Year 2016, Volume 4 , Issue 2, Pages 46 - 68 2016-10-30

BİST TURİZM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERDE İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON MEASURING IMPACT OF THE WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON PROFITABILITY İN THE BIST TOURISM INDEX

Selçuk KENDİRLİ [1] , Muhammet ÇANKAYA [2]


Bu çalışmanın amacı, BİST Turizm Endeksinde yer alan işletmelerde 2010-2014 dönemindeki işletme sermayesi yönetimi ve karlılık arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Şirketlerin finansal yönetim kararlarında işletme sermayesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Finans yöneticileri şirketlerinde bulundurdukları işletme sermayesini en uygun düzeyde tutmanın yollarını aramaktadırlar. İşletme sermayesinin fazla tutulması ve atıl kalması durumunda karlılıktan taviz verilirken yine işletme sermayesinin düşük tutulması durumunda da borçlanma maliyetleri ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı işletme sermayesini dengede tutmak karlılık için büyük önem arz etmektedir. Çalışmada, işletme sermayesi yönetimi nakit döngüsü ile ölçülmüştür. İşletme karlılığı ise aktif karlılığı ile ölçülmüştür. Yapılan regresyon analizleri sonucunda işletme sermayesi yönetimi ile aktif karlılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca işletmelerin aktif büyüklükleri ve kaldıraç oranları ile aktif karlılığı arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur.

The purpose of this study is to analyze the relationship between working capital management and firm profitability of corporations in tourism sector which are listed in BİST tourism index for the

period of 2010-2014. The working capital has a very important place in financial management decisions for the company. Finance managers are looking for ways to keep the working capital in the most appropriate level for the company. In case of keeping the working capital in surplus and disposed of the working capital, the firm will give up from the profitability. If it takes lower working capital, this time it will arise the borrowing costs. Because of this reason, it is important to keep the working capital in balance for profitability for the firm. In this study, the working capital has measured with cash cycle. And firm profitability has measured with return on assets. After the end of regression analysis, the positive and significant relationship between working capital management and firm profitability has found. In addition analysis result is, there is significant and positive relationship between execute size of assets and leverage ratio with return on assets.

 • Akbulut, R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 40(2).
 • Albayrak, A. S. (2005). Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 105-126.
 • Albayrak, A. S., ve Akbulut, R. (2012). Kârlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(7), 55-82.
 • Coşkun, E., ve Kök, D. (2011). Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması, Ege Akademik Bakış, 11, 75-85.
 • Çoban, O., ve Özcan, C. C. (2013). Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1).
 • Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407.
 • Ecer, F., ve Günay, F. (2014). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 35-48.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Kandır, S., Karadeniz, E., Özmen, M. ve Önal, Y. B. (2008). Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1): 211-237.
 • Karadeniz, E., ve İskenderoğlu, Ö. (2011). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 65-75.
 • Konak, F., ve Kendirli, S. (2014). Kurumsal Yönetişim Açısından İşletme Sermayesi Yönetimi ve İşletmelere Etkileri; Çorum Ölçeğinde Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4).
 • Korkmaz, T. ve A. Ceylan (2012). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. Bursa: Ekin Yayınları.
 • Mucuk, İ. (2008). Temel İşletme Bilgileri(Elektronik Sürüm). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Şamiloğlu, F. ve Akgün A.İ, (2010). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi, Bursa, Ekin Yayıncılık.
 • Şamiloğlu, F. ve Demirgüneş, K. (2008) “Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence From Turkey” The International Journal of Applied Economics and Finance, 2(1):44-50.
 • Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu, A. M., Sönmez, A. Y., ve Keskin, S. (2010). Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı/Use of Ridge and Principal Component Regression Analysis Methods in Multicollinearity. Journal of the Faculty of Agriculture, 41(1).
 • Yavuz, N. Ç. (2006). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma Ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2): 162-171.
 • Yoon, E. ve Jang, S. (2005). The Effect of Financial Leverage on Profitability and Risk of Restaurant Firms, Journal of Hospitality Financial Management, 13 (1): 1-18.
 • http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu =0&SirketAraciKurumList=1021&bildirimtipi=0&secimler=#0 Erişim Tarihi: 22.03.2015
 • http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu=0& SirketAraciKurumList=1022&bildirimtipi=0&secimler=#1 Erişim Tarihi: 22.03.2015
 • http://www.netturizm.com/new/yatirim.asp?item=24 Erişim Tarihi: 22.03.2015
 • http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu =0&SirketAraciKurumList=1092&bildirimtipi=0&secimler=#2 Erişim Tarihi: 23.03.2015
 • http://utopyainsaat.com.tr/yatirimci/2/faaliyet-raporlari.html Erişim Tarihi: 23.03.2015
 • http://www.besfin.com/pro/1365012432-IsletmeSermayesiYonetimi.pdf Erişim Tarihi: 03.04.2015
 • http://www.borsaistanbul.com/datum/ilgili_dosyalar_tr/Sermaye_Piyasasi_Kanunu_6362_Sayili.pdf Erişim Tarihi: 16.04.2015
 • http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-hakkinda Erişim Tarihi: 16.04.2015
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Selçuk KENDİRLİ

Author: Muhammet ÇANKAYA

Dates

Application Date : March 27, 2017
Acceptance Date : April 11, 2016
Publication Date : October 30, 2016

APA Kendirli, S , Çankaya, M . (2016). BİST TURİZM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERDE İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . International Review of Economics and Management , 4 (2) , 46-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iremjournal/issue/15724/301466