PDF EndNote BibTex RIS Cite

BURNOUT SYNDROME AMONG MUSIC TEACHERS AND TRIGGERING FACTORS

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 103 - 116, 01.06.2008

Abstract

The issue of burnout which retains its importance at present as a subject studied in different cultures and domains has been identified as the exhaustion of energy power or sources because of intensive demand propulsive stress period and the loss of idealism Surgevil 2005 The aim of this research based on this subject is to determine the burnout syndrome level and related socio demographic characteristics of music teachers 40 music teachers are involved in the research and their levels of burnout are measured using Maslach Burnout Inventory As a result while the burnout scores of the music teachers were found to differ significantly in terms of gender age institution of employment letters of appreciation seniority and their perception of their economic situation whether burnout subscale scores change according to the institution of employment variable was put forth for consideration

References

 • Ağaoğlu, E, Ceylan, M, Kasım, E ve Maden, T. (2004). Araştırma görevlilerinin kendi tükenmişlik düzeylerine ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya.
 • Aslan, H. (1997). Kocaeli’nde bir grup sağlık çalışanlarında işe bağlı gerginlik, tükenme ve iş doyumu. Toplum ve Hekim Dergisi, 12(82), 24–29.
 • Avşaroğlu, S., Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. S.Ü.
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 115–129. Baysal, A. (1995). Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğe etki eden faktörler.
 • Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama. D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi, 20(2), 95-108.
 • Çam, O. (1989). Hemşirelerde tükenmişlik ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.
 • Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Çam, O. (1992). Tükenmişlik envanterinin geçerlik ve güvenirliliğinin araştırılması.
 • VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını (ss. 155–159). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Coşkuner, A. (1994). İletişim becerisini geliştirme eğitiminin iş görenlerin iletişim çatışmalarına girme eğilimlerine, yalnızlık düzeylerine ve iş doyumlarına etkisi. (Yayımlanmamış
 • Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Dolunay, A.(2002). Keçiören İlçesi genel liseler ve teknik-ticaret meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu araştırması. Ankara Üni. Tıp
 • Fakültesi Mecmuası, 1, 51–62. Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. (VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları),
 • VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Friedman, I. A. (1991). High and low Burnout schools: Scholl culture aspects of teacher Burnout. The Journal Of Educational Research, 84 (6), 325-333.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz
 • Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Izgar, H. (2001). Okul yöneticilerinde tükenmişlik. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, B. (1984). Araştırma teknikleri. İstanbul: Çağlayan Basımevi.
 • Karlıdağ, R., Ünal, S. ve Yoloğlu, S. (2000). Hekimlerde İş Doyumu ve Tükenmişlik
 • Düzeyi. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(1). Krejcie, R.V. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607–610.
 • Meier, S. T. (1983). Toward a theory of Burnout. Human Relations, 36 (10), 899–910.
 • Otrar, M. (2006). Öğrenme stilleri ile yetenekler, akademik başarı ve ÖSS başarısı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Seğmenli, S. (2001). Rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Surgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörler: Akademik personel üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon, İzmir. Şanlı, S. (2006). Adana ilinde çalışan polislerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Tümkaya, S. (1997). Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının akademik tükenmişlik düzeyleri. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 10–12 Eylül, Eskişehir.

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 103 - 116, 01.06.2008

Abstract

Günümüzde farklı kültürlerde ve farklı örneklemlerde çalışılan bir konu olarak önemini koruyan tükenmişlik; enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, ilerleyici bir stres süreci, idealizm kaybı vb. şekillerde ifade edilmektedir (Surgevil, 2005). Bu konuyu temel alarak yapılan araştırmanın amacı, müzik öğretmenlerinin tükenmişlik sendromu düzeyi ve ilişkili olabilecek sosyo-demografik özelikleri saptamaktır. Araştırmaya 40 müzik öğretmeni katılmış, müzik öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda müzik öğretmenlerinin Tükenmişlik puanları; “cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, alınan takdir, mesleki kıdem ve ekonomik durumu algılama” değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterirken, tükenmişlik ölçeği alt boyut puanlarının çalışılan kurum değişkenine göre fark yaratıp yaratmadığı da ortaya konmuştur.

