PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE LEVELS OF ENGLISH TEACHERS AT PRIMARY SCHOOLS TO EMPLOY MATERIALS AND ACTIVITIES BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY MALATYA SAMPLE

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 169 - 187, 01.06.2008

Abstract

This study aims at investigating the levels of English teachers to employ materials and activities based on multiple intelligences theory by some variables The population comprises 176 English teachers from 80 primary schools in Malatya city center during 2006 2007 The participants are 102 English teachers from 32 primary schools chosen randomly A scale developed by the researcher was used as the medium The data was analyzed using frequency percentage t test ANOVA and LSD analysis Results showed English teachers utilize multiple intelligences theory at moderate level and cannot devote balanced importance to intelligence types Moreover no significant difference was observed in terms of gender the program of graduation and seniority while there was a significant difference in terms of type of school in favor of private schools

References

 • Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Armstrong T (2000) Multiple intelligences in the classroom Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Development, s.2. Erişim: http://site.ebrary.com/lib/inonu/Doc?id=10044795&ppg=13
 • Bümen, N. (2005) Çoklu Zekâ Kuramı ve Eğitim. (Editör) Demirel, Ö. Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık 1-38;
 • Campbell, B. (1991). Multiple Intelligences in the Classroom. The Learning Revolution
 • Winter, Page 12. Erişim: http://www.context.org/ICLIB/IC27/ Campbell.htm.
 • Christison, M.A. ve Kennedy, D. (1999). Multiple intelligences:Theory and practice in adult ESL. (ERIC Digest Number: ED441350).
 • Demirel, Ö. (1998). Developing Integrated Skills through Multiple Intelligences in EFL classrooms. 5th Integrated Skills Conference American University in Cairo, Mısır.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., ve Yağcı, E. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara:Pegema Yayıncılık.
 • Gardner, H. (1997). Multiple intelligences as a partner in school improvement. Educational Leadership, 55(1), 20-21.
 • Gardner, H. (1999). Çoklu zekâ ve Howard Gardner’la söyleşli. İstanbul:Enka Okulları Yayınları.
 • Gardner, H., ve Hatch, T. (1989). Multiple intelligences go to school:Educational implications of the theory of multiple intelligences. Educational Researcher. 15(8), 4-9.
 • Gibson, B.P. ve Govendo, B. L. (1999) Encouraging contrastive behavior in Middle school classrooms:A multiple-intelligence Approach. Intervention in school and clinic. 35(1), pages 16-22.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. England:Longman.
 • Hopper, B. ve Hurry, P. (2000). Learning the MI Way:The Effects on Students'. Learning of Using the 26-32, December 2000.
 • Theory of Multiple. Pastoral Care in Education. 18(4)
 • Karadeniz, N.G. (2006). Çoklu Zekâ kuramı tabanlı öğretimin Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce derslerindeki başarılarına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Geliştirme ve Öğretim Anabilim Dalı, Isparta.
 • MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006) İlköğretim İngilizce Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Oran, E. (2006) “Çoklu zekâ teorisi uygulanan bir dil sınıfında öğrencilerin eğitim ortamı algıları”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Muğla.
 • Sarıçoban, A. (2006) Instructional Technologies and Material Design for Foreign Language Teaching. Ankara:Anı Yayıncılık
 • Şen, M. (2006) “Çoklu zekâ kuramına göre yapılan İngilizce derslerinin öğrencilerin güdülenmesi, etkisi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı dil öğretimi bilim dalı, Ankara. Ankara Üniversitesi
 • Yılmaz, G. ve Fer, S. (2003) Çok yönlü zekâ alanlarına göre düzenlenen öğretim etkinliklerine Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 235–245.

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 169 - 187, 01.06.2008

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim İngilizce öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramına dayalı materyal ve etkinlik kullanma düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Malatya şehir merkezinde 80 ilköğretim okulunda çalışan 176 İngilizce öğretmeni araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini random örnekleme yoluyla seçilen 32 ilköğretim okulunda çalışan 102 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi, varyans ve LSD analizlerinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak İngilizce öğretmenlerinin ÇZ kuramını orta düzeyde kullandıkları ve zekâ türleri arasında dengeli bir dağılım sağlayamadıkları bulunmuştur. Ayrıca ÇZ kuramına dayalı materyal ve etkinlik kullanma düzeyleri karşılaştırıldığında cinsiyet, mezuniyet ve kıdem değişkenleri açısından manidar farka rastlanmamış, okul türü açısından özel okullar lehine manidar bir farka rastlanmıştır.

