Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Azaltılmış Sanallık: Yüz Yüze Öğrenimin Sokratik Kökeni

Year 2020, Volume 7, Issue 13, 54 - 67, 30.04.2020
https://doi.org/10.29129/inujgse.568313

Abstract

Amaç: Bu makalenin amacı; yüz yüze öğrenim, yazılı kaynaklara dayalı öğrenim ve ileri teknoloji ürünü olan yardımcı materyal aracılığıyla gerçekleştirilen öğrenim faaliyetleri arasındaki farklılıkları ele almaktır.

Yöntem: Söz konusu farklı öğrenim biçimleri, düşünsel köken olarak Sokrates tarafından sıkça başvurulan derecelendirme (kategorize etme) biçimlerine uyarlanarak oluşturulmuş ve tartışılmıştır. Makalede yöntem olarak, kaynak taraması üzerinden felsefi ve teorik tartışma yaklaşımı benimsenmiştir.

Bulgular: Keşifsel bir inceleme tasarımıyla yazılan makalede, Aristoteles ve Euklides tarafından yapılandırılarak sistematik uygulama olanağına kavuşturulan aksiyomatik tümdengelimli çıkarsamalara başvurulmuştur. Bu kapsamda Sokrates’in görüşleri, çağdaş öğrenim yaklaşımları kapsamında değerlendirilerek analiz edilmiştir.

Sonuçlar ve Öneriler: Öğrenim süreçlerine ilişkin idealist görüşler öne süren Sokrates’in, ortaya koyduğu yaklaşımıyla, bilgiye, sorun çözdüğü veya pratik amaçlara hizmet edebildiği nispette değer veren araçsalcı anlayışın karşısında yer aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, söz konusu Sokratik anlayışın, eğitim ile ilgili tüm paydaşları çok yönlü ve dengeli düşünmeye yönlendiren bir niteliğe sahip bulunduğu değerlendirilmiştir.

References

 • Ağlargöz, O. (2014). İşletme çevresi. B. Z. Erdoğan ve A. Hepkul (Ed.), Genel işletme içinde (s. 34-58) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Astleitner, H. (2002). Teaching critical thinking online. Journal of Instructional Psychology. 29 (2), 53-76.
 • Aydın, E. (2016). Nietzsche’nin Sokrates hakkındaki düşünceleri bağlamında “Sokrates problemi”ne bakış (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bixler, M. G.; Brown, A.; Way, D.; Ledford, C.; Mehan, J. D. (2015). Collaborative concept mapping and critical thinking in fourth-year medical students. Clinical Pediatrics, 54(9), 833-839.
 • Bozkurt, A., Kilgore, W., & Crosslin, M. (2018). Bot-teachers in hybrid massive open online courses (MOOCs): A post-humanist experience. Australasian Journal of Educational Technology, 34 (3), 39-59.
 • Bozkurt, A., & Göksel, N. (2018). Technology renovates itself: Key concepts on intelligent personal assistants (IPAs). In Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies Conference (EDULEARN18), 2-4 July 2018 (pp. 4291-4297). Palma, Mallorca, Spain.
 • Dwyer, C.P., Hogan,M.C., & Stewart, I. (2014). An integrated critical thinking framework for the 21st century. Thinking Skills and Creativity , 12, (43-52).
 • Ercil, Y. & Ünsal S. (2008). Stratejik düşünmenin sırları ve sistem yaklaşımı. Ankara: Asil.
 • Hume, D. (2018). İnsanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma (F. B. Aydar, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Göksel, N., & Bozkurt, A. (2019). Artificial Intelligence in Education: Current Insights and Future Perspectives. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 224-236). Hershey, PA: IGI Global.
 • Gürüz, D., & Gürel, E. (2006). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Nobel.
 • Jody, P. & Gina A. (2015). Discussions in a socrates café: implications for critical thinking in teacher education. Action in Teacher Education, 37, 265–283.
 • Keskin, U. (2012). Yönetim felsefesi. İstanbul: Değişim.
 • Keskin, U. (2020). Yönetimin felsefi ve bilimsel temeli. Bursa: Ekin.
 • Koçel, T. (2013). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta.
 • Kwan, Y. W. & Wong, F. L. A. (2015). Effects of the constructivist learning environment on students’ critical thinking ability: Cognitive and motivational variables as mediators. International Journal of Educational Research. 70, 68-79.
 • Morgan, G. (1998). Örgüt ve yönetim teorilerinde metafor (G. Bulut, Çev.). İstanbul: MESS.
 • Musashi, M. (2015) Beş çember kitabı (S. Özbudun, Çev.). İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • Özen A. J. (2013). Eleştirel yönetim çalışmaları D. Taşçı ve E. Erdemir (Ed.), Örgüt kuramı içinde (s. 140-160). Ankara: Anadolu Üniversitesi.
 • Platon, (2013). Philebos (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2015). Mektuplar (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2016). Theaitetos (B. Akar, Çev.). Ankara: BilgeSu.
 • Platon, (2017a). Phaidros (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2017b). İon (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say..
 • Platon, (2018a). Devlet (S. Eyüboğlu & M. A. Cimcoz, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Platon, (2018b). Timaios (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2018c). Menon (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2019). Sokrates’in savunması (A. Çokona, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Seneca, (2018). Ahlak mektupları (T. Uzel, Çev.). İstanbul: Jaguar.
 • Stiegler, B. (2012). Politik ekonominin yeni bir eleştirisi için (E. Koytak, Çev.). İstanbul: MonoKL.
 • Whitehead, A. N. (2018). Bilim ve Modern Dünya (S. Çalcı, Çev.). İstanbul: Öteki.

