PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Educational Supervisors’ Job Satisfaction

Year 2013, Volume 14, Issue 3, 1 - 18, 10.03.2014

Abstract

The aim of this study is to examine the job satisfaction levels of educational supervisors in terms of some
demographic variables. A total of 326 supervisors employed in 18 cities from 4th and 5th supervision service
area participated in the study. “Job Satisfaction Scale” was used to collect data. Independent Samples t-Test
and One-Way ANOVA were used to analyze the data. Results revealed that the total score of supervisors’ job
satisfaction level did not vary depending on the variables of branch, educational institution, education level,
incentives for the last three years and teaching tenure while it did vary significantly in terms of supervisory
tenure. Average score of job satisfaction level of supervisors was 2,27. Implications and recommendations
were also discussed.

References

 • Akın, U., ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353–370.
 • American Psychological Association [APA]. (2012). Publication manual of American Psychological Association (6th edition), Washington, DC.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N., ve Korkmaz, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 345–358.
 • Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive Meta- Analysis Version 2. Englewood, NJ: Biostat.
 • Çakar, N. D., & Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: “Algılanan örgütsel destek” bir ara değişken mi? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 68–90.
 • Çetin, F., Basım, H. N., & Karataş, M. (2011). Çalışanların problem çözme becerilerinde örgütsel adalet algısı ve iş tatmininin rolü. Yönetim ve Ekonomi, 18(1), 71–85.
 • Çınar, İ. ve Kavlak, O., (2009), “İzmir ilinde çalışan ambulans ve acil bakım teknikerlerinde iş doyumunun ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(3), 34
 • Durak, İ., ve Serinkan, C. (2007). Hemşirelerde İş Tatmini: Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Aralık), 119–135.
 • Erdoğan, İ., (2012). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara PegemA Yayıncılık.
 • Gambrell, C. E., Rehfuss, M. C., Suarez, E. C., ve Meyer, D. (2011). Counselors ’ job satisfaction across education levels and specialties. Journal of Counselor Preparation and Supervision, 3(1), 34–49.
 • Güçlü, N., ve Zaman, O. (2011). Alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 541–576.
 • Günbayı, İ. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu, Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,
 • Gündüz, B., Çapri, B., ve Gökçakan, Z. (2013). Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29–49.
 • İnandi, Y., & Tunç, B. (2012). Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 203–222.
 • İşcan, Ö. F., & Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(4), 195–216.
 • Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship : A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127(3), 376–407.
 • Kağan, M. (2010). Ankara ilindeki devlet ve özel ilköğretim okulları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 39–55.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 507–527.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., & Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13–22.
 • Konan, N. (2013). Educational supervisors’ locus of control. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 51, 45–64.
 • Kumar, M. (2012). Study of job satisfaction among managers and supervisors of private manufacturing units - A comparative study. International Journal of Research in Management & Technology, 2(1), 58–65.
 • Kuzgun, Y., Sevim, S. A., & Hamamcı, Z. (1998). Mesleki doyum ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(11), 14–18.
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, 1297-1350, Chicago: Rand McNally.
 • Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde iş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
 • Matris, Robert L. ve Jackson, John H., (2008), USA: Human Resourche Management, Twelfth Edition, Thomson South Western.
 • Neuman, W. L. (2006). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. (Çev. S. Özge) (s. 834). İstanbul: Yayın Odası Ltd.
 • Özer, P. S., & Urtekin, G. E. (2007). Örgütsel adalet algısı boyutları ve iş doyumu ilişkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28, 107–125.
 • Özyürek, A. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin iş doyumu, kişisel özellik ve mesleki yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 182, 8–21.
 • Pelit, E., (2008). İşletmelerde işgören güçlendirmenin işgörenlerin iş doyumuna etkisi: otel işletmelerinde bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi),Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü,Ankara.
 • Polat, S., Arslan, H., & Taştan, M. (2003). İlköğretim denetmen yardımcılarının sorunları. Eğitim ve Bilim, 28(128), 42–57.
 • Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 114–129.
 • Schaufeli, W., & Enzmann, D. (1998). The Burnout Companion to Study & Practice (p. 158). London, UK: Taylor & Francis Ltd.
 • Sezgin, F., Kavgacı, H., Kılınç, A. Ç., & Aslan, H. (2012). Eğitim denetmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 175–191.
 • Spector, P. E., (1997). Job Satisfaction Application, Assessment, Causes and Consequences, California-USA: Sage Publication.
 • Şahin, S., Aydoğdu, B., & Yoldaş, C. (2010). Duygusal Zekâ ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler: Eğitim Müfettişleri Üzerinde Bir Araştırma. İlköğretim Online, 10 (3), 974-990.
 • Şahin, S., & Çek, F. (2011). Eğitim müfettişlerinin mesleki memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 221–246.
 • Şeşen, H. (2010). Kontrol odağı, genel öz yeterlik, iş tatmini ve örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Ankara’da bulunan kamu kurumlarında bir araştırma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 195–220.
 • Tanrıverdi, L. (2008). İlköğretim müfettişlerinin iş tatmini ile tükenmi̇şlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Taymaz, H. (2005). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet İşletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 23–45.
 • Yılmaz, Z. ve Murat, M.. (2008), İlköğretim okulu yöneticilerinin iş doyumları ile örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişki, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(.2), s.204
 • Yüksel, İ. (2005). İletişimin iş tatmini üzerindeki etkileri: Bir işletmede yapılan görgül çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 291–306.
 • Zepeda, S. J. (2006). High stakes supervision: We must do more. The International Journal of Leadership in Education, 9(1), 61-73.