References

 • Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Armstrong T (2000) Multiple intelligences in the classroom Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Development, s.2. Erişim: http://site.ebrary.com/lib/inonu/Doc?id=10044795&ppg=13
 • Bümen, N. (2005) Çoklu Zekâ Kuramı ve Eğitim. (Editör) Demirel, Ö. Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık 1-38;
 • Campbell, B. (1991). Multiple Intelligences in the Classroom. The Learning Revolution
 • Winter, Page 12. Erişim: http://www.context.org/ICLIB/IC27/ Campbell.htm.
 • Christison, M.A. ve Kennedy, D. (1999). Multiple intelligences:Theory and practice in adult ESL. (ERIC Digest Number: ED441350).
 • Demirel, Ö. (1998). Developing Integrated Skills through Multiple Intelligences in EFL classrooms. 5th Integrated Skills Conference American University in Cairo, Mısır.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., ve Yağcı, E. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara:Pegema Yayıncılık.
 • Gardner, H. (1997). Multiple intelligences as a partner in school improvement. Educational Leadership, 55(1), 20-21.
 • Gardner, H. (1999). Çoklu zekâ ve Howard Gardner’la söyleşli. İstanbul:Enka Okulları Yayınları.
 • Gardner, H., ve Hatch, T. (1989). Multiple intelligences go to school:Educational implications of the theory of multiple intelligences. Educational Researcher. 15(8), 4-9.
 • Gibson, B.P. ve Govendo, B. L. (1999) Encouraging contrastive behavior in Middle school classrooms:A multiple-intelligence Approach. Intervention in school and clinic. 35(1), pages 16-22.
 • Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. England:Longman.
 • Hopper, B. ve Hurry, P. (2000). Learning the MI Way:The Effects on Students'. Learning of Using the 26-32, December 2000.
 • Theory of Multiple. Pastoral Care in Education. 18(4)
 • Karadeniz, N.G. (2006). Çoklu Zekâ kuramı tabanlı öğretimin Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin İngilizce derslerindeki başarılarına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Geliştirme ve Öğretim Anabilim Dalı, Isparta.
 • MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006) İlköğretim İngilizce Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Oran, E. (2006) “Çoklu zekâ teorisi uygulanan bir dil sınıfında öğrencilerin eğitim ortamı algıları”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Muğla.
 • Sarıçoban, A. (2006) Instructional Technologies and Material Design for Foreign Language Teaching. Ankara:Anı Yayıncılık
 • Şen, M. (2006) “Çoklu zekâ kuramına göre yapılan İngilizce derslerinin öğrencilerin güdülenmesi, etkisi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı dil öğretimi bilim dalı, Ankara. Ankara Üniversitesi
 • Yılmaz, G. ve Fer, S. (2003) Çok yönlü zekâ alanlarına göre düzenlenen öğretim etkinliklerine Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 235–245.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nihat ŞAD This is me


Sabahattin ARIBAŞ This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 15

Cite

Bibtex @ { inuefd108723, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {15}, pages = {169 - 187}, title = {İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Şad, Nihat and Arıbaş, Sabahattin} }
APA Şad, N. & Arıbaş, S. (2008). İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (15) , 169-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108723
MLA Şad, N. , Arıbaş, S. "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 169-187 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108723>
Chicago Şad, N. , Arıbaş, S. "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 169-187
RIS TY - JOUR T1 - THE LEVELS OF ENGLISH TEACHERS AT PRIMARY SCHOOLS TO EMPLOY MATERIALS AND ACTIVITIES BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY MALATYA SAMPLE AU - NihatŞad, SabahattinArıbaş Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 187 VL - 9 IS - 15 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) %A Nihat Şad , Sabahattin Arıbaş %T İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 15 %R %U
ISNAD Şad, Nihat , Arıbaş, Sabahattin . "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 15 (June 2008): 169-187 .
AMA Şad N. , Arıbaş S. İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ). INUJFE. 2008; 9(15): 169-187.
Vancouver Şad N. , Arıbaş S. İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 169-187.
IEEE N. Şad and S. Arıbaş , "İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI MATERYAL VE ETKİNLİK KULLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 15, pp. 169-187, Jun. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.