PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECTS OF THE RENEWED MATHEMATICS CURRICULUM ON THE ALGEBRAIC THINKING LEVELS OF THE STUDENTS

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 229 - 246, 01.06.2008

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of the renewed mathematics curriculum on the algebraic thinking levels of students The sample of the study contains 24 students who are selected randomly from all the 6th grade students in Alpu district in Eskişehir during 2006 2007 ?Development of Algebraic Thinking? test prepared so as to measure the four levels of algebraic thinking defined by Altun 2005 and including the sample questions published by Altun 2005 was administered In the study single group test retest model was used In order to determine the characteristics of the students a demographical information form was used with the test After administering the test the topic ?Everyone Must Learn Algebra? in the ?Mathematics and Art? unit in the 6th grade was worked up according to the directions as suggested in the teacher?s book for five weeks One week after the topic was studied the retest was administered The collected data was analyzed using paired samples t test and independent samples t test The results of the study indicated that there are significant differences between the test and retest data according to the first second and third levels of algebraic thinking In addition after analyzing the total development of the students according to their genders success and interest in mathematics a significant difference was found between in terms of success variable

References

 • Akdağ, M. (2006). Eğitimde Program Değerlendirme ve İstatistiksel Yöntemler. (22.05.2006) http://web.inonu.edu.tr/~makdag/egitimde%20program%20degerlendirme. pdf
 • Akgün, L. (2007). Cebir ve Değişken Kavramı Üzerine. (08.05.2007) http://www.qafqaz.edu.az/journal/LEVENT%20AKGUN.pdf
 • Altun, M. (2005). İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel
 • Borko, H., Frykholm, J., Pittman, M., Eiteljorg, E., Nelson, M., Jacobs, J., KoellnerClark, K. & Schneider,C. (2005). Preparing Teachers to Foster Algebraic Thinking. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 37 (1), 43-52.
 • Cai, J., Lew, H.C., Morris, A., Moyer, J.C., Fong, S. & Schmittau, J. (2005). The Development of Students’ Algebraic Thinking in Earlier Grades: A CrossCultural Comparative Perspective. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 37 (1), 5-15.
 • Dede, Y. (2005). I. Dereceden Denklemlerin Yorumlanması: Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 197205.
 • Dede, Y. & Argün, Z. (2003). Cebir, Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 180–185.
 • Dede, Y. & Peker, M. (2007). Öğrencilerin Cebire Yönelik Hata ve Yanlış Anlamaları: Matematik Öğretmen Adayları’nın Bunları Tahmin Becerileri ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online, 6(1), 35-49.
 • Dede, Y., Yalın, H.İ. & Argün, Z. (2002). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Değişken Kavramının Öğrenimindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Driscoll, M. (1999). Fostering Algebraic Thinking: A Guide for Teachers Grades 6–10. Portsmouth: Heinemann.
 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur-Yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-112.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (1998). İlköğretim Okullarında Cebir Öğretimi: Öğrenmede Güçlükler ve Öğrenci Başarıları. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu, 27-28 Kasım, Ankara.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin Çözümündeki Başarıları ve Olası Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (2005). Kassel Projesi Cebir Testinde Bir Grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri. İlköğretim Online, 4(1), 1839.
 • Hallagan, J.E. (2004). A Teacher’s Model Of Students’ Algebraic Thinking About Equivalent Expressions. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol 3, pp 1–8.
 • Hart, K.M., Brown, M.L., Kuchermann, D.E., Kerslach, D., Ruddock, G. & Mccartney, M. (1998). Children's Understanding of Mathematics: 11-16, General Editor K.M. Hart, The CSMS Mathematics Team.
 • Herbert, K., & Brown, R. (1997). Patterns as Tools for Algebraic Reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-344.
 • Kitt, N. & Leitze, R. (1992). Using Homemade Algebra Tiles to Develop Algebra and Prealgebra Concepts. Mathematics Teacher, 93(6), 462-466, 520.
 • Lannin, J.K. (2005). Generalization and Justification: The Challenge of Introducing Algebraic Reasoning Through Patterning Activities. Mathematical Thinking and Learning, 7(3), 231–258.
 • Marshall, S.P. (1995). Schemas in Problem Solving. Cambridge: Cambridge University Press.
 • MEB (2006). İlköğretim Matematik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Schmittau, J. (2005). The Development of Algebraic Thinking A Vygotskian Perspective. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 37 (1).
 • Steele, D. & Johanning D.I. (2004). A Schematic–Theoretic View of Problem Solving and Development of Algebraic Thinking. Educational Studies in Mathematics 57, 65–90.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243.
 • Williams, S. (1997). Algebra: what students can learn. The nature and algebra in the K-14 curriculum. Procedings of a National Symposium, , May 27-28, Washington.

YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 229 - 246, 01.06.2008

Abstract

Bu araştırma, yenilenen matematik programının öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisini saptamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini; 2006-2007 öğretim yılında Eskişehir ilinin Alpu ilçesindeki 6. sınıf öğrencileri arasından rastlantısal olarak seçilen 24 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında; Altun (2005) tarafından tanımlanan cebirsel düşünmenin dört düzeyi ölçebilecek olan ve yine Altun (2005) tarafından yayınlanan örnek sorular yardımıyla hazırlanan “Cebirsel Düşünmenin Gelişimi” testinden yararlanılmıştır. Araştırmada tek gruplu öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Öntest ile birlikte öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla demografik bilgi formu kullanılmıştır. Öntest uygulandıktan sonra beş hafta boyunca 6. sınıf Matematik ve Sanat ünitesinin Herkes Cebir Öğrenmeli alt konu alanı öğretmen kılavuz kitabında belirtilen yönergelere birebir uyularak işlenmiştir. Konu alanı tamamlandıktan bir hafta sonra sontest uygulaması yapılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde bağımlı örnekleme ilişkin t-testi analizi ve bağımsız örnekleme ilişkin ttesti analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öntest ve sontest verileri arasında düzeyler bazındaki farklılığın birinci, ikinci ve üçüncü düzeyler için anlamlı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca öntest ve sontestte alınan toplam puanlar arasındaki gelişimin cinsiyet, başarı ve matematik dersine olan ilgi değişkenlerine göre incelenmesi sonucu farklılığın başarı değişkeni için anlamlı olduğu gözlenmiştir.

