PDF EndNote BibTex RIS Cite

Study Skills of Teacher Candidates

Year 2015, Volume 16, Issue 1, 63 - 81, 18.08.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16101104

Abstract

In this study, the relationship between the students’ study skills, their teaching programs, fields at the university placement exam and academic achievements were analyzed. The study was carried out by one of the survey models called the relational survey model. The sampling of the study was made up 972 teacher candidates who were chosen among all candidates studying in the teacher education programs of an Education Faculty. Survey of Study Habits and Attitudes was used to bring out their study skills and the data was analysed using one way and two way Manova tests in SPSS program. With the data obtained, it was found that the study skills of the teacher candidates revealed the differences according to their program of study and there was a meaningful difference between their study skills and academic achievements. Moreover, it was determined that the teacher candidates had lower and moderate level study skills.  Problems that prevent students from studying were also identified. In the light of these results, solutions to overcome these problems are presented.

References

 • Alpar, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Avcı, Y. (2006). Sınıf içi rehberlik etkinliklerinin öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Barling, J. & Charbonneau, D. (1992). Disentangling the relationship between the achievement striving and impatience-irritability dimensions of Type A behavior, performance, and health. Journal of Organizational Behavior, 13, 369–377.
 • Bay, E., Tuğluk, N. ve Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 94-104.
 • Beaumont-Walters, Y. & Soyibo, K. (2001). An analysis of high schoolstudents’ performance on five integrated science process skills. Research in Science Technology Education, 19, 133–145.
 • Bouffard-Bouchard, T., Parent, S. & Larivee, S. (1991). Influence of selfefficacy on self-regulation and performance among junior and senior highschool age students. International Journal of Behavioral Development, 14, 153–164.
 • Burson, C. D. (1985). A Comparison of Study Habits and Attitudes of Academically Successful and Academically Unsuccessful American Indian Students in Higher Education. Unpublished doctoral dissertation. Northern Arizona University, Arizona, USA.
 • Can, G. (1992). Akademik Başarısızlık ve Önlenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in Education (4th ed.). London: Routledge.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 3.Baskı, Trabzon.
 • Çetin, B. (2007). Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları ile öz-yeterliliklerine etkisi ve öğrencilerin program hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdamar Koç, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38, 82-93.
 • Fuente, J. D. L. & Elawar, M.C. (2009). Research on action–emotion style and study habits: effects of ındividual differences on learning and academic performance of undergraduate students. Learning and Individual Differences, 19, 567–576.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education, mcgraw-hill ınternational edition (7th ed.). New York.
 • Gazioğlu, G. (2009). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının fizik dersi akademik başarıları ile ilişkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Haist, S. A., John, F., Elam, C. L., Blue, A & Fosson, S. E.. (2000). The effect of gender and age on medical school performance: an ımportant ınteraction. Advances in Health Science Education, 5, 197–205.
 • Holtzman, W.H. & Brown, W. F. (1968). Evaluating the study habits and attitudes of high school students. Journal of Educatinal Psychology, 59 (6), 404-409.
 • Hotaman, D. (2009). Bazı kişisel değişkenlerin öğrencilerin bağımsız, bir partnerle ve bir grupla çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkisinin araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 528-546.
 • Jiao, Q.G. & Onwuegbuzie, A.J. (2000). Library anxiety: the role of study habits. paper presented at the annual meeting of the mid-south educational research association (MSERA), Bowling Green, KY, ABD.(ED448781).
 • Karasakaloğlu, N. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama stratejileri ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(3), 1921-1950.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. 19. baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaya, A., Bozaslan, H. & Fırat Durdukoca, Ş. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (41), 131-146.
 • Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmen. Eğitim ve Bilim Dergisi, 126, 10–14.
 • Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde planlama ve değerlendirme. 11. baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mutlu, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 15-29.
 • Memiş, A. (2005). Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumlarının İncelenmesi (İlköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma). Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Memiş, A. (2013). A research of the relation between study orientations, gender and school achievement. Life Science Journal, 10 (2), 30-38.
 • Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2010). Performance of college students: ımpact of study time and study habits. Journal of Education For Busıness, 85, 229–238.
 • Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özcan, G. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ve ortamlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özsoy, G., Memiş, A. ve Temur, T. (2009). Metacognition, study habits and attitudes. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 154-166.
 • Paden, N. & Stell, R. (1997). Reducing procrastination through assignment and course design. Marketing Education Review, 7, 17–25.
 • Robinson, A.E., Drozd, G.P. & Sarina, D.A. (1994). Gender Roles and Study Habits, The Annual meeting of the Mid-South Research Association, Nashville, TN, ABD (ED389998).
 • Saracaloğlu, A.S. & Karasakaloğlu, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama düzeyleri ile çalışma ve öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 98-115.
 • Schulman, P. (1999). Applying learned optimism to ıncrease sales productivity. Journal of Personal Selling and Sales Management, 19, 31–37.
 • Sırmacı, N. (2003). Matematik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 359- 366.
 • Siegel, L. (1957). Test reviews. Journal of Counseling Psychology, 4 (1), 75-76.
 • Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 49-66.
 • Temelli, A. ve Kurt, M. (2010). Eğitim fakültesi ve fen fakültesi biyoloji öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), 27-36.
 • Turnbough, R., M. & Christenberry, N., J. (1997). Study skills measurement: choosing the most appropriate ınstrument, Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association (26th), Memphis, TN, ABD.
 • Tümkaya, S. ve Bal, L. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-326.
 • Türkoğlu, A. Çengel, M. ve Yılmaz, S. (2006). Ders çalışma ve öğrenme etkinlikleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla, 51-52.
 • Uluğ, F. (1989). Okulda başarı. 3. baskı, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yip, M.C.W. & Chung, O.L.L.. (2005). Relationship of study strategies and academic performance in different learning phases of higher education in Hong Kong. Educational Research and Evaluation, 11(1), 61-70.
 • Yörük, D. (2007). Lise öğrencilerinin akademik başarıları, başarı korkuları ve verimli ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları

