PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ideas and Suggestions of the Preparatory Schools Administrators Who Have Applied for Transforming into Private Schools

Year 2015, Volume 16, Issue 1, 1 - 15, 18.08.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16193283

Abstract

One of the matters in question about education system in our country these days is closing down the preparatory schools and transforming them into private schools. As the preparatory schools have had important functions in our education system, closing down or transforming process has arisen interest in many sides. In this study it was aimed to reflect the ideas and suggestions of the preparatory schools administrators who have applied for transforming into private schools in the city of Malatya. Views of the preparatory schools administrators who have applied for transforming into private schools have been analyzed. Sudden changes in education system cause so many big problems in Turkey. As the case of transforming the preparatory schools concerns nearly all the students in Turkey, it has arisen a great anxiety. Uncertain situations, insufficient background and sudden changes in the process of the transforming prove the shareholders right. As a result, it is understood that the administrators of the preparatory schools were not sufficiently incorporated into the process of the transforming. In addition to this, the student may have in a difficult situation if the preparatory schools close down or transform before the quality of the government schools improve. Another result of the study is about the graduated students. As their knowledge is not sufficient enough to pass the university entrance exams, they have to prepare for these exams at least one more time and they need to attend these preparatory schools again. If these schools close down, the students will be in more difficult situation. This study is important for reflecting the ideas of the preparatory schools administrators who have accepted for transforming into private schools.

References

 • Annells M. (2006). Triangulation Of Qualitative Approaches: Hermeneutical Phenomenology And Grounded Theory. Journal Of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
 • Arabacı, İ. (2014). Dershanelerin Kapatılması Sürecinin Yönetici, Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 31-48, ANKARA-TURKEY
 • Babacan S. (1999). Sınav ve Dershaneler, Dershane Gerçeği, Ankara: Güven-Der Yayınları.
 • Beceren E. (2010). Üniversite Tercihinde Ne Kadar Bilinçliler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s.s 101- 110
 • Buran, G. ve Şimşek, S. (2000). Üniversite sınavına hazırlanan gençler ve kaygı. Çağdaş Eğitim, 25(265), 29- 34.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: PegemA. s.153,244.
 • Corbin J.,& Strauss A. (2008). Basics Of Qualitative Research, Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory (3rd ed.). Los Angeles: Sage.
 • Creswell J. W. (2013). Qualitative inquiry & resaerch design: Choosing among five approaches (3rd Edition). New York: Sage.
 • Karasar N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kırbaç M., (2004). Öğrencilerin Özel Dershanelerdeki Fizik Dersi Başarıları İle Öğrenci Seçme Sınavındaki Fizik Dersi Başarıları Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Köprülü, Faruk. (2014). "Özel Dershanelerin Eğitim Sistemi İçindeki Yeri, Sosyo Ekonomik Değerleri, Geleceği."
 • MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi: 21/10/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27383
 • Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği. (2013). “Özel Dershaneler” http://www.ozdebir.org.tr/fls/pdf/20121016225146_29e929dc048132e6ae16949ff661cca9.pdf adresinden 3 Nisan 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • ÖZ-DE-BİR (2012). Dünyada ve Ülkemizde Dershanecilik. Özel Dershaneler Birliği Derneği Yayın Organı.
 • ÖZ-DE-BİR. (2005). Üç Ülkenin Eğitim Sistemi ve Özel Dershaneler. Ankara: ÖZ-DE-BİR Yayınları.
 • Özmen, H. (2005). Ortaöğretim Kurumlarının ve Özel Dershanelerin Kimya Öğretimine Yönelik Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (20), 26-36
 • Özoğlu M. (2011). Özel Dershaneler: Gölge Eğitim Sistemiyle Yüzleşmek. Seta Analiz 36.
 • Şirin, A. G. H. (2000). Eğitim sisteminde özel dershaneler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(23), 387-410.
 • Şimşek H. ve Yıldırım A. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • T.C. MEB (1998). Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Özel Dershanelerin Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Geleceği. Ankara : MEB.
 • Tansel A., Bircan F. (2004). Private Tutoring Expenditures In Turkey.Ankara: Middle East Technical University Economic Research Center.http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series04/0408.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2014).
 • Tezcan M. (1997). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları: Ankara
 • Turan İ. ve Alaz A. (2007).Özel Dershanelerde Coğrafya Öğretiminin Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. (Elektronik Versiyon) Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1) s. 279-292.
 • Uysal R. (2009). Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) Yönelik Hazırlık Kursları Düzenleyen Dershanelere Devam Eden Öğrencilerin Ve Öğrenci Velilerinin Dershane Beklentilerinin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Yeşilyaprak, B. ( 2000). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Dershaneleri Tercih Etme sebepleri ve Dershanedeki Biyoloji Öğretiminin Durumu Üzerine Bir Çalışma. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(2), 95- 109
 • Yılmaz, H. (2013). Eğitimde Kalite Gerçeğimiz. Özdebir. 54 (17).
 • Zabun, E. (2011). Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana Baba Tutumu Ve Sınav Kaygısının Öğrencilerin Sbs Başarılarını Yordama Gücü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri

