PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Prospective Elementary School Teachers’ Attitudes towards Cursive Handwriting

Year 2014, Volume 15, Issue 1, 5 - 26, 21.03.2014
https://doi.org/10.17679/iuefd.78021

Abstract

The writing skills which are very important for individuals to express themselves effectively and communicate with others efficiently is a tool that help us to explain our feelings, thoughts, plans and what we saw and lived by lettering. For using this tool more effectively cursive handwriting has been used since the changes in 2005. In this research, it was aimed to determine attitudes of prospective elementary school teachers who will teach the cursive handwriting towards cursive handwriting. This research was carried out by using quantitative research method and causal-comparative model. To determine attitudes of prospective elementary school teachers towards cursive handwriting “Cursive Handwriting Attitude Scale” (CHAS) was developed by researchers. Mann Whitney U-test and Kruskall Wallis H-test which are the non-parametric tests were used to analyze the data obtained from this study. Based on the results of this study, attitude towards reading the texts which are written in cursive handwriting points of prospective elementary teachers are higher than their attitude towards writing in cursive handwriting points and beliefs about the function of cursive handwriting points.

References

 • Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 313-336.
 • Akman, E. ve Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-18.
 • Akyol, H. (2007). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (6. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Aslan, D. ve Karataş, Z. (2012). Cursive handwriting anxiety scale for teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5146-5152.
 • Aydın Yılmaz, Z. (2006). Uygulama örnekleriyle İlk okuma yazma öğretimi: Ses temelli cümle öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, (168).
 • Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 164-181.
 • Baydar, M. L., Gül, H. ve Akçil, A. (2007). Bilimsel araştırmanın temel ilkeleri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi.
 • Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversite Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22.
 • Boyle, J. ve Scanlon, D. (2009). Methods and strategies for teaching students with mild disabilites: A case-based approach. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
 • Browne, A. (1999). Teaching writing: At key stage 1 and before. Cheltenham: Stanley Thornes (Publishers) Ltd.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, M. (2009). İlkokuma ve yazma öğretimi (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Chartrel, E. ve Winter, A. (2008). The impact of spatio-temporal constraints on cursive letter handwriting in children. Learning and Instruction, 18, 537-547.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2012). İlköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 761-776.
 • Çınar, İ. (2004). Kuram ve uygulamalarıyla ilkokuma yazma öğretimi (2. baskı). Malatya: İnönü Üniversitesi Matbaası.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Duran, E. ve Çoban, O. (2011). Ses temelli cümle yöntemine yönelik öğretmen görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 17-22.
 • Erdoğan, T. ve Erdoğan, Ö. (2012). An analysis of the legibility of cursive handwriting of prospective primary school teachers. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 46, 5214-5218.
 • Feder, K. P. ve Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 312-317.
 • Ferah, A. (2007). Türkçe ilk okuma yazmayı öğrenme (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Fry, E. (2005). How to teach reading (4th ed.). USA: Shell Education.
 • Göçer, A. (2008). Etkinlik temelli ilkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. ve Demir, S. (2010). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programındaki yazma öğrenme alanının etkililiğinin değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 1135-1173.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı.
 • Güney, N., Aytan, T. ve Gün, M. (2010). İlköğretim II. kademe Türkçe programı ile çoklu zeka kuramının örtüşme düzeyi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 213-229.
 • Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.
 • Hewitt, G. (1938). Handwriting, everyman’s writing. Kegan: Paul, Trench and Trübner.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (31), 1-10.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, (31), 1-10.
 • Kelly, K. ve Phillips, S. (2011). Teaching literacy to learners with dyslexia: A multi-sensory approach. London: SAGE Publications Ltd.
 • Koenke, K. (1986). Handwriting instruction: What do we know? Reading Teacher, 40(2), 214-216.
 • Kučera, M. (2010). On writing and handwriting. Journal of Pedagogy, 2, 11-28.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Mayer, K. (2007). Emerging knowledge about emergent writing. YC Young Children, 62(1), 34-40.
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden 5 Nisan 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136-150.
 • Pilten, G., Temur, T., Şahin, A. ve Demir, E. (2009). İlk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Rhoades, J. (2004). Rhoades to reading: Teacher handbook (4th ed.). USA: The Reading Company.
 • Sassoon, R. (1993). The art and science of handwriting. Lingfield: Pardoe Blacker Publishing.
 • Sassoon, R. (2003). Handwriting: The way to teach it (2nd ed.). London: Paul Chapman Publishing.
 • Sassoon, R. (2007). Handwriting of the twentieth century. Chicago: The University of Chicago University.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Singh, R. (2006). Teaching of English. New Delhi: Lotus Press.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPPS’le Veri Analizi (3. baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165), 168-179.
 • Tassoni, P., Beith, K., Bulman, K. ve Elridge, H. (2007). Child care and education (4th ed.). Oxford: Heinemann.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma ve yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (53), 123-144.
 • Trap-Porter, J., Gladden, A., Hill, D. S. ve Cooper, J. O. (1983). Space size and accuracy of second and third grade students’ cursive handwriting. Journal of Educational Research, 76(4), 231-233.
 • Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik-eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 121-138.
 • Uysal, S. (2008). İlköğretim yazı dersi programının tarihsel değişim süreci içerisinde bitişik yazı eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 303-314.
 • Warwick, A. (2003). Nelson handwriting: Teacher’s book. Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • Winter, A. ve Chartrel, E. (2008). Visual and proprioceptive recognition of cursive letters in young children. Acta Psychologica, 129, 147-156.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 11-30.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 75-88.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları

