Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

İngilizce Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersindeki Elde Ettikleri Kazanımlara İlişkin Görüşleri

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 5 - 17, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.80654

Abstract

Bu araştırmada İngilizce öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersindeki kazanımlarına ait görüşlerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2011-2012 akademik yılı bahar döneminde İstanbul ilinde bir vakıf üniversitesi olan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 28 İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde uygulama yaptıkları her haftanın sonunda uygulama detaylarını, kendi performanslarını, yaşadıkları süreçleri ve uygulamanın kazanımlarına ilişkin görüşlerini yansıtan rapor yazmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen görüşler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının THU dersinin kişisel, mesleki, duygusal ve sosyalleşme boyutlarında kendilerini geliştirdiklerine yönelik bulgular tespit edilmiştir.

References

 • Antonio, A. L., Astin, H. S., & Cress, C. H. (2000). Community service in higher education: A look at nation’s faculty. Review of Higher Education, 23(4), 373-397.
 • Astin, A. W., & Sax, L. J. (1998). How undergraduates are affected by service participation.Journal of College Student Development, 39(3), 251-263.
 • Bender, G., & Jordaan, R. (2007). Student perceptions and attitudes about community service-learning in the teacher training curriculum. South African Journal of Education, 27, 631-654.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Clary, E. G., & Synder, M. (1999). The motivations to volunteer: Theoretical and practicalconsiderations. Current Directions in Psychological Science, 8, 156-159.
 • Çetin, T., & Sönmez, Ö. F. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin amaç ve içeriğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 851-875.
 • Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., Dicle, A. N., & Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 231-252.
 • Eyler, J. S. (2000). What do we most need to know about the impact of service learning onstudent learning? Michigan Journal of Community Service Learning, Special Issue, 11-17.
 • Giles, D. E., & Eyler, J. S. (1994). The impact of a college community service laboratory on students’ personal, social and cognitive outcomes. Journal of Adolescence, 17, 327- 339.
 • Gürol, A., & Özercan, M. G. (2010). Topluma hizmet uygulaması dersinin uygulanmasına ilişkingörüşlerin belirlenmesi, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 539-544. Sempozyumda sunulan bir çalışma.
 • Hatcher, J. A., & Erasmus, M. A. (2008). Service-learning in the United States and South Africa: A comparative analysis informed by John Dewey and Julius Nyerere. Michigan Journal of Community Service Learning, 15(1), 49-61.
 • Horzum, M. B., & Bektaş, M. (2012). Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamalarıdersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 341-360.
 • Keleş, P. U., & Aydın, S. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 169-184.
 • Küçükoğlu, A., & Çoşkun, Z. S. (2012). Yeni bir çoklu pedagojik yaklaşım: Topluma Hizmet Uygulamaları. Milli Eğitim, 194, 92-107.
 • Mirzeoğlu, D., Özcan, G., Aktağ, Ş., & Çoknaz, H. (2011). Üniversite-toplum bütünleşmesi: Topluma hizmet uygulamaları dersi: Projeler, kazanımlar ve sorunlar (Bolu örneği). Van/YYU Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 37-45.
 • Moely, B. E., McFarland, M., Miron, D., Mercer, S., & Ilustre, V. (2002). Changes in college students’ attitudes and intentions for civic involvement as a function of service- learning experiences. Michigan Journal of Community Service Learning, 7, 18-26.
 • Myers-Lipton, S. J. (1996). Effect of service-learning on college students’ attitudes toward international understanding. College Student Development, 37, 659-667.
 • Özdemir, S. M., & Tokcan, H. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 41-61.
 • Prichard, F., & Whitehead, G. (2004). Serve and learn: Implementing and evaluating service-learning in middle and high schools. Matwahh, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sandy, M., & Holland, B. A. (2006). Different worlds and common ground: Community partner
 • perspectives on campus-community partnerships. Michigan Journal of
 • Community Service Learning, Fall, 30-43.
 • Simons, L., & Cleary, B. (2006). The influence of service learning on students’ personal and social development. College Teaching, 54(4), 307-319.
 • Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin kazanım boyutunda değerlendirilmesi. The Black Sea Journal of Social Sciences, 2(2), 53-71.
 • Sönmez, Ö. F., Çetin, T., & Aksoy, B. (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tilki, F. (2011). Beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersini algılama düzeyleri: Sakarya ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Uğurlu, Z., & Kıral, E. (2011). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. 2ND International Conference on New Trends in Education and Their Implications (720-734). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Waterman, A. S. (1997). Service-Learning: Applications from the research. Matwahh, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: Nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 86-108.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • YÖK (2011). Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesince önerilen 17.02.2011 tarihli YÖK toplantısında uygun görülen ve tüm Eğitim Fakültelerine gönderilen THU yönergesi.

Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 5 - 17, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.80654

Abstract

The purpose of this study was to determine prospective English language teachers’ views on their attainment in community service practices course. The sample included 28 prospective English language teachers majoring in English Language Teaching in the Faculty of Education at a foundation university; namely Maltepe University in İstanbul, Turkey. The data were collected during the spring term of the 2011-2012 academic year. The participating prospective English language teachers were asked to write reports which involved details about their practices and their personal views on their own performances, the processes they had been through and their attainment. Content analysis was used in the interpretation of the reports obtained from the participants. It was found that some personal, professional, emotional and social attainments in community service practices course were reported by the participants.  

