PDF EndNote BibTex RIS Cite

EFFICACY OF THE TEACHERS COMMITTEE MEETINGS BASED ON TEACHERS? VIEWS

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 55 - 74, 01.06.2008

Abstract

This study intends to determine the efficacy of teachers? committee meetings based on the views of high school teachers To realize this aim ?Teachers Committee Meeting Evaluation Scale? developed by the researchers was given to a total of 276 high school teachers F=105 M=171 According to the results it was found that the teachers evaluated these meetings moderately effective It was also found that teachers? views did not differ significantly in terms of gender teaching field service duration school type and work year in current school However they were significantly different in terms of teacher population in the school In another words as teacher population in a school increases the efficacy of the meetings tend to decrease

References

 • Açıkalın, A. (1994). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Açıkgöz, K. (1994). Eğitimde etkili yönetici davranışları. İzmir.
 • Alutto; J. A. ve. Belasco, J. A. (1972). A typology for participation in organizational decision making. Administrative Science Quarterly, 17(1), 117–125.
 • Aytürk, N. (1999). Yönetim sanatı. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Barker, A. (1999). 30 Dakikada toplantıya hazırlanma. (Çev. S. Yarmalı). İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum.(2. Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Celep, C. (1996).Okullarda işbirlikçi karar verme ve yöneticinin rolü. Eğitim Yönetimi. 2(1), 49–57.
 • Conley, S. (1991). Review of research on teacher participation in school decision making. Review of Research in Education, Vol(17), 225–266.
 • Çeçen, A. R. (2006). Duyguları yönetme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 101–113.
 • Çelik, K. (1997). İlköğretimde karara katılmada öğretmenler kurulu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının ertkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(25), 96–108.
 • Dönmez, B. (2004a). Bir eğitim kurumu olarak okul. Y. Özden (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dönmez, B. (2004b). Sosyal bir sistem olarak sınıf ve sınıfın öğrenme iklimi. M. Şişman & S. Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi (s. 43–62). Ankara: Öğreti, Pegem A Yayıncılık.
 • Dunsing, R. J. (1986). Toplantı sanatı. (Çev. F. Dilber). İstanbul: İlgi Yayınları.
 • Güneş, H. ve Demirtaş, H. (2001). Okullarda etkili toplantı yönetimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Sayı:72(Ekim-Aralık).
 • Hoy, W. K. ve Tarter, C. J. (1993). A normative theory of participative decision making in schools. Journal of Educational Administration, 31(3), 4-19.
 • Kaya, A. (2005). Çocuklar için yalnızlık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 5(19), 220–237.
 • MEB. (1994). Lise ve ortaokullar yönetmeliği: Resmi Gazete, Sayı 11868.
 • MEB. (2003). İlköğretim kurumları yönetmeliği: Resmi Gazete, Sayı 25212.
 • Küçük, M. Ayvacı H.ve Ş., Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Malatya.
 • Özdemir, S. ve Cemaloğlu, N. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Karara Katılma. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 146
 • Özden, Y. (1996). Okullarda katılmalı yönetim. Eğitim Yönetimi, 2 (3 ), 427–438.
 • Sarpkaya, R. (1996). Liselerde yönetime katılmada öğretmenler kurulunun etkililiği hakkında öğretmen ve yöneticilerin algı ve beklentileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Scott, M. (1997). Zaman yönetimi. (Çev. A. Ç. Çelik). İstanbul: Rota Yayınları.
 • Taymaz, H. (2003). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Thomsett, M. C. (1997). Toplantı sanatı. (Çev. D. Demiray). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. (1997). Okul yönetimine katılmada öğretmenler kurulunun etkililiği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • White, R. E. (1998). Daha iyi nasıl takım lideri. (Çev. A. İçmen). İstanbul: Timaş Yayınları.

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 55 - 74, 01.06.2008

Abstract

Bu araştırmada, liselerdeki “Öğretmenler Kurulu” toplantılarının etkililiğinin öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ortaöğretim kurumlarında çalışmakta olan 105’i kadın, 171’i erkek olmak üzere toplam 276 öğretmene, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmenler Kurulu Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin, kurul toplantılarını genel olarak orta düzeyde etkili olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri cinsiyet, branş, kıdem, görev yapılan okulun türü ve çalışılan okuldaki toplam hizmet süresi değişkenleri açısından farklılaşmazken, okuldaki öğretmen sayısı değişkeni açısından farklılaşmaktadır. Öğretmenler, okuldaki öğretmen sayısı arttıkça kurul toplantılarının etkililiğinin azaldığını ifade etmektedirler.