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu

Year 2013, Volume 14, Issue 3, 1 - 18, 10.03.2014

Abstract

Bu çalışmanın amacı, il eğitim denetmenlerinin iş doyumu düzeylerini çeşitli değişkenler açısından
incelemektir. Araştırmaya dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapan 326 il eğitim denetmeni
katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Mesleki Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde
Tek Yönlü Varyans Analizi ve İlişkisiz Örneklemler için t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
denetmenlerin iş doyum düzeyleri ortalama puanı 2,27 olup; branş, mezun olunan öğrenim kurumu, öğrenim
düzeyi, öğretmenlik kıdemi ve son üç yılda ödül alıp almama değişkenine göre farklılaşmadığı, fakat
denetmenlik kıdemi değişkeni için kıdemi 2-5 yıl olanlarla kıdemi 1 yıl ve daha az olanlar arasında kıdemi
daha yüksek olanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir.

References

 • Akın, U., ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353–370.
 • American Psychological Association [APA]. (2012). Publication manual of American Psychological Association (6th edition), Washington, DC.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Baloğlu, N., Karadağ, E., Çalışkan, N., ve Korkmaz, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 345–358.
 • Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive Meta- Analysis Version 2. Englewood, NJ: Biostat.
 • Çakar, N. D., & Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: “Algılanan örgütsel destek” bir ara değişken mi? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 68–90.
 • Çetin, F., Basım, H. N., & Karataş, M. (2011). Çalışanların problem çözme becerilerinde örgütsel adalet algısı ve iş tatmininin rolü. Yönetim ve Ekonomi, 18(1), 71–85.
 • Çınar, İ. ve Kavlak, O., (2009), “İzmir ilinde çalışan ambulans ve acil bakım teknikerlerinde iş doyumunun ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(3), 34
 • Durak, İ., ve Serinkan, C. (2007). Hemşirelerde İş Tatmini: Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (Aralık), 119–135.
 • Erdoğan, İ., (2012). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara PegemA Yayıncılık.
 • Gambrell, C. E., Rehfuss, M. C., Suarez, E. C., ve Meyer, D. (2011). Counselors ’ job satisfaction across education levels and specialties. Journal of Counselor Preparation and Supervision, 3(1), 34–49.
 • Güçlü, N., ve Zaman, O. (2011). Alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 541–576.
 • Günbayı, İ. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu, Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,
 • Gündüz, B., Çapri, B., ve Gökçakan, Z. (2013). Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29–49.
 • İnandi, Y., & Tunç, B. (2012). Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 203–222.
 • İşcan, Ö. F., & Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(4), 195–216.
 • Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship : A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127(3), 376–407.
 • Kağan, M. (2010). Ankara ilindeki devlet ve özel ilköğretim okulları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 39–55.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 507–527.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., & Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13–22.
 • Konan, N. (2013). Educational supervisors’ locus of control. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 51, 45–64.
 • Kumar, M. (2012). Study of job satisfaction among managers and supervisors of private manufacturing units - A comparative study. International Journal of Research in Management & Technology, 2(1), 58–65.
 • Kuzgun, Y., Sevim, S. A., & Hamamcı, Z. (1998). Mesleki doyum ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(11), 14–18.
 • Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, 1297-1350, Chicago: Rand McNally.
 • Mahmutoğlu, A. (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde iş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
