PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ders Denetiminde Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Müdür Algıları

Year 2016, Volume 3, Issue 5, 1 - 15, 30.04.2016

Abstract

Amaç: Son yılların en popüler eğitim öğretim araçlarından biri olan etkileşimli tahtanın kullanılmasıyla birlikte öğretmenin sınıf içindeki rolü de değişmiştir. Öğretmenler sadece anlatıcı değil, bunun yanında ders araçlarını da etkili kullanması gereken yeni bir rol almıştır. Bu araştırma ders denetiminde öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanımına ilişkin müdür algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu seçimi seçkisiz örneklem çeşitlerinden kotalı ve ölçüt örnekleme yöntemidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde etkileşimli tahta kurulu ve çalışır durumda olan 15 okul müdürü oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşleri araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme soruları, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir.

 

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürleri etkileşimli tahtanın dersin içerik boyutunu zenginleştirdiği ve ders verimini arttırdığı için denetimlerinde etkileşimli tahta kullanımının önemli olduğu kanaatinde oldukları öne çıkan bulgular arasındadır.

 

Sonuçlar ve Öneriler: Etkileşimli tahtanın öğrenci motivasyonu ve sınıfta zaman tasarrufu konularında müdürler daha fazla bilgilendirilmelidir. 

References

 • Altın, H. (2014). Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli bakış açısıyla Fatih Projesinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi,Başkent üniversitesi,Ankara.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi (6. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve Davranış (18. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Camnalbur, M. (2008). Bilgisayar destekli öğretimin etkililiği üzerine bir meta analiz çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,İstanbul.
 • Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Akkoyunlu, B., & Atanur-Baskan, G. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımına yönelik yaklaşımları ve görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(3), 399-417. doi: 10.16949/turcomat.42868.
 • Hörküç, İ. (2014). Fatih Projesi nin İstanbul ilinde uygulamasına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • MEB. (2016, Aralık 23). Milli Eğitim Bakanlığı. Aralık 23, 2016 tarihinde Eğitimde FATİH projesi web sayfası: http://www.fatihprojesi.meb.gov.tr/ adresinden alındı
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. b.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, A. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş (5. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Perceptions of Principals during Classroom Supervision related to Teachers’ Usages of Interactive Boards

Year 2016, Volume 3, Issue 5, 1 - 15, 30.04.2016

Abstract

Purpose: With the use of interactive boards, one of the most popular teaching and learning tools in recent years, the role of the teacher in the class has also changed. Teachers are not just narrators, but they have also taken on a new role that must use teaching tools effectively. This research was conducted in order to determine principals’ perceptions related to interactive board use of teachers in course supervision.

 

Design & Methodology: In the research, qualitative phenomenology research patterns were used. Sampling method is stratified and criterion sampling of random sampling types. The study group is composed of 15 school principals working in schools furnished with interactive boards and currently used in Malatya in 2016-2017 education year. The views of the participants were collected using the interview form developed by the researcher. Interview questions were analyzed by content analysis technique.

 

Findings: According to the results of the research, the interactive board is considered to be important because the interactive board enriches the content and increases the efficiency of the lesson.

 

Implications & Suggestions: School principals should be more informed about interactive boards' contribution to student motivation and time saving in class.

References

 • Altın, H. (2014). Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli bakış açısıyla Fatih Projesinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi,Başkent üniversitesi,Ankara.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi (6. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve Davranış (18. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Camnalbur, M. (2008). Bilgisayar destekli öğretimin etkililiği üzerine bir meta analiz çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi,İstanbul.
 • Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Akkoyunlu, B., & Atanur-Baskan, G. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımına yönelik yaklaşımları ve görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(3), 399-417. doi: 10.16949/turcomat.42868.
 • Hörküç, İ. (2014). Fatih Projesi nin İstanbul ilinde uygulamasına ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • MEB. (2016, Aralık 23). Milli Eğitim Bakanlığı. Aralık 23, 2016 tarihinde Eğitimde FATİH projesi web sayfası: http://www.fatihprojesi.meb.gov.tr/ adresinden alındı
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. b.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, A. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş (5. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Subjects Social
Published Date April
Journal Section Manuscripts
Authors

Tahir Koğu
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Ali Kış
INONU UNIV
0000-0003-4768-3964
Türkiye

Publication Date April 30, 2016
Application Date January 27, 2016
Acceptance Date April 22, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 3, Issue 5

Cite

APA Koğu, T. & Kış, A. (2016). Ders Denetiminde Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Müdür Algıları . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 3 (5) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inujgse/issue/27482/288721