PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Dictation Activities in Reading and Writing Instruction

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 23 - 41, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.43574

Abstract

 

In the study, it is aimed to determine the views of primary school teachers on dictation activities which are used for reading and writing instruction. The participants of the study, which has adopted qualitative research approach, include the teachers who taught the first grade students at the primary schools in the city center of Eskişehir in 2011-2012 school year. The qualitative data which were collected through open-ended questions have been analyzed by using descriptive analysis technique. In line with the obtained findings, it is determined that the teachers define dictation differently and concluded that it is an educatory activity which brings pupils in various skills such as correct learning of alphabet sounds, letters and words; and notebook use. Moreover, some suggestions on the activities and difficulties which teachers do and experience during dictation are made. 

 

References

 • Akyol, H. (2010). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baydık, B., Ergül, C. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789. http://ilkogretim-online.org.tr/vol11say3/v11s3m16.pdf
 • Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1631/17474.pdf
 • Belet, Ş. D. (2008). İlk okuma ve yazma öğretim programı. G. Can (Ed.), İlk okuma ve yazma öğretimi, 25-47, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 932.
 • Coşkun, İ., Taşkaya, S. M. ve Bal, T. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmasından yararlanma durumları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 1-16.
 • Coşkun, E. (2009). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe öğretimi, 49-91, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelenk, S. (2006). Etkinlik temelli ilk okuma ve yazma öğretimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Demir, O. ve Ersöz, Y. (2014). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde kullandıkları yöntem ve tekniklerin aktif eğitim anlayışı bakımından değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-11.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme Çalışmaları. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erlandson, D.A., Harris, E.L., Skipper, B.L. ve Allen, S.D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. USA: Sage Publications.
 • Göçer, A. (2009). Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin uygulamalarına yönelik nitel bir araştırma. Dil Dergisi, 145, 28-47. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/1601/17272.pdf
 • Gültekin, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretimdeki yönelimler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 477-502.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hengirmen, M. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri ve Tömer yöntemi. Ankara: Engin Yayıncılık.
 • İlköğretim Türkçe Öğretim Programı (2006). İlk okuma yazma öğretimi. K. Kıroğlu (Ed.), İlköğretim programları 1-5. sınıflar, 7-165, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1998). Türkçe eğitimi ve sorunlar. Dil Dergisi, 65. Ankara Üniversitesi TÖMER.
 • Lincoln, Y.S. ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications.
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11 Nisan 2012). Resmî Gazete, 28261.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2004). İlköğretim Türkçe dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • McGuinness, D. (1999). Why our children can't read and what can do about it?: A scientific revolution in reading. New York: Touchstone.
 • Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Rasinski, T. V., Bruneau, B. & Ambrose, R. P. (1990). Home literacy practices of parents whose children are enrolled in whole language kindergarten. Paper presented at the Annual Meeting of the College Reading Association (34th, Nashville, TN, November 2-4, 1990). http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED327822.pdf
 • Santos, M.T.M. ve Befi-Lopes, D.M. (2013). Analysis of the spelling patterns of 4th grade students based on a word dictation task. CoDAS, 25(3), 256-261.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şıklar Çelik, A. (2004). İspanyolca ve Türkçenin Ses Yapılarının Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tekşan, K. (2010). Kültür aktarımında yazılı anlatımın rolü. TÜBAR, 27-Bahar, 595-619.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (2013). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr
 • Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi, Mersin: Dersal Yayıncılık.
 • Yaşar, Ş. (2008). Türkçe dersinin tanımı, kapsamı, önemi ve ilköğretim programlarındaki yeri. H. Pilancı (Ed.). Türkçe Öğretimi, 1-18. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 930.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14 (1), 11-30.
 • Zhytska, S. (2013). Dictation as an integrated skills activity. The Eighth International Theoretical and Practical Conference: Modern Trends and Innovations In Teaching Foreign Languages (Kyiv, March 1-2, 2013). http://interconf.fl.kpi.ua/sites/default/files/tezi_1-2.03.12_version_s1.pdf

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 23 - 41, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.43574

Abstract

Yapılan araştırmada ilk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmalarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları, 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Eskişehir merkezindeki ilköğretim okullarının birinci sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Açık uçlu sorular yoluyla toplanan nitel veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin dikteye ilişkin farklı tanımlamalar yaptıkları belirlenmiş ve diktenin ses, harf ve sözcüklerin hatasız öğrenilmesi, defter kullanmayı öğrenme gibi beceriler kazandıran yararlı bir etkinlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenler, dikte çalışmalarında yaptıkları etkinliklere ve yaşadıkları sorunlara ilişkin öneriler getirmiştir.