References

 • Antonio, A. L., Astin, H. S., & Cress, C. H. (2000). Community service in higher education: A look at nation’s faculty. Review of Higher Education, 23(4), 373-397.
 • Astin, A. W., & Sax, L. J. (1998). How undergraduates are affected by service participation.Journal of College Student Development, 39(3), 251-263.
 • Bender, G., & Jordaan, R. (2007). Student perceptions and attitudes about community service-learning in the teacher training curriculum. South African Journal of Education, 27, 631-654.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Clary, E. G., & Synder, M. (1999). The motivations to volunteer: Theoretical and practicalconsiderations. Current Directions in Psychological Science, 8, 156-159.
 • Çetin, T., & Sönmez, Ö. F. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin amaç ve içeriğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 851-875.
 • Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., Dicle, A. N., & Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 231-252.
 • Eyler, J. S. (2000). What do we most need to know about the impact of service learning onstudent learning? Michigan Journal of Community Service Learning, Special Issue, 11-17.
 • Giles, D. E., & Eyler, J. S. (1994). The impact of a college community service laboratory on students’ personal, social and cognitive outcomes. Journal of Adolescence, 17, 327- 339.
 • Gürol, A., & Özercan, M. G. (2010). Topluma hizmet uygulaması dersinin uygulanmasına ilişkingörüşlerin belirlenmesi, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 539-544. Sempozyumda sunulan bir çalışma.
 • Hatcher, J. A., & Erasmus, M. A. (2008). Service-learning in the United States and South Africa: A comparative analysis informed by John Dewey and Julius Nyerere. Michigan Journal of Community Service Learning, 15(1), 49-61.
 • Horzum, M. B., & Bektaş, M. (2012). Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamalarıdersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 341-360.
 • Keleş, P. U., & Aydın, S. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 169-184.
 • Küçükoğlu, A., & Çoşkun, Z. S. (2012). Yeni bir çoklu pedagojik yaklaşım: Topluma Hizmet Uygulamaları. Milli Eğitim, 194, 92-107.
 • Mirzeoğlu, D., Özcan, G., Aktağ, Ş., & Çoknaz, H. (2011). Üniversite-toplum bütünleşmesi: Topluma hizmet uygulamaları dersi: Projeler, kazanımlar ve sorunlar (Bolu örneği). Van/YYU Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 37-45.
 • Moely, B. E., McFarland, M., Miron, D., Mercer, S., & Ilustre, V. (2002). Changes in college students’ attitudes and intentions for civic involvement as a function of service- learning experiences. Michigan Journal of Community Service Learning, 7, 18-26.
 • Myers-Lipton, S. J. (1996). Effect of service-learning on college students’ attitudes toward international understanding. College Student Development, 37, 659-667.
 • Özdemir, S. M., & Tokcan, H. (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 41-61.
 • Prichard, F., & Whitehead, G. (2004). Serve and learn: Implementing and evaluating service-learning in middle and high schools. Matwahh, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sandy, M., & Holland, B. A. (2006). Different worlds and common ground: Community partner
 • perspectives on campus-community partnerships. Michigan Journal of
 • Community Service Learning, Fall, 30-43.
 • Simons, L., & Cleary, B. (2006). The influence of service learning on students’ personal and social development. College Teaching, 54(4), 307-319.
 • Sönmez, Ö. F. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin kazanım boyutunda değerlendirilmesi. The Black Sea Journal of Social Sciences, 2(2), 53-71.
 • Sönmez, Ö. F., Çetin, T., & Aksoy, B. (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tilki, F. (2011). Beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersini algılama düzeyleri: Sakarya ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Uğurlu, Z., & Kıral, E. (2011). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinin işleyiş süreci ve kazanımlarına ilişkin görüşleri. 2ND International Conference on New Trends in Education and Their Implications (720-734). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Waterman, A. S. (1997). Service-Learning: Applications from the research. Matwahh, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: Nitel bir araştırma. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 86-108.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • YÖK (2011). Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesince önerilen 17.02.2011 tarihli YÖK toplantısında uygun görülen ve tüm Eğitim Fakültelerine gönderilen THU yönergesi.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hande TÜLÜCE>

Publication Date February 18, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 15, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { inuefd108743, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2015}, volume = {15}, number = {2}, pages = {5 - 17}, doi = {10.17679/iuefd.80654}, title = {Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course}, key = {cite}, author = {Tülüce, Hande} }
APA Tülüce, H. (2015). Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 5-17 . DOI: 10.17679/iuefd.80654
MLA Tülüce, H. "Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 5-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8712/108743>
Chicago Tülüce, H. "Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 5-17
RIS TY - JOUR T1 - Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course AU - HandeTülüce Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.80654 DO - 10.17679/iuefd.80654 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 17 VL - 15 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.80654 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.80654 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course %A Hande Tülüce %T Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17679/iuefd.80654 %U 10.17679/iuefd.80654
ISNAD Tülüce, Hande . "Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (February 2015): 5-17 . https://doi.org/10.17679/iuefd.80654
AMA Tülüce H. Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course. INUJFE. 2015; 15(2): 5-17.
Vancouver Tülüce H. Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 5-17.
IEEE H. Tülüce , "Pre-Service English Language Teachers’ Views on Their Attainment in Community Service Practices Course", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 5-17, Feb. 2015, doi:10.17679/iuefd.80654

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.