Year 2014, Volume 15, Issue 1, 5 - 26, 21.03.2014
https://doi.org/10.17679/iuefd.78021

Abstract

Bireyler için kendilerini etkili bir biçimde ifade etme ve diğer bireylerle verimli bir biçimde iletişim kurma için çok önemli olan yazma becerisi; yazı yoluyla duygularımızı, düşüncelerimizi, tasarılarımızı, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı ifade etmemize ve kendimiz anlatmaya yardımcı olan bir araçtır. Bu aracın daha etkili olarak kullanılabilmesi için 2005 yılında yapılan değişiklik ile bitişik eğik el yazı kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırma ile bitişik eğik yazıyı öğretecek olan sınıf öğretmeni adaylarının, bitişik eğik yazıya ilişkin tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi ve nedensel karşılaştırma modeliyle gerçekleştirilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından “Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutum Ölçeği” geliştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen verilerin analizinde non-parametrik testler olan Mann Whitney U-testi ile Kruskall Wallis H-testi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının bitişik eğik yazıyla yazılmış metinleri okumaya yönelik tutum puanları, bitişik eğik yazıyla yazmaya yönelik tutum puanlarından ve bitişik eğik yazının işlevine ilişkin inanç puanlarından daha yüksektir.

References

 • Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 313-336.
 • Akman, E. ve Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 1-18.
 • Akyol, H. (2007). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (6. baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Aslan, D. ve Karataş, Z. (2012). Cursive handwriting anxiety scale for teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5146-5152.
 • Aydın Yılmaz, Z. (2006). Uygulama örnekleriyle İlk okuma yazma öğretimi: Ses temelli cümle öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, (168).
 • Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 164-181.
 • Baydar, M. L., Gül, H. ve Akçil, A. (2007). Bilimsel araştırmanın temel ilkeleri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi.
 • Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversite Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22.
 • Boyle, J. ve Scanlon, D. (2009). Methods and strategies for teaching students with mild disabilites: A case-based approach. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
 • Browne, A. (1999). Teaching writing: At key stage 1 and before. Cheltenham: Stanley Thornes (Publishers) Ltd.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, M. (2009). İlkokuma ve yazma öğretimi (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Chartrel, E. ve Winter, A. (2008). The impact of spatio-temporal constraints on cursive letter handwriting in children. Learning and Instruction, 18, 537-547.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2012). İlköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 761-776.
 • Çınar, İ. (2004). Kuram ve uygulamalarıyla ilkokuma yazma öğretimi (2. baskı). Malatya: İnönü Üniversitesi Matbaası.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Duran, E. ve Çoban, O. (2011). Ses temelli cümle yöntemine yönelik öğretmen görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 17-22.
 • Erdoğan, T. ve Erdoğan, Ö. (2012). An analysis of the legibility of cursive handwriting of prospective primary school teachers. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 46, 5214-5218.
 • Feder, K. P. ve Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 312-317.
 • Ferah, A. (2007). Türkçe ilk okuma yazmayı öğrenme (3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Fry, E. (2005). How to teach reading (4th ed.). USA: Shell Education.
 • Göçer, A. (2008). Etkinlik temelli ilkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. ve Demir, S. (2010). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programındaki yazma öğrenme alanının etkililiğinin değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 1135-1173.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtımı.
 • Güney, N., Aytan, T. ve Gün, M. (2010). İlköğretim II. kademe Türkçe programı ile çoklu zeka kuramının örtüşme düzeyi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 213-229.
 • Güven, A. Z. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-133.
 • Hewitt, G. (1938). Handwriting, everyman’s writing. Kegan: Paul, Trench and Trübner.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (31), 1-10.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, (31), 1-10.
 • Kelly, K. ve Phillips, S. (2011). Teaching literacy to learners with dyslexia: A multi-sensory approach. London: SAGE Publications Ltd.
