Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Risk Tabanlı Denetimin Eğitim Alanında Uygulanabilirliğinin Maarif Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 49 - 63, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.53153

Abstract

Denetim, örgütsel amaçlara ne derece ulaşıldığının kontrolüdür. Uygulamada farklı denetim türleri ile karşılaşılmaktadır. Bu farklı denetim türlerinden biri aynı zamanda çağdaş denetim türü olan Risk Tabanlı Denetimdir. Risk tabanlı denetim, mevcut uygulamalar arasında risk oranı yüksek olan duruma ilişkin denetim yapılmasını öngören çağdaş bir denetim türü olarak rehberliği öncelik olarak görmekte, risk oluşturan durumun önceden tespiti ve ortadan kaldırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı; daha çok işletmelerde kullanılan ve henüz eğitim örgütlerine tam olarak uygulanamamış olan risk tabanlı denetimin eğitim örgütlerinde uygulanabilir olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma nitel bir çalışma olup veriler görüşme yolu ile toplanmıştır. Bu amaçla Kahramanmaraş İlinde görev yapmakta olan on maarif müfettişinin görüşlerine başvurulmuştur. Veriler açık uçlu üç sorunun bulunduğu forma toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Risk tabanlı denetimin okullar için önemli olduğu, okulların risk faktörlerine açık ve risk pozisyonu yüksek olan örgütler oldukları için risk tabanlı denetiminin olması gerektiği, bu denetim türünün uygulanabilmesi için okullarda gerekli çalışmaların (risk haritasının oluşturulması, risk kimliğinin çıkarılması vb.) yapılarak risklerin önlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Riskli alanların önceden tespit edilmesi ve risk tespiti sonrası riskli alana ilişkin gerekli rehberlik ağırlıklı denetimin yapılarak riskin önlenmesinin olası madde, zaman ve emek kaybını ortadan kaldıracağı veya bu kayıpları minimuma indirgeyeceği bulgusu araştırma sonunda ortaya konulan diğer bir bulgudur. Araştırmanın sonunda ayrıca risk tabanlı denetimin eğitim örgütlerine uygulanabileceği ancak risk tabanlı denetim türünün kendi özelliğinden ve/veya kendi dışından kaynaklanan sınırlayıcı sebeplerden dolayı eğitim örgütlerinde uygulanamadığı/uygulanamayacağı yönünde görüşlerin de olduğu araştırma sonunda ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. Araştırma sonucunda risk tabanlı denetim türüne ilişkin mevzuat alt yapısının oluşturularak pilot uygulamasının yapılması,  yapılacak pilot uygulamalar neticesine göre risk tabanlı denetim türünün mevcut denetim uygulamalarına ek bir denetim türü olarak uygulanabileceği, araştırmacıların bu denetim türüne ilişkin olarak okul idarecilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine başvurarak bu denetim türünün uygulanabilirliğini araştırabilecekleri önerileri getirilmiştir.