References

 • Ağaoğlu, E, Ceylan, M, Kasım, E ve Maden, T. (2004). Araştırma görevlilerinin kendi tükenmişlik düzeylerine ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya.
 • Aslan, H. (1997). Kocaeli’nde bir grup sağlık çalışanlarında işe bağlı gerginlik, tükenme ve iş doyumu. Toplum ve Hekim Dergisi, 12(82), 24–29.
 • Avşaroğlu, S., Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. S.Ü.
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 115–129. Baysal, A. (1995). Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğe etki eden faktörler.
 • Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama. D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi, 20(2), 95-108.
 • Çam, O. (1989). Hemşirelerde tükenmişlik ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.
 • Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Çam, O. (1992). Tükenmişlik envanterinin geçerlik ve güvenirliliğinin araştırılması.
 • VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını (ss. 155–159). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Coşkuner, A. (1994). İletişim becerisini geliştirme eğitiminin iş görenlerin iletişim çatışmalarına girme eğilimlerine, yalnızlık düzeylerine ve iş doyumlarına etkisi. (Yayımlanmamış
 • Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Dolunay, A.(2002). Keçiören İlçesi genel liseler ve teknik-ticaret meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu araştırması. Ankara Üni. Tıp
 • Fakültesi Mecmuası, 1, 51–62. Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik ölçeğinin uyarlanması. (VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları),
 • VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Yayını. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Friedman, I. A. (1991). High and low Burnout schools: Scholl culture aspects of teacher Burnout. The Journal Of Educational Research, 84 (6), 325-333.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz
 • Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Izgar, H. (2001). Okul yöneticilerinde tükenmişlik. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, B. (1984). Araştırma teknikleri. İstanbul: Çağlayan Basımevi.
 • Karlıdağ, R., Ünal, S. ve Yoloğlu, S. (2000). Hekimlerde İş Doyumu ve Tükenmişlik
 • Düzeyi. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(1). Krejcie, R.V. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607–610.
 • Meier, S. T. (1983). Toward a theory of Burnout. Human Relations, 36 (10), 899–910.
 • Otrar, M. (2006). Öğrenme stilleri ile yetenekler, akademik başarı ve ÖSS başarısı arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Seğmenli, S. (2001). Rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Surgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörler: Akademik personel üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon, İzmir. Şanlı, S. (2006). Adana ilinde çalışan polislerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Tümkaya, S. (1997). Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının akademik tükenmişlik düzeyleri. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 10–12 Eylül, Eskişehir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sena Gürşen OTACIOĞLU This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 15

Cite

Bibtex @ { inuefd108717, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {15}, pages = {103 - 116}, title = {MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {Otacıoğlu, Sena Gürşen} }
APA Otacıoğlu, S. G. (2008). MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (15) , 103-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108717
MLA Otacıoğlu, S. G. "MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 103-116 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108717>
Chicago Otacıoğlu, S. G. "MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 103-116
RIS TY - JOUR T1 - BURNOUT SYNDROME AMONG MUSIC TEACHERS AND TRIGGERING FACTORS AU - Sena GürşenOtacıoğlu Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 116 VL - 9 IS - 15 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER %A Sena Gürşen Otacıoğlu %T MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 15 %R %U
ISNAD Otacıoğlu, Sena Gürşen . "MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 15 (June 2008): 103-116 .
AMA Otacıoğlu S. G. MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. INUJFE. 2008; 9(15): 103-116.
Vancouver Otacıoğlu S. G. MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 103-116.
IEEE S. G. Otacıoğlu , "MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 15, pp. 103-116, Jun. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.