Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 58 - 71 2019-02-05

Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar
Science, Thought and The University: Readings on The Problematic Nature of The Modern Turkish Thought

Recai Coşkun [1]


Bu çalışma, Türk bilim ve düşüncesinin günümüzdeki sorunlu durumunun anlayabilmek üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda bilim tarihi, düşünce tarihi, siyasi tarih ve üniversitelerle ilgili seçilmiş eserler incelenmiştir. Bu amaçla eleştirel okumalar yapılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Birincisi, sözü edilen alanlarla ilgili eser sayısı nicelik olarak yetersiz, nitelik olarak tatmin edici değildir. İkincisi, ülkede bilimsel faaliyetler ve üniversiteler görece yenidir ve bu nedenle halen “çeviri-nakil” bilim faaliyeti düzeyinden “özgün bilgi” üretmeye geçildiğinden söz etmek mümkün değildir. Üçüncüsü bu alanlarda yapılan çalışmalar ideolojik tonu yüksek varsayımlar ile şekillendirilmektedir ve bu da gerçekliği karartmaktadır. Son olarak sözü edilen alanlarla ilgili bir gelenek henüz oluşmuş değildir ve bunu sadece dışsal etmenlerle değil örtük etmenlerle de açıklamaya çalışmak gerekir.

This study is designed to understand problematic present state of Turkish science and thought. In this context, selected works have been examined in the fields of science history, thought history, political history and the universities. To this end, critical readings were carried out  and following conclusions are made: First, the number of works related to the aforementioned fields is insufficient in quantity and unsatisfactory in quality. Second, scientific activities and universities in the country are relatively new, and therefore it is not yet possible to mention a switch from the "translation-transfer" scientific activities level to the production of “original knowledge". Third, studies carried out in these fields are shaped by assumptions with highly ideological tone which in turn, dims the reality. Finally, a tradition of these areas has not yet been established and it is necessary to provide an explanation with regards not only explicit but also implicit factors.