 • Matris, Robert L. ve Jackson, John H., (2008), USA: Human Resourche Management, Twelfth Edition, Thomson South Western.
 • Neuman, W. L. (2006). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. (Çev. S. Özge) (s. 834). İstanbul: Yayın Odası Ltd.
 • Özer, P. S., & Urtekin, G. E. (2007). Örgütsel adalet algısı boyutları ve iş doyumu ilişkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 28, 107–125.
 • Özyürek, A. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin iş doyumu, kişisel özellik ve mesleki yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 182, 8–21.
 • Pelit, E., (2008). İşletmelerde işgören güçlendirmenin işgörenlerin iş doyumuna etkisi: otel işletmelerinde bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi),Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü,Ankara.
 • Polat, S., Arslan, H., & Taştan, M. (2003). İlköğretim denetmen yardımcılarının sorunları. Eğitim ve Bilim, 28(128), 42–57.
 • Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 114–129.
 • Schaufeli, W., & Enzmann, D. (1998). The Burnout Companion to Study & Practice (p. 158). London, UK: Taylor & Francis Ltd.
 • Sezgin, F., Kavgacı, H., Kılınç, A. Ç., & Aslan, H. (2012). Eğitim denetmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 175–191.
 • Spector, P. E., (1997). Job Satisfaction Application, Assessment, Causes and Consequences, California-USA: Sage Publication.
 • Şahin, S., Aydoğdu, B., & Yoldaş, C. (2010). Duygusal Zekâ ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler: Eğitim Müfettişleri Üzerinde Bir Araştırma. İlköğretim Online, 10 (3), 974-990.
 • Şahin, S., & Çek, F. (2011). Eğitim müfettişlerinin mesleki memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 221–246.
 • Şeşen, H. (2010). Kontrol odağı, genel öz yeterlik, iş tatmini ve örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Ankara’da bulunan kamu kurumlarında bir araştırma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 195–220.
 • Tanrıverdi, L. (2008). İlköğretim müfettişlerinin iş tatmini ile tükenmi̇şlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul İli Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Taymaz, H. (2005). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet İşletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 23–45.
 • Yılmaz, Z. ve Murat, M.. (2008), İlköğretim okulu yöneticilerinin iş doyumları ile örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişki, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(.2), s.204
 • Yüksel, İ. (2005). İletişimin iş tatmini üzerindeki etkileri: Bir işletmede yapılan görgül çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 291–306.
 • Zepeda, S. J. (2006). High stakes supervision: We must do more. The International Journal of Leadership in Education, 9(1), 61-73.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali KIŞ
0000-0003-4768-3964

Publication Date March 10, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume 14, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108744, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu}, key = {cite}, author = {Kış, Ali} }
APA Kış, A. (2014). İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8710/108744
MLA Kış, A. "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2014 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8710/108744>
Chicago Kış, A. "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2014 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu AU - Ali Kış Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 14 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu %A Ali Kış %T İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu %D 2014 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Kış, Ali . "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (March 2014): 1-18 .
AMA Kış A. İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu. INUJFE. 2014; 14(3): 1-18.
Vancouver Kış A. İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 14(3): 1-18.
IEEE A. Kış , "İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 3, pp. 1-18, Mar. 2014

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.