Year 2015, Volume 16, Issue 1, 1 - 15, 18.08.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16193283

Abstract

Son dönemlerde ülkemizde eğitim ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri de dershanelerin kapatılması ve özel okullara dönüştürülmesi ile ilgilidir. Yıllardır eğitim-öğretim sürecinin içerisinde önemli bir yer tutmuş olan dershanelerin kapatılması ya da bazı özel koşullar karşılığında özel okullara dönüşmesine karar verilmesi, konunun birçok kesim tarafından yakından takip edilmesine sebep olmuştur. Bu araştırmada Malatya ilinde özel okula dönüşmeyi kabul eden dershane yöneticilerinin bu dönüşüm süreci hakkındaki görüş ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Dönüşümü kabul eden dershane yöneticilerinin bu süreç hakkındaki görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Türkiye’de eğitim sisteminde köklü ve kapsamlı değişikliklerin aniden yapılması ve yeterli zaman verilmeksizin uygulamaya konulması çabaları beraberinde büyük sıkıntıları da getirmektedir. Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi süreci ülkemizdeki öğrencilerin neredeyse tamamını ilgilendiren bir konu olması nedeniyle büyük endişe uyandırmıştır. Dönüşüm sürecinde belirsizliklerin olması, alt yapının oluşturulmadan aniden olması bu endişeleri haklı çıkarmaktadır. Araştırmanın sonucunda; dershanelerin dönüştürülmesi ile ilgili dershane yöneticilerinin sürece yeterince dâhil edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca devlet okullarındaki eğitim kalitesi iyileştirilmeden ve dershanelere olan ihtiyaç ortadan kaldırılmadan dershanelerin dönüştürülmesi veya kapatılmasının öğrencileri zor durumda bırakabileceği düşünülmektedir. Mezun durumda olan ve sınavlarda başarılı olabilmek için hazır bulunuşluk düzeyleri yetersiz olan öğrencilerin lisans yerleştirme vb. sınavlarında sıkıntı yaşayabilecekleri de araştırmada ortaya çıkan başka bir sonuçtur. Süreçteki tüm bu olumsuzlukların da en başta öğrencileri ve ailelerini daha sonra da bu değişimden etkilenecek diğer paydaşları olumsuz etkileyeceği görülmektedir. Araştırma,  yıllardır dershanecilik yaptıktan sonra özel okula dönüşmeyi kabul eden yöneticilerin düşüncelerini yansıtması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