References

 • Acheson, K. ve Meredith, D. G. (2011), Clinical Supervision and Teacher Development, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011.
 • Aydın, M. (2000), Çağdaş Eğitim Denetimi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • Aydın, İ. (2005), Öğretimde Denetim Durum Saptama Değerlendirme ve Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bernard, J.M. (2010), Special Issue on Clinical Supervision: A Reflection Numéro spécial sur le thème de la supervision clinique: Réflexions. Canadian Journal of Counselling, 44(3), 238-245.
 • Black, A.L., Bailey, C.L. ve Bergin, J.J. (2011), Status of Clinical Supervision Among School Counselors in Southeast Georgia, Georgia School Counselors Association Journal, 18(1), 12-19.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Cano, E.V. ve Garcia, L.S. (2013), Ict Strategies and Tools for the Improvement of Instructıonal Supervision, The Virtual Supervision, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(1), 77-87.
 • Chapman, C. ve Ward, S. (1996), Project Risk Management: Processes, Techniques and İnsights, Chichester, UK: John Wiley.
 • Demirbaş, M. (2005), İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 167-188.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002), Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Dönder, Ö. (2013), Risk Odaklı Denetim Kavramı, (http://www.ozhandonder.net/risk-odakli-denetim-kavrami).
 • Ergüden, E. (2013), Risk Odaklı İç Denetim Modellemesi, (http://tokkder.org/index.php/risk-odakli-ic-denetim-modellemesi/).
 • Froot, K. A., ve Stein, J. C. (1998), Risk Management, Capital Budgeting, and Capital Structure Folicy for Financial İnstitutions: an İntegrated Approach, Journal of Financial Economics, 47(1), 55-82.
 • Glickman, C. D., Gordon, S. P. ve Ross-Gordon, J. (2004), Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach, Boston: Allyn and Bacon.
 • Jorion, P. (2007), Value at risk: The New Benchmark for Managing Finacial Risk, New York: McGraw-Hill
 • Karabeyli, L. (1999), Risk Denetimi, Hizmetiçi Eğitim Yayınları No:4, Ankara.
 • Kurnaz, N. (2013), Güncel Denetim Yaklaşımları, (www.niyazikurnaz.net).
 • MEB, (2014). Maarif Müfettişleri Yer Değiştirme Kılavuzu, (www.ikgm.meb.gov.tr).
 • Oktay, F. (1999), Denetim Alt Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Armağan Yayınevi, Ankara.
 • Power, M. (2008), Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, OUP Catalogue.
 • Range, B., Duncan, H. ve Hvidston, D. (2013), How Faculty Supervise and Mentor Pre-service Teachers: Implications for Principal Supervision of Novice Teachers, NCPEA International Journal of Educational Leadership Preparation, 8(2), 43-58.
 • Sexton, T.L. (1998), Reconstructing Counselor Education: Supervision, Teaching, and Clinical Training Revisited. Counselor Education And Supervision, 38, 1-5.
 • Taymaz, H. (2005), Eğitim Sisteminde Teftiş, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Uyar, S. (2006), Risk Odaklı Denetim, (www.MuhasebeTR.com).
 • Wallace, M.J.D., Wilcoxon, S.A. ve Satcher, J. (2010), Productive and Nonproductive Counselor Supervision:
 • Best and Worst Experiences of Supervisees. The Alabama Counseling Association Journal, 35(2), 4-13.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, Ö.R. (2010), Elektronik
 • Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim. Sayıştay Dergisi, 78, 3-29.

Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 49 - 63, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.53153

Abstract

Inspection is the control of to what extent organizational objectives has been achieved. There are different types of inspection varying from aim to process and risk-based inspection is one of those which takes inspection to a higher point with all its parameters. Risk-based inspection sees the guidance, a modern type of control, which requires an inspection high-risk situation with existing applications, as a priority, works to ensure early detection and elimination of high risk situation. The main motivation for this study is to search whether this type of control, which is applied more widely in the management system and hasn’t been applied in educational system yet, is applicable in educational system or not. For this purpose, inspectors serving in Kahramanmaraş were asked three open-ended questions and a descriptive study was conducted with the aim of collecting data. Descriptive analysis method was used to analyze the data. At the end of the study it is concluded that some think a risk-based inspection can be applied in educational systems but risk-based inspection cannot be applied because of either itself or limiting reasons. There are some suggestions about implementation of risk-based inspection in educational organizations.

