Year 2019, Volume 7 , Issue 1, Pages 115 - 138 2019-07-15

KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Aybike Tuba ÖZDEN [1]


İşletmelerin, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilmeleri ve günümüzün gittikçe zorlaşan pazar koşullarında başarılı stratejiler geliştirebilmeleri için tüketicileri yakından tanımaları gerekmektedir. Özgüven ile marka beğenilirliği arasındaki ilişkinin anlaşılması, tüketicilerin marka ile olan ilişkilerinin ve markayı değerlendirme şekillerinin tespiti açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda mevcut çalışma, hedef pazarın önemli bir kısmını oluşturan kadın tüketicilerin, demografik özellikleri ile özgüvenleri ve marka beğenilirliği arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda toplam 402 kadın tüketiciye anket uygulanmış ve elde edilen veriler bağımsız örneklem t-testi, 2’den fazla grup karşılaştırmasında ise tek yönlü Anova testi uygulanarak analiz edilmiştir. Araştırma hazır giyim sektörü baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, kadın tüketicilerin demografik özellikleri ile özgüven düzeyleri ve marka beğenilirlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, iç özgüvenin marka beğenilirliği üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı ancak dış özgüven ile marka beğenilirliği arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma, Türkiye’deki kadın tüketicilerin demografik özellikleri ve özgüvenleri ile marka beğenilirliği arasındaki ilişkinin sınanması açısından ilk olma özelliği taşımaktadır.
Marka Beğenilirliği, Özgüven, Tüketici Davranışı
 • Aaker, J. L. 1997. Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3): 347– 356.
 • Akın, A. 2007. Özgüven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikler, AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2): 165-175.
 • Aktaş, C. 2007. Çoklu bağıntı ve liu kestiricisiyle enflasyon modeli için bir uygulama. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi 3(6): 67-79 .
 • Akyıldız, M. 2010. Özgüven duygusu marka bağlılığını gerçekten artırır mı? Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(3): 933-950.
 • Albayrak, A.S. 2006. Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Alma, G.Ö. & Vupa, Ö. 2008. Regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler ve en küçük medyan kareler yöntemlerinin karşılaştırılması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi). 3(2): 219- 229
 • Al-Zu’bi, A. 2015. Is consumer self-confidence ıntervenes the relationship between shopping motives and search for dress ınformation?, International Journal of Marketing Studies, 7 (5): 94-106.
 • Atsan, N. 2017. Karar vermede çatışma kuramı ve özsaygı ilişkisine yönelik kültürel bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1): 63-73.
 • Bandura, A. 1997. Self-efficacy: The exercise of control, New York: Freeman.
 • Barber, N., Ismail, J. & Taylor, D. C. 2007. Label fluency and consumer self-confidence. Journal of Wine Research, 18 (2): 73–85
 • Bearden, W. O., Hardesty, D. M., & Rose, R. L. 2001. Consumer self-confidence: refinements in conceptualization and measurement. Journal of Consumer Research, 28(1): 121-134.
 • Büyüköztürk, Ş. 2002. Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı, Ankara: Pegem A Yayınları
 • Churchill, G.A. & Surprenant, C. 1982. An ınvestigation into the determinants of customer satisfaction, Journal of Marketing Research, 19: 491-504.
 • Devrani, T. K. 2009. Marka sadakati öncülleri: çalışan kadınların kozmetik ürün tüketimi üzerine bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3): 407-421.
 • Dursun, T. & Arslan, B. 2017. Marka sadakatinin demografik faktörler bağlamında değerlendirilmesi: Türkiye beyaz eşya sektöründe bir araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, 7 (1): 18-24.
 • Field, A. 2005. Discoveringstatisticsusing SPSS. London: Sage.
 • Ha, S. & Lee, Y. J. 2011. Determinants of consumer‐driven healthcare:Self‐confidence in information search, health literacy, and trust in information sources, Internatıonal Journal Of Pharmaceutıcal And Healthcare Marketıng, 5 (1): 8-24.
 • Hambly, K. 2003. Özgüven (Çev., Barış Bıçakçı), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hellen, K. & Saaksjarvi, M. 2011. Is consumer self-confidence a stable phenomenon?, The effect of mood on self-confidence dimensions, Journal of Customer Behaviour, 10 (13): 223-243.
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bb5e0ebed2e86.87879396 (Erişim Tarihi: 1 Ekim 2018).
 • Jones, M. A. & Reynolds, K. E. 2006. The role of retailer interest on shopping behavior Journal of Retailing, 82 (2): 115-126.
 • Karademir, N. 2015. Fen edebiyat fakültesi coğrafya bölümü öğrencilerinin özgüven algıları, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1): 53-77.
 • Koç, S. & Gün, N. 2007. Özsaygı: Öncelikler listende kaçıncı sıradasın? İstanbul:.Kuraldısı Yayıncılık
 • Locander, W. B. & Hermann, P. W. 1979. the effect of self-confidence and anxiety on ınformation seeking in consumer risk reduction, Journal of Marketing Research, 16 (2): 268-274.
 • Loıbl, C.,Cho,Hyun, S., Dıekmann, F. & Batte, M.T. 2009. Consumer self confidence ġn searching ınformation. The Journal Of Consumer Affairs, 43(1): 26-55.
 • McKillup, S. 2012. Statisticsexplained: An introductoryguidefor life scientists. United States: Cambridge University Press.
 • Mittal, V. & Kamakura, W. 2001. Satisfaction, repurchase ıntent and repurchase behavior: ınverstigating the moderating effect of customer characteristics. Journal of Marketing Research, 38: 131- 143.
 • Murray, D. 2006 Coming out asperger: diagnosis disclosure and self- confidence. London: Jessica Kingsley Publishment.
 • Nguyen, B., Ekinci, Y., Simkin, L. & Melewar, T. C. 2015. The brand likeability scale: An exploratory study of likeability in firm-level brands. International Journal of Market Research 57(5): 777-800
 • Nguyen, B., Melewar, T. C. & Chen, J. 2013. A framework of brand likeability: an exploratory study of likeability in firm-level brands. Journal of Strategic Marketing, 21 (4): 368-390
 • Oliver, R.L. 1999. Whence consumer loyalty?. Journal of Marketing, 63: 33-44.
 • Olsen, J. E., Thompson, K. J. & Clarke, T. K. 2003. consumer self‐confidence in wine purchases, Internatıonal Journal Of Wıne Marketıng, 15 (3): 40-51.
 • Park, S.S, Kim, K., Smith, J. S. & Ngo-Ye, T. 2014. Mobile consumer self-confıdence and behavıors: ınvestıgatıng the consequences of consumer self-confıdence wıth m-commerce, Southeast Decision Science Institute Forty-Fourth Annual Meeting February 19-21, Wilmington, North Carolina
 • Pervın, L. A. & John, O. P. 2001. Personality, theory and research, USA: John Wiley & Sons, Inc.
 • Sangwan, S. & Agarwal, P. 2018. Effect of consumer self‐confidence on information search and dissemination: The mediating role of subjective knowledge. International Journal of Consumer Studies, 43 (1): 46-57.
 • Sarıçam, H. & Güven, M. 2012. Self-confidence and religious attitude. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7): 573-586.
 • Su, J. & Tong, X. 2016. Brand personality, consumer satisfaction and loyalty: a perspective from demin jeans brands. Family and Consumer Sciences Research Journal, 44(4): 427-446.
 • Svein, A. H. & Olsen, O. 2017. Producing word of mouth – a matter of self-confidence? Investigating a dual effect of consumer self-confidence on WOM, Australasian Marketing Journal, 25 (1): 38-45.
 • Tabachnick, B. G.,& Fidell, L. S. 2013. Using multivariatestatistics. United States: Pearson Education.
 • Veale, R. & Quester,P. 2007. Personel self confidence:towards the development of reliable measurement scale. University Of Ottago, New Zeland 3-5 December 2007. Conference Proceeding, 3598-3604
 • Yörükoğlu, A. 2011. Çocuk ruh sağlığı: çocuk yetiştirme sanatı ve kişilik gelişimi, İstanbul: Özgür Yayınları
 • Yüksekbilgili, Z. 2017. Marka beğenilirlik ölçeğinin türkçeye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Journal of Yasar University, 12 (46): 171-180.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date YAZ
Journal Section ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-3133-3620
Author: Aybike Tuba ÖZDEN (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 15, 2019