Year 2015, Volume 16, Issue 1, 63 - 81, 18.08.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16101104

Abstract

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programlar, bu programların üniversite yerleştirme sınavlarında dahil oldukları alanlar (fen-matematik alanlar ve sosyal alanlar) ve akademik başarıları ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile yürütülen çalışmanın örneklemini Fatih Eğitim Fakültesi’nin öğretmen yetiştiren tüm programlarında öğrenim gören adaylar arasından seçilen 972 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ders çalışma alışkanlıklarını ortaya çıkarmak için Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları Envanteri'nden yararlanılmış ve veriler SPSS paket programı aracılığıyla tek yönlü ve iki yönlü çok değişkenli varyans analizi (manova) testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıklarının öğrenim gördükleri programlara göre farklılık gösterdiği ve ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının düşük ve orta düzeyde ders çalışma alışkanlıklarına sahip oldukları da tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin ders çalışmalarını engelleyen sorunların ve bu sorunlar için ürettikleri çözüm yollarının araştırılması önerilmiştir.

References

 • Alpar, R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Atılgan, M. (1998). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Avcı, Y. (2006). Sınıf içi rehberlik etkinliklerinin öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Barling, J. & Charbonneau, D. (1992). Disentangling the relationship between the achievement striving and impatience-irritability dimensions of Type A behavior, performance, and health. Journal of Organizational Behavior, 13, 369–377.
 • Bay, E., Tuğluk, N. ve Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 94-104.
 • Beaumont-Walters, Y. & Soyibo, K. (2001). An analysis of high schoolstudents’ performance on five integrated science process skills. Research in Science Technology Education, 19, 133–145.
 • Bouffard-Bouchard, T., Parent, S. & Larivee, S. (1991). Influence of selfefficacy on self-regulation and performance among junior and senior highschool age students. International Journal of Behavioral Development, 14, 153–164.
 • Burson, C. D. (1985). A Comparison of Study Habits and Attitudes of Academically Successful and Academically Unsuccessful American Indian Students in Higher Education. Unpublished doctoral dissertation. Northern Arizona University, Arizona, USA.
 • Can, G. (1992). Akademik Başarısızlık ve Önlenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in Education (4th ed.). London: Routledge.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 3.Baskı, Trabzon.
 • Çetin, B. (2007). Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları ile öz-yeterliliklerine etkisi ve öğrencilerin program hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdamar Koç, G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38, 82-93.
 • Fuente, J. D. L. & Elawar, M.C. (2009). Research on action–emotion style and study habits: effects of ındividual differences on learning and academic performance of undergraduate students. Learning and Individual Differences, 19, 567–576.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N. E. (2008). How to design and evaluate research in education, mcgraw-hill ınternational edition (7th ed.). New York.
 • Gazioğlu, G. (2009). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının fizik dersi akademik başarıları ile ilişkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Haist, S. A., John, F., Elam, C. L., Blue, A & Fosson, S. E.. (2000). The effect of gender and age on medical school performance: an ımportant ınteraction. Advances in Health Science Education, 5, 197–205.
 • Holtzman, W.H. & Brown, W. F. (1968). Evaluating the study habits and attitudes of high school students. Journal of Educatinal Psychology, 59 (6), 404-409.
 • Hotaman, D. (2009). Bazı kişisel değişkenlerin öğrencilerin bağımsız, bir partnerle ve bir grupla çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkisinin araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 528-546.
 • Jiao, Q.G. & Onwuegbuzie, A.J. (2000). Library anxiety: the role of study habits. paper presented at the annual meeting of the mid-south educational research association (MSERA), Bowling Green, KY, ABD.(ED448781).
 • Karasakaloğlu, N. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama stratejileri ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(3), 1921-1950.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. 19. baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaya, A., Bozaslan, H. & Fırat Durdukoca, Ş. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (41), 131-146.
 • Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmen. Eğitim ve Bilim Dergisi, 126, 10–14.
 • Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde planlama ve değerlendirme. 11. baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mutlu, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 15-29.
