 lisans programında öğrenim gören 642 öğrenci (K=343, E=299) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve kay kare teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin öğretim elemanlarının davranışları, ders uygulamaları ve ölçme-değerlendirme uygulamalarına ilişkin olarak genellikle olumsuz bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. Öğrenci görüşleri sınıf, öğretim türü ve bölümlere göre farklılık göstermiştir. Araştırma sonuçları, alan yazındaki bulgular ışığında tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES LAR/REFERENCES LAR/REFERENCES
 • Ballantyne, R., Borthwick, J. ve Packer, J. (2000). Beyond evaluation of teaching: Identifying and addressing academic staff development needs. Assessment &Evaluation in Higher Education, 25(3), 221-236.
 • Benor, D. E. ve Leviyof, I. (1997). The development of students’ perceptions of effective teaching: The ideal, best and poorest clinical teachers in nursing. Journal of Nursing Education, 36(5),206-211.
 • Centra, J. A. (2003). Will teachers receive higher student evaluations by giving higher grades and less course work? Research in Higher Education, 44(5),495-518.
 • Collins, A. B. (2002). Üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının başarısını değerlendirebilir mi? İkilemler ve problemler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 81-91.
 • Crumbley, L., Henry, B. K. ve Kratchman, S. H. (2001). Students’ perceptions of the evaluating of college teaching. Quality Assurance in Education, 9(4), 197-207.
 • Demirtaş, H. (Temmuz, 2004). Demokratik sınıf yönetimi ve üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının sınıf içi tutum ve davranışlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, s. 33-34, İnönü Üniversitesi-Malatya.
 • Erdem A. ve Sarıtaş, E. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretim elemanlarının davranışlarının demokratikliğine ilişkin algıları (PAÜ örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 525-538.
 • Felton, J., Mitchell, J. ve Stinson, M. (2004). Web-based student evaluations of professors: the relations between perceived quality, easiness and sexiness. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1),91-108.
 • Germain, M. ve Scandura, T. A. (2005). Grade inflation and student individual differences as sistematic bias in faculty evaluations. Journal of Instructional Psychology, 32, 58-67.
 • Howell, A. J. ve Symbaluk, D. G. (2001). Published students ratings of instruction: Revealing and reconciling the views of students and faculty. Journal of Educational Psychology, 93, 790-796.
 • Marsh, H. W. (1984). Students’ evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential biases, and utility. Journal of Educational Psychology, 76, 707-754.
 • Memişoğlu, S. P. (2005). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlara yol açan öğretmen davranışları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(323), 32-39.
 • Murat, M., Aslantaş, H. İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 263-278.
 • Murat, M., Özgan, H. ve Aslantaş, H. İ. (2005). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının empatik tutumlarına ilişkin algıları ile ders başarıları arasındaki http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3-arslantas.htm alındı. Milli Eğitim, 168. 09.06.07’de
 • Neumann, L. ve Neumann, Y. (1985). Determinants of students’ instructional evaluation: A comparison of four levels of academic areas. Journal of Educational Research, 78(3), 152-158
 • Özer, N. ve Demirtaş, H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin fakültedeki öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları. Yayınlanmamış araştırma raporu.
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O. ve Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 29(311), 16-27.
 • Schaeffer, G., Epting, K., Zinn, T. ve Buskit, W. (2003). Student and faculty perceptions of effective teaching: A successful replication. Faculty Forum, 30(2), 133-136
 • Schlenker, D. E. ve McKinnon, N. C. (1994). Assessing faculty performance using the student evaluation of instruction. Atlantic Baptist College. (ERIC http://eric.ed.gov 04.06.07’de alındı. Reproduction Service No. ED 371667).
 • Smith, E. ve Gorard, S. (2006). Pupils’ views on equity in schools. Compare, 36(1),41-56
 • Tata, J. (1999). Grade distributions, grading procedures, and students’ evaluations of instructors: A justice perspective. The Journal of Psychology, 133(3),263-271
 • Wachtel, H. K. (1998). Student evaluation of college teaching effectiveness: a brief review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 23(2), 191- 211
 • Wright, R. E. (2006). Student evaluations of faculty: Concerns raised in the literature, and possible solutions. College Student Journal 422. (2), 417
 • Yalçınkaya, M. (2002).
 • Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesi
 • araştırması: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi örneği.
 • Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 105–118.
 • Yeşiltaş, M. ve Öztürk, Y. (2000). Öğretim elemanlarının ders vermelerindeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin Türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 156–165. YÖK (2000). Öğrencilerin eğitimi http://www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/egitimdeger/egitimdeger.html#_ed n1 12.06.07’de alındı. değerlendirmesi raporu.
 • Yüksel, S. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretme-öğrenme süreçlerine yönelik direnç davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 341–354.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mualla Bilgin AKSU This is me


Asım ÇİVİTÇİ This is me


Baki DUY This is me

Publication Date August 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 16

Cite

Bibtex @ { inuefd108712, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {16}, pages = {17 - 42}, title = {Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Aksu, Mualla Bilgin and Çivitçi, Asım and Duy, Baki} }
APA Aksu, M. B. , Çivitçi, A. & Duy, B. (2008). Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (16) , 17-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108712
MLA Aksu, M. B. , Çivitçi, A. , Duy, B. "Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 17-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108712>
Chicago Aksu, M. B. , Çivitçi, A. , Duy, B. "Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 17-42
RIS TY - JOUR T1 - College Students? Perceptions about Teaching Practices Classroom Behaviors and Attitudes of the Faculty Members AU - Mualla BilginAksu, AsımÇivitçi, BakiDuy Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 42 VL - 9 IS - 16 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri %A Mualla Bilgin Aksu , Asım Çivitçi , Baki Duy %T Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 16 %R %U
ISNAD Aksu, Mualla Bilgin , Çivitçi, Asım , Duy, Baki . "Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 16 (August 2008): 17-42 .
AMA Aksu M. B. , Çivitçi A. , Duy B. Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri. INUJFE. 2008; 9(16): 17-42.
Vancouver Aksu M. B. , Çivitçi A. , Duy B. Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 17-42.
IEEE M. B. Aksu , A. Çivitçi and B. Duy , "Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 16, pp. 17-42, Aug. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.