Bibtex @research article { iremjournal537707, journal = {International Review of Economics and Management}, issn = {2148-3493}, address = {}, publisher = {Gökhan ÖZER}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {115 - 138}, doi = {10.18825/iremjournal.537707}, title = {KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÖZDEN, Aybike Tuba} }
APA ÖZDEN, A . (2019). KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Review of Economics and Management , 7 (1) , 115-138 . DOI: 10.18825/iremjournal.537707
MLA ÖZDEN, A . "KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". International Review of Economics and Management 7 (2019 ): 115-138 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iremjournal/issue/43337/537707>
Chicago ÖZDEN, A . "KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". International Review of Economics and Management 7 (2019 ): 115-138
RIS TY - JOUR T1 - KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Aybike Tuba ÖZDEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18825/iremjournal.537707 DO - 10.18825/iremjournal.537707 T2 - International Review of Economics and Management JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 138 VL - 7 IS - 1 SN - 2148-3493- M3 - doi: 10.18825/iremjournal.537707 UR - https://doi.org/10.18825/iremjournal.537707 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Review of Economics and Management KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Aybike Tuba ÖZDEN %T KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J International Review of Economics and Management %P 2148-3493- %V 7 %N 1 %R doi: 10.18825/iremjournal.537707 %U 10.18825/iremjournal.537707
ISNAD ÖZDEN, Aybike Tuba . "KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". International Review of Economics and Management 7 / 1 (July 2019): 115-138 . https://doi.org/10.18825/iremjournal.537707
AMA ÖZDEN A . KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Review of Economics and Management. 2019; 7(1): 115-138.
Vancouver ÖZDEN A . KADIN TÜKETİCİLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE TERCİH ETTİKLERİ HAZIR GİYİM MARKALARINA YÖNELİK MARKA BEĞENİLİRLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Review of Economics and Management. 2019; 7(1): 138-115.