 • Adıvar, A. (1980) Bilim ve Din (İlim ve Din), 3. Baskı, Remzi Kitapevi.
 • Adıvar, A. (1982) Osmanlı Türklerinde İlim, 4. Baskı, Remzi Kitapevi.
 • Akçura (Oğlu) Y. (1928) Türk Yılı, (eski Türkçe) Türk Ocakları, Ankara.
 • Akçura (Oğlu) Y. (2016) Tarih-i Siyasi: 1926-27-28 Ders Notları, e-kitap, Ötüken Neşriyat, erişim https://books.google.com.tr/
 • Aydemir, Ş. S. (1963) Tek Adam, Remzi Kitapevi.
 • Aydemir, Ş. S. (1970) Makedonya’dan Orta Asya’ya: Enver Paşa, Remzi Kitapevi.
 • Aydemir, Ş. S (1976) İkinci Adam, Remzi Kitapevi
 • Aydemir, Ş. S. (2008) Suyu Arayan Adam, 20. Baskı, Remzi Kitapevi.
 • Bahadır, O. (1996) Osmanlılarda Bilim, Sarmal Yayınevi.
 • Bahadır, O. (2005) Erken Cumhuriyet ve Bilim, Türkiye Bilimler Akademisi Forumu.
 • Baysal, B. (2004) Üniversitelerde Altmış Yıl: Bilimle Geçen Bir Yaşam, Alfa.
 • Berkes, N. (1978) Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları.
 • Birinci, A. (2003) Üniversitede İlim ve Ahlak: Cahit Tanyol ve Sosyolojisi, Vadi.
 • Boutroux, E. (1927) İlim ve Din, çev., Hüseyin Cahit Akşam Matbaası,
 • Cihan, A. (2007) Osmanlı’da Eğitim, 3F Yayınları.
 • Craib, I. (1984) Modern Social Theory: From Parsons to Habermas, St. Matin’s Press.
 • Çubukçu, İ. A. (1986) Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, A.Ü., İlahiyat Fak. Yayınları.
 • Demir, R. (2001) Osmanlılar’da Bilimsel Düşüncenin Yapısı, epos.
 • Erdem, G. (2006) Türkiye’de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları: (Bildiriler ve Tartışmalar), Sempozyum kitabı, Ankara Üniv. Yayınları.
 • Eren, G. (1999) Osmanlı: Düşünce, c.7, Türkiye Yayıncılık.
 • Eren, G. (1999) Osmanlı: Bilim, c.8, Türkiye Yayıncılık.
 • Ergin, O. (1977) Türkiye Maarif Tarihi, Beş Cilt, Eser Matbaası.
 • Gökalp, Z. (1339/1920) Türkçülüğün Esasları, (eski Türkçe) Ankara Matbuat ve İstihbarat Matbaası.
 • Gökalp, Z. (1921/2006) Felsefe Dersleri, Çizgi Kitapevi.
 • Hançerlioğlu, O. (1995) Düşünce Tarihi: Altıncı basım, Remzi Kitapevi.
 • Hirsch, E. (1985) Hatıralarım: Kayzer Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Hirsch, E. (1998) Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin Gelişmesi, cilt 1 ve 2, ikinci baskı, Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • İhsanoğlu, E. (1999) “Osmanlı Bilimine Toplu Bakış”, içinde Eren, G. (der.) Osmanlı: Bilim, c.8, Türkiye Yayıncılık.
 • Kamil Paşa, M. Kıbrıslı (h.1325/1907) Tarih-i Siyasi Devlet-i Aliye-i Osmaniye, (eski Türkçe) Matbağa-i Ahmed İhsan.
 • Kant, I. (1998) Critique of Pure Reason, Cambridge Univ. Press.
 • Karpat K. (2004) Studies on Turkish Politics and Society: Selected Articles and Essays, Brill.
 • Malche, A. (1939) İstanbul Üniversitesi Hakkında Rapor, İstanbul Devlet Basımevi.
 • Neumark, F. (2017) Boğaziçine Sığınanlar, Kopernik Kitap.
 • Öner, N. (1985) Klasik Mantık, 5. Baskı, Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları.
 • Payaslıoğlu, A. (1996) Türk Yükseköğretiminde Bir Yeniliğin Tarihi: Barakadan Kampusa c I, 1954-1964, ÖDTÜ Yayınları.
 • Reichenbach, H. (1981) Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Remzi Kitapevi.
 • Rosenberg, A. (2015) Bilim Felsefesi: Çağdaş Bir Giriş, Dipnot yayınları.
 • Russell, B. (1972) Bilim ve Din: Yüzyıllardır Süren Savaş, Varlık Yayınevi.
 • Safa, P. (1978) Doğu Batı Sentez, 3. Baskı, Yağmur Yayınları.
 • Sami, Ş. (1880) Medeniyet-i İslamiye, (eski Türkçe) Mehran Matbaası, Cep Kitapları, İstanbul.
 • Sayılı, A. (1997) Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
 • Seignobus, C. (h.1325/1907) Siyasi Tarih: Asr-i Hazırda Avrupa, (eski Türkçe) çeviren Ali Reşad, Ahmet Saki Bey Matbaası, Dersaadet.
 • Tek, A. F. (19??) Tarih-i Siyasi, (eski Türkçe) Mekteb-i Mülkiye Tabhanesi, Dersaadet.
 • Turan, O. (2000) Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi: Türk Dünya Nizamının Milli, İslami ve İnsanı Esasları, cilt 1-2, 13. Baskı, Boğaziçi Yayınları.
 • Turhan, M. (2015) Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Altınordu Yayınları.
 • TÜBA (1997) Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim: Sosyal Bilimler, Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Ülken, H. Z. (2011) Türk Tefekkürü Tarihi, Yapı Kredi Bankası.
 • Ülken, H. Z. (2013) Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye İş Bankası.
 • Ülman, A. H. (2006) “Türkiye’de Siyasi Tarih Yazıcılığı ve Siyasi Tarihçilerimiz”, içinde Erdem, (der.), Türkiye’de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları: (Bildiriler ve Tartışmalar), sempozyum kitabı, Ankara Üniv. Yayınları.
 • Ünal, T. (1998) Türk Siyasi Tarihi:1700-1958, 6. Baskı, Kamer Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5200-6098
Author: Recai Coşkun (Primary Author)
Institution: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 5, 2019

Bibtex @review { isrjournal502458, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {58 - 71}, doi = {10.23834/isrjournal.502458}, title = {Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar}, key = {cite}, author = {Coşkun, Recai} }
APA Coşkun, R . (2019). Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar. The Journal of International Scientific Researches , 4 (1) , 58-71 . DOI: 10.23834/isrjournal.502458
MLA Coşkun, R . "Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 58-71 <https://dergipark.org.tr/en/pub/isrjournal/issue/43133/502458>
Chicago Coşkun, R . "Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar". The Journal of International Scientific Researches 4 (2019 ): 58-71
RIS TY - JOUR T1 - Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar AU - Recai Coşkun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.502458 DO - 10.23834/isrjournal.502458 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 71 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.502458 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.502458 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar %A Recai Coşkun %T Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 4 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.502458 %U 10.23834/isrjournal.502458
ISNAD Coşkun, Recai . "Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar". The Journal of International Scientific Researches 4 / 1 (February 2019): 58-71 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.502458
AMA Coşkun R . Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar. ISRjournal. 2019; 4(1): 58-71.
Vancouver Coşkun R . Bilim, Düşünce ve Üniversite: Modern Türk Düşüncesinin Sorunlu Doğası Üzerine Okumalar. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 4(1): 71-58.