References

 • Annells M. (2006). Triangulation Of Qualitative Approaches: Hermeneutical Phenomenology And Grounded Theory. Journal Of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
 • Arabacı, İ. (2014). Dershanelerin Kapatılması Sürecinin Yönetici, Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/11 Fall 2014, p. 31-48, ANKARA-TURKEY
 • Babacan S. (1999). Sınav ve Dershaneler, Dershane Gerçeği, Ankara: Güven-Der Yayınları.
 • Beceren E. (2010). Üniversite Tercihinde Ne Kadar Bilinçliler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s.s 101- 110
 • Buran, G. ve Şimşek, S. (2000). Üniversite sınavına hazırlanan gençler ve kaygı. Çağdaş Eğitim, 25(265), 29- 34.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: PegemA. s.153,244.
 • Corbin J.,& Strauss A. (2008). Basics Of Qualitative Research, Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory (3rd ed.). Los Angeles: Sage.
 • Creswell J. W. (2013). Qualitative inquiry & resaerch design: Choosing among five approaches (3rd Edition). New York: Sage.
 • Karasar N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kırbaç M., (2004). Öğrencilerin Özel Dershanelerdeki Fizik Dersi Başarıları İle Öğrenci Seçme Sınavındaki Fizik Dersi Başarıları Arasındaki İlişki, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Köprülü, Faruk. (2014). "Özel Dershanelerin Eğitim Sistemi İçindeki Yeri, Sosyo Ekonomik Değerleri, Geleceği."
 • MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi: 21/10/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27383
 • Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği. (2013). “Özel Dershaneler” http://www.ozdebir.org.tr/fls/pdf/20121016225146_29e929dc048132e6ae16949ff661cca9.pdf adresinden 3 Nisan 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • ÖZ-DE-BİR (2012). Dünyada ve Ülkemizde Dershanecilik. Özel Dershaneler Birliği Derneği Yayın Organı.
 • ÖZ-DE-BİR. (2005). Üç Ülkenin Eğitim Sistemi ve Özel Dershaneler. Ankara: ÖZ-DE-BİR Yayınları.
 • Özmen, H. (2005). Ortaöğretim Kurumlarının ve Özel Dershanelerin Kimya Öğretimine Yönelik Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (20), 26-36
 • Özoğlu M. (2011). Özel Dershaneler: Gölge Eğitim Sistemiyle Yüzleşmek. Seta Analiz 36.
 • Şirin, A. G. H. (2000). Eğitim sisteminde özel dershaneler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(23), 387-410.
 • Şimşek H. ve Yıldırım A. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • T.C. MEB (1998). Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Özel Dershanelerin Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Geleceği. Ankara : MEB.
 • Tansel A., Bircan F. (2004). Private Tutoring Expenditures In Turkey.Ankara: Middle East Technical University Economic Research Center.http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series04/0408.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2014).
 • Tezcan M. (1997). Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları: Ankara
 • Turan İ. ve Alaz A. (2007).Özel Dershanelerde Coğrafya Öğretiminin Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. (Elektronik Versiyon) Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1) s. 279-292.
 • Uysal R. (2009). Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) Yönelik Hazırlık Kursları Düzenleyen Dershanelere Devam Eden Öğrencilerin Ve Öğrenci Velilerinin Dershane Beklentilerinin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Yeşilyaprak, B. ( 2000). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Dershaneleri Tercih Etme sebepleri ve Dershanedeki Biyoloji Öğretiminin Durumu Üzerine Bir Çalışma. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(2), 95- 109
 • Yılmaz, H. (2013). Eğitimde Kalite Gerçeğimiz. Özdebir. 54 (17).
 • Zabun, E. (2011). Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana Baba Tutumu Ve Sınav Kaygısının Öğrencilerin Sbs Başarılarını Yordama Gücü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Önder ŞANLI>

Publication Date August 18, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 16, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108808, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2015}, volume = {16}, number = {1}, pages = {1 - 15}, doi = {10.17679/iuefd.16193283}, title = {Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri}, key = {cite}, author = {Şanlı, Önder} }
APA Şanlı, Ö. (2015). Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 1-15 . DOI: 10.17679/iuefd.16193283
MLA Şanlı, Ö. "Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8714/108808>
Chicago Şanlı, Ö. "Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Ideas and Suggestions of the Preparatory Schools Administrators Who Have Applied for Transforming into Private Schools AU - ÖnderŞanlı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.16193283 DO - 10.17679/iuefd.16193283 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 16 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.16193283 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.16193283 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri %A Önder Şanlı %T Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 16 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.16193283 %U 10.17679/iuefd.16193283
ISNAD Şanlı, Önder . "Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 / 1 (August 2015): 1-15 . https://doi.org/10.17679/iuefd.16193283
AMA Şanlı Ö. Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri. INUJFE. 2015; 16(1): 1-15.
Vancouver Şanlı Ö. Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 16(1): 1-15.
IEEE Ö. Şanlı , "Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 1, pp. 1-15, Aug. 2015, doi:10.17679/iuefd.16193283

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.