Year 2017, Volume 5 , Issue 1, Pages 58 - 77 2017-07-14

SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI AÇISINDAN BÜTÇE TRANSFERLERİNİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE DENEYİMİ

Utku ALTUNÖZ [1]


Türkiye 1990 lardan beri sosyal güvenlik sistemindeki bütçe açıkları ile mücadele etmektedir. Söz konusu açık 2000 li yıllara gelindiğinde içinden çıkılamaz boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde yapılan yapısal reformların ana hedefi, mali açıdan süreklilik arz eden bir yapıya kavuşmak olmuştur. Bu çalışmada,  sistemin mali yapısı, sistemin önemli bir önemli kalemlerinden bütçe transferleri ve bütçe transferlerinin diğer ekonomik kalemlere etkisi ekonometrik olarak analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Bulgulara göre bütçe transferleri kamu giderlerini artırmakta, bütçe dengesini olumsuz etkilemekte, kamu yatırımlarını hem olumlu hem de olumsuz etkilemekte, iç ve dış borç stokunu artırmaktadır.

Bütçe transferleri, Birim kök, Eş Bütünleşme
  • • AKALIN, Güneri (2013), Sosyal Güvenlik Sistemimiz, Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Çevirim içi) http://www.liberal.org.tr/sayfa/sosyal-guvenlik-sistemimiz-sorunlari-ve-cozum-onerileri,129.php , Erişim Tarihi: 31.7.2016.
  • • AKGEYİK, Tekin, YILMAZ, Binhan Elif ve ŞEKER, Murat (2007), En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları Ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, Yayın No:26, Ceyma Matbaacılık, İstanbul.
  • • ARISOY İbrahim ve ÜNLÜKAPLAN, İlter (2010). Türkiye’de Mali Açıkların Sürdürülebilirliği ile Kamu Gelirleri ve Harcamaları İlişkisinin Analizi, Maliye Dergisi, Sayı 159, 444-462.
  • ARISOY,İbrahim, ÜNLÜKAPLAN, İlter ve ERGEN Zühal ( 2010) Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde1960 – 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz, Maliye Dergisi, Sayı 158 , Ocak-Haziran,s.399-421.
  • • BUĞRA, Ayşe ve ÇAĞLAR Keyder (2006) ‘The Turkish Welfare Regime in Transformation’, Journal of European Social Policy, Vol. 16, No. 3, 211-228
  • • CURAL, Mehmet (2015). Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nin Mli Yapısı ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları, Süleyman Demirel Ğniversitesi İİBF Dergisi, Y.2016, C.21, S.2, s.693-706.
  • • ÇETİN, Murat (2012). Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi, Nisan, 7(1), 211-230
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Utku ALTUNÖZ
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 16, 2017
Acceptance Date : July 20, 2017
Publication Date : July 14, 2017

APA Altunöz, U . (2017). SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI AÇISINDAN BÜTÇE TRANSFERLERİNİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE DENEYİMİ . International Review of Economics and Management , 5 (1) , 58-77 . DOI: 10.18825/iremjournal.286089


Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Mali Kural Önerisi
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Volkan Yurdadoğ
https://doi.org/10.18657/yonveek.543303