 • Memiş, A. (2005). Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumlarının İncelenmesi (İlköğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma). Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Memiş, A. (2013). A research of the relation between study orientations, gender and school achievement. Life Science Journal, 10 (2), 30-38.
 • Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2010). Performance of college students: ımpact of study time and study habits. Journal of Education For Busıness, 85, 229–238.
 • Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özcan, G. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ve ortamlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özsoy, G., Memiş, A. ve Temur, T. (2009). Metacognition, study habits and attitudes. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 154-166.
 • Paden, N. & Stell, R. (1997). Reducing procrastination through assignment and course design. Marketing Education Review, 7, 17–25.
 • Robinson, A.E., Drozd, G.P. & Sarina, D.A. (1994). Gender Roles and Study Habits, The Annual meeting of the Mid-South Research Association, Nashville, TN, ABD (ED389998).
 • Saracaloğlu, A.S. & Karasakaloğlu, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama düzeyleri ile çalışma ve öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 98-115.
 • Schulman, P. (1999). Applying learned optimism to ıncrease sales productivity. Journal of Personal Selling and Sales Management, 19, 31–37.
 • Sırmacı, N. (2003). Matematik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 359- 366.
 • Siegel, L. (1957). Test reviews. Journal of Counseling Psychology, 4 (1), 75-76.
 • Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 49-66.
 • Temelli, A. ve Kurt, M. (2010). Eğitim fakültesi ve fen fakültesi biyoloji öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), 27-36.
 • Turnbough, R., M. & Christenberry, N., J. (1997). Study skills measurement: choosing the most appropriate ınstrument, Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association (26th), Memphis, TN, ABD.
 • Tümkaya, S. ve Bal, L. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-326.
 • Türkoğlu, A. Çengel, M. ve Yılmaz, S. (2006). Ders çalışma ve öğrenme etkinlikleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla, 51-52.
 • Uluğ, F. (1989). Okulda başarı. 3. baskı, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yip, M.C.W. & Chung, O.L.L.. (2005). Relationship of study strategies and academic performance in different learning phases of higher education in Hong Kong. Educational Research and Evaluation, 11(1), 61-70.
 • Yörük, D. (2007). Lise öğrencilerinin akademik başarıları, başarı korkuları ve verimli ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ümmü Gülsüm DURUKAN>

0000-0002-9279-2812


Demet BATMAN>


Nevzat YİĞİT>

0000-0001-7363-1637

Publication Date August 18, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 16, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108792, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2015}, volume = {16}, number = {1}, pages = {63 - 81}, doi = {10.17679/iuefd.16101104}, title = {Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları}, key = {cite}, author = {Durukan, Ümmü Gülsüm and Batman, Demet and Yiğit, Nevzat} }
APA Durukan, Ü. G. , Batman, D. & Yiğit, N. (2015). Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 63-81 . DOI: 10.17679/iuefd.16101104
MLA Durukan, Ü. G. , Batman, D. , Yiğit, N. "Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 63-81 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8714/108792>
Chicago Durukan, Ü. G. , Batman, D. , Yiğit, N. "Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 63-81
RIS TY - JOUR T1 - Study Skills of Teacher Candidates AU - Ümmü GülsümDurukan, DemetBatman, NevzatYiğit Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.16101104 DO - 10.17679/iuefd.16101104 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 81 VL - 16 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.16101104 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.16101104 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları %A Ümmü Gülsüm Durukan , Demet Batman , Nevzat Yiğit %T Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 16 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.16101104 %U 10.17679/iuefd.16101104
ISNAD Durukan, Ümmü Gülsüm , Batman, Demet , Yiğit, Nevzat . "Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 / 1 (August 2015): 63-81 . https://doi.org/10.17679/iuefd.16101104
AMA Durukan Ü. G. , Batman D. , Yiğit N. Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları. INUJFE. 2015; 16(1): 63-81.
Vancouver Durukan Ü. G. , Batman D. , Yiğit N. Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 16(1): 63-81.
IEEE Ü. G. Durukan , D. Batman and N. Yiğit , "Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Alışkanlıkları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 1, pp. 63-81, Aug. 2015, doi:10.17679/iuefd.16101104

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.