Reduced Virtualization: The Socratic Origin of Face to Face Learning

Year 2020, Volume 7, Issue 13, 54 - 67, 30.04.2020
https://doi.org/10.29129/inujgse.568313

Abstract

Purpose: The purpose of this article is to examine the differences between learning activities carried out through face-to-face learning, written learning and learning-based materials.

Design & Methodology: The different forms of learning were created and discussed by adapting them to the categorizing forms frequently used by Socrates as intellectual origin. In this article, philosophical and theoretical discussion approach has been adopted through the literature review.

Findings: Axiomatic deductive deductions formed and systematized by Aristotle and Euklides have been applied in this article written with an exploratory analysis design. In this context, Socrates' views were analyzed and evaluated within the context of contemporary learning approaches.

Implications & Suggestions: Socrates, who put forward idealist views on the learning processes, was found is known to have opposed to any instrumentalist approach that valued information and problem-solving according to their practical aims. Therefore, it has been considered that the Socratic approach has a quality that directs all stakeholders related to education to a multidimensional and balanced thinking.

References

 • Ağlargöz, O. (2014). İşletme çevresi. B. Z. Erdoğan ve A. Hepkul (Ed.), Genel işletme içinde (s. 34-58) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Astleitner, H. (2002). Teaching critical thinking online. Journal of Instructional Psychology. 29 (2), 53-76.
 • Aydın, E. (2016). Nietzsche’nin Sokrates hakkındaki düşünceleri bağlamında “Sokrates problemi”ne bakış (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bixler, M. G.; Brown, A.; Way, D.; Ledford, C.; Mehan, J. D. (2015). Collaborative concept mapping and critical thinking in fourth-year medical students. Clinical Pediatrics, 54(9), 833-839.
 • Bozkurt, A., Kilgore, W., & Crosslin, M. (2018). Bot-teachers in hybrid massive open online courses (MOOCs): A post-humanist experience. Australasian Journal of Educational Technology, 34 (3), 39-59.
 • Bozkurt, A., & Göksel, N. (2018). Technology renovates itself: Key concepts on intelligent personal assistants (IPAs). In Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies Conference (EDULEARN18), 2-4 July 2018 (pp. 4291-4297). Palma, Mallorca, Spain.
 • Dwyer, C.P., Hogan,M.C., & Stewart, I. (2014). An integrated critical thinking framework for the 21st century. Thinking Skills and Creativity , 12, (43-52).
 • Ercil, Y. & Ünsal S. (2008). Stratejik düşünmenin sırları ve sistem yaklaşımı. Ankara: Asil.
 • Hume, D. (2018). İnsanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma (F. B. Aydar, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Göksel, N., & Bozkurt, A. (2019). Artificial Intelligence in Education: Current Insights and Future Perspectives. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 224-236). Hershey, PA: IGI Global.
 • Gürüz, D., & Gürel, E. (2006). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Nobel.
 • Jody, P. & Gina A. (2015). Discussions in a socrates café: implications for critical thinking in teacher education. Action in Teacher Education, 37, 265–283.
 • Keskin, U. (2012). Yönetim felsefesi. İstanbul: Değişim.
 • Keskin, U. (2020). Yönetimin felsefi ve bilimsel temeli. Bursa: Ekin.
 • Koçel, T. (2013). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta.
 • Kwan, Y. W. & Wong, F. L. A. (2015). Effects of the constructivist learning environment on students’ critical thinking ability: Cognitive and motivational variables as mediators. International Journal of Educational Research. 70, 68-79.
 • Morgan, G. (1998). Örgüt ve yönetim teorilerinde metafor (G. Bulut, Çev.). İstanbul: MESS.
 • Musashi, M. (2015) Beş çember kitabı (S. Özbudun, Çev.). İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • Özen A. J. (2013). Eleştirel yönetim çalışmaları D. Taşçı ve E. Erdemir (Ed.), Örgüt kuramı içinde (s. 140-160). Ankara: Anadolu Üniversitesi.
 • Platon, (2013). Philebos (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2015). Mektuplar (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2016). Theaitetos (B. Akar, Çev.). Ankara: BilgeSu.
 • Platon, (2017a). Phaidros (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2017b). İon (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say..
 • Platon, (2018a). Devlet (S. Eyüboğlu & M. A. Cimcoz, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Platon, (2018b). Timaios (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2018c). Menon (F. Akderin, Çev.). İstanbul: Say.
 • Platon, (2019). Sokrates’in savunması (A. Çokona, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Seneca, (2018). Ahlak mektupları (T. Uzel, Çev.). İstanbul: Jaguar.
 • Stiegler, B. (2012). Politik ekonominin yeni bir eleştirisi için (E. Koytak, Çev.). İstanbul: MonoKL.
 • Whitehead, A. N. (2018). Bilim ve Modern Dünya (S. Çalcı, Çev.). İstanbul: Öteki.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Uğur KESKİN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2740-4120
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Application Date May 21, 2019
Acceptance Date February 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 13

Cite

APA Keskin, U. (2020). Azaltılmış Sanallık: Yüz Yüze Öğrenimin Sokratik Kökeni . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (13) , 54-67 . DOI: 10.29129/inujgse.568313