 • Koenke, K. (1986). Handwriting instruction: What do we know? Reading Teacher, 40(2), 214-216.
 • Kučera, M. (2010). On writing and handwriting. Journal of Pedagogy, 2, 11-28.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Mayer, K. (2007). Emerging knowledge about emergent writing. YC Young Children, 62(1), 34-40.
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden 5 Nisan 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136-150.
 • Pilten, G., Temur, T., Şahin, A. ve Demir, E. (2009). İlk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi
 • Rhoades, J. (2004). Rhoades to reading: Teacher handbook (4th ed.). USA: The Reading Company.
 • Sassoon, R. (1993). The art and science of handwriting. Lingfield: Pardoe Blacker Publishing.
 • Sassoon, R. (2003). Handwriting: The way to teach it (2nd ed.). London: Paul Chapman Publishing.
 • Sassoon, R. (2007). Handwriting of the twentieth century. Chicago: The University of Chicago University.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Singh, R. (2006). Teaching of English. New Delhi: Lotus Press.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. ve Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPPS’le Veri Analizi (3. baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37(165), 168-179.
 • Tassoni, P., Beith, K., Bulman, K. ve Elridge, H. (2007). Child care and education (4th ed.). Oxford: Heinemann.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma ve yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (53), 123-144.
 • Trap-Porter, J., Gladden, A., Hill, D. S. ve Cooper, J. O. (1983). Space size and accuracy of second and third grade students’ cursive handwriting. Journal of Educational Research, 76(4), 231-233.
 • Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik-eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 121-138.
 • Uysal, S. (2008). İlköğretim yazı dersi programının tarihsel değişim süreci içerisinde bitişik yazı eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 303-314.
 • Warwick, A. (2003). Nelson handwriting: Teacher’s book. Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • Winter, A. ve Chartrel, E. (2008). Visual and proprioceptive recognition of cursive letters in young children. Acta Psychologica, 129, 147-156.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 11-30.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 75-88.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İlhan ERDEM This is me


Ferat YILMAZ>


Eyüp BOZKURT This is me

Publication Date March 21, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 15, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108760, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2014}, volume = {15}, number = {1}, pages = {5 - 26}, doi = {10.17679/iuefd.78021}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları}, key = {cite}, author = {Erdem, İlhan and Yılmaz, Ferat and Bozkurt, Eyüp} }
APA Erdem, İ. , Yılmaz, F. & Bozkurt, E. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 5-26 . DOI: 10.17679/iuefd.78021
MLA Erdem, İ. , Yılmaz, F. , Bozkurt, E. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 5-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8711/108760>
Chicago Erdem, İ. , Yılmaz, F. , Bozkurt, E. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 5-26
RIS TY - JOUR T1 - Prospective Elementary School Teachers’ Attitudes towards Cursive Handwriting AU - İlhanErdem, FeratYılmaz, EyüpBozkurt Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17679/iuefd.78021 DO - 10.17679/iuefd.78021 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 26 VL - 15 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.78021 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.78021 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları %A İlhan Erdem , Ferat Yılmaz , Eyüp Bozkurt %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları %D 2014 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.78021 %U 10.17679/iuefd.78021
ISNAD Erdem, İlhan , Yılmaz, Ferat , Bozkurt, Eyüp . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (March 2014): 5-26 . https://doi.org/10.17679/iuefd.78021
AMA Erdem İ. , Yılmaz F. , Bozkurt E. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları. INUJFE. 2014; 15(1): 5-26.
Vancouver Erdem İ. , Yılmaz F. , Bozkurt E. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(1): 5-26.
IEEE İ. Erdem , F. Yılmaz and E. Bozkurt , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 5-26, Mar. 2014, doi:10.17679/iuefd.78021

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.