Year 2017, Volume 8 , Issue 2, Pages 21 - 52 2017-12-31

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM
INDEPENDENT AUDIT IN CAPITAL COMPANIES WITHIN THE CONTEXT OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE

Mehmet AKSOY [1] , Emine Ebru AKSOY [2]


6102 sayılı TTK ile sermaye şirketleri için uzmanlığa dayalı olmayan iç denetleme sistemi terk edilmiş, bunun yerine bağımsız dış denetim kabul edilmiştir. Böylece şirketlerin denetimi muhasebe denetimine dönüşmüştür. İlgili çalışmada sermaye şirketlerinin denetimi, denetleyecek kuruluş ve denetime tabi şirketler açısından incelenmiştir. Sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olanlar ve denetçi denetimine tabi olanlar şeklinde tasnif edilmektedir. Bu kapsamda bağımsız denetçi ancak, bağımsız denetçiler ya da bağımsız denetim kuruluşları olabilir. Bağımsız denetime tabi şirketlerden bir kısmı için TMS uygulanması zorunlu tutulmuşken bir kısmı için TMS uygulanması şirketin ihtiyarına bırakılmıştır. TMS uygulama zorunluluğu bulunmayan şirketler, isterse TMS uygulayabilecek, isterse tek düzen muhasebe sistemi uygulamaya devam edebilecektir. Denetçi, denetimin sonucunu görüş yazısında açıklar. Görüş yazıları olumlu, sınırlandırılmış olumlu, görüş vermekten kaçınma şeklinde olabilir veya olumsuz görüş verilebilir. Denetimden doğan sorumluluğa ilişkin hükümler 660 Sayılı KHK’de ve denetim yönetmeliğinde yer almaktadır. Ayrıca denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu TTK’de özel olarak düzenlenmiştir.  

With the Turkish Commercial Code No. 6102 (6102 TCC), internal auditing system, which is not based on expertise, has been abolished and the external auditing system has been adopted for capital companies. Thus, the audit of a company has turned into accounting control. In this study, the auditing of the capital companies was examined within the scope of the auditing organizations and the companies subject to the audit. Capital companies are classified as those subject to independent audit and those subject to auditor audit. In this context, the independent auditor may only be an independent auditor or an independent auditing company. The implementation of TMS (Turkish Accounting Standards) is compulsory for some of the companies, which are subject to independent auditing, whereas it has been left to the discretion of the company for the others.

Companies that do not have an obligation to implement the TMS will be able to apply TMS or continue to implement a uniform accounting system. The auditor explains the result of the audit in the opinion letter. Opinion letters can be positive, limited positive and be refraining from giving an opinion or negative opinion. Provisions related to the liability arising from the audit are included in the Decree-Law numbered 660 and in the audit regulation. In addition, the responsibility of the auditors arising from the confidentiality obligation has been particularly regulated in the TCC.

 • AKSOY, Mehmet Ali, “Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Defter Tutma Yükümlülüğü”, Hacettepe HFD, C 6 S 2 2016, s 135–168.
 • AKSOY, Mehmet Ali, (2013) “Türk Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sa. 1-2, s 45-76
 • ARI, Zekeriya: Anonim Şirkette Denetçi Sorumluluğunun Sınırlandırılması, Yetkin, Ankara 2012.
 • ARI, Zekeriya: Şirketler Hukuku, KARAHAN, Sami (Edit.): Konya, Mimoza, 2013.
 • ARSLAN, Özkan, “Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarınca Denetçi Seçilmesi Mümkün Müdür?” Mali Çözüm, Mayıs Haziran 2016, s 133-140.
 • ALTAŞ, Soner: Şirket Denetimi: Denetçi ve Özel Denetçi, 6. Bası, Seçkin, Ankara 2015.
 • BAHTİYAR Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 9. Bası Beta, İstanbul 2015.
 • BİLGİLİ Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan: Şirketler Hukuku : 6335 ve Sayılı Kanunla Değişik 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre, 9. Bası, Dora, Bursa 2013. ÇELİK, Aytekin: Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Seçkin, Ankara 2005.
 • KENDİGELEN, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Basım, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul, 2012
 • KIRCA, İsmail / ŞEHRİALİ, Feyzan Hayal / MANAVGAT, Çağlar: Şirketler Hukuku, C. I, BTHAE, Ankara 2016.
 • KÖKSAL, Aytaç: Bağımsız Denetim Sözleşmesi: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı Açısından Ve Karşılaştırmalı Olarak, 1. Bası, Beta, İstanbul 2009.
 • KÖKSAL, Aytaç: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 397 ila 406. Maddeleri Arasında düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Organı Olup Olmadığı Sorunu, Prof Dr. Fırat Öztan’a Armağan C I, ARKAN, Sabih (Edit) Turhan, Ankara 2010.
 • MOROĞLU, Edoğan, Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarıları: Değerlendirme ve Öneriler, Vedat, İstanbul 2009.
 • ÖZKORKUT, Korkut, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, 2. Tıpkı Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013.
 • ÖZKORKUT, Korkut: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Bir Dönem: Bağımsız Denetleme Kuruluşları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Ali Müşavirler” BATİDER, 2005 C XXI, S 2.
 • ÖZKORKUT, Korkut, “Ticari Defterler Yönünden Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Çatışması” Ticaret Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış Sempozyumu (15-16 Mayıs 2014), Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazimağusa, KKTC, 2014, (s. 121-139).
 • PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Bası, Adalet, Ankara 2015.
 • SPK : Bağımsız Denetim Faaliyeti http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1&submenuheader=null
 • SPK: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ Taslakları Hakkında Duyuru ttp://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20140411&subid=0&ct=c
 • ŞENER, Oruç Hami: Ortaklıklar Hukuku: Ders Kitabı, Seçkin, Ankara 2015.
 • TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul, Vedat, 2013.
 • ULUSOY, Yasin: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetim, Seçkin, Ankara 2007.
Subjects Law
Published Date Aralık 2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet AKSOY
Institution: Gazi Üniversitesi, TKYO
Country: Turkey


Author: Emine Ebru AKSOY
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 9, 2017
Acceptance Date : October 26, 2017
Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { inuhfd333812, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 44280 Malatya / Türkiye}, publisher = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {21 - 52}, doi = {10.21492/inuhfd.333812}, title = {TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM}, key = {cite}, author = {AKSOY, Mehmet and AKSOY, Emine Ebru} }
APA AKSOY, M , AKSOY, E . (2017). TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 21-52 . DOI: 10.21492/inuhfd.333812
MLA AKSOY, M , AKSOY, E . "TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 21-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuhfd/issue/30360/333812>
Chicago AKSOY, M , AKSOY, E . "TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 21-52
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM AU - Mehmet AKSOY , Emine Ebru AKSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21492/inuhfd.333812 DO - 10.21492/inuhfd.333812 T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 52 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - doi: 10.21492/inuhfd.333812 UR - https://doi.org/10.21492/inuhfd.333812 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM %A Mehmet AKSOY , Emine Ebru AKSOY %T TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21492/inuhfd.333812 %U 10.21492/inuhfd.333812
ISNAD AKSOY, Mehmet , AKSOY, Emine Ebru . "TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 21-52 . https://doi.org/10.21492/inuhfd.333812
AMA AKSOY M , AKSOY E . TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM. İnÜHFD. 2017; 8(2): 21-52.
Vancouver AKSOY M , AKSOY E . TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 8(2): 52-21.