References

 • Acheson, K. ve Meredith, D. G. (2011), Clinical Supervision and Teacher Development, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011.
 • Aydın, M. (2000), Çağdaş Eğitim Denetimi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • Aydın, İ. (2005), Öğretimde Denetim Durum Saptama Değerlendirme ve Geliştirme, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bernard, J.M. (2010), Special Issue on Clinical Supervision: A Reflection Numéro spécial sur le thème de la supervision clinique: Réflexions. Canadian Journal of Counselling, 44(3), 238-245.
 • Black, A.L., Bailey, C.L. ve Bergin, J.J. (2011), Status of Clinical Supervision Among School Counselors in Southeast Georgia, Georgia School Counselors Association Journal, 18(1), 12-19.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Cano, E.V. ve Garcia, L.S. (2013), Ict Strategies and Tools for the Improvement of Instructıonal Supervision, The Virtual Supervision, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(1), 77-87.
 • Chapman, C. ve Ward, S. (1996), Project Risk Management: Processes, Techniques and İnsights, Chichester, UK: John Wiley.
 • Demirbaş, M. (2005), İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 167-188.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002), Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Dönder, Ö. (2013), Risk Odaklı Denetim Kavramı, (http://www.ozhandonder.net/risk-odakli-denetim-kavrami).
 • Ergüden, E. (2013), Risk Odaklı İç Denetim Modellemesi, (http://tokkder.org/index.php/risk-odakli-ic-denetim-modellemesi/).
 • Froot, K. A., ve Stein, J. C. (1998), Risk Management, Capital Budgeting, and Capital Structure Folicy for Financial İnstitutions: an İntegrated Approach, Journal of Financial Economics, 47(1), 55-82.
 • Glickman, C. D., Gordon, S. P. ve Ross-Gordon, J. (2004), Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach, Boston: Allyn and Bacon.
 • Jorion, P. (2007), Value at risk: The New Benchmark for Managing Finacial Risk, New York: McGraw-Hill
 • Karabeyli, L. (1999), Risk Denetimi, Hizmetiçi Eğitim Yayınları No:4, Ankara.
 • Kurnaz, N. (2013), Güncel Denetim Yaklaşımları, (www.niyazikurnaz.net).
 • MEB, (2014). Maarif Müfettişleri Yer Değiştirme Kılavuzu, (www.ikgm.meb.gov.tr).
 • Oktay, F. (1999), Denetim Alt Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Armağan Yayınevi, Ankara.
 • Power, M. (2008), Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, OUP Catalogue.
 • Range, B., Duncan, H. ve Hvidston, D. (2013), How Faculty Supervise and Mentor Pre-service Teachers: Implications for Principal Supervision of Novice Teachers, NCPEA International Journal of Educational Leadership Preparation, 8(2), 43-58.
 • Sexton, T.L. (1998), Reconstructing Counselor Education: Supervision, Teaching, and Clinical Training Revisited. Counselor Education And Supervision, 38, 1-5.
 • Taymaz, H. (2005), Eğitim Sisteminde Teftiş, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Uyar, S. (2006), Risk Odaklı Denetim, (www.MuhasebeTR.com).
 • Wallace, M.J.D., Wilcoxon, S.A. ve Satcher, J. (2010), Productive and Nonproductive Counselor Supervision:
 • Best and Worst Experiences of Supervisees. The Alabama Counseling Association Journal, 35(2), 4-13.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, Ö.R. (2010), Elektronik
 • Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim. Sayıştay Dergisi, 78, 3-29.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Akif KÖSE>


İzzet DÖŞ>

Publication Date February 18, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 15, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { inuefd108767, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2015}, volume = {15}, number = {2}, pages = {49 - 63}, doi = {10.17679/iuefd.53153}, title = {Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts}, key = {cite}, author = {Köse, Akif and Döş, İzzet} }
APA Köse, A. & Döş, İ. (2015). Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 49-63 . DOI: 10.17679/iuefd.53153
MLA Köse, A. , Döş, İ. "Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 49-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8712/108767>
Chicago Köse, A. , Döş, İ. "Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 49-63
RIS TY - JOUR T1 - Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts AU - AkifKöse, İzzetDöş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.53153 DO - 10.17679/iuefd.53153 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 63 VL - 15 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.53153 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.53153 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts %A Akif Köse , İzzet Döş %T Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17679/iuefd.53153 %U 10.17679/iuefd.53153
ISNAD Köse, Akif , Döş, İzzet . "Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (February 2015): 49-63 . https://doi.org/10.17679/iuefd.53153
AMA Köse A. , Döş İ. Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts. INUJFE. 2015; 15(2): 49-63.
Vancouver Köse A. , Döş İ. Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 49-63.
IEEE A. Köse and İ. Döş , "Investigating the Applicability of Risk-Based Inspection into Education Prior to Supervisors’ Thoughts", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 49-63, Feb. 2015, doi:10.17679/iuefd.53153

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.