References

 • Akyol, H. (2010). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baydık, B., Ergül, C. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik öğretim uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789. http://ilkogretim-online.org.tr/vol11say3/v11s3m16.pdf
 • Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1631/17474.pdf
 • Belet, Ş. D. (2008). İlk okuma ve yazma öğretim programı. G. Can (Ed.), İlk okuma ve yazma öğretimi, 25-47, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 932.
 • Coşkun, İ., Taşkaya, S. M. ve Bal, T. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde ölçme değerlendirme yöntemi olarak dikte çalışmasından yararlanma durumları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 1-16.
 • Coşkun, E. (2009). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe öğretimi, 49-91, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelenk, S. (2006). Etkinlik temelli ilk okuma ve yazma öğretimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Demir, O. ve Ersöz, Y. (2014). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde kullandıkları yöntem ve tekniklerin aktif eğitim anlayışı bakımından değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-11.
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme Çalışmaları. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erlandson, D.A., Harris, E.L., Skipper, B.L. ve Allen, S.D. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. USA: Sage Publications.
 • Göçer, A. (2009). Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin uygulamalarına yönelik nitel bir araştırma. Dil Dergisi, 145, 28-47. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/1601/17272.pdf
 • Gültekin, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretimdeki yönelimler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 477-502.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hengirmen, M. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri ve Tömer yöntemi. Ankara: Engin Yayıncılık.
 • İlköğretim Türkçe Öğretim Programı (2006). İlk okuma yazma öğretimi. K. Kıroğlu (Ed.), İlköğretim programları 1-5. sınıflar, 7-165, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1998). Türkçe eğitimi ve sorunlar. Dil Dergisi, 65. Ankara Üniversitesi TÖMER.
 • Lincoln, Y.S. ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications.
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11 Nisan 2012). Resmî Gazete, 28261.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2004). İlköğretim Türkçe dersi (1-5. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • McGuinness, D. (1999). Why our children can't read and what can do about it?: A scientific revolution in reading. New York: Touchstone.
 • Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Rasinski, T. V., Bruneau, B. & Ambrose, R. P. (1990). Home literacy practices of parents whose children are enrolled in whole language kindergarten. Paper presented at the Annual Meeting of the College Reading Association (34th, Nashville, TN, November 2-4, 1990). http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED327822.pdf
 • Santos, M.T.M. ve Befi-Lopes, D.M. (2013). Analysis of the spelling patterns of 4th grade students based on a word dictation task. CoDAS, 25(3), 256-261.
 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şıklar Çelik, A. (2004). İspanyolca ve Türkçenin Ses Yapılarının Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tekşan, K. (2010). Kültür aktarımında yazılı anlatımın rolü. TÜBAR, 27-Bahar, 595-619.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (2013). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr
 • Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi, Mersin: Dersal Yayıncılık.
 • Yaşar, Ş. (2008). Türkçe dersinin tanımı, kapsamı, önemi ve ilköğretim programlarındaki yeri. H. Pilancı (Ed.). Türkçe Öğretimi, 1-18. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 930.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14 (1), 11-30.
 • Zhytska, S. (2013). Dictation as an integrated skills activity. The Eighth International Theoretical and Practical Conference: Modern Trends and Innovations In Teaching Foreign Languages (Kyiv, March 1-2, 2013). http://interconf.fl.kpi.ua/sites/default/files/tezi_1-2.03.12_version_s1.pdf

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet GÜLTEKİN>


Emel GÜVEY AKTAY This is me

Publication Date February 18, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 15, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108747, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2015}, volume = {15}, number = {2}, pages = {23 - 41}, doi = {10.17679/iuefd.43574}, title = {İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları}, key = {cite}, author = {Gültekin, Mehmet and Güvey Aktay, Emel} }
APA Gültekin, M. & Güvey Aktay, E. (2015). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 23-41 . DOI: 10.17679/iuefd.43574
MLA Gültekin, M. , Güvey Aktay, E. "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 23-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8712/108747>
Chicago Gültekin, M. , Güvey Aktay, E. "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 23-41
RIS TY - JOUR T1 - Dictation Activities in Reading and Writing Instruction AU - MehmetGültekin, EmelGüvey Aktay Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.43574 DO - 10.17679/iuefd.43574 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 41 VL - 15 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.43574 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.43574 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları %A Mehmet Gültekin , Emel Güvey Aktay %T İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17679/iuefd.43574 %U 10.17679/iuefd.43574
ISNAD Gültekin, Mehmet , Güvey Aktay, Emel . "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (February 2015): 23-41 . https://doi.org/10.17679/iuefd.43574
AMA Gültekin M. , Güvey Aktay E. İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları. INUJFE. 2015; 15(2): 23-41.
Vancouver Gültekin M. , Güvey Aktay E. İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 23-41.
IEEE M. Gültekin and E. Güvey Aktay , "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 23-41, Feb. 2015, doi:10.17679/iuefd.43574

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.