References

 • Akdağ, M. (2006). Eğitimde Program Değerlendirme ve İstatistiksel Yöntemler. (22.05.2006) http://web.inonu.edu.tr/~makdag/egitimde%20program%20degerlendirme. pdf
 • Akgün, L. (2007). Cebir ve Değişken Kavramı Üzerine. (08.05.2007) http://www.qafqaz.edu.az/journal/LEVENT%20AKGUN.pdf
 • Altun, M. (2005). İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel
 • Borko, H., Frykholm, J., Pittman, M., Eiteljorg, E., Nelson, M., Jacobs, J., KoellnerClark, K. & Schneider,C. (2005). Preparing Teachers to Foster Algebraic Thinking. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 37 (1), 43-52.
 • Cai, J., Lew, H.C., Morris, A., Moyer, J.C., Fong, S. & Schmittau, J. (2005). The Development of Students’ Algebraic Thinking in Earlier Grades: A CrossCultural Comparative Perspective. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 37 (1), 5-15.
 • Dede, Y. (2005). I. Dereceden Denklemlerin Yorumlanması: Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 197205.
 • Dede, Y. & Argün, Z. (2003). Cebir, Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 180–185.
 • Dede, Y. & Peker, M. (2007). Öğrencilerin Cebire Yönelik Hata ve Yanlış Anlamaları: Matematik Öğretmen Adayları’nın Bunları Tahmin Becerileri ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online, 6(1), 35-49.
 • Dede, Y., Yalın, H.İ. & Argün, Z. (2002). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Değişken Kavramının Öğrenimindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Driscoll, M. (1999). Fostering Algebraic Thinking: A Guide for Teachers Grades 6–10. Portsmouth: Heinemann.
 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur-Yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-112.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (1998). İlköğretim Okullarında Cebir Öğretimi: Öğrenmede Güçlükler ve Öğrenci Başarıları. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu, 27-28 Kasım, Ankara.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin Çözümündeki Başarıları ve Olası Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Ersoy, Y. & Erbaş, K. (2005). Kassel Projesi Cebir Testinde Bir Grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri. İlköğretim Online, 4(1), 1839.
 • Hallagan, J.E. (2004). A Teacher’s Model Of Students’ Algebraic Thinking About Equivalent Expressions. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol 3, pp 1–8.
 • Hart, K.M., Brown, M.L., Kuchermann, D.E., Kerslach, D., Ruddock, G. & Mccartney, M. (1998). Children's Understanding of Mathematics: 11-16, General Editor K.M. Hart, The CSMS Mathematics Team.
 • Herbert, K., & Brown, R. (1997). Patterns as Tools for Algebraic Reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-344.
 • Kitt, N. & Leitze, R. (1992). Using Homemade Algebra Tiles to Develop Algebra and Prealgebra Concepts. Mathematics Teacher, 93(6), 462-466, 520.
 • Lannin, J.K. (2005). Generalization and Justification: The Challenge of Introducing Algebraic Reasoning Through Patterning Activities. Mathematical Thinking and Learning, 7(3), 231–258.
 • Marshall, S.P. (1995). Schemas in Problem Solving. Cambridge: Cambridge University Press.
 • MEB (2006). İlköğretim Matematik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Schmittau, J. (2005). The Development of Algebraic Thinking A Vygotskian Perspective. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Vol. 37 (1).
 • Steele, D. & Johanning D.I. (2004). A Schematic–Theoretic View of Problem Solving and Development of Algebraic Thinking. Educational Studies in Mathematics 57, 65–90.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243.
 • Williams, S. (1997). Algebra: what students can learn. The nature and algebra in the K-14 curriculum. Procedings of a National Symposium, , May 27-28, Washington.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Kürşat YENİLMEZ This is me


Melike TEKE This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 15

Cite

Bibtex @ { inuefd108726, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {15}, pages = {229 - 246}, title = {YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yenilmez, Kürşat and Teke, Melike} }
APA Yenilmez, K. & Teke, M. (2008). YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (15) , 229-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108726
MLA Yenilmez, K. , Teke, M. "YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 229-246 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108726>
Chicago Yenilmez, K. , Teke, M. "YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 229-246
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECTS OF THE RENEWED MATHEMATICS CURRICULUM ON THE ALGEBRAIC THINKING LEVELS OF THE STUDENTS AU - KürşatYenilmez, MelikeTeke Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 246 VL - 9 IS - 15 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ %A Kürşat Yenilmez , Melike Teke %T YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 15 %R %U
ISNAD Yenilmez, Kürşat , Teke, Melike . "YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 15 (June 2008): 229-246 .
AMA Yenilmez K. , Teke M. YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ. INUJFE. 2008; 9(15): 229-246.
Vancouver Yenilmez K. , Teke M. YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 229-246.
IEEE K. Yenilmez and M. Teke , "YENİLENEN MATEMATİK PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 15, pp. 229-246, Jun. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.