References

 • Açıkalın, A. (1994). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Açıkgöz, K. (1994). Eğitimde etkili yönetici davranışları. İzmir.
 • Alutto; J. A. ve. Belasco, J. A. (1972). A typology for participation in organizational decision making. Administrative Science Quarterly, 17(1), 117–125.
 • Aytürk, N. (1999). Yönetim sanatı. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Barker, A. (1999). 30 Dakikada toplantıya hazırlanma. (Çev. S. Yarmalı). İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum.(2. Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Celep, C. (1996).Okullarda işbirlikçi karar verme ve yöneticinin rolü. Eğitim Yönetimi. 2(1), 49–57.
 • Conley, S. (1991). Review of research on teacher participation in school decision making. Review of Research in Education, Vol(17), 225–266.
 • Çeçen, A. R. (2006). Duyguları yönetme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 101–113.
 • Çelik, K. (1997). İlköğretimde karara katılmada öğretmenler kurulu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının ertkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(25), 96–108.
 • Dönmez, B. (2004a). Bir eğitim kurumu olarak okul. Y. Özden (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dönmez, B. (2004b). Sosyal bir sistem olarak sınıf ve sınıfın öğrenme iklimi. M. Şişman & S. Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi (s. 43–62). Ankara: Öğreti, Pegem A Yayıncılık.
 • Dunsing, R. J. (1986). Toplantı sanatı. (Çev. F. Dilber). İstanbul: İlgi Yayınları.
 • Güneş, H. ve Demirtaş, H. (2001). Okullarda etkili toplantı yönetimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Sayı:72(Ekim-Aralık).
 • Hoy, W. K. ve Tarter, C. J. (1993). A normative theory of participative decision making in schools. Journal of Educational Administration, 31(3), 4-19.
 • Kaya, A. (2005). Çocuklar için yalnızlık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 5(19), 220–237.
 • MEB. (1994). Lise ve ortaokullar yönetmeliği: Resmi Gazete, Sayı 11868.
 • MEB. (2003). İlköğretim kurumları yönetmeliği: Resmi Gazete, Sayı 25212.
 • Küçük, M. Ayvacı H.ve Ş., Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Malatya.
 • Özdemir, S. ve Cemaloğlu, N. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Karara Katılma. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 146
 • Özden, Y. (1996). Okullarda katılmalı yönetim. Eğitim Yönetimi, 2 (3 ), 427–438.
 • Sarpkaya, R. (1996). Liselerde yönetime katılmada öğretmenler kurulunun etkililiği hakkında öğretmen ve yöneticilerin algı ve beklentileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Scott, M. (1997). Zaman yönetimi. (Çev. A. Ç. Çelik). İstanbul: Rota Yayınları.
 • Taymaz, H. (2003). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Thomsett, M. C. (1997). Toplantı sanatı. (Çev. D. Demiray). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. (1997). Okul yönetimine katılmada öğretmenler kurulunun etkililiği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • White, R. E. (1998). Daha iyi nasıl takım lideri. (Çev. A. İçmen). İstanbul: Timaş Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hasan DEMİRTAŞ This is me


Mehmet ÜSTÜNER This is me


Niyazi ÖZER This is me


Melike CÖMERT This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 15

Cite

Bibtex @ { inuefd108728, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {15}, pages = {55 - 74}, title = {ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Demirtaş, Hasan and Üstüner, Mehmet and Özer, Niyazi and Cömert, Melike} }
APA Demirtaş, H. , Üstüner, M. , Özer, N. & Cömert, M. (2008). ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (15) , 55-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108728
MLA Demirtaş, H. , Üstüner, M. , Özer, N. , Cömert, M. "ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 55-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108728>
Chicago Demirtaş, H. , Üstüner, M. , Özer, N. , Cömert, M. "ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 55-74
RIS TY - JOUR T1 - EFFICACY OF THE TEACHERS COMMITTEE MEETINGS BASED ON TEACHERS? VIEWS AU - HasanDemirtaş, MehmetÜstüner, NiyaziÖzer, MelikeCömert Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 74 VL - 9 IS - 15 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %A Hasan Demirtaş , Mehmet Üstüner , Niyazi Özer , Melike Cömert %T ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 15 %R %U
ISNAD Demirtaş, Hasan , Üstüner, Mehmet , Özer, Niyazi , Cömert, Melike . "ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 15 (June 2008): 55-74 .
AMA Demirtaş H. , Üstüner M. , Özer N. , Cömert M. ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. INUJFE. 2008; 9(15): 55-74.
Vancouver Demirtaş H. , Üstüner M. , Özer N. , Cömert M. ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 55-74.
IEEE H. Demirtaş , M. Üstüner , N. Özer and M. Cömert , "ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 15, pp. 55-74, Jun. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.